نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   تاج الموالید
تاج الموالید
نسخه خطی کتابخانه دارالکتب الظاهریه.
تعداد سطر: ۲۲-۲۳
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۱۳
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۲
عرض تصویر: ۱۷
شماره نسخه عکسی: ع ۲۳
تاج الموالید