نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   انساب الاشراف
انساب الاشراف
زبان: عربی
تعداد سطر: ۳۷
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: مؤلف:
نسخه از صفحه ۸۱۸ تا ۹۱۷ را شامل است ، کاتب و تاریخ کتابت نامعلوم است
تعداد فریم: ۵۰
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع/۱۹۰
انساب الاشراف