کتب چاپی
کتابشناسی و کتابداری، کتاب، کتابت، صنعت و تجارت کتاب
۱. سرعنوانهای موضوعی فارسی
مستدرک الذریعة الی تصانیف الشیعة ۲. مستدرک الذریعة الی تصانیف الشیعة
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۹۳ش.، 2 جلد، به کوشش: سید احمد حسینی اشکوری
محمد تقی دانش پژوه ۳. محمد تقی دانش پژوه
نویسنده: سید محمدحسین حکیم
• محمّد تقی دانش پژوه، خانه کتاب ، تهران، ۱۳۹۳ش.
تاریخ کتاب ۴. تاریخ کتاب
از کهن ترین دوران تا عصر حاضر
مترجم: محمد علی خاکساری
لبّ اللباب فیما جری علی المکتبات والکتاب (القرن الهجری الأوّل) ۵. لبّ اللباب فیما جری علی المکتبات والکتاب (القرن الهجری الأوّل)
نویسنده: الشیخ شکر الشیخ محمد القرشي
دار التراث، چاپ اول، نجف، ۱۴۳۵ق.
معرفة الآثار ۶. معرفة الآثار
مجموعه مقالات نسخه شناسی و مجموعه خطی و ...
نویسنده: محمد وفادار مرادی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
نسخه پژوهی ۷. نسخه پژوهی
راهنمای فهرستهای نسخه های خطی و کتابشناسیهای به نمایش درآمده در کنگره کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی ۸. راهنمای فهرستهای نسخه های خطی و کتابشناسیهای به نمایش درآمده در کنگره کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی
• راهنمای فهرست های نسخه های خطی و کتابشناسی های به نمایش در آمده در کنگره کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۷۳ش.
آثار بهارستان ۹. آثار بهارستان
معرفی مجموعه آثار منتشره کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
فهرست توصیفی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ۱۰. فهرست توصیفی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
به کوشش: مجتبی محقق
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ۱۳۷۹ش.
راهنمای آثار انتشارات مطالعات هنر اسلامی ۱۱. راهنمای آثار انتشارات مطالعات هنر اسلامی
فهرس مطبوعات رئاسة دیوان الأوقاف ۱۲. فهرس مطبوعات رئاسة دیوان الأوقاف
نویسنده: عبدالله جبوری
مطبعة المعانی، بغداد، 1974م.
مجمع ذخایر اسلامی در یک نگاه ۱۳. مجمع ذخایر اسلامی در یک نگاه
سیه بر سفید ۱۴. سیه بر سفید
مجموعه گفتارها و یادداشت ها در زمینه کتابشناسی و نسخه شناسی
نویسنده: سید عارف نوشاهی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
نسخه خطی و فهرست نگاری در ایران ۱۵. نسخه خطی و فهرست نگاری در ایران
مجموعه‌ مقالات‌ و جستارها به‌ پاس‌ زحمات‌ سی‌ ساله‌ فرانسیس‌ رشیار نسخه‌شناس‌ برجسته‌ فرانسوی‌
به کوشش: احمد رضا رحیمی ریسه
• نسخه خطی و فهرست نگاری آن در ایران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۳ش.
اوضاع المخطوطات العربیة فی الکویت منذ النشاة حتی عام (1418 هـ ـ 1997م) ۱۶. اوضاع المخطوطات العربیة فی الکویت منذ النشاة حتی عام (1418 هـ ـ 1997م)
نویسنده: محمد شیبانی
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق ، چاپ اول، کویت، 1997م.
الفهارس المفصلة لمجلة معهد المخطوطات العربیة 1955ـ 2000م ۱۷. الفهارس المفصلة لمجلة معهد المخطوطات العربیة 1955ـ 2000م
التراث العربی المخطوط فی فلسطین ۱۸. التراث العربی المخطوط فی فلسطین
ندوة قضایا المخطوطات،4(23،24اکتوبر2000)
سرشناسه: ندوه قضایا المخطوطات (چهارمین: ۱۹۹۹ =۱۳۷۸ : قاهره)
نویسنده: فیصل حفیان
معهد المخطوطات العربیة، چاپ اول، قاهره، 2001م.
الکشاف التحلیلی،لمجلة معهد المخطوطات العربیة (القاهره) ۱۹. الکشاف التحلیلی،لمجلة معهد المخطوطات العربیة (القاهره)
تراث العرب السیاسی ۲۰. تراث العرب السیاسی
سرشناسه: ندوه قضایا المخطوطات (پنجمین: ۲۰۰۱م.=۱۳۸۰: قاهره)
نویسنده: فیصل حفیان
معهد المخطوطات العربیة، چاپ اول، 2002م.
جنگ مهدوی ۲۱. جنگ مهدوی
تاریخ کتابت از 753 قمری به بعد چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانه دکتر اصغر مهدوی
تهیه فهرستها: مهدی قمی نژاد
دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
منهج تحقیق المخطوطات ۲۲. منهج تحقیق المخطوطات
۲۳. نفایس ماندگار
نگاهی به مراحل مرمت برخی آثار هنری و تاریخی موزه آستانه مقدسه قم
به کوشش: بهزاد یوسف زاده
اندیشه ماندگار، چاپ اول، قم، ۱۳۸۶ش.، عکاس: اسماعیل علامه و علی آرامی
واژه نامه نسخه شناسی و کتاب پردازی ۲۴. واژه نامه نسخه شناسی و کتاب پردازی
تذهیب ، خط ، صحافی ، کاغذ ، رنگ و مرکب فارسی ـ انگلیسی / انگلیسی ـ فارسی
نویسنده: حسن هاشمی میناباد
موسسه نشر فهرستگان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
نقد و تصحیح متون ۲۵. نقد و تصحیح متون
مراحل نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسی
نویسنده: نجیب مایل هروی
روش تحقیق و تصحیح کتابهای خطی ۲۶. روش تحقیق و تصحیح کتابهای خطی
برگرفته‌شده از کتاب قواعد تحقیق المخطوطات
مترجم: محمود یزدی مطلق (فاضل)
قواعد تحقیق المخطوطات ۲۷. قواعد تحقیق المخطوطات
نویسنده: صلاح الدین منجد
دار الکتاب الجدید، چاپ سوم، بیروت، 1970م.
تاریخ نسخه پردازی و تصحیح انتقادی نسخه های خطی ۲۸. تاریخ نسخه پردازی و تصحیح انتقادی نسخه های خطی
۲۹. جنگ انجمن فهرستنگاران نسخه های خطی
انجمن فهرست نگاران نسخه های خطی، تهران، ۱۳۸۷ش.، 2 جلد
اصول و مبانی نسخه شناسی در کتب خطی ۳۰. اصول و مبانی نسخه شناسی در کتب خطی
نسخه شناسی ۳۱. نسخه شناسی
پژوهشهایی درباره نسخه های خطی در ایران و جهان
نویسنده: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
صحیفه خرد، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.، 10 جلد
جنگ انجمن فهرست نگاران نسخه های خطی ۳۲. جنگ انجمن فهرست نگاران نسخه های خطی
به کوشش: محسن صادقی
گردآورنده: انجمن فهرست نگاران نسخه های خطی
انجمن فهرست نگاران نسخه های خطی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.، 3 جلد
نسخه شناخت ۳۳. نسخه شناخت
پژوهشنامه نسخه شناسی نسخ خطی فارسی
نویسنده: علی صفری آق قلعه
• نسخه شناخت، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، محقق: علی صفری آق قلعه، با مقدمه: استاد ایرج افشار
تحقیق النصوص بین اخطاء المولفین و اصلاح الرواة و النساخ و المحققین ۳۴. تحقیق النصوص بین اخطاء المولفین و اصلاح الرواة و النساخ و المحققین
نویسنده: بشار عواد معروف
دار الغرب الإسلامی، تونس، 2009م.
علم تحقیق النصوص، ما هو؟ ولماذا؟ وکیف؟ ۳۵. علم تحقیق النصوص، ما هو؟ ولماذا؟ وکیف؟
نویسنده: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی
موسسة المرتضی للثقافة و النشر، دارالمرتضی للنشر، چاپ اول، نجف، ۱۴۳۳ق. برابر ۱۳۹۰ش. برابر 2012م.، 2 جلد
المخطوط العربی و الاسلامی فوائد ـ قیمة ـ صیانة ۳۶. المخطوط العربی و الاسلامی فوائد ـ قیمة ـ صیانة
تحقیق التراث ۳۷. تحقیق التراث
نویسنده: عبدالهادی فضلی
مکتبة العلم، چاپ اول، جده، ۱۴۰۲ق.
مناهج تحقیق التراث و المخطوطات العربیة ۳۸. مناهج تحقیق التراث و المخطوطات العربیة
نویسنده: حسان حلاق
دار النهضة العربیة، بیروت، ۱۴۲۵ق.
چند نوشتار و گفتار در نشر کتاب و ویرایش ۳۹. چند نوشتار و گفتار در نشر کتاب و ویرایش
نویسنده: عبدالحسین آذرنگ
ققنوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
گام های اصلی در نشر کتاب ۴۰. گام های اصلی در نشر کتاب
نویسنده: عبدالحسین آذرنگ
اتحادیه ناشران و کتابفروشان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
مبانی نشر کتاب ۴۱. مبانی نشر کتاب
نویسنده: عبدالحسین آذرنگ
سمت، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.
راهنمای نقاشی و کتاب آرایی در ایران ۴۲. راهنمای نقاشی و کتاب آرایی در ایران
نویسنده: اردشیر مجرد تاکستانی
آستان مقدس حضرت معصومه(س)، چاپ اول، قم، ۱۳۷۱ش.
کتاب آرایی در تمدن اسلامی ۴۳. کتاب آرایی در تمدن اسلامی
مجموعه رسائل در زمینه خوشنویسی، مرکب سازی، کاغذگری، تذهیب و تجلید به انضمام فرهنگ واژگان نظام کتاب آرایی
نویسنده: نجیب مایل هروی
تاریخ چاپ سنگی در ایران ۴۴. تاریخ چاپ سنگی در ایران
نویسنده: المپیادا پاولونا شچگلوا
مترجم: پروین منزوی
معین، تهران، ۱۳۸۷ش.
تاریخ چاپ سنگی اصفهان ۴۵. تاریخ چاپ سنگی اصفهان
راهنمای آماده ساختن کتاب ۴۶. راهنمای آماده ساختن کتاب
برای‌ مولفان‌، مترجمان‌، ویراستاران‌، رسانه‌گران‌، کتابداران‌، ناشران‌، چاپخانه‌ها و دوستداران‌ کتاب‌
نویسنده: میرشمس الدین ادیب سلطانی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۸۰ش.
۴۷. واژه نامه توصیفی صحافی سنتی
۴۸. اوج نگاه
گزیده ای از خطوط،نگاره ها،نذهیبها،گنجینه اسناد و نسخ خطی (میرزا محمد کاظمینی)
به کوشش: زهره ارمغانی
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۴ش.
۴۹. جلدها و قلمدانهای ایرانی
نویسنده: محمد تقی احسانی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.، 2 جلد
صحافی سنتی ۵۰. صحافی سنتی
مجموعه پانزده گفتار و کتابشناسی درباره وراقی، صحافی،وصالی، مجلد گری از یادگارهای هنر ایرانی و اسلامی
نویسنده: استاد ایرج افشار
عمده الکتاب و عده ذوی الالباب‌ ۵۱. عمده الکتاب و عده ذوی الالباب‌
فیه‌ صفه‌ ‌الخط و ‌الاقلام‌ و ‌العد‌اد و ‌اللیق‌ و ‌البحر و ‌الاصبا‌غ‌ و ‌آله‌ ‌التجلیه‌
نویسنده: معز تمیمی صنهاجی
رساله جلدسازی (طیاری جلد) ۵۲. رساله جلدسازی (طیاری جلد)
نویسنده: یوسف حسین
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه: استاد ایرج افشار، مصحح: علی صفری آق قلعه
در قلمرو نشر، ویرایش و دانشنامه نگاری ۵۳. در قلمرو نشر، ویرایش و دانشنامه نگاری
نویسنده: عبدالحسین آذرنگ
ققنوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
دستنامه شماره استاندارد بین المللی کتاب (ISBN) ۵۴. دستنامه شماره استاندارد بین المللی کتاب (ISBN)
سرشناسه: سازمان جهانی شابک
گردآورنده: سازمان جهانی شابک
مترجم: داریوش مطلبی
خانه کتاب ، تهران، ۱۳۸۰ش.، اشراف: وهرز نوروزپور دیلمی
فن نشر کتاب ۵۵. فن نشر کتاب
بررسی مسائل نشر بین المللی کتاب ایران ۵۶. بررسی مسائل نشر بین المللی کتاب ایران
فهرست شرکت کنندگان دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 6 تا 15 اردیبهشت 1376 ۵۷. فهرست شرکت کنندگان دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 6 تا 15 اردیبهشت 1376
فهرست شرکت کنندگان پنجمین نمایشگاه سراسری نرم افزار علوم اسلامی ۵۸. فهرست شرکت کنندگان پنجمین نمایشگاه سراسری نرم افزار علوم اسلامی
تاریخ شفاهی نشر ایران ۵۹. تاریخ شفاهی نشر ایران
به کوشش: عبدالحسین آذرنگ، علی دهباشی
ققنوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
چون و چرایی در باب سیاستهای نشر کتاب ۶۰. چون و چرایی در باب سیاستهای نشر کتاب
نویسنده: عبدالحسین آذرنگ
نشر کتابدار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
کتابفروشی ۶۱. کتابفروشی
یادنمای بابک افشار
شهاب ثاقب، چاپ اول، تهران، ۱۵ اسفند ۱۳۸۳ش.، 2 جلد، به کوشش: استاد ایرج افشار
در گیر و دار کتاب و نشر ۶۲. در گیر و دار کتاب و نشر
نویسنده: کریم امامی
گردآورنده: عبدالحسین آذرنگ، ایران ناز کاشیان
نیلوفر، تهران، ۱۳۸۴ش.
راهنمای ناشران ایران ۶۳. راهنمای ناشران ایران
• راهنمای ناشران و کتابفروشان ایران 1383، خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
• راهنمای ناشران ایران 1382، خانه کتاب ، تهران، ۱۳۸۱ش.، اشراف: مجتبی تبریزنیا و فاطمه پشت کوهی
شیخ الوراقین فی النجف الاشرف ۶۴. شیخ الوراقین فی النجف الاشرف
صفحات‌ مطویه‌ من‌ تاریخ‌ النشر و الطباعه‌ النجفیه‌
نویسنده: محمدجواد طریحی
المکتبة الحیدریة، چاپ اول، قم، 1999م.
چاپ و نشر شیعه در لبنان ۶۵. چاپ و نشر شیعه در لبنان
مترجم: محمد نوری
هستی نما، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
قائمة المنشورات الثقافیة 1986 ۶۶. قائمة المنشورات الثقافیة 1986
دارالکتاب اللبنانی،مکتبة المدرسة للطباعة والنشر والتوزیع والوسائل التعلیمیة
دار الکتاب اللبنانی، قاهره، 1986م.
فهرست نویسی توصیفی در کتابخانه ها ۶۷. فهرست نویسی توصیفی در کتابخانه ها
نویسنده: عباس گیلوری
دبیزش، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
کتابخانه های استان خراسان از آغاز اسلام تا عصر حاضر ۶۸. کتابخانه های استان خراسان از آغاز اسلام تا عصر حاضر
شامل کتابخانه های عمومی،خصوصی،آموزشی،شخصی
نویسنده: محمد نیک پرور
اداره کل فرهنگ و هنر خراسان، چاپ اول، مشهد، ۱۳۵۰ش.
ممیزی کتاب ۶۹. ممیزی کتاب
پژوهشی‌ در ۱۴۰۰ سند ممیزی‌ کتاب‌ در سال‌ ۱۳۷۵
نویسنده: احمد رجب زاده
کویر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.
سانسور ۷۰. سانسور
تحلیلی بر سانسور کتاب در دوره پهلوی دوم
نویسنده: فریبرز خسروی
اطلاعات و ارتباطات ۷۱. اطلاعات و ارتباطات
آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری ۷۲. آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداری
نویسنده: نصرت ریاحی نیا
نشر کتابدار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.
مراجع الکتب والمکتبات فی العراق ۷۳. مراجع الکتب والمکتبات فی العراق
ثبت بما نشره العراقیون عن الکتب و المکتبات و الفهارس و المخطوطات و البیلیوغرافیات
نویسنده: فؤاد قزانجی، کورکیس عواد
اصول مقدمات کتابداری ۷۴. اصول مقدمات کتابداری
سرشناسه: رمضانعلی شاکری
نویسنده: رمضانعلی شاکری
آستان قدس رضوی، اداره امور فرهنگی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۶۰ش.
نمایه فصلنامه کتاب 1373 _ 1369 ۷۵. نمایه فصلنامه کتاب 1373 _ 1369
معرفی مراکز اطلاع رسانی ۷۶. معرفی مراکز اطلاع رسانی
مجموعه مقالات کنگره بین المللی کتاب و کتابخانه در تمدن‌ اسلامی‌ (۲۳ - ۲۱ شهریور 1374) ۷۷. مجموعه مقالات کنگره بین المللی کتاب و کتابخانه در تمدن‌ اسلامی‌ (۲۳ - ۲۱ شهریور 1374)
سرشناسه: کنگره‌ بین‌المللی‌ کتاب‌ و کتابخانه‌ در تمدن‌ اسلامی‌ (نخستین‌: ۱۳۷۴: مشهد)
گردآورنده: محمد فرح زاد
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۸ش.، 5 جلد
تاریخ کتابخانه های مساجد ایران ۷۸. تاریخ کتابخانه های مساجد ایران
کتاب و کتابخانه در اسلام (مجموعه مقالات) ۷۹. کتاب و کتابخانه در اسلام (مجموعه مقالات)
گسترش مجموعه های اسلامی در کتابخانه های اروپای غربی و آمریکای شمالی ۸۰. گسترش مجموعه های اسلامی در کتابخانه های اروپای غربی و آمریکای شمالی
آشنایی با تاریخچه و فعالیت های کتابخانه تخصصی امیرالمؤمنین علی علیه السلام (مشهد مقدس) ۸۱. آشنایی با تاریخچه و فعالیت های کتابخانه تخصصی امیرالمؤمنین علی علیه السلام (مشهد مقدس)
• ۱۳۸۸ش.
خدمات فنی ۸۲. خدمات فنی
نویسنده: پوری سلطانی
فراهم آوری و مجموعه سازی در کتابخانه فشرده درسها ۸۳. فراهم آوری و مجموعه سازی در کتابخانه فشرده درسها
ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
نویسنده: محمدحسین دیانی
• فراهم آوری و مجموعه سازی فشرده درسها، کتابخانه رایانه ای، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۹ش.
مفهوم ساده فهرست نویسی ۸۴. مفهوم ساده فهرست نویسی
دفتر راهنما برای‌ سازمان‌ کتابها و سایر مواد کتابخانه‌ مدارس‌ و کتابخانه‌ها عمومی‌ کوچک‌
مترجم: پروین بلورچی
امیرکبیر، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۴ش.، ویراستار: ماریان سانر
فهرست نویسی و رده بندی ۸۵. فهرست نویسی و رده بندی
مترجم: زهیر حیاتی، هاجر ستوده
نشر کتابدار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
چگونه فهرست نویسی کنیم ۸۶. چگونه فهرست نویسی کنیم
راهنمای‌ علمی‌ با استفاده‌ از قواعد فهرست‌ انگلو - امریکن‌، ویرایش‌ ۲ و روش‌ کتابخانه‌ کنگره‌ جهت‌ استفاده‌ در کتابخانه‌های‌ ایران‌
گردآورنده: فیروزه برومند
مترجم: فیروزه برومند
سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
فهرست نویسی و رده بندی برای کمک کتابداران ۸۷. فهرست نویسی و رده بندی برای کمک کتابداران
نویسنده: ماری لیوکائو
مترجم: داریوش مطلبی، ابوالفضل هاشمی
دبیزش، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، ویراستار: عباس گیلوری
دستنامه قواعد فهرستنویسی ۸۸. دستنامه قواعد فهرستنویسی
گردآورنده: ماندانا صدیق بهزادی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
۸۹. هدیه بهارستان
به زنده یاد استاد میر جلال الدین محدث ارموی
گردآورنده: دکتر عبدالحسین طالعی
خانه کتاب ، تهران، ۱۳۸۵ش.
نمایه سازی همارا ۹۰. نمایه سازی همارا
مفاهیم و روشها
گردآورنده: علی آقابخشی
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
چاپار، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
راهنمای نمایه سازی مدارک و گسترش اصطلاحنامه توسعه فرهنگی در کشورهای آسیا ۹۱. راهنمای نمایه سازی مدارک و گسترش اصطلاحنامه توسعه فرهنگی در کشورهای آسیا
مترجم: عبدالحسین آذرنگ
مرکز اسناد فرهنگی آسیا، چاپ اول، تهران،
مبانی نمایه سازی ۹۲. مبانی نمایه سازی
اصول نمایه سازی بر اساس استاندارد ایزو 999 ـ 1996 ۹۳. اصول نمایه سازی بر اساس استاندارد ایزو 999 ـ 1996
تحلیل موضوعی و نمایه سازی ۹۴. تحلیل موضوعی و نمایه سازی
مبانی‌ نظری‌ و توصیه‌های‌ عملی‌
مترجم: علی مزینانی
۹۵. نمایه سازی کتاب
راهنمایی‌ برای‌ ناشران‌، نمایه‌سازان‌، کتابداران‌، مولفان‌ و مترجمان‌
نویسنده: علیرضا نوروزی
چاپار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
۹۶. فهرست مستند اسامی مشاهیر و مولفان
مقدمه ای بر اصول و قواعد فهرست نگاری در کتب خطی ۹۷. مقدمه ای بر اصول و قواعد فهرست نگاری در کتب خطی
تدوین و کاربرد اصطلاحنامه ۹۸. تدوین و کاربرد اصطلاحنامه
ضرورت های ساختاری اصطلاحنامه ۹۹. ضرورت های ساختاری اصطلاحنامه
مترجم: نرگس زندی روان
چاپار، تهران، ۱۳۸۷ش.
درآمدی بر فهرست نگاری نسخه های خطی برای پایگاه های اینترنتی کتاب ۱۰۰. درآمدی بر فهرست نگاری نسخه های خطی برای پایگاه های اینترنتی کتاب
نمایه سازی موضوعی ۱۰۱. نمایه سازی موضوعی
نمایه سازی مفهومی
نویسنده: علیرضا نوروزی، خالید ولایتی
نشر چاپار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.
فرایند تدوین اصطلاحنامه ۱۰۲. فرایند تدوین اصطلاحنامه
۱۰۳. صنعة الخط و المخطوط و الورقة و الفهرسة فی الحضارة العربیة الاسلامیة
فهرست المخطوطات و تصنیفها مشکلات و حلول و قواعد
نویسنده: عبدالقادر احمد عبدالقادر
دار الوثائق، چاپ اول، 2006م.
۱۰۴. رده بندی دهدهی دیوئی
رده بندی دهدهی دیوئی ۱۰۵. رده بندی دهدهی دیوئی
تاریخ ایران
نویسنده: ملویل دیویی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۷۷ش.، ویراستار: کامران فانی
رده بندی دهدهی دیوئی ۱۰۶. رده بندی دهدهی دیوئی
جغرافیای ایرانی
نویسنده: ملویل دیویی
گردآورنده: فرشته کاشفی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ویرایش چهارم، تهران، ۱۳۷۸ش.، اشراف: پوری سلطانی، ویراستار: جمشید کیانفر
رده بندی دهدهی دیوئی ۱۰۷. رده بندی دهدهی دیوئی
زبانهای ایرانی
نویسنده: ملویل دیویی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، چاپ سوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
رده بندی دهدهی دیوئی ۱۰۸. رده بندی دهدهی دیوئی
ادبیات ایرانی
نویسنده: ملویل دیویی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۸۱ش.، اشراف: پوری سلطانی
خلاصه رده بندی دهدهی دیوئی و نمایه نسبی ۱۰۹. خلاصه رده بندی دهدهی دیوئی و نمایه نسبی
مترجم: ابراهیم عمرانی
شرکت انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، ویراستار: پوری سلطانی
تصنیف دیویی العشری المعدل،الدیانات200ـ299 ۱۱۰. تصنیف دیویی العشری المعدل،الدیانات200ـ299
الوجیز فی تصنیف دیوی العشری ۱۱۱. الوجیز فی تصنیف دیوی العشری
۱۱۲. رده PIR زبانها و ادبیات ایرانی بر اساس نظام رده بندی کتابخانه کنگره
رده بندی کتابخانه کنگره: نظریه، توسعه و کاربرد ۱۱۳. رده بندی کتابخانه کنگره: نظریه، توسعه و کاربرد
نویسنده: زهیر حیاتی، طاهره جوکار، نیلوفر برهمند
نشر کتابدار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
سازماندهی اطلاعات ۱۱۴. سازماندهی اطلاعات
مترجم: محمدحسین دیانی
کتابخانه رایانه ای، مشهد، ۱۳۸۰ش.
مارک ایران ۱۱۵. مارک ایران
جستجوی اطلاعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیک ۱۱۶. جستجوی اطلاعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیک
(شامل‌ حوزه‌های‌ علوم‌، فنی‌ مندسی‌، کشاورزی‌...)
نویسنده: محمدرضا داورپناه
دبیزش، تهران، ۱۳۸۰ش.، ویراستار: محمدحسین دیانی
رسا، نرم افزار نرم افزار جامع کتابخانه، مرکز اسناد و آرشیو ۱۱۷. رسا، نرم افزار نرم افزار جامع کتابخانه، مرکز اسناد و آرشیو
چاپار، تهران، ۱۳۸۵ش.، ویراستار: مهدی داودی
پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات ۱۱۸. پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات
مترجم: جعفر مهراد، مریم ناصری
نشر چاپار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
فرایند های غیر شیمیائی برای آفت زدایی مجموعه های کتابخانه ۱۱۹. فرایند های غیر شیمیائی برای آفت زدایی مجموعه های کتابخانه
۱۲۰. فهرست موضوعی از چاپکرده ها و نوشته های ایرج افشار
سرشناسه: ایرج افشار
گردآورنده: بابک افشار، بهرام افشار، کوشیار افشار، آرش افشار
چاپخانه پرین تاپ، آمریکا، ۱۳۷۷ش.
سالها باید که تا ... ۱۲۱. سالها باید که تا ...
یادنامه چهلمین روز درگذشت شادروان دکتر علی مزینانی
به کوشش: پوری سلطانی، محمد کریمی زنجانی اصل
جهان کتابخانه ها ۱۲۲. جهان کتابخانه ها
گزیده مقالات درباره کتابخانه های ایران و جهان
به کوشش: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
مکتبة الاسکندریة ۱۲۳. مکتبة الاسکندریة
نویسنده: روی ماکلوید
مترجم: مصطفی بهنساوی
مجلس الاعلی للثقافة، چاپ اول، قاهره، 2003م.، با مقدمه: اسماعیل سراج الدین
خزائن الکتب القدیمة فی العراق ۱۲۴. خزائن الکتب القدیمة فی العراق
منذ اقدم العصور حتی سنة 1000 للهجرة
نویسنده: کورکیس عواد
دار الرائد العربی، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۶ق.
الفهرس الوصفی لمخطوطات السیرة النبویة ومتعلقاتها ۱۲۵. الفهرس الوصفی لمخطوطات السیرة النبویة ومتعلقاتها
التاریخ - التراجم (الاجازات والاثبات)
به کوشش: قاسم سامرایی
۱۲۶. Guide to the Department of Oriental Manuscripts and Printed Books
دلیل المخطوطات فی المکتبة البریطانیه
نویسنده: گوداکری، پریچ هارد
دور الکتب العربیة العامة وشبه العامة لبلاد العراق والشام ومصر فی العصر الوسیط ۱۲۷. دور الکتب العربیة العامة وشبه العامة لبلاد العراق والشام ومصر فی العصر الوسیط
نویسنده: یوسف العش
مترجم: نزار اباظة، محمد صباغ
دار الفکر، چاپ اول، دمشق، ۱۴۱۱ق.
دراسات فی الکتب و المکتبات الاسلامیة ۱۲۸. دراسات فی الکتب و المکتبات الاسلامیة
نویسنده: عبداللطیف ابراهیم
دار الشعب، چاپ اول، قاهره، 1962م.
دلیل مکتبات المخطوطات فی الوطن العربی ۱۲۹. دلیل مکتبات المخطوطات فی الوطن العربی
نویسنده: محمد محمد عارف
معهد المخطوطات العربیه، چاپ اول، قاهره، 2001م.، با مقدمه: فیصل حفیان
تاریخچه کتابخانه مجلس ۱۳۰. تاریخچه کتابخانه مجلس
اولین کتابخانه رسمی کشور
سیری در کتابخانه های هند و پاکستان ۱۳۱. سیری در کتابخانه های هند و پاکستان
نویسنده: عزیزالله عطاردی قوچانی
انجمن مخطوطات ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
کتابخانه های پاکستان ۱۳۲. کتابخانه های پاکستان
نویسنده: محمد حسین تسبیحی
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، اسلام آباد، ۱۳۵۵ش.، 2 جلد
تاریخچه کتابخانه مجلس شورای ملی ۱۳۳. تاریخچه کتابخانه مجلس شورای ملی
چاپخانه مجلس، تهران،
مکتبة الروضة الحیدریة ۱۳۴. مکتبة الروضة الحیدریة
جهود و جهاد
نویسنده: سید هاشم میلانی
اجتهاد، بغداد، 2008م.
دلیل مکتبة الامام الحکیم العامة ۱۳۵. دلیل مکتبة الامام الحکیم العامة
گزیده اسناد ۱۳۶. گزیده اسناد
نگاهی به تاریخ خراسان از روزگار صفویه تا قاجاریه
به کوشش: زهرا طلائی
اسناد حضور دولتهای بیگانه در شرق ایران ۱۳۷. اسناد حضور دولتهای بیگانه در شرق ایران
سرشناسه: سازمان‌ کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان‌ قدس‌ رضوی‌. اداره‌ اسناد
به کوشش: الهه محبوب فریمانی
دفتر اسناد ۱۳۸. دفتر اسناد
سرشناسه: سازمان‌ کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان‌ قدس‌ رضوی‌. اداره‌ اسناد
به کوشش: سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
گنج هزار ساله ۱۳۹. گنج هزار ساله
کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی قبل‌ و بعد از انقلاب‌
نویسنده: رمضانعلی شاکری
کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی در یک نگاه ۱۴۰. کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی در یک نگاه
• کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی قدس سره الشریف در یک نگاه، کتابخانه بزرگ حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی، روابط عمومی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۰ش.
کتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او ۱۴۱. کتابخانه ابن طاووس و احوال و آثار او
فهرست کتابهای چاپ سنگی کتابخانه میرجلال الدین محدث ارموی ۱۴۲. فهرست کتابهای چاپ سنگی کتابخانه میرجلال الدین محدث ارموی
۱۴۳. محفل انس
جلوه هایی از آثار هنری موزه مجلس
به کوشش: دکتر رسول جعفریان
رنج و گنج ۱۴۴. رنج و گنج
یادگار نوشته های چهل ساله دانشوران از صد کشور جهان در دیدار از کتابخانه و گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی حضرت آیة الله العظمی علامه سید شهاب الدین مرعشی نجفی
صحیفة المکتبة ۱۴۵. صحیفة المکتبة
مکتبة الامام امیرالمومنین علیه السلام العامة (النجف الاشرف - العراق)
چاپخانه حیدری، تهران، ۱۳۷۳ق.، 3 جلد
چاپخانه حیدری، تهران، ۱۳۸۳ق.
تاریخ خزائن الکتب بالمغرب ۱۴۶. تاریخ خزائن الکتب بالمغرب
نویسنده: احمد شوقی بنین
مترجم: مصطفی طوبی
الخزانة الحسینیة، چاپ اول، مراکش، 2003م.
یادداشتهای ملاصدرا همراه با فهرست کتابخانه شخصی ملاصدرا ۱۴۷. یادداشتهای ملاصدرا همراه با فهرست کتابخانه شخصی ملاصدرا
گردآورنده: محمد برکت
بیدار، چاپ اول، قم، ۱۳۷۶ش.، محقق: محمد برکت
گنج و گنجینه ۱۴۸. گنج و گنجینه
در بررسی و معرفی کتابخانه موقوفه عمومی مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی ابو المعالی سید شهاب الدین المرعشی النجفی دامت برکاته
سرشناسه: کتابخانه‌ بزرگ‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ عظمی‌ مرعشی‌ نجفی‌
۱۴۹. ISTANBUL UNIVERSITESI KUTUPHANESI FARSCA BASMALAR KATALOGU
ISTANBUL UNIVERSITESI، استانبول، 1949م.
فهرست کتابخانه شیخ محمود ارگانی بهبهانی حائری(ایران ـ قم) ۱۵۰. فهرست کتابخانه شیخ محمود ارگانی بهبهانی حائری(ایران ـ قم)
سرشناسه: ‏‫کتابخانه ارگانی بهبهانی (قم)
نویسنده: محمود ارگانی بهبهانی حائری
دارالمودة، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد
فهرس مطبوعات مجلس دائرة المعارف العثمانیة ۱۵۱. فهرس مطبوعات مجلس دائرة المعارف العثمانیة
دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد دکن، ۱۳۵۱ق.
فهرست کتابخانه ملی تبریز کتب چاپی اهدایی مرحوم حاج محمد نخجوانی شامل 1880 جلد ۱۵۲. فهرست کتابخانه ملی تبریز کتب چاپی اهدایی مرحوم حاج محمد نخجوانی شامل 1880 جلد
سرشناسه: کتابخانه‌ ملی‌ تبریز
نویسنده: جمشید فر آذین، محمد صادق پور وجدی
کتابخانه ملی تبریز، چاپ اول، تبریز، ۱۳۵۱ش.
فهرست کتب چاپ سنگی (فارسی) کتابخانه مرکزی تبریز ۱۵۳. فهرست کتب چاپ سنگی (فارسی) کتابخانه مرکزی تبریز
سرشناسه: کتابخانه مرکزی تبریز
نویسنده: منصوره وثیق
صورت کتابهای فهرست شده در مرکز خدمات کتابداری ۱۵۴. صورت کتابهای فهرست شده در مرکز خدمات کتابداری
سرشناسه: موسسه‌ تحقیقات‌ و برنامه‌ریزی‌ علمی‌ و آموزشی‌. مرکز خدمات‌ کتابداری‌
مرکز خدمات کتابداری، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.
فهرس مکتبة عجان الحدید لعام 1398 هـ _ 1978 م ۱۵۵. فهرس مکتبة عجان الحدید لعام 1398 هـ _ 1978 م
کارنامه میراث ۱۵۶. کارنامه میراث
فهرست آثار و متون در دست تصحیح و انتشار
شناسه (3)، معرفی کتابخانه های عمومی و تخصصی حوزه علمیه قم ۱۵۷. شناسه (3)، معرفی کتابخانه های عمومی و تخصصی حوزه علمیه قم
گردآورنده: حوزه علمیه قم،مرکزمدیریت
حوزه علمیه قم،مرکزمدیریت، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.
مکتبة العلامة الحلي ۱۵۸. مکتبة العلامة الحلي
سرشناسه: کتابخانه علامه حلی
نویسنده: محقق طباطبائی
قائمة بأوائل المطبوعات العربیة المحفوظة بدار الکتب من سنة 1862 حتی سنة1900 ۱۵۹. قائمة بأوائل المطبوعات العربیة المحفوظة بدار الکتب من سنة 1862 حتی سنة1900
آشنایی با مدرک شناسی ۱۶۰. آشنایی با مدرک شناسی
نویسنده: محمد رضا محمدی فر
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
جنگ کتاب ۱۶۱. جنگ کتاب
مقاله ها،گزارشها و نکته های درباره کتاب،به انضمام کتابشناسی کتاب
گردآورنده: سید فرید قاسمی خرم آبادی
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
فرهنگ آثار ایرانی ـ اسلامی ۱۶۲. فرهنگ آثار ایرانی ـ اسلامی
معرفی آثار مکتوب از روزگار کهن تا عصر حاضر
عبدالحسین حایری ۱۶۳. عبدالحسین حایری
نویسنده: احسان الله شکراللهی
خانه کتاب ، چاپ اول، ۱۳۹۳ش.
رنج و گنج ۱۶۴. رنج و گنج
یادمان نامه میراث شناس معاصر سید احمد حسینی اشکوری
به کوشش: سید صادق حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، آبان ۱۳۸۴ش.
زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی ۱۶۵. زندگی و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی
حدیث عشق ۱۶۶. حدیث عشق
جلد 1 به کوشش: سهل علی مددی
جلد 2و3و5و6 به کوشش: نادر مطلبی کاشانی، محمد حسین مرعشی
جلد 7 به کوشش: سید صادق حسینی اشکوری
جلد 8 به کوشش: فریبا افکاری
جلد 9 به کوشش: دکتر عبدالحسین طالعی
دانش و فرزانگی ۱۶۷. دانش و فرزانگی
سیری در زندگی و آثار استاد احمد منزوی
گردآورنده: علی رفیعی علامرودشتی
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، ویراستار: علی بهرامیان، با مقدمه: علی بهرامیان
مکاتیب المحفوظ ۱۶۸. مکاتیب المحفوظ
مکاتیب الأستاد حسین علی محفوظ الی سماحة المرجع الدینی الأعلی آیة الله العظمی المرعشی النجفی
به کوشش: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
نذر عارف (جشن نامه دکتر عارف نوشاهی) ۱۶۹. نذر عارف (جشن نامه دکتر عارف نوشاهی)
ارجنامه علامه محقق سید عبدالعزیز طباطبائی ۱۷۰. ارجنامه علامه محقق سید عبدالعزیز طباطبائی
جشن نامه استاد سید احمد حسینی اشکوری ۱۷۱. جشن نامه استاد سید احمد حسینی اشکوری
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، به کوشش: دکتر رسول جعفریان
فرزانه ایران مدار ۱۷۲. فرزانه ایران مدار
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، به کوشش: احسان الله شکراللهی و غلامرضا امیرخانی
فرزند هرات ۱۷۳. فرزند هرات
گردآورنده: علی اوجبی
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش.
دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۴. دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
نویسنده: پوری سلطانی، فروردین راستین
فرهنگ معاصر، تهران، ۱۳۷۸ش.
دایرة المعارف کتابداری و اطلاع رسانی ۱۷۵. دایرة المعارف کتابداری و اطلاع رسانی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، 2 جلد، اشراف در جلد 2: فریبرز خسروی، ویراستار: نرگس نشاط و عباس حری ، ویراستار جلد 2: ابراهیم افشار
اصطلاحنامه کتابداری ۱۷۶. اصطلاحنامه کتابداری
فارسی‌ به‌انگلیسی‌ و انگلیسی‌ به‌فارسی‌
نویسنده: فروردین راستین، پوری سلطانی
فر هنگ حفظ و نگاه داری مواد کتابخانه و بایگانی ۱۷۷. فر هنگ حفظ و نگاه داری مواد کتابخانه و بایگانی
انگلیسی- فارسی با معادل های اسپانیایی ، آلمانی ، ایتالیایی- فرانسوی و روسی
مترجم: حسن هاشمی میناباد
• فرهنگ حفظ و نگاه داری مواد کتابخانه و بایگانی، موسسه نشر فهرستگان، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.، ویراستار: کارمن کرسپو نوگوئرا
المعجم المعرب للمصطلحات المکتبیة انکلیزی- عربی ۱۷۸. المعجم المعرب للمصطلحات المکتبیة انکلیزی- عربی
به کوشش: عبدالله عمر بارودی، مرکز الخدمات والابحاث الثقافیة
عالم الکتب، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۳ق. برابر 1983م.
گزیده مقالات الذریعة ۱۷۹. گزیده مقالات الذریعة
۱۸۰. مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال
نویسنده: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
چاپخانه دولتی ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ق.، مصحح: احمد منزوی
موسوعة مؤلفی الإمامیة ۱۸۱. موسوعة مؤلفی الإمامیة
گردآورنده: مجمع الفکر الاسلامی
مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، قم، رمضان ۱۴۲۰ق.، 4 جلد
فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم ۱۸۲. فهرست أسماء علماء الشیعة ومصنفیهم
فهرس التراث ۱۸۳. فهرس التراث
نویسنده: آیة الله سید محمدحسین حسینی جلالی
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۴۲۲ق.، 2 جلد، محقق: سید محمدجواد حسینی جلالی
کشف الحجب و الاستار عن اسماء الکتب و الاسفار ۱۸۴. کشف الحجب و الاستار عن اسماء الکتب و الاسفار
المتبقی من کتب مفقودة ۱۸۵. المتبقی من کتب مفقودة
گردآورنده: دکتر حسن انصاری
پژوهشکده مطالعات اسلامی اصفهان، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۹۴ش.، محقق: دکتر حسن انصاری
مرجع شناسی ۱۸۶. مرجع شناسی
شناخت‌ خدمات‌ و کتاب‌های‌ مرجع‌
نویسنده: نورالله مرادی
فرهنگ معاصر، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۱ش.
۱۸۷. زبدة الآثار
نویسنده: محمد علی طبری(عماد الدین آذرمان)
امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۱ش.
۱۸۸. مرجع شناسی ادبی و روش تحقیق
نویسنده: عباس ماهیار
نشر قطره، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۰ش.
مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی ۱۸۹. مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی
مواد و خدمات مرجع ۱۹۰. مواد و خدمات مرجع
نویسنده: محمدحسین دیانی
کتابخانه رایانه ای، مشهد، ۱۳۷۸ش.
راهنمای کتاب ۱۹۱. راهنمای کتاب
به کوشش: استاد ایرج افشار، احسان یارشاطر
سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، 21 جلد، مدیر مسئول: استاد ایرج افشار
گزارش سی‌وسومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران 1394 ۱۹۲. گزارش سی‌وسومین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران 1394
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، دی ۱۳۹۴ش.
۱۹۳. ISTANBUL KUTUBHANELERINDS OSMANLI, LAR DEVRINE AID ....ESERLERI BIBLIYOGRAFYAS
نویسنده: سودنت تورکای
MAARIF BASIMEVI، استانبول، ۱۹۵۸ق.
صلة الخلف بموصول السلف ۱۹۴. صلة الخلف بموصول السلف
نویسنده: محمد رودانی
دار الغرب الإسلامی، بیروت، 1988م.، محقق: محمد حجی
مدخل تاریخ شرق اسلامی ۱۹۵. مدخل تاریخ شرق اسلامی
تحلیلی کتابشناختی
مترجم: نوش آفرین انصاری
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۵ش.، ویراستار: کلود کائن
جامع التصانیف الحدیثة ۱۹۶. جامع التصانیف الحدیثة
سرشناسه: یوسف الیان سرکیس
گردآورنده: یوسف الیان سرکیس دمشقی
دار صادر، بیروت، 1993م.، 2 جلد
معجم المصنفات ۱۹۷. معجم المصنفات
لعلماء الإحساء والقطیف والحجاز والبحرین
المعجم الشامل للتراث العربی المطبوع ۱۹۸. المعجم الشامل للتراث العربی المطبوع
کتابشناسی افغانستان ۱۹۹. کتابشناسی افغانستان
گردآورنده: شهاب الدین فرخ یار
شهاب ثاقب، تهران، ۱۳۸۰ش.
معجم المطبوعات العربیة والمعربة ۲۰۰. معجم المطبوعات العربیة والمعربة
وهو شامل لأسماء الکتب المطبوعة فی الأقطار الشرقیة والغربیة مع ذکر أسماء مؤلفیها ولمعة من ترجمتهم وذلک من یوم ظهور الطباعة إلی نهایة السنة الهجریة 1339 الموافقة لسنة 1919 میلادیة
گردآورنده: یوسف الیان سرکیس دمشقی
إکتفاء القنوع بما هو مطبوع ۲۰۱. إکتفاء القنوع بما هو مطبوع
البیبلیوغرافیا الوطنیة لدولة البحرین ۲۰۲. البیبلیوغرافیا الوطنیة لدولة البحرین
رصد للإنتاج الفکری فی دولة البحرین حتی نهایة عام 1990 م
نویسنده: منصور محمد سرحان ، ربحی مصطفی علیان
البیبلیوجرافیا الحسینیة البحرینیة ۲۰۳. البیبلیوجرافیا الحسینیة البحرینیة
معجم المخطوطات المطبوعة ۲۰۴. معجم المخطوطات المطبوعة
نویسنده: صلاح الدین منجد
دار الکتاب الجدید، چاپ اول، بیروت، 1967م.، 5 جلد
معجم المولفین و الکتاب العراقیین 1970 ـ 2000 ۲۰۵. معجم المولفین و الکتاب العراقیین 1970 ـ 2000
گردآورنده: صباح نوری مرزوک
بیت الحکمة، چاپ اول، بغداد، 2002م.، 8 جلد
فهرست المطبوعات العراقیة 1856ـ1972 ۲۰۶. فهرست المطبوعات العراقیة 1856ـ1972
ثبت‌ ببلیوغرافی‌ للکتب‌ العربیه‌ التی‌ الفها او نشرها العراقیون‌ منذ دخول‌ الطباعه‌ للعراق‌...
نویسنده: عبدالجبار عبدالرحمن
جامعة البصره، چاپ اول، بغداد، 1978م.، 3 جلد
معجم المطبوعات النجفیة ۲۰۷. معجم المطبوعات النجفیة
منذ دخول الطباعة إلی النجف حتی الآن
نویسنده: محمد هادی امینی نجفی
مطبعة الآداب، چاپ اول، نجف، ۱۳۸۵ق.، با مقدمه: عبدالحمید علوجی
المطبوع من مؤلفات الکاظمیین بین1870 _ 1970 م ۲۰۸. المطبوع من مؤلفات الکاظمیین بین1870 _ 1970 م
نویسنده: مفید آل یاسین
مطبعة المعارف، بغداد، 1970م.
مصادر الدراسة عن النجف والشیخ الطوسی ۲۰۹. مصادر الدراسة عن النجف والشیخ الطوسی
نویسنده: محمد هادی امینی نجفی، عبدالرحیم محمد علی
النجف، چاپ اول، نجف، ۱۳۸۲ق.
معجم المطبوعات العربیة فی شبه القارة الهندیة الباکستانیه منذ دخول المطبعة الیها حتی عام 1980م ۲۱۰. معجم المطبوعات العربیة فی شبه القارة الهندیة الباکستانیه منذ دخول المطبعة الیها حتی عام 1980م
گردآورنده: احمد خان
مکتبة الملک فهد الوطنیة، چاپ اول، ریاض، 2000م.
فهرست مجموعه فورت ویلیام کالج(کلکته) در کتابخانه آرشیو ملی هند ـ دهلی نو ۲۱۱. فهرست مجموعه فورت ویلیام کالج(کلکته) در کتابخانه آرشیو ملی هند ـ دهلی نو
نویسنده: توفیق هاشم پور سبحانی، محمدرضا نصیری
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، اسفند ۱۳۷۸ش.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۵ش.
فهرست نسخه های خطی فارسی انستیتوی غالب،دهلی نو ۲۱۲. فهرست نسخه های خطی فارسی انستیتوی غالب،دهلی نو
نویسنده: توفیق هاشم پور سبحانی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
کتابشناسی خرد و اندیشه ایران باستان در فرهنگ غرب ۲۱۳. کتابشناسی خرد و اندیشه ایران باستان در فرهنگ غرب
گزیده‌ آثار تحقیقی‌ درباره‌ تاثیر افکار و آرای‌ دینی‌ ایرانیان‌ در غرب‌
نویسنده: فریده رازی
الهدی، تهران، ۱۳۷۸ش.
فهرست کتابهای چاپی فارسی از آغاز تا آخر سال‌ ۱۳۴۵ براساس‌ فهرست‌ خانبابا مشار و فهارس‌ انجمن‌ کتاب‌ ۲۱۴. فهرست کتابهای چاپی فارسی از آغاز تا آخر سال‌ ۱۳۴۵ براساس‌ فهرست‌ خانبابا مشار و فهارس‌ انجمن‌ کتاب‌
بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۵۱ش.، 3 جلد
کتابشناسی آثار ناشران ایرانی به زبانهای خارجی ۲۱۵. کتابشناسی آثار ناشران ایرانی به زبانهای خارجی
فهرست اسناد آرشیوهای گرجستان پیرامون تاریخ ایران ۲۱۶. فهرست اسناد آرشیوهای گرجستان پیرامون تاریخ ایران
کتابشناسی ایران ۲۱۷. کتابشناسی ایران
فهرستی از مقالات و کتابهائی که به زبانهای اروپائی درباره ایران چاپ شده است
نویسنده: یحیی ماهیار نوابی
بنیاد فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۶۵ش.، 9 جلد
۲۱۸. فهرست نشریات انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران
انجمن ایرانشناسی فرانسه، تهران، ۱۳۷۷ش.
کتاب شناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه قاره (هند، پاکستان، بنگلادش) ۲۱۹. کتاب شناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه قاره (هند، پاکستان، بنگلادش)
نویسنده: سید عارف نوشاهی
• کتاب شناسی آثار فارسی چاپ شده در شبه قاره (هند، پاکستان، بنگلادش) از 1160- 1386ه ش/ 1195- 1428ه/ 1781- 2007م، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، 4 جلد
تاریخچه چاپ کتاب های فارسی در شبه قاره ۲۲۰. تاریخچه چاپ کتاب های فارسی در شبه قاره
مترجم: سید عارف نوشاهی
• ضمیمه آینه میراث- 25، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
کتابشناسی ده ساله ( 1333-1342) کتاب های ایران ۲۲۱. کتابشناسی ده ساله ( 1333-1342) کتاب های ایران
نویسنده: استاد ایرج افشار
انجمن کتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
فرهنگنامه های عربی بفارسی ۲۲۲. فرهنگنامه های عربی بفارسی
نویسنده: علینقی منزوی تهرانی
• فرهنگنامه های عربی به فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۳۶ش.
کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در انگلستان (1357 ـ 1375) ۲۲۳. کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در انگلستان (1357 ـ 1375)
مرکز باز شناسی اسلام و ایران (باز)، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در آمریکا (1357 ـ 1375) ۲۲۴. کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در آمریکا (1357 ـ 1375)
کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در چند کشور (1357 ـ 1375) ۲۲۵. کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در چند کشور (1357 ـ 1375)
سرشناسه: مرکز بازشناسی اسلام و ایران
مرکز باز شناسی اسلام و ایران (باز)، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در آلمان (1357 ـ 1375) ۲۲۶. کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در آلمان (1357 ـ 1375)
مرکز باز شناسی اسلام و ایران (باز)، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در سوئد (1357 ـ 1375) ۲۲۷. کتابشناسی کتاب های فارسی منتشر شده در سوئد (1357 ـ 1375)
مرکز باز شناسی اسلام و ایران (باز)، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
ثلاثة غسالة ،کتابشناسی آثار تالیف شده در بنگال ۲۲۸. ثلاثة غسالة ،کتابشناسی آثار تالیف شده در بنگال
کتابشناسی ملی ایران ۲۲۹. کتابشناسی ملی ایران
• چاپ اول، ۱۳۵۳ش.، 50 جلد
۲۳۰. فهرست کتاب های چاپی عربی
نویسنده: خانبابا مشار
• تهران، ۱۳۴۳ش.
فهرست کتاب های چاپی فارسی ۲۳۱. فهرست کتاب های چاپی فارسی
نویسنده: خانبابا مشار
مهر آیین، چاپ اول، تهران، آذر ۱۳۵۱ش.، 5 جلد
فهرست موضوعی ۲۳۲. فهرست موضوعی
کتاب های ناشران خارجی شرکت کننده در دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
کتابشناسی خاورشناسان (ایران‌شناسان‌ و اسلام‌شناسان‌) روسیه و جمهوریهای اتحاد شوروی سابق ۲۳۳. کتابشناسی خاورشناسان (ایران‌شناسان‌ و اسلام‌شناسان‌) روسیه و جمهوریهای اتحاد شوروی سابق
انتشارات بین المللی هدی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، با مقدمه: عنایت الله رضا
کتاب شناسی مطالعات ایرانی ۲۳۴. کتاب شناسی مطالعات ایرانی
به کوشش: رویا ابراهیمی
نویسنده: هوشنگ شهابی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۵ش.
فهرست کتابهای چاپی عربی، ای‍ران‌ از آغ‍از چ‍اپ‌ ت‍ا ک‍ن‍ون‌، س‍ای‍ر ک‍ش‍وره‍ا ب‍ی‍ش‍ت‍ر از س‍ال‌ 1340 ه ب‍ب‍ع‍د ۲۳۵. فهرست کتابهای چاپی عربی، ای‍ران‌ از آغ‍از چ‍اپ‌ ت‍ا ک‍ن‍ون‌، س‍ای‍ر ک‍ش‍وره‍ا ب‍ی‍ش‍ت‍ر از س‍ال‌ 1340 ه ب‍ب‍ع‍د
نویسنده: خانبابا مشار
• تهران
کتابشناسی ماه ۲۳۶. کتابشناسی ماه
خانه کتاب ، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، 11 جلد، به کوشش: سید فرید قاسمی خرم آبادی
بوستان کتاب ۲۳۷. بوستان کتاب
فهرست موضوعی ـ وصفی انتشارات‌ دفتر تبلیغات‌ اسلامی‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌
حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، بوستان کتاب، چاپ سوم، ویرایش دوم، قم، ۱۳۸۰ش.
فهرست انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه تهران ۲۳۸. فهرست انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه تهران
سرشناسه: موسسه‌ مطالعات‌ اسلامی‌ دانشگاه‌ تهران‌ - دانشگاه‌ مک‌ گیل‌
دانشگاه مک گیل،موسسه مطالعات اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۱ش.، اشراف: دکتر مهدی محقق
فهرست انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان از آغاز تاسیس 1350 تا 1370 هـ . ش ۲۳۹. فهرست انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان از آغاز تاسیس 1350 تا 1370 هـ . ش
فهرست انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه تهران ۲۴۰. فهرست انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه تهران
با همکاری دانشگاه تهران
سرشناسه: موسسه‌ مطالعات‌ اسلامی‌ دانشگاه‌ تهران‌ - دانشگاه‌ مک‌ گیل‌
نویسنده: دکتر مهدی محقق
دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۶۴ش.
کتابنامه باستان شناسی استان فارس  هفتاد سال‌ پژوهش‌ باستان‌شناسی‌ در ناحیه‌ فارس‌ (۱۳۸۱ - ۱۳۱۱ش‌؛ ۲۰۰۱ - ۱۹۳۱م‌) ۲۴۱. کتابنامه باستان شناسی استان فارس هفتاد سال‌ پژوهش‌ باستان‌شناسی‌ در ناحیه‌ فارس‌ (۱۳۸۱ - ۱۳۱۱ش‌؛ ۲۰۰۱ - ۱۹۳۱م‌)
نویسنده: علی رضا عسکری چاوردی
کازرونیه، تهران، ۱۳۸۴ش.
کتابشناسی آذربایجان ۲۴۲. کتابشناسی آذربایجان
کتابشناسی آداب و رسوم اصفهان ۲۴۳. کتابشناسی آداب و رسوم اصفهان
نویسنده: ناهید حبیبی آزاد
شهرداری اصفهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
کتابشناسی سلطانیه ۲۴۴. کتابشناسی سلطانیه
کتابشناسی خراسان ۲۴۵. کتابشناسی خراسان
گردآورنده: محمد علی خاکساری
کنگره جهانی حضرت رضا علیه السلام، چاپ اول، مشهد، خرداد ۱۳۶۷ش.
کتابشناسی توصیفی خور و بیابانک ۲۴۶. کتابشناسی توصیفی خور و بیابانک
نویسنده: سید علی آل داوود
مگستان، تهران، ۱۳۸۳ش.
کتابشناسی دستور زبان فارسی ۲۴۷. کتابشناسی دستور زبان فارسی
کتابشناسی موسیقی ۲۴۸. کتابشناسی موسیقی
نویسنده: محمد حسین درافشان
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
ترجمه های متون فارسی به زبانهای پاکستانی ۲۴۹. ترجمه های متون فارسی به زبانهای پاکستانی
نویسنده: اختر راهی
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، اسلام آباد، ۱۴۰۶ق.
کتابنامه فرهنگ و هنر ایران ۲۵۰. کتابنامه فرهنگ و هنر ایران
در دوران پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی
سرشناسه: کتابخانه‌ ملی ‌ایران
نویسنده: خسرو کریمی
تذکره نویسی فارسی در هند و پاکستان ۲۵۱. تذکره نویسی فارسی در هند و پاکستان
متضمن‌ شرح‌ تذکره‌های‌ شعرائی‌ که‌ در هند و پاکستان‌ به‌ تالیف‌ در آمده‌ است‌ و نام‌ تذکره‌های‌ فارسی‌ که‌ در خارج‌ از هند و پاکستان‌ تالیف‌ شده‌
نویسنده: علیرضا نقوی
علمی، تهران، ۱۳۴۲ش.
فهرست کتابهای فارسی شده چاپی از آغاز تا سال 1370 ۲۵۲. فهرست کتابهای فارسی شده چاپی از آغاز تا سال 1370
هفت اقلیم کتاب ۲۵۳. هفت اقلیم کتاب
یکصد مقاله در کتابشناسی و نقد کتاب
نویسنده: سید علی آل داوود
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
کتابشناسی خط فارسی ۲۵۴. کتابشناسی خط فارسی
فهرست مقالات ایرانشناسی در زبان عربی (فهرست انتخابی) ۲۵۵. فهرست مقالات ایرانشناسی در زبان عربی (فهرست انتخابی)
گردآورنده: استاد ایرج افشار
انجمن کتاب، تهران، ۱۳۵۵ش.
فهرست کتاب هفته ۲۵۶. فهرست کتاب هفته
گردآورنده: سید فرید قاسمی خرم آبادی
خانه کتاب ، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.، 3 جلد
معجم المطبوعات العربیة فی ایران ۲۵۷. معجم المطبوعات العربیة فی ایران
نویسنده: عبدالجبار رفاعی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۴۱۴ق.
فهرستواره کتابهای فارسی ۲۵۸. فهرستواره کتابهای فارسی
به کوشش: احمد منزوی
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۸۲ش.، 10 جلد
کتابشناسی اسرائیل ۲۵۹. کتابشناسی اسرائیل
مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق ( المجمع العلمی العربی سابقا ) 1921 - 1983 ۲۶۰. مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق ( المجمع العلمی العربی سابقا ) 1921 - 1983