نشریات
صفحه اصلی   /   نشریات   /   جشن کتاب
جشن کتاب
فرهنگی،هنری
سردبير: حمید رضا شیخی
صاحب امتياز: هادی مدرسی
مدير اجرايي: حمید رضا آژیر
مدير داخلى: محمد خلیلی
عنوان: جشن کتاب
عنوان فرعی: فرهنگی،هنری
زبان: فارسی
دوره نشر: ماهنامه
شاپا: ۱۷۳۵-۱۷۶۶
شماره‌ها:
جشن کتاب - 1
پیاپی ۱، شماره اول، مرداد۱۳۸۲، ۴۱ صفحه، وزيرى
جشن کتاب - 2
پیاپی ۲، شماره دوم، شهریور۱۳۸۲، ۴۸ صفحه، وزيرى
جشن کتاب - 3
پیاپی ۳، شماره سوم، آذر ۱۳۸۲، ۴۷ صفحه، رحلى كوچك
جشن کتاب - 4
پیاپی ۴، شماره چهارم، بهمن۱۳۸۲، ۴۶ صفحه، وزيرى
جشن کتاب - 5
پیاپی ۵، شماره پنجم، اسفند۱۳۸۲، ۴۷ صفحه، وزيرى
جشن کتاب - 6
پیاپی ۶، شماره ششم، اردیبهشت۱۳۸۳، ۴۷ صفحه، رحلى كوچك
جشن کتاب - 7
پیاپی ۷، شماره هفتم، خرداد۱۳۸۳، ۳۹ صفحه، رحلى كوچك
جشن کتاب - 8
پیاپی ۸، شماره هشتم، تیر۱۳۸۳، ۳۹ صفحه، رحلى كوچك
جشن کتاب - 9
پیاپی ۹، شماره نهم، مرداد۱۳۸۳، ۳۹ صفحه، رحلى كوچك