نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   الجامع في الرجال
الجامع في الرجال
زبان: عربی
تعداد سطر: ۲۸-۲۹
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۵۷
تعداد صفحه در هر فریم: ۱
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۱
عرض تصویر: ۳۰
شماره نسخه عکسی: ع ۱۰۰
الجامع في الرجال