نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   البحر الزخار المعروف بمسند البزار
البحر الزخار المعروف بمسند البزار
نسخه خطی کتابخانه کوپریلی.
زبان: عربی
نویسنده: احمد بن عمرو عتکی بزار
تعداد سطر: ۲۳
شماره جلد: ۶
کاتب: قدامة بن موسی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۱۷۳
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
رنگ عکس: سیاه و سفید
کیفیت تصویر: مطلوب
طول تصویر: ۲۵
عرض تصویر: ۲۰
شماره نسخه عکسی: ع ۷
البحر الزخار المعروف بمسند البزار
نسخه‌های چاپی کتاب
البحر الزخار البحر الزخار
نویسنده: احمد بن عمرو عتکی بزار
مؤسسة علوم القرآن، چاپ اول، مدینه، ۱۴۰۹ق.، 7 جلد، محقق: محفوظ الرحمن زین الله
نسخ خطی دیگر از این کتاب
البحر الزخار البحر الزخار
البحر الزخار المعروف بمسند البزار
زبان: عربی
نویسنده: احمد بن عمرو عتکی بزار
کاتب: قدامة بن موسی