نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الضعفاء
الضعفاء
نسخه خطی کتابخانه دارالکتب الظاهریه.
نویسنده: ابوجعفر محمّد بن عمر بن موسی بن حماد عقیلی
تعداد سطر: مختلف
ماده تصویر: کاغذی
تعداد فریم: ۴۷۸
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۰/۵
عرض تصویر: ۳۰/۵
شماره نسخه عکسی: ع ۴۷
نسخ خطی دیگر از این کتاب
الضعفاء
نویسنده: ابوجعفر محمّد بن عمر بن موسی بن حماد عقیلی
الضعفاء
نویسنده: ابوجعفر محمّد بن عمر بن موسی بن حماد عقیلی
الضعفاء
نویسنده: ابوجعفر محمّد بن عمر بن موسی بن حماد عقیلی