نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   تلخیص المتشابه في الرسم
تلخیص المتشابه في الرسم
نسخه خطی کتابخانه دارالکتب الظاهریه.
عنوان فرعی: و حمایه ما اشکل منه عن بوادر التصحیف و الوهم
زبان: عربی
نویسنده: احمد بن علی خطیب بغدادی
تعداد سطر: مختلف
شماره جلد: ۱
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۱۲۲
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع ۵۵
تلخیص المتشابه في الرسم
نسخه‌های چاپی کتاب
...تلخیص المتشابه فی الرسم تلخیص المتشابه فی الرسم
و حمایه ما اشکل منه عن بوادر التصحیف و الوهم
نویسنده: احمد بن علی خطیب بغدادی
• ...تلخیص المتشابه فی الرسم، دار طاس، دمشق، 1985م.، 2 جلد، مصحح: سکینة شهابی