نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   سخن
سخن
مجله ادبیات و دانش و هنر امروز
صاحب امتياز: عبداللطیف ابراهیم
عنوان: سخن
عنوان فرعی: مجله ادبیات و دانش و هنر امروز
زبان: فارسی
دوره نشر: ماهنامه
شماره‌ها:
سخن - 1
پیاپی ۱، سال دوره۲۴، شماره اول، آذر و دی۱۳۵۳، ۱۳۷ صفحه، وزيرى
سخن - 2
پیاپی ۲، سال دوره۲۴، شماره دوم، بهمن۱۳۵۳، ۱۴۲ صفحه، وزيرى
سخن - 3
پیاپی ۳، سال دوره۲۴، شماره سوم، اسفند۱۳۵۳، ۹۳ صفحه، وزيرى
سخن - 4
پیاپی ۴، سال دوه۲۴، شماره چهارم، فروردین۱۳۵۴، ۱۲۴ صفحه، وزيرى
سخن - 5
پیاپی ۵، سال دوره۲۳، شماره پنجم، فروردین۱۳۵۳، ۱۰۹ صفحه، وزيرى
سخن - 6
پیاپی ۶، سال دوره۲۴، شماره ششم، تیر۱۳۵۴، ۱۲۴ صفحه، وزيرى
سخن - 7،8
پیاپی ۷،۸، سال دوره۲۵، شماره هفتم، دی و بهمن۲۵۳۵ شاهنشاهی، ۱۲۴ صفحه، وزيرى
سخن - 8
پیاپی ۸، سال دوره۲۳، شماره هشتم، تیر۱۳۵۳، ۱۲۴ صفحه، وزيرى
سخن - 9
پیاپی ۹، سال دوره۲۳، شماره نهم، مرداد۱۳۵۳، ۱۲۴ صفحه، وزيرى
سخن - 10
پیاپی ۱۰، سال دوره۲۳، شماره دهم، شهریور۱۳۵۳، ۱۲۴ صفحه، وزيرى
سخن - 12
پیاپی ۱۲، سال دوره۲۳، شماره ۱۲م، آبان۱۳۵۳، ۱۱۸ صفحه، وزيرى