نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   راهنمای کتاب
راهنمای کتاب
مجله زبان و ادبیات و تحقیقات ایران شناسی و انتقاد کتاب
صاحب امتياز: احسان یارشاطر
مدير مسئول: استاد ایرج افشار
عنوان: راهنمای کتاب
عنوان فرعی: مجله زبان و ادبیات و تحقیقات ایران شناسی و انتقاد کتاب
زبان: فارسی
دوره نشر: ماهنامه
راهنمای کتاب - 11،12
پیاپی ۱۱،۱۲، ویژه‌نامه همراه با فتحنامه سردار جنگ از فرخی یزدی، سال ۱۹م، شماره ۱۱،۱۲م، بهمن و اسفند۱۳۵۵، ۲۴۵ صفحه، وزيرى
همچنین نگاه کنید
راهنمای کتاب راهنمای کتاب