نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   فوائد
فوائد
نسخه خطی کتابخانه دارالکتب الظاهریه.
زبان: عربی
نویسنده: ابوالقاسم تمام بن محمّد بن عبدالله بن جعفر رازی
تعداد سطر: مختلف
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۲۶۹
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱/۵
شماره نسخه عکسی: ع ۱۰۲
فوائد