نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   السنن الواردة في الفتن
السنن الواردة في الفتن
نسخه خطی کتابخانه دارالکتب الظاهریه، رقم ۳۱۴ حدیث.
زبان: عربی
نویسنده: ابو عمرو عثمان بن سعید المقرئ الدانی
تعداد سطر: ۱۵
ماده تصویر: کاغذی
تعداد فریم: ۱۹۷
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۹/۵
عرض تصویر: ۲۲
شماره نسخه عکسی: ع ۱۰۶
السنن الواردة في الفتن