نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   العبقات العنبریة في طبقات الجعفریة
العبقات العنبریة في طبقات الجعفریة
نسخه خطی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، رقم ۱۳۸۶.
تعداد سطر: ۱۹
ماده تصویر: کاغذی
محل عکس برداری: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۱۸۹، ۱۸۹
تعداد صفحه در هر فریم: ۱، ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۰
عرض تصویر: ۲۸
شماره نسخه عکسی: ع/۰۱
العبقات العنبریة في طبقات الجعفریة