نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   مقالید علم الهیئة
مقالید علم الهیئة
زبان: عربی
نویسنده: محمد ابوریحان بیرونی
تعداد سطر: مختلف
کاتب: حسین بن محمّد سعد الله
تاریخ کتابت: ۲۱ رمضان ۷۸۴ق.
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۲۵
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۵
عرض تصویر: ۲۰
شماره نسخه عکسی: ع ۱۲۴
مقالید علم الهیئة