نسخ عکسی
صفحه اصلی   /   منابع کتابخانه   /   نسخ عکسی   /   تاریخ ابن عساکر
تاریخ ابن عساکر
نسخه خطی دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد.
نویسنده: ابن عساکر
تعداد سطر: ۳۵
شماره جلد: ۵
ماده تصویر: کاغذی
یادداشت: متن کامل کتاب
تعداد فریم: ۱۱۴
تعداد صفحه در هر فریم: ۲
کیفیت تصویر: بالا
طول تصویر: ۲۹
عرض تصویر: ۲۱
شماره نسخه عکسی: ع ۹
تاریخ ابن عساکر