نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   المجدي في نسب العلویین
المجدي في نسب العلویین
نسخه خطی کتابخانه ملی ملک.
تعداد سطر: ۲۱-۲۲
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۸۸
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۵
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع ۳۵
المجدي في نسب العلویین