نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   صفة النفاق و نعت المنافقین
صفة النفاق و نعت المنافقین
نسخه خطی کتابخانه دارالکتب الظاهریه.
تعداد سطر: مختلف
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۲۴
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۵/۵
عرض تصویر: ۱۹
شماره نسخه عکسی: ع ۶۳
صفة النفاق و نعت المنافقین