نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الضعفاء
الضعفاء
نسخه خطی کتابخانه دارالکتب الظاهریه.
نویسنده: ابوجعفر محمّد بن عمر بن موسی بن حماد عقیلی
تعداد سطر: مختلف
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف: ابوجفعر محمّد بن عمر بن موسی بن حمّاد عقیلی
نسخه از انتها ناقص است و جزء اول تا جزء هفتم را شامل است و در ۲۴۲ صفحه کتابت شده است، تاریخ قرائت به سال ۴۴۴ هجری در صفحه اول دیده می شود.
عکس از کتابخانه دار الکتب الظاهریه ـ دمشق
تعداد فریم: ۱۲۱
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۵۰
الضعفاء
نسخ خطی دیگر از این کتاب
الضعفاء
نویسنده: ابوجعفر محمّد بن عمر بن موسی بن حماد عقیلی
الضعفاء
نویسنده: ابوجعفر محمّد بن عمر بن موسی بن حماد عقیلی
الضعفاء
نویسنده: ابوجعفر محمّد بن عمر بن موسی بن حماد عقیلی