نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   العلل
العلل
زبان: عربی
نویسنده: علی بن عمر دارقنطی بغدادی
تعداد سطر: ۲۵
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۳۱۲
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: پایین
طول تصویر: ۲۰/۵
عرض تصویر: ۳۰
شماره نسخه عکسی: ع ۳
العلل
نسخه‌های چاپی کتاب
العلل الواردة فی أحادیث النبویة العلل الواردة فی أحادیث النبویة
نویسنده: علی بن عمر دارقنطی بغدادی
دار طیبة، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.، 10 جلد، محقق: زین الله ساغی
نسخ خطی دیگر از این کتاب
العلل الواردة فی أحادیث النبویة العلل الواردة فی أحادیث النبویة
نویسنده: علی بن عمر دارقنطی بغدادی
دار طیبة، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.، 10 جلد، محقق: زین الله ساغی
العلل
زبان: عربی
نویسنده: علی بن عمر دارقنطی بغدادی
العلل
زبان: عربی
نویسنده: علی بن عمر دارقنطی بغدادی
العلل
زبان: عربی
نویسنده: علی بن عمر دارقنطی بغدادی
کاتب: علی بن محمّد بن عنان الدوبلی شافعی
تاریخ کتابت: ۱۱ شعبان ۷۰۸ق.
العلل
زبان: عربی
نویسنده: علی بن عمر دارقنطی بغدادی