کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب [PJ - PJB]
ادبیات عرب
مالم ینشر من الامالی الشجریة ۱. مالم ینشر من الامالی الشجریة
نویسنده: هبة الله ابن شجری
موسسة الرسالة، بیروت، ۱۴۰۵ق.، محقق: حاتم صالح ضامن
۲. گیل گمش
مترجم: احمد شاملو
نشر چشمه، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۸۹ش.
البلغة فی تراجم أئمة النحو و اللغة ۳. البلغة فی تراجم أئمة النحو و اللغة
نویسنده: محمد فیروزآبادی
• البلغة فی تاریخ ائمة اللغة، وزارة الثقافة، دمشق، 1972م.، محقق: محمد مصری
نزهة الالباء فی طبقات الادباء ۴. نزهة الالباء فی طبقات الادباء
نویسنده: ابوالبرکات ابن انباری
مکتبة الاندلس، چاپ دوم، بغداد، 1970م.، محقق: ابراهیم سامرائی
• نزهه الالباء فی طبقات الادباء، دار المعارف للطباعة و النشر، چاپ دوم، 1998م.، محقق: عامر، عطیه،
بغیة الوعاة فی طبقات اللغویین و النحاة ۵. بغیة الوعاة فی طبقات اللغویین و النحاة
محمد بن القاسم الأنباری و جهوده فی النحو و الصرف و اللغة ۶. محمد بن القاسم الأنباری و جهوده فی النحو و الصرف و اللغة
نویسنده: محمدعطا موعد
دار الفکر المعاصر، بیروت، 2000م.
16 مقاله تحقیقی به زبان عربی عربی درباره سیبویة ۷. 16 مقاله تحقیقی به زبان عربی عربی درباره سیبویة
سرشناسه: کنگره جهانی بزرگداشت دوازدهمین قرن درگذشت سیبویه (۱۳۵۳: شیراز)
به کوشش: احمد افشار شیرازی
دانشگاه شیراز، مرکز نشر، شیراز، ۱۳۶۸ش.
ابن قتیبة اللغوی ۸. ابن قتیبة اللغوی
منهجه و اثره فی الدراسات اللغویة
نویسنده: عبدالجلیل مغتاظ عودة تمیمی
جامعة سبها، طرابلس، 1988م.
مباحث لغویة من حیاة اللغة العربیة... ۹. مباحث لغویة من حیاة اللغة العربیة...
نویسنده: مناف مهدی محمد موسوی
دار البلاغه، بیروت، 1992م.
ادب الکاتب ۱۰. ادب الکاتب
سرشناسه: عبدالله بن مسلم ابن قتیبه
نویسنده: عبدالله ابن قتیبة دینوری
من تراثنا اللغوی، المثلث ذو المعنی الواحد ۱۱. من تراثنا اللغوی، المثلث ذو المعنی الواحد
نویسنده: شمس الدین محمد بعلی حنبلی
مرکز المخطوطات و التراث و الوثائق ، چاپ اول، کویت، ۱۴۲۱ق. برابر 2000م.، محقق: عبدالکریم عوفی
المثلث المختلف المعنی للفیروز آبادی (ت817 ه) ۱۲. المثلث المختلف المعنی للفیروز آبادی (ت817 ه)
اشکالیات القراءة و آلیات التأویل ۱۳. اشکالیات القراءة و آلیات التأویل
نویسنده: نصرحامد ابوزید
مرکز الثقافی العربی، چاپ هفتم، بیروت، 2005م.
تاریخ زبان و فرهنگ عربی ۱۴. تاریخ زبان و فرهنگ عربی
سرشناسه: آذرتاش آذرنوش
نویسنده: آذرتاش آذرنوش
التفکیر الصوتی عند علماء العربیة فی العراق ۱۵. التفکیر الصوتی عند علماء العربیة فی العراق
نویسنده: صبیح التمیمی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
شرح الرضی علی الکافیه ۱۶. شرح الرضی علی الکافیه
نویسنده: محمد بن حسن رضی الدین استرآبادی
• شرح الکافیة فی النحو، مکتبة المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه‌، تهران، ۲ش.، 2 جلد
جامعه قاریونس، چاپ اول، 1978م.، 5 جلد، اشراف: یوسف حسن عمر، مصحح: یوسف حسن عمر
موسسه امام صادق علیه السلام، ویرایش دوم، تهران، ۲ش.، 4 جلد، محقق: یوسف حسن عمر
تاریخ ترجمه از عربی به فارسی (از آغاز تا عصر صفوی) ۱۷. تاریخ ترجمه از عربی به فارسی (از آغاز تا عصر صفوی)
القواعد الاساسیه للغه العربیه حسب منهج (متن الالفیه) ۱۸. القواعد الاساسیه للغه العربیه حسب منهج (متن الالفیه)
نویسنده: احمد هاشمی
دار الهجرة، چاپ اول، قم، ۲ش.
قواعد الاملاء ۱۹. قواعد الاملاء
نویسنده: مجمع علمی اسلامی
مجمع علمی اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۱ق.
الالفاظ المهموزه ۲۰. الالفاظ المهموزه
نویسنده: ابن جنی
• رسالتان لابن جنی، دار الفکر، دمشق، ۱۴۰۹ق.، محقق: مازن مبارک
کتاب التصریف ۲۱. کتاب التصریف
نویسنده: عبدالوهاب زنجانی
مجمع علمی اسلامی، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۱ق.
توضیح و تکمیل صرف میر ۲۲. توضیح و تکمیل صرف میر
بانضمام‌ جزئیات‌ و توضیح‌ مطالب‌ مشکل‌ ...
نویسنده: حسن مصطفوی
مرکز نشر کتاب، قم، ۱۳۸۸ق.
شرح النظام فی الصرف ۲۳. شرح النظام فی الصرف
سرشناسه: حسن بن محمد نظام الاعرج
شارح: حسن بن محمد نیسابوری
دار الذخائر، چاپ اول، قم، ۱۴۱۰ق.
صرف مقدماتی ۲۴. صرف مقدماتی
فشرده ای از صرف ساده
نویسنده: محمد رضا طباطبائی
دار العلم، چاپ اول، قم، ۱۳۶۹ش.
صرف طویل در شرح صرف میر ۲۵. صرف طویل در شرح صرف میر
نویسنده: حسین هاشمی دهسرخی
رئوف، قم، ۲ش.
الکلام اللطیف فی شرح التصریف[عبدالوهاب‌بن‌ ابراهیم‌ زنجانی‌] ۲۶. الکلام اللطیف فی شرح التصریف[عبدالوهاب‌بن‌ ابراهیم‌ زنجانی‌]
نویسنده: محمدجواد ذهنی تهرانی
حاذق، قم، دی ۱۳۶۷ش.
تدریج الادانی الی قراءة شرح السعد علی تصریف الزنجانی ۲۷. تدریج الادانی الی قراءة شرح السعد علی تصریف الزنجانی
وبالهامش الشرح المذکور للحبر التفتازانی علی متن الزنجانی
نویسنده: عبدالحق نووی ثانی
کتابخانه ارومیه، قم، ۲ش.
التصریف الملوکی ۲۸. التصریف الملوکی
جامع الدروس العربیة ۲۹. جامع الدروس العربیة
نویسنده: مصطفی غلایینی
ناصرخسرو، تهران، ۲ش.، 2 جلد
البسیط فی شرح الکافیة ۳۰. البسیط فی شرح الکافیة
نویسنده: حسن استرآبادی
المکتبة الادبیة المختصة، قم، ۱۴۲۷ق.، 2 جلد، محقق: حازم سلیمان حلی
مبادی العربیة ۳۱. مبادی العربیة
نویسنده: رشید شرتونی
موسسه انتشارات دارالعلم، چاپ 11م، قم، ۱۴۲۰ق.، 4 جلد، به کوشش: حمید محمدی
معجم القواعد العربیة ۳۲. معجم القواعد العربیة
فی النحو و التصریف و ذیل‌ بالاملاء
نویسنده: عبدالغنی دقر
حمید، چاپ اول، قم، ۱۴۱۰ق.
الجامع الشواهد ۳۳. الجامع الشواهد
سرشناسه: محمدباقر بن علیرضا شریف اردکانی
نویسنده: محمدباقر شریف اردکانی
مکتبة الفیروزآبادی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۲ق.، 3 جلد
فیروز آبادی، قم، ۲ش.، 3 جلد
فیروز آبادی، قم، ۲ش.، 3 جلد
التعلیقة و التحشیة علی جامع المقدمات ۳۴. التعلیقة و التحشیة علی جامع المقدمات
نویسنده: استاد محمدعلی مدرس افغانی
• جامع المقدمات، هجرت، ویرایش دوم، قم، ۱۳۸۲ش.، 2 جلد
• جامع المقدمات، هجرت، قم، ۱۳۶۵ش.، 2 جلد، مصحح: استاد محمدعلی مدرس افغانی
الفهارس المفصلة لخصائص ابن جنی ۳۵. الفهارس المفصلة لخصائص ابن جنی
الایضاح فی شرح المفصل ۳۶. الایضاح فی شرح المفصل
معجم شواهد العربیه ۳۷. معجم شواهد العربیه
نویسنده: عبدالسلام محمد هارون
مکتبه الخانجی بمصر، چاپ اول، 1972م.، 2 جلد
المسائل الحلبیات ۳۸. المسائل الحلبیات
نویسنده: ابوعلی فارسی
دار القلم، چاپ اول، دمشق، 1987م.، محقق: حسن هنداوی
سفر السعاده و سفیر الافاده ۳۹. سفر السعاده و سفیر الافاده
نویسنده: علی بن محمد سخاوی
مجمع اللغه العربیه بدمشق، چاپ ؟، 1983م.، 3 جلد، محقق: محمد احمد دالی
الصرف الحدیث فی بیان القرآن و الحدیث ۴۰. الصرف الحدیث فی بیان القرآن و الحدیث
۴۱. شواهد سیوطی
گردآورنده: محمدباقر اردکانی
وفا، تهران، فروردین ۱۳۶۲ش.
صرف و نحو و اصول تجزیه و ترکیب ۴۲. صرف و نحو و اصول تجزیه و ترکیب
نویسنده: دکتر محمد خوانساری
ابوریحان، تهران، ۱۳۴۵ش.
شرح الجامی علی کتاب الکافیة ۴۳. شرح الجامی علی کتاب الکافیة
نویسنده: عبدالرحمن جامی
• قم، خطاط: محمدکاظم تبریزی
شرح الفصیح ۴۴. شرح الفصیح
شرح الکافیة البدیعیة فی علوم البلاغة و محاسن البدیع ۴۵. شرح الکافیة البدیعیة فی علوم البلاغة و محاسن البدیع
رسالة الافصاح ببعض ماجاء من الخطأ فی الایضاح ۴۶. رسالة الافصاح ببعض ماجاء من الخطأ فی الایضاح
نویسنده: سلیمان نحوی
عالم الکتب، بیروت، ۱۴۱۶ق.، محقق: حاتم صالح ضامن
قصیدة فی مشکل اللغة و شرحها ۴۷. قصیدة فی مشکل اللغة و شرحها
الحدود النحویّة والمآخذ علی الحاجبیّة وغیرها ۴۸. الحدود النحویّة والمآخذ علی الحاجبیّة وغیرها
نویسنده: ابن العتائقی الحلی
دار التراث، چاپ اول، نجف، ۱۴۳۴ق.
کتاب المذکر و المونث ۴۹. کتاب المذکر و المونث
نویسنده: محمد ابن انباری
دار الرائد العربی، چاپ دوم، 1986م.، 2 جلد، محقق: طارق جنابی
ماجاء علی فعلت و افعلت بمعنی واحد مولف علی حروف المعجم ۵۰. ماجاء علی فعلت و افعلت بمعنی واحد مولف علی حروف المعجم
نویسنده: موهوب جوالیقی
دار الفکر، دمشق، ۱۴۰۲ق.، محقق: ماجد ذهبی
پژوهشی در حروف معانی عامل ۵۱. پژوهشی در حروف معانی عامل
نویسنده: محمد غفرانی، خلیل الله امینی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۵ش.
شرح شواهد المغنی ۵۲. شرح شواهد المغنی
شارح: جلال الدین سیوطی
لجنة التراث العربی، بی جا، ۱۳۸۶ق.، 2 جلد، با تعلیق: ظافر کوجان، مصحح: محمد شنقیطی
حاشیة الصبان علی شرح الاشمونی ۵۳. حاشیة الصبان علی شرح الاشمونی
نویسنده: محمد صبان
• حاشیة الصبان، زاهدی، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۳ش.، 4 جلد
الکامل فی شرح العوامل ۵۴. الکامل فی شرح العوامل
ترجمه و تشریح عوامل ملامحسن
نویسنده: سید علی حسینی
دار العلم، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۶ش.
الشواهد المنتخبة لکتاب السیوطی ۵۵. الشواهد المنتخبة لکتاب السیوطی
الالفیة فی النحو ۵۶. الالفیة فی النحو
شاعر: ابن مالک اندلسی
• الالفیة (فی النحو) و خلاصه‌ المنطق‌ المسمی‌ به التهذیب‌، دفتر نشر نوید اسلام، قم، ۱۴۱۷ق.، مصحح: علیرضا عقیقی بخشایشی
مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب ۵۷. مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب
نویسنده: ابن هشام انصاری
• حاشیة الدسوقی علی کتاب مغنی اللبیب و بهامشه متن مغنی اللبیب، مکتبة الشفیعی، اصفهان، ۲ش.، 2 جلد
سید الشهداء، چاپ هفتم، قم، ۱۳۷۲ش.، 2 جلد، اشراف: محمدسعید افغانی، مصحح: مازن مبارک و محمدعلی حمدالله
مکتبة الصادق، تهران، ۲ش.، 2 جلد، محقق: محمد محی الدین عبدالحمید
شرح الفیه ابن مالک لابن ناظم ۵۸. شرح الفیه ابن مالک لابن ناظم
نویسنده: محمد ابن مالک
ناصرخسرو، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.، مصحح: محمد لبابیدی
النحو الوافی مع ربطه بالأسالیب الرفیعة و الحیاة اللغویة المتجددة ۵۹. النحو الوافی مع ربطه بالأسالیب الرفیعة و الحیاة اللغویة المتجددة
نویسنده: عباس حسن
دار المعارف، چاپ سوم، قاهره، 1966م.، 4 جلد
شرح ابن عقیل علی ألفیه ۶۰. شرح ابن عقیل علی ألفیه
نویسنده: ابن عقیل
• شرح ابن عقیل و معه کتاب منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل، ناصرخسرو، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد
مهدی الاریب ۶۱. مهدی الاریب
نویسنده: استاد ابومعین حجت هاشمی خراسانی
حاذق، چاپ اول، قم، ۱۳۷۰ش.
التحف النحویة فی شرح الاجرومیة ۶۲. التحف النحویة فی شرح الاجرومیة
الانصاف فی مسائل الخلاف بین النحویین، البصریین و الکوفیین ۶۳. الانصاف فی مسائل الخلاف بین النحویین، البصریین و الکوفیین
نویسنده: ابوالبرکات ابن انباری
• الانصاف فی مسائل الخلاف بین النحویین، البصریین و الکوفیین و معه الانتصاف، من الانصاف ، مکتبة التجاری الکبری، چاپ چهارم، مصر، 1961م.، 2 جلد
تهذیب المغنی ۶۴. تهذیب المغنی
۶۵. فوائد الحجتیه
شرح کتاب سیوطی
نویسنده: استاد ابومعین حجت هاشمی خراسانی
• مشهد، ۱۴۰۳ق.، 4 جلد
البهجة المرضیة علی الفیة ابن مالک ۶۶. البهجة المرضیة علی الفیة ابن مالک
سرشناسه: عبدالرحمن بن ابی بکر سیوطی
نویسنده: جلال الدین سیوطی
موسسه اسماعیلیان، چاپ هشتم، قم، ۱۴۱۶ق.، با تعلیق: مصطفی حسینی دشتی
سید الشهداء، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۶ش.، با تعلیق: میرزا ابوطالب اصفهانی
موسسه اسماعیلیان، چاپ پنجم، قم، ۲ش.، 2 جلد، با تعلیق: مصطفی حسینی دشتی
• البهجة المرضیة، برادران علمی، تهران، ۲ش.، خطاط: عبدالرحیم تبریزی
متن الأجرومیة و دروس فی النحو ۶۷. متن الأجرومیة و دروس فی النحو
نویسنده: احمد حبیب قصیر عاملی
شریف الرضی، قم، ۱۴۱۱ش.
دارالتوجیه الاسلامی، بیروت، ۱۴۰۰ق.
مکتبة الامین، بیروت، ۱۳۹۲ق.
مغنی الادیب ۶۸. مغنی الادیب
مکررات المدرس شرح السیوطی ۶۹. مکررات المدرس شرح السیوطی
نویسنده: استاد محمدعلی مدرس افغانی
علامه، چاپ دوم، قم، 4 جلد
علامه، چاپ پنجم، قم، ۱۳۷۳ش.، 4 جلد
المسائل المشکله ۷۰. المسائل المشکله
نویسنده: ابوعلی فارسی
مطبعة المعانی، چاپ ؟، بغداد، 1983م.، محقق: صلاح الدین عبدالله سنگاوی
البحث النحوی عند الاصولیین ۷۱. البحث النحوی عند الاصولیین
نویسنده: مصطفی جمال الدین
دار الهجرة، چاپ دوم، قم، ۱۴۰۵ق.
الحدائق الندیه فی شرح الصمدیه ۷۲. الحدائق الندیه فی شرح الصمدیه
فی النحو العربی ۷۳. فی النحو العربی
قواعد و تطبیق علی المنهج العلمی الحدیث
نویسنده: مهدی مخزومی
دار الرائد العربی، چاپ دوم، بیروت، 1986م.
شرح ابیات اصلاح المنطق ۷۴. شرح ابیات اصلاح المنطق
نویسنده: یوسف سیرافی
الدار المتحدة، چاپ اول، 1992م.، محقق: یاسین محمد سواس
کتاب الازهیه فی علم الحروف ۷۵. کتاب الازهیه فی علم الحروف
الاشباه و النظائر فی النحو ۷۶. الاشباه و النظائر فی النحو
نویسنده: جلال الدین سیوطی
مجمع اللغه العربیه بدمشق، چاپ ؟، 1985م.، 4 جلد، محقق جلد 1: عبدالاله نبهان، محقق جلد 2: غازی مختار طلیمات ، محقق جلد 3: ابراهیم محمد عبدالله ، محقق جلد 4: احمد مختار شریف
خزانة الادب و لب لباب لسان العرب ۷۷. خزانة الادب و لب لباب لسان العرب
نویسنده: عبدالقادر بغد‌اد‌ی‌
مکتبة الخانجی، چاپ سوم، قاهره، 1989م.، 13 جلد، محقق: عبدالسلام محمد هارون
المفرد العلم فی رسم القلم ۷۸. المفرد العلم فی رسم القلم
نویسنده: احمد هاشمی
۷۹. شرح و ترجمه سیوطی در نحو
شارح: علی اکبر بناء یزدی
مرتضوی، تهران، ۱۳۶۲ش.، مصحح: مرتضی مدرسی چهاردهی
۸۰. ترجمه و شرح مغنی الادیب
شارح: غلامعلی صفائی بوشهری
قدس، قم، ۱۳۷۴ش.
عبقری من البصرة ۸۱. عبقری من البصرة
نویسنده: مهدی مخزومة
دار الرائد العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۶ق.
المقتصد فی شرح الایضاح ۸۲. المقتصد فی شرح الایضاح
نویسنده: عبدالقاهر جرجانی
وزارة الثقافة و الاعلام، عراق، 1982م.، 2 جلد
الکلام الغنی ۸۳. الکلام الغنی
نویسنده: محمدجواد ذهنی تهرانی
نشر حاذق، قم، اسفند ۱۳۶۷ش.
• ۱۳۷۱ش.، 2 جلد
۸۴. ترجمه و شرح باب چهارم مغنی[ابن‌هشام‌]
نویسنده: سید علی حسینی
دار العلم، قم، ۱۳۷۳ش.
المنهاج فی القواعد و الاعراب ۸۵. المنهاج فی القواعد و الاعراب
نویسنده: محمد انطاکی
ناصرخسرو، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.
قواعد نحو ۸۶. قواعد نحو
نویسنده: سید علی حسینی
دار العلم، چاپ سوم، قم، ۱۳۶۶ش.
۸۷. احسن المقال فی تبین الاقوال
شرح انموذج
نویسنده: سید علی حسینی
دار العلم، قم، ۱۳۶۶ش.
الاسس العمدیة فی القواعد العربیة ۸۸. الاسس العمدیة فی القواعد العربیة
ترجمه و تشریح عوامل فی النحو
نویسنده: سید علی حسینی
دار العلم، قم، ۱۳۶۶ش.
شرح الباب الرابع من مغنی اللبیب ۸۹. شرح الباب الرابع من مغنی اللبیب
نویسنده: عباس حاجیانی دشتی
• الباب الرابع من مغنی اللبیب، قم، ۱۴۰۳ق.
شرح الصمدیة ۹۰. شرح الصمدیة
شرح العوامل ۹۱. شرح العوامل
الکتاب ۹۲. الکتاب
نویسنده: عمرو سیبویه
• کتاب سیبویة و یلیه تحصیل عین الذهب من معدن جوهر الأدب فی علم مجازات العرب ، نشر ادب الحوزة، قم، ۱۴۰۴ق.، 2 جلد
المصنف من الکلام علی مغنی ابن هشام ۹۳. المصنف من الکلام علی مغنی ابن هشام
نویسنده: احمد شمنی
• المصنف من الکلام علی مغتی ابن هشام، نشر ادب الحوزة، قم، ۲ش.، 2 جلد
فرائد حجتیة ۹۴. فرائد حجتیة
شرح فوائد صمدیة
نویسنده: استاد ابومعین حجت هاشمی خراسانی
نشر وحید، مشهد، ۱۴۰۲ق.
الاستغناء فی احکام الاستثناء ۹۵. الاستغناء فی احکام الاستثناء
نویسنده: شهاب الدین قرافی
مطبعة الارشاد، بغداد، ۱۴۰۲ق.، محقق: طه حسین
الهدایة علی مطالب الصمدیة ۹۶. الهدایة علی مطالب الصمدیة
نویسنده: مصطفی جلیلی کرمانشاهی
• قم، ۱۳۹۹ق.
ملحة الاعراب ۹۷. ملحة الاعراب
المناهل فی المسائل من شرح ابن عقیل ۹۸. المناهل فی المسائل من شرح ابن عقیل
نویسنده: یوسف حسن بطاط
• چاپ اول، قم، ۱۴۳۲ق. برابر ۱۳۹۰ش.
الموضوعات النحویة التی تکثر فیها الأخطاء لدی الناطقین باللغة العربیة ۹۹. الموضوعات النحویة التی تکثر فیها الأخطاء لدی الناطقین باللغة العربیة
نویسنده: عبدعلی محمد حبیل
عبدعلی محمد حبیل، چاپ سوم، ۱۴۱۹ق. برابر 1999م.
الدلیل إلی شرح ابن عقیل (تلخیص و توضیح) ۱۰۰. الدلیل إلی شرح ابن عقیل (تلخیص و توضیح)
نویسنده: یوسف حسن بطاط
• حضرت عباس علیه السلام، چاپ اول، قم، ۱۴۳۵ق. برابر ۱۳۹۳ش.
الحلیة اللامعة للبهجة المرضیة ۱۰۱. الحلیة اللامعة للبهجة المرضیة
نویسنده: محمدباقر بن محمد نقی شفتی
شب افروز، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.، 2 جلد، محقق: مکتبة مسجد السید حجة الاسلام
تلخیص المفتاح فی المعانی و البیان و البدیع ۱۰۲. تلخیص المفتاح فی المعانی و البیان و البدیع
نویسنده: محمد بن عبدالرحمن خطیب قزوینی
زاهدی، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۳ش.
• تلخیص المفتاح و بأسفل صحائفه شرحه مختصر المعانی، زاهدی، قم، ۱۳۶۳ش.
المدرس الافضل فی شرح مایرمز و یشار الیه فی المطول ۱۰۳. المدرس الافضل فی شرح مایرمز و یشار الیه فی المطول
نویسنده: استاد محمدعلی مدرس افغانی
مطبعة النعمان، نجف، 1967م.، 3 جلد
المعتبر فی شرح المختصر ۱۰۴. المعتبر فی شرح المختصر
شرح‌ فارسی‌ مبسوط بر کتاب‌ مختصر المعانی للعلامه تفتازانی
شارح: عباس ظهیری
الصناعتین،الکتابه و الشعر ۱۰۵. الصناعتین،الکتابه و الشعر
نویسنده: ابی هلال عسکری
دار الکتب العلمیة، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۹ق.، مصحح: مفید محمد قمیحه
الأقتضاب فی شرح أدب الکتاب ۱۰۶. الأقتضاب فی شرح أدب الکتاب
سرشناسه: عبدالله بن محمد بطلیوسی
نویسنده: عبدالله بطلیوسی
• الاقتضاب فی شرح أدب الکتاب، دار الشؤون الثقافیة العامة،آفاق العربیة، چاپ دوم، بغداد، ۱۹۹۰ش.، 3 جلد، محقق: مصطفی سقا و حامد عبدالمجید
مفصل شرح مطول ۱۰۷. مفصل شرح مطول
سرشناسه: علی حجت هاشمی خراسانی
نویسنده: استاد ابومعین حجت هاشمی خراسانی
حاذق، چاپ اول، قم، اسفند ۱۳۷۰ش.، 9 جلد
• کتاب مفصل در شرح مطول، مشهد، ۱۳۶۲ش.
مواهب الفتاح ۱۰۸. مواهب الفتاح
نویسنده: ابن یعقوب مغربی
• شروح التلخیص، دار الهادی، چاپ چهارم، بیروت، ۱۹۹۲ش.، 4 جلد
• شروح التلخیص، موسسه اسماعیلیان، قم، 4 جلد
شرح مایقع فیه التصحیف والتحریف ۱۰۹. شرح مایقع فیه التصحیف والتحریف
فن کتابة التلخیص و المختصرات ۱۱۰. فن کتابة التلخیص و المختصرات
أغلاط اللغویین الاقدمین ۱۱۱. أغلاط اللغویین الاقدمین
نویسنده: انستانس ماری کرملی
دار رکابی، قاهره، 2006م.
دارالوراق، بغداد، 2010م.
من نصوص السیاب الادبیة المترجمة ۱۱۲. من نصوص السیاب الادبیة المترجمة
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.، با مقدمه: خالد علی مصطفی، به کوشش: خالد علی مصطفی
تنبیه الحصیف الی خطا التفریق بین: السید و الشریف ۱۱۳. تنبیه الحصیف الی خطا التفریق بین: السید و الشریف
نویسنده: ابراهیم هاشمی امیر
موسسة الریان، چاپ اول، بیروت، ۱۴۳۳ق. برابر ۱۳۹۰ش. برابر 2012م.
المعرب من الکلام الأعجمی علی حروف المعجم ۱۱۴. المعرب من الکلام الأعجمی علی حروف المعجم
نویسنده: موهوب جوالیقی
مطبعة دار الکتب، چاپ دوم، ۱۳۸۹ق. برابر 1969م.، شارح: احمد محمد شاکر، محقق: احمد محمد شاکر
الفروق اللغویه ۱۱۵. الفروق اللغویه
سرشناسه: حسن بن عبدالله عسکری
نویسنده: ابی هلال عسکری
• الفروق، جروس برس، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۵ق.، با تعلیق: احمد سلیم حمصی
فروق اللغات فی التمییز بین مفاد الکلمات ۱۱۶. فروق اللغات فی التمییز بین مفاد الکلمات
۱۱۷. ما اتفق لفظه و اختلف معناه
نویسنده: هبة الله ابن شجری
دار المناهل، چاپ اول، 1999م.، محقق: عطیه رزق
ترجمه الفروق اللغویه ۱۱۸. ترجمه الفروق اللغویه
در باره تفاوت لغات مترادف
مترجم: محمد علوی مقدم
۱۱۹. اصول ادبیات
نویسنده: محمدرضا شالچیان
کتابفروشی جعفری، مشهد، ۲ش.
المقرب ۱۲۰. المقرب
۱۲۱. شرح الشواهد الشعریه فی قسم النحو من علوم العربیه
نویسنده: سید هاشم حسینی تهرانی
مفید، چاپ ؟، اسفند ۱۳۶۷ش.
مفید، قم، ۱۴۰۵ق.
۱۲۲. راهنمای تجزیه و ترکیب و قواعد صرف و نحو عربی
البدائة فی شرح الهدایة ۱۲۳. البدائة فی شرح الهدایة
نویسنده: سید علی حسینی
دار العلم، قم، ۱۳۶۶ش.
گامی بسوی قرآن ۱۲۴. گامی بسوی قرآن
نویسنده: محمد رضایی
مفید، تهران، ۲ش.
۱۲۵. شجرة المفسر
نویسنده: ش صفری
چاپخانه خراسان، خراسان، ۱۳۵۰ش.
۱۲۶. اساس الصرف
مشتمل‌ بر امهات‌ مسائل‌ علم‌ صرف‌
نویسنده: محمدجواد ذهنی تهرانی
حاذق، قم، ۱۳۶۳ش.
۱۲۷. صیغه سازی
صیغه های مشکله صرف میر
نویسنده: اسماعیل غروی بهمئی
نینوی، قم، ۱۳۶۳ش.
شرح صیغه سازی ده باب مشهور صرف میر ۱۲۸. شرح صیغه سازی ده باب مشهور صرف میر
نویسنده: اسماعیل غروی بهمئی
دار النشر، قم، ۲ش.
صرف بی نظیر ۱۲۹. صرف بی نظیر
نویسنده: علی اکبر فاضلی حسینی
مطبعة النعمان، نجف، 1974م.، 2 جلد
تعلیم قواعد عربی بشعر فارسی در علم صرف و نحو و لغت و تجوید ۱۳۰. تعلیم قواعد عربی بشعر فارسی در علم صرف و نحو و لغت و تجوید
شاعر: محمد تقی مقدم
مقدم، مشهد، ۱۳۶۸ش.
زبدة التعریفات ۱۳۱. زبدة التعریفات
نویسنده: محمد الرشدی بن مصطفی
الطراز الاول و الکناز لما علیه من لغة العرب المعول ۱۳۲. الطراز الاول و الکناز لما علیه من لغة العرب المعول
ترویح الارواح فی تذهیب الصحاح (معجم مهذب الصحاح) ۱۳۳. ترویح الارواح فی تذهیب الصحاح (معجم مهذب الصحاح)
نویسنده: محمود بن احمد زنجانی
مترجم مقدمه: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۴۳۲ق. برابر ۱۳۸۹ش. برابر 2011م.، 2 جلد، محقق: محمدصالح شریف عسکری، با مقدمه: محمدصالح شریف عسکری
القاموس المحیط ۱۳۴. القاموس المحیط
سرشناسه: محمد بن یعقوب فیروزآبادی
نویسنده: محمد فیروزآبادی
کنز الحفاظ فی کتاب تهذیب الألفاظ ۱۳۵. کنز الحفاظ فی کتاب تهذیب الألفاظ
سرشناسه: یعقوب بن اسحاق ابن سکیت
گردآورنده: لویس شیخو یسوعی
الرجال فی تاج العروس ۱۳۶. الرجال فی تاج العروس
گردآورنده: عزیزالله عطاردی قوچانی
دائرة المعارف العثمانیة، چاپ اول، حیدر آباد دکن، ۱۴۰۱ق. برابر 1981م.، 4 جلد
ترتیب اصلاح المنطق ۱۳۷. ترتیب اصلاح المنطق
جوامع کتاب اصلاح المنطق ۱۳۸. جوامع کتاب اصلاح المنطق
گردآورنده: ابوالخیر زید بن رفاعة
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة الکائنة، چاپ ؟، حیدر آباد دکن، ۱۳۵۴ق.
غریب الحدیث فی تاج العروس ۱۳۹. غریب الحدیث فی تاج العروس
اسماء بقایا الاشیاء علی نسق حروف المعجم ۱۴۰. اسماء بقایا الاشیاء علی نسق حروف المعجم
۱۴۱. الکلیات معجم فی المصطلحات و الفروق اللغویه
ترتیب کتاب العین ۱۴۲. ترتیب کتاب العین
نویسنده: خلیل فراهیدی
• ترتیب کتاب العین و معه الدلیل الی المستعملات فی اللغة العربیة ، جماعة ‌المدرسین‌ فی‌ ‌الحوزه‌ ‌العلمیه‌ بقم‌، موسسه‌ ‌النشر ‌الاسلامی‌، قم، ۱۴۱۴ق.، با مقدمه: محمدحسن بکائی، با تعلیق: محمدحسن بکائی
الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة ۱۴۳. الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة
نویسنده: اسماعیل بن حماد جوهری
دار العلم للملایین، چاپ اول، بیروت، ۱۳۷۶ق.، 7 جلد، محقق: احمد عبدالغفور عطار
المحیط فی اللغة ۱۴۴. المحیط فی اللغة
نویسنده: صاحب ابن عباد
عالم الکتب، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۴ق.، 11 جلد، محقق: محمد حسن آل یاسین
کتاب العین ۱۴۵. کتاب العین
نویسنده: خلیل فراهیدی
دار الهجرة، چاپ اول، قم، ۱۴۰۵ق.، محقق: مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی
معجم مقاییس اللغة ۱۴۶. معجم مقاییس اللغة
نویسنده: احمد بن فارس بن زکریا
دارالجیل، چاپ اول، بیروت، 1991م.، 6 جلد، مصحح: عبدالسلام محمد هارون
تاج العروس من جواهر القاموس ۱۴۷. تاج العروس من جواهر القاموس
نویسنده: محمد مرتضی حسینی زبیدی
دار مکتبة الحیاة، چاپ اول، بیروت، ۱۳۰۶ق.، 10 جلد
الدلیل الی المستعملات فی اللغة العربیة علی اساس کتاب العین ۱۴۸. الدلیل الی المستعملات فی اللغة العربیة علی اساس کتاب العین
نویسنده: محمدحسن بکائی
• ترتیب کتاب العین و معه الدلیل الی المستعملات فی اللغة العربیة ، جماعة ‌المدرسین‌ فی‌ ‌الحوزه‌ ‌العلمیه‌ بقم‌، موسسه‌ ‌النشر ‌الاسلامی‌، قم، ۱۴۱۴ق.، با مقدمه: محمدحسن بکائی، با تعلیق: محمدحسن بکائی
تهذیب اللغة ۱۴۹. تهذیب اللغة
۱۵۰. مقدمة الصحاح
نویسنده: احمد عبدالغفور عطار
دار العلم للملایین، چاپ سوم، بیروت، ۱۴۰۴ق.
المعجم الوسیط ۱۵۱. المعجم الوسیط
لسان العرب ۱۵۲. لسان العرب
نویسنده: محمد ابن منظور
دار صادر، چاپ اول، 1997م.، 7 جلد
اقوال الامام علی بن ابی طالب (ع) فی کتاب لسان العرب ۱۵۳. اقوال الامام علی بن ابی طالب (ع) فی کتاب لسان العرب
من تراثنا اللغوی القدیم ما یسمی فی العربیة بالدخیل ۱۵۴. من تراثنا اللغوی القدیم ما یسمی فی العربیة بالدخیل
نویسنده: طه باقر
بیت الوراق، چاپ اول، بغداد، ۲۰۱۰ش.
• من تراث اللغوی القدیم، دارالوراق، بغداد، ۲۰۱۰ش.
المعجم المفصل في المذکر والمؤنث ۱۵۵. المعجم المفصل في المذکر والمؤنث
دار الکتب العلمیة، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۲۱ق. برابر 2001م.، به کوشش: امیل بدیع یعقوب
فرهنگ جدید عربی ـ فارسی ۱۵۶. فرهنگ جدید عربی ـ فارسی
ترجمه منجد الطلاب
مترجم: محمد بندر ریگی
اسلامی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۸ش.
لغات و اصطلاحات روزانه فارسی به عربی ۱۵۷. لغات و اصطلاحات روزانه فارسی به عربی
نویسنده: محمدابراهیم نامور تهرانی
فکر روز، تهران، ۱۳۵۸ش.
متمم لغت نامه ۱۵۸. متمم لغت نامه
مشتمل بر اعلام مولفین و امکنه و کتابها و اصطلاحات
نویسنده: احمد سیاح
انتشارات اسلام، تهران، ۱۳۶۸ش.، 3 جلد
ترجمه فارسی الابانة، شرح السامی فی الاسامی میدانی ۱۵۹. ترجمه فارسی الابانة، شرح السامی فی الاسامی میدانی
مترجم: دکتر علی اشرف صادقی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، تیر ۱۳۷۹ش.، به کوشش: دکتر علی اشرف صادقی
ملخص اللغات ۱۶۰. ملخص اللغات
واژه های معرب درمنتهی الارب ۱۶۱. واژه های معرب درمنتهی الارب
گردآورنده: محمد صادق کیا
فرهنگستان زبان ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۲ش.
واژه های معرب در صراح ۱۶۲. واژه های معرب در صراح
گردآورنده: محمد صادق کیا
فرهنگستان زبان ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۲ش.
فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی ۱۶۳. فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی
نویسنده: عبدالنبی قیم
فرهنگ معاصر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۴ش.
۱۶۴. متمم‌ فرهنگ‌
نویسنده: احمد سیاح
انتشارات اسلام، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.، 3 جلد
فرهنگ معاصر عربی - فارسی بر اساس فرهنگ عربی - انگلیسی هانس ور ۱۶۵. فرهنگ معاصر عربی - فارسی بر اساس فرهنگ عربی - انگلیسی هانس ور
گردآورنده: آذرتاش آذرنوش
نشر نی، چاپ اول، تهران، -۸۰۹ ۶ش.، ویراستار: آذرتاش آذرنوش
تحقیق در کتاب المصادر ابوبکر بستی ۱۶۶. تحقیق در کتاب المصادر ابوبکر بستی
نویسنده: دکتر علی اشرف صادقی
• ضمیمه آینه میراث- 23، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، سردبیر: حسن رضائی باغ بیدی، مدیر مسئول: اکبر ایرانی قمی
فرهنگ اصطلاحات روز فارسی ـ عربی ۱۶۷. فرهنگ اصطلاحات روز فارسی ـ عربی
نویسنده: محمد غفرانی، مرتضی آیة الله زاده شیرازی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، به کوشش: ابراهیم اقبال
فرهنگ فرزان ۱۶۸. فرهنگ فرزان
فارسی- عربی
نویسنده: حمید طبیبیان
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
فرهنگ عربی- فارسی المورد ۱۶۹. فرهنگ عربی- فارسی المورد
نویسنده: روحی بعلبکی
مترجم: محمد مقدس
امیرکبیر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۹۱ش.
نصاب الصبیان ۱۷۰. نصاب الصبیان
نویسنده: مسعود فراهی
• خودآموز نصاب ،یا، کلیات نصاب الصبیان ، کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۷۴ق.، گردآورنده: علامه حسن حسن زاده آملی، اشراف: علامه ابوالحسن شعرانی
مجمع علمی اسلامی، قم، ۱۴۰۲ق.
مجمع علمی اسلامی، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۰ش.
القاموس الوجیز فی العالمیة العراقیة ۱۷۱. القاموس الوجیز فی العالمیة العراقیة
نویسنده: محمد شراد حسانی
• قاموس الوجیز فی العالمیة العراقیة، دارالحمراء، بیروت، 2007م.
المستظرف فی کل فن مستظرف ۱۷۲. المستظرف فی کل فن مستظرف
نویسنده: شهاب الدین احمد ابشیهی
• المستطرف فی کل فن مستظرف، دار القلم، بیروت، ۱۴۰۱ق.، 2 جلد، محقق: عبدالله انیس الطباع، مصحح: عبدالله انیس الطباع
تاریخ الادب العربی فی ضوء المنهج الاسلامی ۱۷۳. تاریخ الادب العربی فی ضوء المنهج الاسلامی
نویسنده: محمود بستانی
مجمع البحوث الإسلامیة، چاپ اول، بیروت، 1990م.
ملحمه اهل البیت ۱۷۴. ملحمه اهل البیت
سلسله ذهبیه خمسه و عشرون الف بیت فی حیاه النبی ص...
نویسنده: عبدالمنعم فرطوسی
دار الزهراء، چاپ اول، بیروت، 1977م.، 8 جلد
الورقة فی أخبار الشعراء المحدثین ۱۷۵. الورقة فی أخبار الشعراء المحدثین
شاعر: محمدبن داود بن جراح، محمدبن داود بن جراح، محمدبن داود بن جراح
عاصمة الثقافة العربیة، بغداد، ۲۰۱۳ق.، محقق: عباس هانی جراخ
دیوان ابن معصوم ۱۷۶. دیوان ابن معصوم
شاعر: علی ابن معصوم
عالم الکتب، چاپ اول، 1988م.، محقق: شاکر هادی شکر، مصحح: شاکر هادی شکر
لآلي النیسان ۱۷۷. لآلي النیسان
نویسنده: سید محمد علي خیر الدین الموسوي الحائري
• لآلئُ النّیْسان، مکتبة و دار مخطوطات العتبة العباسیة المقدسة، چاپ اول، کربلا، ۱۵ آبان ۱۴۳۷ش.
الشمعة الثائرة ۱۷۸. الشمعة الثائرة
شعر
نویسنده: ضرغام البرقعاوی
المکتبة الادبیة المختصة، چاپ اول، نجف، ۱۴۲۷ق. برابر 2006م.
۱۷۹. الی بیروت الأنثی .. مع حبی
(مقدمة و 5 قصائد)
نویسنده: نزار قبانی
• بیروت
قیثارة الدم ۱۸۰. قیثارة الدم
نویسنده: استاد شیخ قیس بهجت العطار
موسسة الفکر الاسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۰ق.
یادنامه استاد ادبیات عرب علامه مدرس افغانی ۱۸۱. یادنامه استاد ادبیات عرب علامه مدرس افغانی
دیوان لوعة الحزین و عبرة المومنین ۱۸۲. دیوان لوعة الحزین و عبرة المومنین
فی رثاء النبی و آله الطاهرین صلوات الله علیهم اجمعین
نویسنده: جاسب موسوی جابری
امیر، چاپ اول، قم، ۱۳۶۴ش.
الخصائص ۱۸۳. الخصائص
نویسنده: ابن جنی
عالم الکتب، چاپ اول، بیروت، 2006م.، محقق: محمدعلی نجار
۱۸۴. اللزومیات
دیوان لزوم مالایلزم
شاعر: ابوالعلاء احمد معری
شرکة دار الارقم بن ابی الارقم، بیروت، ۱۴۲۱ق.، 2 جلد، با مقدمه: عمر فاروق طباع، با تعلیق: عمر فاروق طباع
المدائح النبویة ۱۸۵. المدائح النبویة
دیوان السید محمد مهدی بحر العلوم ۱۸۶. دیوان السید محمد مهدی بحر العلوم
معجم المصطلحات العربیة فی اللغة و الادب ۱۸۷. معجم المصطلحات العربیة فی اللغة و الادب
نویسنده: وهبه مجدی، کامل مهندس
مکتبة لبنان، چاپ دوم، ویرایش دوم، بیروت، 1984م.
دراسات لغویة ۱۸۸. دراسات لغویة
نویسنده: حسین نصار
دار الرائد العربی، بیروت، ۱۴۰۶ق.
الایضاح فی علوم البلاغة المعانی و البیان و البدیع ۱۸۹. الایضاح فی علوم البلاغة المعانی و البیان و البدیع
سرشناسه: محمد بن عبدالرحمن خطیب قزوینی
نویسنده: محمد بن عبدالرحمن خطیب قزوینی
• شروح التلخیص، موسسه اسماعیلیان، قم، 4 جلد
• شروح التلخیص، دار الهادی، چاپ چهارم، بیروت، ۱۹۹۲ش.، 4 جلد
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، ۲ش.
دارالکتاب الاسلامی، قم، ۱۴۱۱ق.
المفصل فی شرح المطول ۱۹۰. المفصل فی شرح المطول
نویسنده: موسی عالمی بامیانی
مطبعة النعمان، نجف، 1967م.، 2 جلد
آئین بلاغت ۱۹۱. آئین بلاغت
شرح مختصر المعانی
نویسنده: احمد امین شیرازی
احمد امین شیرازی، چاپ سوم، قم، ۱۳۷۳ش.، 3 جلد
توضیح المبانی فی شرح مختصر المعانی ۱۹۲. توضیح المبانی فی شرح مختصر المعانی
نویسنده: محمدجواد ذهنی تهرانی
وجدانی، ۱۳۶۹ش.، 6 جلد
حاشیة الدسوقی علی شرح العلامة سعدالدین التفتازانی علی متن التلخیص ۱۹۳. حاشیة الدسوقی علی شرح العلامة سعدالدین التفتازانی علی متن التلخیص
مع الشرح المذکور فی هامشها علی التمام
نویسنده: محمد عرفه دسوقی
• شروح التلخیص، موسسه اسماعیلیان، قم، 4 جلد
• شروح التلخیص، دار الهادی، چاپ چهارم، بیروت، ۱۹۹۲ش.، 4 جلد
مکتبة الشفیعی، اصفهان، ۲ش.، 2 جلد
الوشاح علی الشرح المختصر لتلخیص المفتاح ۱۹۴. الوشاح علی الشرح المختصر لتلخیص المفتاح
نویسنده: محمد کرمی
چاپخانه علمیه، قم، ۱۴۰۱ق.، 3 جلد
مختصر الدسوقی علی المختصر المعانی ۱۹۵. مختصر الدسوقی علی المختصر المعانی
گردآورنده: علی اقشهری
شکوری، چاپ پنجم، قم، ۱۳۷۲ش.
موسسه اسماعیلیان، قم، ۱۳۶۳ش.
حاشیة المطول ۱۹۶. حاشیة المطول
سرشناسه: حسن بن محمد چلبی
نویسنده: حسن چلپی
دار الذخائر، قم، ۱۴۱۲ق.
شریف الرضی، قم، ۱۴۰۶ق.
المطول فی شرح تلخیص المفتاح ۱۹۷. المطول فی شرح تلخیص المفتاح
سرشناسه: محمد بن عبدالرحمن خطیب قزوینی
نویسنده: مسعود تفتازانی
• المطول، مکتبة الدواری، چاپ چهارم، قم، ۱۴۱۶ش.
۱۹۸. التبیان فی علم المعانی و البدیع و البیان
نویسنده: حسین طیبی
• ...التبیان فی علم المعانی و البدیع و البیان، عالم الکتب، چاپ اول، بیروت، 1987م.، محقق: هادی عطیه مطر هلالی
مختصر المعانی ۱۹۹. مختصر المعانی
نویسنده: مسعود تفتازانی
• شرح المختصر علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع، دار الحکمة، چاپ اول، قم، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد، ویراستار: عبدالمتعال صعیدی
• شرح المختصر لسعد الدین تفتازانی علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع، دار الحکمة، قم، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد، با تعلیق: عبدالمتعال صعیدی
• شرح المختصر لسعد الدین تفتازانی علی تلخیص المفتاح للخطیب القزوینی فی المعانی و البیان و البدیع، دار الحکمة، چاپ پنجم، قم، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد، با تعلیق: عبدالمتعال صعیدی
• تلخیص المفتاح و بأسفل صحائفه شرحه مختصر المعانی، زاهدی، قم، ۱۳۶۳ش.
اسرار البلاغة فی علم البیان ۲۰۰. اسرار البلاغة فی علم البیان
سرشناسه: عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجانی
نویسنده: عبدالقاهر جرجانی
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، 1988م.، با تعلیق: سید محمد رشید رضا، مصحح: محمد عبده
الطراز ۲۰۱. الطراز
المتضمن لأسرار البلاغة و علوم حقائق الاعجاز
نویسنده: یحیی علوی یمنی
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، 1995م.، اشراف: محمد شاهین
۲۰۲. اساس البلاغة
سرشناسه: محمود بن عمر زمخشری
نویسنده: محمود زمخشری
دار المعرفة، بیروت، م.، محقق: عبدالرحیم محمود، با مقدمه: امین خولی
۲۰۳. ترجمه و توضیح جواهر البلاغة
مترجم: علی اوسط ابراهیمی
نشر حقوق اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۸ش.، 2 جلد
کرانه ها ۲۰۴. کرانه ها
شرح فارسی مختصر المعانی[تفتازانی‌]
نویسنده: حسن عرفان
هجرت، چاپ اول، قم، ۱۴۱۲ق.
هجرت، چاپ اول، قم، ۱۴۱۲ق.، 2 جلد
جواهر البلاغه فی المعانی و البیان و البدایع ۲۰۵. جواهر البلاغه فی المعانی و البیان و البدایع
البلاغة الواضحة ۲۰۶. البلاغة الواضحة
البیان و المعانی و البدیع وفقا للمنهاج الحدیث الذی افرته وزاره التربیه و التعلیم
نویسنده: علی جارم، مصطفی امین
دار المعارف، چاپ 21م، مصر، 1969م.
حاشیة السیالکوتی علی کتاب المطول ۲۰۷. حاشیة السیالکوتی علی کتاب المطول
نویسنده: عبدالحکیم سیالکوتی
شریف الرضی، چاپ دوم، قم، ۱۴۰۴ق.
السیف الصنیع لرقاب منکری علم البدیع ۲۰۸. السیف الصنیع لرقاب منکری علم البدیع
رشحات الفیوض الی علم العروض ۲۰۹. رشحات الفیوض الی علم العروض
نویسنده: علی جواهری
• چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
دراسات فی التراث الادبی ۲۱۰. دراسات فی التراث الادبی
نویسنده: زراقط، عبدالمجید.
الغدیر، چاپ اول، بیروت، 1998م.
نفحات الذّات ۲۱۱. نفحات الذّات
نویسنده: کریم تارین الأنصاري
دلیل ما، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۴ش.، 3 جلد
نظرات جدیده فی تاریخ الادب ۲۱۲. نظرات جدیده فی تاریخ الادب
نویسنده: احمد لواسانی
لواسان الثقافة الملتزمة، چاپ دوم، بیروت، ۱۴۰۸ق.
ادبیات و تعهد در اسلام ۲۱۳. ادبیات و تعهد در اسلام
بحث و نمونه
نویسنده: استاد محمدرضا حکیمی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۵۸ش.
المنهج فی تاریخ الادب العرب (تاریخ‌ ادبیات‌ عرب‌) ۲۱۴. المنهج فی تاریخ الادب العرب (تاریخ‌ ادبیات‌ عرب‌)
سرشناسه: عبدالحسین فرزاد
نویسنده: عبدالحسین فرزاد
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۷۴ش.
۲۱۵.
المترجمون و نقله عن الفارسیة الی العربیة فی القرون الاسلامیة الأولی ۲۱۶. المترجمون و نقله عن الفارسیة الی العربیة فی القرون الاسلامیة الأولی
فصول التماثیل فی تباشیر السرور ۲۱۷. فصول التماثیل فی تباشیر السرور
الادب فی ظل التشیع ۲۱۸. الادب فی ظل التشیع
نویسنده: عبدالله نعمه
دارالتوجیه الاسلامی، چاپ دوم، کویت، 1980م.
تاریخ الأدب العربي ۲۱۹. تاریخ الأدب العربي
الفهارس العربیة لکتاب تاریخ الأدب العربی ۲۲۰. الفهارس العربیة لکتاب تاریخ الأدب العربی
به کوشش: دریة خطیب
گردآورنده: دریة خطیب
معجم المولفین المعاصرین ۲۲۱. معجم المولفین المعاصرین
فی آثارهم المخطوطة و المفقودة و ما طبع منها او حقق بعد وفاتهم،وفیات(1315ـ1424هـ) (1897ـ2033م)
نویسنده: محمد خیر رمضان یوسف
مکتبة الملک فهد الوطنیة، چاپ اول، 2004م.، 2 جلد
اعلام الادب العربی المعاصر ۲۲۲. اعلام الادب العربی المعاصر
سیر وسیر ذاتیة
نویسنده: روبرت کامبل یسوعی
ذوی القربی، قم، ۱۴۳۱ق.، 2 جلد
۲۲۳. تاریخ ادبیات عرب قبل از اسلام
مترجم: کیواندخت کیوانی
نشر رایزن، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.، با تعلیق: ضیاءالدین سجادی
کتاب البغال ۲۲۴. کتاب البغال
نویسنده: عمرو جاحظ
دار و مکتبة الهلال، چاپ دوم، بیروت، 1997م.
ادب التشیع فی الشمال الافریقی حتی نهایة القرن الثامن الهجری ۲۲۵. ادب التشیع فی الشمال الافریقی حتی نهایة القرن الثامن الهجری
مکتبة العصر الجاهلی و ادبه ۲۲۶. مکتبة العصر الجاهلی و ادبه
نویسنده: عفیف عبدالرحمن
دار الاندلس، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۴ق.
مدخل الی ادبنا المعاصر ۲۲۷. مدخل الی ادبنا المعاصر
سرشناسه: ربیعه ابی فاضل
نویسنده: ربیعه ابی فاضل
دارالجیل، چاپ اول، بیروت، 1985م.
اللیل و النهار ۲۲۸. اللیل و النهار
نویسنده: ابوحسن احمد رازی
دار المورخ العربی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۳ق.، محقق: حامد خفاف
اسطورة الادب الرفیع ۲۲۹. اسطورة الادب الرفیع
نویسنده: علی وردی
المکتبة الحیدریة، چاپ اول، قم، ۱۳۷۹ش.
الکشکول ۲۳۰. الکشکول
المعارک و الخصومات الأدبیة فی العراق فی القرون الثلاثة الاخیرة (1700- 2000م) و اثرها فی الحرکة الادبیة ۲۳۱. المعارک و الخصومات الأدبیة فی العراق فی القرون الثلاثة الاخیرة (1700- 2000م) و اثرها فی الحرکة الادبیة
نویسنده: محمدحسن کاظم محیی الدین
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.
۲۳۲. شعرنا القدیم و النقد الجدید
سرشناسه: وهب احمد رومیه
نویسنده: وهب احمد رومیه
ریحانة الالبا و زهرة الحیاة الدنیا ۲۳۳. ریحانة الالبا و زهرة الحیاة الدنیا
نویسنده: احمد خفاجی
عیسی البابی الحلبی و شرکاء، قاهره، ۱۳۵۶ق.، 2 جلد، محقق: عبدالفتاح محمد حلو
یتیمة الدهر فی محاسن اهل العصر ۲۳۴. یتیمة الدهر فی محاسن اهل العصر
نویسنده: عبدالملک ثعالبی
دار الکتب العلمیة، بیروت، ۱۴۰۳ق.، 5 جلد، مصحح: مفید محمد قمیحه
دمیة القصر و عصرة اهل العصر ۲۳۵. دمیة القصر و عصرة اهل العصر
طبقات الشعراء المتکلمین من الادباء المتقدمین ۲۳۶. طبقات الشعراء المتکلمین من الادباء المتقدمین
نویسنده: ابوالعباس عبدالله بن معتز عباسی
• طبقات الشعراء، دار و مکتبة الهلال، چاپ اول، بیروت، 2002م.، با مقدمه: صلاح الدین هواری، با تعلیق: صلاح الدین هواری
طبقات الشعراء ۲۳۷. طبقات الشعراء
نویسنده: محمد بن سلام جمهی
• طبقات الشعراء، مطبعه بریل، چاپ ؟، لیدن، 1913م.
الطلیعة من شعراء الشیعة ۲۳۸. الطلیعة من شعراء الشیعة
نویسنده: شیخ محمد سماوی
دار المورخ العربی، چاپ اول، بیروت، 2001م.، 2 جلد، محقق: کامل سلمان جبوری
۲۳۹. أم کلثوم
به کوشش: محمد رفعت محامی
دار البحار، بیروت
المحمدون من الشعراء و أشعارهم ۲۴۰. المحمدون من الشعراء و أشعارهم
خریده القصر و جریده العصر ۲۴۱. خریده القصر و جریده العصر
القسم العراقی
نویسنده: عماد الدین کاتب، محمدبن محمد، ۵۱۹-‎۵۹۷ق.
مجمع العلمی العراقی، بغداد، ۱۳۷۵ق.، 4 جلد، محقق: اثری، محمد بهجت.، مصحح: سعید، جمیل.
خریده القصر و جریده العصر ۲۴۲. خریده القصر و جریده العصر
شعراء المغرب و الاندلس
نویسنده: عماد الدین کاتب، محمدبن محمد، ۵۱۹-‎۵۹۷ق.
الروض النضر فی ترجمه ادباء العصر ۲۴۳. الروض النضر فی ترجمه ادباء العصر
سلافة العصر فی محاسن اهل العصر ۲۴۴. سلافة العصر فی محاسن اهل العصر
نویسنده: سید علی خان مدنی (سید علی خان کبیر)
دارکنان، دمشق، ۱۴۳۰ق.، 2 جلد، محقق: محمود خلف البادی
المعاصرون ۲۴۵. المعاصرون
نویسنده: محمد کرد علی
مجمع اللغه العربیه بدمشق، دمشق، 1980م.، با تعلیق: محمد مصری
اداء المفروض من شرح ارجوزة العروض ۲۴۶. اداء المفروض من شرح ارجوزة العروض
وهو شرح الفه علی الارجوزة العروضیة المسماة بـ : الیتیمة
نویسنده: آیة الله شیخ محمدرضا نجفی اصفهانی مسجدشاهی
المکتبة الادبیة المختصة، چاپ اول، قم، ۱۴۲۸ق.، محقق: مجید هادی زاده
الشعر الصوفی فی القرن الثالث الهجری ۲۴۷. الشعر الصوفی فی القرن الثالث الهجری
نویسنده: مریم عبدالنبی عبدالمجید
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.
ثنائیة اللذة و الألم فی الشعر العربی قبل الإسلام من منظور نقدی فنی ۲۴۸. ثنائیة اللذة و الألم فی الشعر العربی قبل الإسلام من منظور نقدی فنی
نویسنده: لیلی نعیم الخفاجی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
أقنعة هرمس للتأویل الاسطوری فی الشعر ۲۴۹. أقنعة هرمس للتأویل الاسطوری فی الشعر
نویسنده: عبدالهادی احمد الفرطوسی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
حماسه عید الغدیر ۲۵۰. حماسه عید الغدیر
سروده شاعر مسیحی لبنانی بولس سلامه
نویسنده: حسین مرعشی
شاعر: بولس سلامه
• حماسه عیدالغدیر، منیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
سرد مابعد الحداثة ۲۵۱. سرد مابعد الحداثة
نویسنده: عباس عبد جاسم
• سرد مابعد الحداثة، عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
اسلوبیة القصة ۲۵۲. اسلوبیة القصة
دراسة فی القصة القصیرة العراقیة
نویسنده: احمد حسین جارالله
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
الادب العربی الهازل و نوادر الثقلاء ۲۵۳. الادب العربی الهازل و نوادر الثقلاء
العاهات و المساوی الانسانیة و مکانتها فی الادب الراقی
نویسنده: یوسف سدان
منشورات الجمل، چاپ اول، بغداد، 2007م.
قصه خوانان در تاریخ اسلام و ایران ۲۵۴. قصه خوانان در تاریخ اسلام و ایران
مروری‌ بر جریان‌ قصه‌خوانی‌، ابعاد و قطور آن‌ در تاریخ‌ ایران‌ و اسلام‌
سرشناسه: رسول جعفریان
نویسنده: دکتر رسول جعفریان
دلیل ما، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۸ش.
اتبع النهر (قصص) ۲۵۵. اتبع النهر (قصص)
نویسنده: محمدسهیل احمد
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، ۲۰۱۳ش.
حکایة الفتی البغدادی (مجموعة قصصیة) ۲۵۶. حکایة الفتی البغدادی (مجموعة قصصیة)
نویسنده: علی خیون
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، ۲۰۱۳ش.
لطایف الأمثال و طرایف الاقوال ۲۵۷. لطایف الأمثال و طرایف الاقوال
شرح فارسی 281 مثل عربی
سرشناسه: محمد بن محمد رشید وطوط
نویسنده: رشیدالدین وطواط
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، با مقدمه: حبیبه دانش آموز، با تعلیق: حبیبه دانش آموز، مصحح: حبیبه دانش آموز
الزاهر فی معانی کلمات الناس ۲۵۸. الزاهر فی معانی کلمات الناس
نویسنده: محمد ابن انباری
موسسه الرسالة، چاپ اول، بیروت، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد، محقق: حاتم صالح ضامن، مصحح: عزالدین بدوی نجار
۲۵۹. مجمع الامثال
امثال العرب ۲۶۰. امثال العرب
نویسنده: مفضل ضبی
دار الرائد العربی، بیروت، ۱۴۰۳ق.، با مقدمه: احسان عباس، با تعلیق: احسان عباس
۲۶۱. کتاب الامثال الصادرة عن بیوت الشعر
نویسنده: حمزه بن حسن اصبهانی
دار المدار الاسلامی، چاپ اول، بیروت، ۱۳۸۸ش. برابر 2009م.، محقق: احمدبن محمد ضبیب
۲۶۲. مجمل الاقوال فی الحکم والاثار
نویسنده: احمد دمانیسی سیواسی
• مجمل الاقوال فی الحکم و الامثال، خوشه (چاپخانه)، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
الامثال العامیة فی العراق ۲۶۳. الامثال العامیة فی العراق
گردآورنده: عباس عزاوی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ 520م، بغداد، 2012م.، محقق: عامر رشید سامرائی
أمثال العوام فی مدینة دار السلام ۲۶۴. أمثال العوام فی مدینة دار السلام
نویسنده: محمود شکری آلوسی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، ۲۰۱۳ش.
قطوف ادیبة ۲۶۵. قطوف ادیبة
دراسات نقدیة فی التراث العربی حول تحقیق التراث
نویسنده: عبدالسلام محمد هارون
مکتبة السنة، چاپ اول، قاهره، ۱۴۰۹ق.
محاضرات والمحاورات ۲۶۶. محاضرات والمحاورات
شرح حماسه ابی تمام ۲۶۷. شرح حماسه ابی تمام
تجلی غررالمعانی ، عن مثل صورالغوانی و التحلی بالقلائد، من جوهر الفوائد فی شرح الحماسه
شارح: یوسف اعلم شتنمری
دار الفکر المعاصر، چاپ اول، بیروت، 1992م.، 2 جلد، محقق: علی مفضل حمودان
نوهای نمکین ۲۶۸. نوهای نمکین
مترجم: موفق بن طاهر خوارزمی
• بدایع الملح، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، مصحح: مصطفی اولیائی
۲۶۹. دیوان الزنادقة
کفریات العرب
گردآورنده: جمال جمعة
منشورات الجمل، چاپ اول، بغداد، 2007م.
شعر زوارق النجاة و مرفا الاهلة ۲۷۰. شعر زوارق النجاة و مرفا الاهلة
ادب الطف ۲۷۱. ادب الطف
من قرن الاول الهجری حتی القرن الرابع عشر
گردآورنده: جواد شبر‌
دار المرتضی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۹ق.، 10 جلد
المنتخب للطریحی فی جمع المراثی و الخطب المشتهر ب (الفخری‌) ۲۷۲. المنتخب للطریحی فی جمع المراثی و الخطب المشتهر ب (الفخری‌)
نویسنده: فخرالدین طریحی
شریف الرضی، قم، ۱۳۶۲ش.
دیوان أشعار التشیع الی القرن الثالث/التاسع ۲۷۳. دیوان أشعار التشیع الی القرن الثالث/التاسع
گردآورنده: طیب عشاش
دار الغرب الإسلامی، چاپ اول، بیروت، 1997م.
شرح المعلقات السبع ۲۷۴. شرح المعلقات السبع
سرشناسه: حسین بن احمد زوزنی
شارح: حسین زوزنی
دار بیروت، بیروت، 1986م.
التعازی و المراثی ۲۷۵. التعازی و المراثی
نویسنده: مبرد نحوی
مجمع اللغه العربیه بدمشق، چاپ اول، 1976م.، محقق: محمد دیباجی، با مقدمه: محمد دیباجی
مآثر الامام علی بن ابی طالب (ع) والامام الحسین (ع) فی وجدان بولس سلامة وشعرة ۲۷۶. مآثر الامام علی بن ابی طالب (ع) والامام الحسین (ع) فی وجدان بولس سلامة وشعرة
ملحمة عید الغدیر، علی والحسین (ع)، عاشوراء فی قصائد غیر منشورة
نویسنده: بولس سلامه
دارالحمراء، چاپ اول، بیروت، 2004م.
أسنی الذخائر من تراث آل صاحب الجواهر ۲۷۷. أسنی الذخائر من تراث آل صاحب الجواهر
العارف للمطبوعات، چاپ اول، بیروت، ۱۴۳۲ق.، محقق: سید عبد الستار حسنی بغدادی و ماجد طائی
فی البدء کان الصراع... (من الشعر السریانی المعاصر) ۲۷۸. فی البدء کان الصراع... (من الشعر السریانی المعاصر)
نویسنده: نزار حنا الدیرانی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
۲۷۹. گزیده ای از شعر عربی معاصر
مترجم: غلامحسین یوسفی، یوسف بکار
اسپرک، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
مقالات فی التاریخ و الأدب و النقد ۲۸۰. مقالات فی التاریخ و الأدب و النقد
نویسنده: سید حسن امین
الغدیر، چاپ اول، بیروت، 2001م.
التراث ۲۸۱. التراث
اعلام، دراسات، مخطوطات، فهارس، ادب
به کوشش: دار المصطفی لاحیاء التراث
نسیم من روح الفرج بعد الشدة ۲۸۲. نسیم من روح الفرج بعد الشدة
دیوان امری القیس ۲۸۳. دیوان امری القیس
شاعر: امرء القیس
دار بیروت، بیروت، 1986م.
شرح دیوان زهیر بن ابی سلمی ۲۸۴. شرح دیوان زهیر بن ابی سلمی
شارح: ابوالعباس ثعلب شیبانی
دار الکتاب العربی، چاپ اول، بیروت، 1992م.، با مقدمه: حنا نصر حتی، با تعلیق: حنا نصر حتی
الخنساء: منتخبات شعریة ۲۸۵. الخنساء: منتخبات شعریة
نویسنده: فؤاد افرام بستانی
الکاثولیکیة، بیروت، 1930م.
الشعر الجاهلی نشأته  - فنونه - صفاته مع محاولة فی تحدید الشعر عامة ۲۸۶. الشعر الجاهلی نشأته - فنونه - صفاته مع محاولة فی تحدید الشعر عامة
مقدمة للمنتخبات من شعر الجاهلیین
نویسنده: فؤاد افرام بستانی
الکاثولیکیة، چاپ دوم، بیروت، 1938م.، 50 جلد
زهیر بن ابی سلمی: منتخبات شعریة ۲۸۷. زهیر بن ابی سلمی: منتخبات شعریة
درس و منتخبات
نویسنده: فؤاد افرام بستانی
الکاثولیکیة، بیروت، 1929م.، 50 جلد
الاعشی الاکبر: منتخبات شعریة ۲۸۸. الاعشی الاکبر: منتخبات شعریة
درس و منتخبات
نویسنده: فؤاد افرام بستانی
الکاثولیکیة، بیروت، 1932م.، 50 جلد
امرؤ القیس: منتخبات شعریة ۲۸۹. امرؤ القیس: منتخبات شعریة
درس و منتخبات
نویسنده: فؤاد افرام بستانی
الکاثولیکیة، بیروت، 1933م.، 50 جلد
المهلهل: منتخبات شعریة مع نبذة فی حرب البسوس ۲۹۰. المهلهل: منتخبات شعریة مع نبذة فی حرب البسوس
درس و منتخبات
نویسنده: فؤاد افرام بستانی
الکاثولیکیة، چاپ دوم، بیروت، 1939م.، 50 جلد
طرفة و لبید: المعلقتان ۲۹۱. طرفة و لبید: المعلقتان
درس و منتخبات
نویسنده: فؤاد افرام بستانی
الکاثولیکیة، بیروت، 1929م.، 50 جلد
عمرو بن کلثوم و الحرث بن حلزه: المعلقتان ۲۹۲. عمرو بن کلثوم و الحرث بن حلزه: المعلقتان
درس و منتخبات
نویسنده: فؤاد افرام بستانی
• عمرو بن کلثوم الحرث بن حلزه: المعلقتان، الکاثولیکیة، بیروت، 1929م.، 50 جلد
جریر: أهاجی و مفاخر و مختارات شتی ۲۹۳. جریر: أهاجی و مفاخر و مختارات شتی
درس و منتخبات
نویسنده: فؤاد افرام بستانی
منشورات الآداب الشرقیة، بیروت، 1942م.، 50 جلد
جریر: مدح و غزل و رثاء ۲۹۴. جریر: مدح و غزل و رثاء
درس و منتخبات
نویسنده: فؤاد افرام بستانی
الکاثولیکیة، بیروت، 1941م.، 50 جلد
کعب بن زهیر: بانت سعاد و مقطعات شتی ۲۹۵. کعب بن زهیر: بانت سعاد و مقطعات شتی
درس و منتخبات
نویسنده: فؤاد افرام بستانی
الکاثولیکیة، بیروت، 1933م.، 50 جلد
دیوان النابغه الذبیانی ۲۹۶. دیوان النابغه الذبیانی
شاعر: نابغه ذبیانی
دار الکتاب العربی، چاپ اول، بیروت، 1991م.، با تعلیق: حنا نصر حتی
دیوان ابی طالب علیه السلام ۲۹۷. دیوان ابی طالب علیه السلام
گردآورنده: ابوهفان عبدالله بن احمد مهزمی
شاعر: ابو طالب علیه السلام
• دیوان شیخ الاباطح ابی طالب و زهرة الادباء فی شرح لامیة شیخ البطحاء، مکتبة نینوی الحدیثة، چاپ اول
• شعر ابی طالب و اخباره، د‌ار ‌الثقافه‌ للطبا‌عه‌ و ‌النشر، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ق.
أبُوطالِب شاعِرُ الرّسوُلُ الأعظَمْ ۲۹۸. أبُوطالِب شاعِرُ الرّسوُلُ الأعظَمْ
نویسنده: محمدمهدی صباحی
• أبُوطالِب (ع) شاعِرُ الرّسوُلُ الأعظَمْ (ص)، موسسة ابي طالب، ۱۳۹۵ش.، تحقیق: موسسة ابي طالب
سلوة الشیعة ۲۹۹. سلوة الشیعة
کهن ترین تدوین موجود از سروده های منسوب به امیر مومنان علی‌ بن‌ ابی‌ طالب‌ علیها السلام‌
گردآورنده: علی فنجگردی نیشابوری
شاعر: امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع)
۳۰۰. شرح دیوان منسوب به امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیهما السلام
سرشناسه: حسین‌بن‌ معین‌الدین‌ میبدی
شارح: حسین میبدی یزدی
مختارات من الجوامع الکلم و حکم الامام علی علیه السلام ۳۰۱. مختارات من الجوامع الکلم و حکم الامام علی علیه السلام
گردآورنده: احمد تیمور پاشا
دیوان امام علی علیه‌‌السلام‌ ۳۰۲. دیوان امام علی علیه‌‌السلام‌
شاعر: امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع)
• دیوان امیرالمومنین و سیدالبلغا و المتکلمین الامام علی بن ابیطالب(ع)، مطبعة الغری الحدیثة، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
• دیوان امیرالمومنین و سید البلغاء والمتکلمین الامام علی بن ابی طالب علیه السلام، موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، بیروت، ۲ش.
• دیوان أمیرالمؤمنین الامام علی بن أبی طالب علیه السلام، المکتبة العربیة
• دیوان الامام علی رضی الله عنه ، دار الکتاب الحدیث، چاپ اول، 1988م.
دیوان امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه‌‌السلام‌ ۳۰۳. دیوان امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه‌‌السلام‌
گردآورنده: مصطفی زمانی
شاعر: امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع)
• دیوان امیرالمومنین و سید البلغاء والمتکلمین الامام علی بن ابی طالب علیه السلام، دار ابن زیدون، ۲ش.، محقق: محمد عبدالمنعم خفاجی
• دیوان امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه‌‌السلام‌ ، پیام اسلام، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۹ش.
• دیوان امام علی (ع)، پیام اسلام، قم، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: مصطفی زمانی
من الشعر المنسوب الی الامام الوصی علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام ۳۰۴. من الشعر المنسوب الی الامام الوصی علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام
گردآورنده: عبدالعزیز سید اهل
شاعر: امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع)
دار بیروت، چاپ اول، بیروت، 1981م.
دیوان امیرالمومنین و سید البلغاء و المتکلمین امام علی بن ابی طالب رضی الله عنه ۳۰۵. دیوان امیرالمومنین و سید البلغاء و المتکلمین امام علی بن ابی طالب رضی الله عنه
گردآورنده: سالم شمس الدین
شاعر: امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب(ع)
• دیوان منسوب به امام علی رضی الله عنه، حسینی اصل، چاپ اول، ارومیه، ۱۳۸۹ش.
دیوان الإمام علی ۳۰۶. دیوان الإمام علی
گردآورنده: شتیوی، احمد.
دار الغد الجدید، چاپ اول، قاهره، ۱۴۲۹ق. برابر 2008م.، با تعلیق: شتیوی، احمد.
دیوان الفرزدق ۳۰۷. دیوان الفرزدق
نویسنده: همام فرزدق
شرکة دار الارقم بن ابی الارقم، چاپ اول، بیروت، ۱۹۹۷ش.، با مقدمه: عمر فاروق طباع
فرزدق ۳۰۸. فرزدق
نویسنده: محمدرضا شریفی نیا
مترجم: صدرالدین بلاغی
سبز، تهران، ۲ش.
شرح هاشمیات الکمیت بن زید الاسدی ۳۰۹. شرح هاشمیات الکمیت بن زید الاسدی
کمیت اسدی ۳۱۰. کمیت اسدی
حدیث حریت
نویسنده: محمد صحتی سردرودی
سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۳ش.
۳۱۱. کتاب الوحشیات
نسخه برگردان به قطع اصل نسخه خطی کتابخانه شخصی دکتر وحید ذوالفقاری کتابت 550 ه
به کوشش: محمدرضا ابویی مهریزی، وحید ذوالفقاری
نویسنده: حبیب بن اوس ابوتمام
مترجم مقدمه: محمود امیدسالار
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه عربی: محمدعلی آذرشب، با پیشگفتار: احمد مهدوی دامغانی
دیوان أبی نواس ۳۱۲. دیوان أبی نواس
سرشناسه: حسن بن هانی ابونواس
نویسنده: حسن ابونواس
شرکة دار الارقم بن ابی الارقم، چاپ اول، بیروت، ۲ش. برابر 1998م.، با مقدمه: عمر فاروق طباع
دار بیروت، بیروت، 1986م.
دار صعب، بیروت، 1971م.، محقق: فوزی عطوی
الخلیل‌بن احمد الفراهیدی ۳۱۳. الخلیل‌بن احمد الفراهیدی
اعماله و منهجه
نویسنده: مهدی مخزومی
دار الرائد العربی، چاپ دوم، بیروت، 1986م.
ترجمه قصیده تائیه دعبل خزائی ۳۱۴. ترجمه قصیده تائیه دعبل خزائی
مترجم: امید مجد
• قصیده تائیه دعبل خزائی، معیار، تهران، ۱۳۸۰ش.
شعر دعبل بن علی الخزاعی ۳۱۵. شعر دعبل بن علی الخزاعی
گردآورنده: عبدالکریم اشتر
شاعر: دعبل خزاعی
مجمع اللغه العربیه بدمشق، چاپ دوم، 1983م.
شرح تائیه دعبل خزاعی ۳۱۶. شرح تائیه دعبل خزاعی
نویسنده: علامه محمد باقر مجلسی
محدث، تهران، ۱۳۵۹ش.، مصحح: علی محدث
شرح القصیدة المذهبة فی مدح امیرالمومنین علی بن ابی طالب ۳۱۷. شرح القصیدة المذهبة فی مدح امیرالمومنین علی بن ابی طالب
نویسنده: الشریف علی بن حسین موسوی (سید مرتضی)
• القصیدة المذهبة فی مدح امیرالمومنین علی بن ابی طالب، دار الکتاب الجدید، بیروت، 1970م.، محقق: محمد الخطیب
• رسائل الشریف المرتضی، دار القرآن الکریم، قم، ۱۴۰۵ق.، 4 جلد، اشراف: سید احمد حسینی اشکوری، ج1و2و3 با اشراف: سید احمد حسینی اشکوری، ج 1و2و3 به کوشش: مهدی رجائی، ج4 به کوشش: سید احمد حسینی اشکوری
سید حمیری ۳۱۸. سید حمیری
سالار شاعران
نویسنده: محمد صحتی سردرودی
سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
شعر منصور النمری ۳۱۹. شعر منصور النمری
گردآورنده: طیب عشاش
شاعر: منصور النمری
مجمع اللغه العربیه بدمشق، دمشق، ۱۴۰۱ق.
دیوان ابن حماد العدوی ۳۲۰. دیوان ابن حماد العدوی
به کوشش: حیدر محلاتی
نویسنده: علی بصری
فرهنگ منهاج، تهران، ۱۳۸۸ش.
۳۲۱. العقد الفرید
سرشناسه: احمد بن محمد ابن عبدربه
نویسنده: ابن عبد ربه اندلسی
دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، بیروت، ۱۹۸۹ش.، 7 جلد، محقق: علی شیری، با تعلیق: علی شیری
ابن علویة الکاتب ۳۲۲. ابن علویة الکاتب
دراسة فی سیرته و تراثه
نویسنده: حیدر محلاتی
الشعر و الشعراء ۳۲۳. الشعر و الشعراء
سرشناسه: عبدالله بن مسلم ابن قتیبه
نویسنده: عبدالله ابن قتیبة دینوری
دار الثقافة، بیروت، ۲ش.، 2 جلد
فضل الکلابْ عَلی کَثیرٍ مَّمنْ لَبسَ الثیاب ۳۲۴. فضل الکلابْ عَلی کَثیرٍ مَّمنْ لَبسَ الثیاب
نویسنده: أبي‌بکر بن خلف المرزَبَان
دارالایمان، چاپ اول، دمشق، ۱۴۱۱ق. برابر 1990م.
المحاسن و الاضداد ۳۲۵. المحاسن و الاضداد
نویسنده: عمرو جاحظ
دار و مکتبة الهلال، بیروت، 1996م.
البخلاء ۳۲۶. البخلاء
نویسنده: عمرو جاحظ
دار الکتاب العربی، بیروت، 2005م.، محقق: محمد اسکندرانی
جاحظ ۳۲۷. جاحظ
نویسنده: علیرضا ذکاوتی قراگزلو
طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
شرح جمل الزجاجی ۳۲۸. شرح جمل الزجاجی
الکامل فی اللغه و الادب ۳۲۹. الکامل فی اللغه و الادب
نویسنده: مبرد نحوی
موسسة المعارف، چاپ ؟، بیروت
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، 1999م.، 4 جلد، محقق: عبدالحمید هنداوی
شاعر العقیدة المفجع البصری ۳۳۰. شاعر العقیدة المفجع البصری
دراسة ادبیة عن حیاتة و شعره
گردآورنده: عبدالرسول غفار
دار الزهراء، بیروت، ۱۴۰۵ق.
العمدة ۳۳۱. العمدة
فی محاسن الشعر، و آدابه ،و نقده
سرشناسه: حسین بن رشیق ابن رشیق
نویسنده: حسن قیروانی
دارالجیل، چاپ پنجم، بیروت، 1981م.، 2 جلد، محقق: محمد محی الدین عبدالحمید
شرح ابن السید البطلیوسی ۳۳۲. شرح ابن السید البطلیوسی
دیوان ابی الفتح البستی ۳۳۳. دیوان ابی الفتح البستی
ذکری صادق القاموسی ۳۳۴. ذکری صادق القاموسی
به کوشش: محمدرضا قاموسی
دارالقاموسی، چاپ اول، بغداد، ۱۴۳۱ق.
دیوان الامیر ابی فراس الحمدانی ۳۳۵. دیوان الامیر ابی فراس الحمدانی
علی روایه ابن خالویه و روایات اخر
شاعر: ابوفراس حمدانی
المختار الأنیس من کتاب عدة الجلیس و مؤانسة الوزیر و الرئیس ۳۳۶. المختار الأنیس من کتاب عدة الجلیس و مؤانسة الوزیر و الرئیس
بدیع الزمان همدانی و مقامات نویسی ۳۳۷. بدیع الزمان همدانی و مقامات نویسی
سرشناسه: علی رضا ذکاوتی قراگزلو
نویسنده: علیرضا ذکاوتی قراگزلو
انتشارات اطلاعات، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.
جاحظ نیشابور ۳۳۸. جاحظ نیشابور
نویسنده: محمد باقر حسینی
دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۲ش.، ویراستار: نجمه رجایی
۳۳۹. دیوان أبی بکر الخوارزمی
مع دراسة لعصرة و حیاته و شعره
سرشناسه: حامد صدقی
گردآورنده: حامد صدقی
شاعر: ابوبکر خوارزمی
دفتر نشر میراث مکتوب، آینه میراث، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، با مقدمه: حامد صدقی، مصحح: حامد صدقی
دیوان الشریف الرضی ۳۴۰. دیوان الشریف الرضی
الصاحب ابن عباد ۳۴۱. الصاحب ابن عباد
نویسنده: خلیل مردم بک
مطبعة الترقی، دمشق، ۱۳۵۱ق.
دیوان المعانی ۳۴۲. دیوان المعانی
سرشناسه: حسن بن عبدالله عسکری
نویسنده: ابی هلال عسکری
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، 1994م.، 2 جلد
گستره خیال ۳۴۳. گستره خیال
سرشناسه: علی بن حسین علم الهدی
مترجم: نصرت الله فروهر
• طیف خیال (گستره خیال)، سازمان تبلیغات اسلامی،حوزه هنری،دفتر مطالعات دینی هنر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
الشهاب فی الشیب والشباب ۳۴۴. الشهاب فی الشیب والشباب
نویسنده: الشریف علی بن حسین موسوی (سید مرتضی)
دار الرائد العربی، بیروت، ۱۴۰۲ق.
• رسائل الشریف المرتضی، دار القرآن الکریم، قم، ۱۴۰۵ق.، 4 جلد، اشراف: سید احمد حسینی اشکوری، ج1و2و3 با اشراف: سید احمد حسینی اشکوری، ج 1و2و3 به کوشش: مهدی رجائی، ج4 به کوشش: سید احمد حسینی اشکوری
۳۴۵. دیوان المتنبی
سرشناسه: احمد بن حسین متنبی
شاعر: احمد متنبی
دار بیروت، بیروت، 1983م.
الفسر ۳۴۶. الفسر
المتنبی ۳۴۷. المتنبی
رسالة فی‌ الطریق‌ الی‌ ثقافتنا «مفتاح‌ کل‌ کتاب‌ فهرس‌ جامع‌ فاقرا الفهرس‌ قبل‌ کل‌ شی»‌
نویسنده: محمود محمد شاکر
مطبعة المدنی، قاهره، ۱۴۰۷ق.
۳۴۸. المنصف للسارق و المسروق منه فی اظهار سرقات أبی الطیب المتنبی
نویسنده: حسن ابن وکیع
• چاپ اول، محقق: محمد یوسف نجم
۳۴۹. مائة شاهد و شاهد من معانی کلام الامام علی(علیه السلام) فی شعر أبی الطیب المتنبی
دار الاضواء، چاپ دوم، بیروت، 1985م.
ظاءات القرآن الکریم ۳۵۰. ظاءات القرآن الکریم
شاعر: احمد مقری
• ظاءات القرآن الکریم و یلیه الفرق بین الظاء و الضاد، دار الفکر المعاصر، بیروت، 1991م.، محقق: محمدسعید مولوی، با مقدمه: محمدسعید مولوی
:	الوزیرالمغربی، ابوالقاسم الحسین بن علی العالم الشاعر الناثر الثائر (370-418) ۳۵۱. : الوزیرالمغربی، ابوالقاسم الحسین بن علی العالم الشاعر الناثر الثائر (370-418)
دراسه فی سیرته و ادبه مع ماتبقی من آثاره
نویسنده: احسان عباس
• الوزیرالمغربی، ابوالقاسم الحسین بن علی العالم الشاعر الناثر الثائر (370-418)، دار الشروق، عمان، 1988م.
مقامات الحریری ۳۵۲. مقامات الحریری
سرشناسه: قاسم بن علی حریری
نویسنده: قاسم حریری بصری
دار الکتب العلمیة، بیروت، ۲ش.
الروضة الفیصلیة ۳۵۳. الروضة الفیصلیة
فی رثاء العترة الفاطمیة علیهم الصلاة و السلام
نویسنده: شیخ اسماعیل فیصلی
شریف الرضی، قم، ۱۴۰۶ق.
نزهة الانفس و روضة المجلس ۳۵۴. نزهة الانفس و روضة المجلس
نویسنده: محمدبن علی ابن حمدان
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۴۳۰ق. برابر ۱۳۸۷ش. برابر 2009م.، محقق: رمضان بهداد، مصحح: رمضان بهداد
شعر ابن منیر الطرابلسی ۳۵۵. شعر ابن منیر الطرابلسی
۳۵۶. شرح القصیدة الرائیة تتمة التتریة
شارح: جواد الخلیلی
الارشاد لطباعة و النشر، چاپ اول، بیروت، 2001م.
دیوان السید الامام ضیاالدین ابی الرضا فضل الله الحسنی الراوندی القاسانی ۳۵۷. دیوان السید الامام ضیاالدین ابی الرضا فضل الله الحسنی الراوندی القاسانی
شاعر: فضل الله راوندی
چاپخانه مجلس، چاپ اول، تهران، ۱۳۳۴ش.، به کوشش: جلال الدین محدث ارموی
۳۵۸. المثل السائر فی أدب الکاتب و الشاعر
سرشناسه: نصر الله بن محمد ابن اثیر
نویسنده: ضیاءالدین نصرالله ابن اثیر جزری
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، ۱۹۹۸ش.، 2 جلد، محقق: کامل محمد عویضه، با تعلیق: کامل محمد عویضه
ترجمه و متن شرح رباعی شیخ اکبر محی الدین اعرابی (560 ـ 638) ۳۵۹. ترجمه و متن شرح رباعی شیخ اکبر محی الدین اعرابی (560 ـ 638)
مترجم: محمد خواجوی
مولی، تهران، ۱۳۷۰ش.، با مقدمه: محمد خواجوی، مصحح: محمد خواجوی
۳۶۰. محاضرة الابرار و مسامرة الاخیار فی الادبیات والنوادر والاخبار
نویسنده: محی الدین ابن عربی
دار صادر، چاپ دوم، بیروت، 2005م.، 2 جلد
مشارب الاذواق شرح‌ قصیده‌ خمریه‌ ابن فارض‌ مصری‌ در بیان‌ شراب‌ محبت‌ از عارف‌ کبیر قرن‌ هشتم‌ هجری‌ ۳۶۱. مشارب الاذواق شرح‌ قصیده‌ خمریه‌ ابن فارض‌ مصری‌ در بیان‌ شراب‌ محبت‌ از عارف‌ کبیر قرن‌ هشتم‌ هجری‌
نویسنده: میر سید علی همدانی
مولی، تهران، ۱۳۶۲ش.، با مقدمه: محمد خواجوی، مصحح: محمد خواجوی
مشارق الدراری ۳۶۲. مشارق الدراری
جلاء الغامض فی شرح دیوان الفارض ۳۶۳. جلاء الغامض فی شرح دیوان الفارض
نویسنده: امین خوری
شریف الرضی، قم، ۱۳۶۹ش.
تائیه عبدالرحمن جامی ۳۶۴. تائیه عبدالرحمن جامی
شاعر: عبدالرحمن جامی
• تائیه عبدالرحمن جامی ترجمه تائیه ابن فارض به انضمام شرح محمود قیصری بر تائیه ابن فارض، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، محقق: صادق خورشا، با مقدمه: صادق خورشا، مصحح: صادق خورشا
شرح نظم الدر ۳۶۵. شرح نظم الدر
شرح قصیده تائیه کبرای ابن فارض
نویسنده: ابن ترکه اصفهانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، محقق: اکرم جودی نعمتی، مصحح: اکرم جودی نعمتی
تخمیس مقصورة ابن درید الأزدی فی رثاء الإمام أبی عبد الله الحسین بن علی علیهما السلام ۳۶۶. تخمیس مقصورة ابن درید الأزدی فی رثاء الإمام أبی عبد الله الحسین بن علی علیهما السلام
الکواکب الدریة فی مدح خیر البریة ۳۶۷. الکواکب الدریة فی مدح خیر البریة
نویسنده: محمدبن سعید بوصیری
مترجم: قیس آل قیس، محمدرضا عادل
• قصیده ی برده ی بوصیری، کتابخانه ملی ملک، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۹ش.، ویراستار: محسن هاشمی، با مقدمه: مجتبی حسینی
۳۶۸. شعرهای عربی سعدی شیرازی
سرشناسه: مصلح بن عبدالله سعدی
نویسنده: سعدی شیرازی
دانشگاه شیراز، مرکز نشر، چاپ اول، شیراز، ۱۳۷۲ش.، مصحح: جعفر موید شیرازی
ثمرات الأوراق ۳۶۹. ثمرات الأوراق
بهجة الجلساء فی تعریف الخمسة اهل الکساء ۳۷۰. بهجة الجلساء فی تعریف الخمسة اهل الکساء
گردآورنده: حسین واثقی
شاعر: خضر موصلی مکی
نشر دانش حوزه، قم، ۱۴۳۰ق.
قلائد الغید وتیله نبذة بنود ۳۷۱. قلائد الغید وتیله نبذة بنود
نویسنده: علی حسینی جزائری دورقی
چاپخانه علمیه، چاپ اول، قم، ۱۳۹۹ق.، مصحح: هادی یاسین حسینی
شرح الازریة ۳۷۲. شرح الازریة
شارح: احمد معتوق
دار السلام للتراث، چاپ اول، بیروت، 1996م.
دیوان العشاری ۳۷۳. دیوان العشاری
دیوان السیّد محمّد بن عليّ بن حیدر العاملي المکّي ۳۷۴. دیوان السیّد محمّد بن عليّ بن حیدر العاملي المکّي
حسین واثقی، چاپ اول، قم، ۱۴۳۶ق. برابر ۱۳۹۴ش. برابر 2015م.، محقق: سید عبد الستار حسنی بغدادی، با مقدمه: حسین واثقی
دیوان الحاج جواد بدقت الأسدی ۳۷۵. دیوان الحاج جواد بدقت الأسدی
شاعر: جواد بدقت اسدی
موسسة المواهب، چاپ اول، بیروت، 1999م.، محقق: سلمان هادی آل طعمة
سائر علی الدرب ۳۷۶. سائر علی الدرب
نویسنده: محمد عبدالغنی حسن
وزارة الثقافة، قاهره، ۱۳۹۴ق.
دیوان السیف النقاد ۳۷۷. دیوان السیف النقاد
۳۷۸. دیوان السید حیدر الحلی
القسم الحسینی و هو یحتوی علی عده قصائد فی رثاء الامام ابی عبدالله الحسین وجده و ابیه و ابنائه علیهم السلام
شاعر: سید حیدر حلی
شریف الرضی، چاپ اول، قم، ۱۴۰۹ق.
السید حیدر الحلی «حیاته و شعره» ۳۷۹. السید حیدر الحلی «حیاته و شعره»
السید داود بن سلیمان الکبیر وکتابه (المتوفّی 1232 هـ) ۳۸۰. السید داود بن سلیمان الکبیر وکتابه (المتوفّی 1232 هـ)
دار التراث، چاپ اول، نجف، ۱۴۳۵ق.، محقق: الدکتور مضر سلیمان الحلّی
۳۸۱. دیوان ایلیا أبوماضی
شاعر المهجر الاکبر
دارالعودة، بیروت، با مقدمه: جبران خلیل جبران
بولس سلامة شاعر الغدیر وکربلاء فی الزمن الأخیر ۳۸۲. بولس سلامة شاعر الغدیر وکربلاء فی الزمن الأخیر
خمس قصائد من الدرر الغرویة ۳۸۳. خمس قصائد من الدرر الغرویة
نویسنده: صالح قزوینی نجفی
مطبعة الغری الحدیثة، نجف، ۱۳۹۴ق. برابر 1974م.
السید مصطفی جمال الدین بین التکریم و التأبین ۳۸۴. السید مصطفی جمال الدین بین التکریم و التأبین
گفتار های عرفانی جبران خلیل جبران ۳۸۵. گفتار های عرفانی جبران خلیل جبران
مترجم: آرمان بام دژفرد
بهنام، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
شعله کبود ۳۸۶. شعله کبود
رسائل خطی جبران خلیل جبران به می زیاده
مترجم: مهیندخت معتمدی
نشر باغ نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
تازه ها و طرفه ها ۳۸۷. تازه ها و طرفه ها
ارواح سرکش متن کامل
مترجم: مسعود انصاری
نشر جامی، تهران، ۱۳۷۶ش.
۳۸۸. بالهای شکسته
مترجم: مهدی مقصودی
نشر گل آفتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
مصطفی جمال الدین ۳۸۹. مصطفی جمال الدین
جهود و ظواهر لغویة فی شعر
نویسنده: تحسین فاضل مشهدی
المکتبة الادبیة المختصة، چاپ اول، نجف، 2006م.
أوراق لدار السلام و قصائد أخری (کتبت بین عامی 1984- 2012) ۳۹۰. أوراق لدار السلام و قصائد أخری (کتبت بین عامی 1984- 2012)
نویسنده: سبتی الهیتی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
ذهول ۳۹۱. ذهول
قصائد حسن هانی
شاعر: حسن هانی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
ملک الجبال السبعة ۳۹۲. ملک الجبال السبعة
تتمة مفترضة لملحمة کلکامش
نویسنده: ارشد توفیق
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
بینالی عواء و بسکویت ۳۹۳. بینالی عواء و بسکویت
شاعر: نضال قاضی
عاصمة الثقافة العربیة، بغداد، 2013م.
بیوت بلا قبعات ۳۹۴. بیوت بلا قبعات
نویسنده: محمود نمر
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
عربة یالطا ۳۹۵. عربة یالطا
نویسنده: خالد بابلی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
آن روزها ۳۹۶. آن روزها
مترجم: حسین خدیوجم
• بی نا، چاپ دوم، تهران، دی ۱۳۵۰ش.
سنجاف الکلام ۳۹۷. سنجاف الکلام
وهو دیوان یحوی خیار الشعر العامی و یجمع بین الفکاهة والعظة النافعة
نویسنده: حسین قسام
• نجف
دیوان المراثی الحسینیة ۳۹۸. دیوان المراثی الحسینیة
نویسنده: ناصر مبارک
دار المحجة البیضاء، چاپ اول، بیروت، ۱۴۳۵ق. برابر 2014م.، محقق: علی آل مبارک
۳۹۹. دیوان محمود درویش
سرشناسه: محمود درویش
نویسنده: محمود درویش
دار الحریة للطباعة، چاپ دوم، نجف، 2000م.، 2 جلد
الروضة الدکسنیة فی مراثی الفاطمیه ۴۰۰. الروضة الدکسنیة فی مراثی الفاطمیه
نویسنده: محمد حسن دکسن
البلاسم فی حل الطلاسم ۴۰۱. البلاسم فی حل الطلاسم
الغبش ۴۰۲. الغبش
نویسنده: شاکر المیاح
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
ادب الزیات فی العراق ۴۰۳. ادب الزیات فی العراق
نویسنده: جمال الدین احمد الوسیی
• بیروت، ۱۳۹۱ق.
الفلسطینیات ۴۰۴. الفلسطینیات
مجموعة من الشعر الرائع
روضة الزاهد فی مدح و رثآء العترة الأماجد ۴۰۵. روضة الزاهد فی مدح و رثآء العترة الأماجد
نویسنده: محمد علی شحاثة
انتشارات حکمت، قم، ۱۴۲۲ق.
حبل السرة ۴۰۶. حبل السرة
نویسنده: سمیرة مانع
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
الطریق الی المشنقة (روایة) ۴۰۷. الطریق الی المشنقة (روایة)
نویسنده: محمد شاکر سبع
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
عطر زهر البراری (روایة) ۴۰۸. عطر زهر البراری (روایة)
نویسنده: یونس علی جاسم
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
عزیف الجن (روایة) ۴۰۹. عزیف الجن (روایة)
نویسنده: ریاض اسدی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
المعلم ۴۱۰. المعلم
نویسنده: آن آیرلند
مترجم: عبدالواحد محمد
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
شذرات من مذکرات العلامة الفقید الشیخ محمدرضا الشبیبی ۴۱۱. شذرات من مذکرات العلامة الفقید الشیخ محمدرضا الشبیبی
نویسنده: محمدرضا شبیبی
مطبعة المعارف، بغداد، 1973م.، با مقدمه: اسعد شبیبی
مدافن الرغبة ۴۱۲. مدافن الرغبة
نویسنده: ستارزکم
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
سفینة الحق ۴۱۳. سفینة الحق
دیوان الشیخ حسن صادق
شاعر: حسن صادق
دار مکتبة الحیاة، بیروت، 1966م.
۴۱۴. هذا هو الحب
شاعر: عباس عباسی طائی
نشر شادگان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
سیرة الامام البطل علی بن ابی طالب ۴۱۵. سیرة الامام البطل علی بن ابی طالب
نویسنده: محمد عبدالحافظ
مکتبة الثقافة الدینیة، چاپ اول، قاهره، 2004م.، با مقدمه: صالح جودت
۴۱۶. بلون الغار...بلون الغدیر
سرشناسه: معروف عبدالمجید
شاعر: معروف عبدالمجید
مرکز الابحاث العقائدیة، چاپ اول، قم، ۱۴۲۰ق.
دیوان الوسائل ۴۱۷. دیوان الوسائل
نویسنده: سید محمد علی بن عدنان غریفی
باقیات، چاپ اول، قم، ۱۴۲۶ق.، 3 جلد، به کوشش: سید علی عدنانی غریفی
النفط و الدم ۴۱۸. النفط و الدم
نویسنده: مختار علی
دار الجزیره للنشر، لندن، ۱۴۰۵ق.
اعترافات بدون مقابل ۴۱۹. اعترافات بدون مقابل
نویسنده: راجی عبدالحسین العامری
المرکز الوثائقی للمقاومة الاسلامیة، چاپ اول، عراق، ۱۴۳۳ق. برابر 2012م.
الآنسة شتارک ۴۲۰. الآنسة شتارک
نویسنده: توماس هیرلیمان
مترجم: أسامة الشحمانی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.
دیوان الغریفی ۴۲۱. دیوان الغریفی
شاعر: سید علی عدنانی غریفی
• چاپ اول، قم، ۱۴۰۴ق.
السهم الثاقب ۴۲۲. السهم الثاقب
نویسنده: محمد باقر طباطبائی حائری
• خراسان، ۱۳۷۸ق.
۴۲۳. تولدی جدید
نویسنده: ابراهیم الغامدی
مترجم: فؤاد رسا
حسینی اصل، چاپ اول، ارومیه، ۱۳۸۸ش.
للمرایا نبش آخر (نصوص و قصص) ۴۲۴. للمرایا نبش آخر (نصوص و قصص)
نویسنده: وجدان توفیق الخشاب
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
فحل التوت ۴۲۵. فحل التوت
نویسنده: حازم خلیل
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
لیل مدینة (روایة) ۴۲۶. لیل مدینة (روایة)
نویسنده: فضیلة بو دریش
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
قاتلة علی الهواء ۴۲۷. قاتلة علی الهواء
نویسنده: کلیزار أنور
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، ۲۰۱۳ش.
شرفات الذاکرة (روایة) ۴۲۸. شرفات الذاکرة (روایة)
نویسنده: ناطق خلوصی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، ۲۰۱۳ش.
فی الذکری السنویة لرحیلی ۴۲۹. فی الذکری السنویة لرحیلی
نویسنده: ماجد الحیدر
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، ۲۰۱۳ش.
جمهوری در اتوبوس ۴۳۰. جمهوری در اتوبوس
نویسنده: نزار قبانی
مترجم: حسن فرامرزی
دستان، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
۴۳۱. در بندر آبی چشمانت...
گزینه‌ شعرهای‌ عاشقانه‌
مترجم: احمد پوری
شاعر: نزار قبانی
نشر چشمه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۴ش.
چه کسی معلم تاریخ را کشت؟ ۴۳۲. چه کسی معلم تاریخ را کشت؟
مترجم: مهدی سرحدی
کلیدر، تهران، ۱۳۸۶ش.
۴۳۳. قصاید خشم برانگیز نزار قبانی
مترجم: علی زمانی علویجه
• قصاید خشم برانگیز و دمشق نزار قبانی، تهران، ۱۳۸۲ش.
عشق پشت چراغ قرمر نمی ماند ۴۳۴. عشق پشت چراغ قرمر نمی ماند
مترجم: مهدی سرحدی
کلیدر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
۴۳۵. داستان من و شعر
مترجم: غلامحسین یوسفی، یوسف حسین بکار
توس، تهران، ۱۳۸۴ش.
المجموعة الشعریة الاولی تحتوی علی ثلاث مجامیع شعریة ۴۳۶. المجموعة الشعریة الاولی تحتوی علی ثلاث مجامیع شعریة
قصائد الزمن القدیم، اشعار مقاتلة، للضوء الوان اخری
نویسنده: دکتر جودت قزوینی
بین الظلال (الأعمال الشعریة الثانیة) ۴۳۷. بین الظلال (الأعمال الشعریة الثانیة)
شاعر: سلمان هادی آل طعمة
بیت العلم للنابهین، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۴ق. برابر 2003م.
مقالات فی الفلسفة العربیة الإسلامیة نشوار القراءة الفلسفیة ۴۳۸. مقالات فی الفلسفة العربیة الإسلامیة نشوار القراءة الفلسفیة
نویسنده: محمد مبارک
• مقالات فی الفلسفة العربیة الإسلامیة، عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.
عبیر الرسالة ۴۳۹. عبیر الرسالة
الاشعار المنسوبة لاهل البیت النبوی الشریف علیهم السلام
نویسنده: مرتضی محسن الحسنی السندی أبوحسنین
دار المجد، دمشق، 1990م.
۴۴۰. موعظه شیطان و چند داستان کوتاه
مترجم: محمد جواهر کلام
نشر شادگان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
۴۴۱. نازک الملائکة
مختارات شعریة و نثریة
گردآورنده: عبدالهادی محبوبه
شاعر: نازک الملائکه
عنوان الشرف الوافی فی علم الفقه و التاریخ و النحو و العروض و القوافی ۴۴۲. عنوان الشرف الوافی فی علم الفقه و التاریخ و النحو و العروض و القوافی
نویسنده: اسماعیل مقری
کتابخانه صدر، تهران، ۱۳۴۹ش.
دیوان السید رضا الموسوی الهندی ۴۴۳. دیوان السید رضا الموسوی الهندی
گردآورنده: موسی موسوی
شاعر: رضا موسوی هندی
دار الاضواء، بیروت، ۱۴۰۹ق.، با تعلیق: عبدالصاحب موسوی
الأعمال الشعریة الکاملة ۴۴۴. الأعمال الشعریة الکاملة
نویسنده: ناصر مبارک
• الأعمال الشعریة الکاملة، دار المحجة البیضاء، چاپ اول، بیروت، ۱۴۳۵ق. برابر 2014م.، محقق: علی آل مبارک، با تعلیق: علی آل مبارک
الدهلیز و مسرحیات أخر ۴۴۵. الدهلیز و مسرحیات أخر
نویسنده: محمود ابوالعباس
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.
الدیوان الثانی من شعر الشیخ احمد الوائلی ۴۴۶. الدیوان الثانی من شعر الشیخ احمد الوائلی
نویسنده: شیخ احمد وائلی
دارالکتاب الاسلامی، چاپ اول، بیروت
دیوان السید مرتضی الوهاب ۴۴۷. دیوان السید مرتضی الوهاب
گردآورنده: سلمان هادی آل طعمة
شاعر: مرتضی وهاب
المکتبة الحیدریة، قم، ۱۳۸۰ش.
مع النبی وآله ۴۴۸. مع النبی وآله
دیوان آیة الله السید محمد جمال الهاشمی
نویسنده: سید محمد جمال هاشمی گلپایگانی
سپهر، چاپ اول، تهران، ۱۴۰۶ق.، 2 جلد
موسوعة شعراء البحرین(1208م ـ 1966م) ۴۴۹. موسوعة شعراء البحرین(1208م ـ 1966م)
نویسنده: محمد آل مکباس
• چاپ اول، ۱۴۱۸ق.، 4 جلد
• موسوعة شعراء البحرین، دار حفظ التراث البحرانی، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
الشعراء الکتاب فی العراق فی القرن الثالث الهجری ۴۵۰. الشعراء الکتاب فی العراق فی القرن الثالث الهجری
نویسنده: حسین صبیح علاق
مکتبة التربیة، بغداد، 1975م.
حرکة الشعر فی النجف الاشرف و اطواره خلال القرن الرابع العشر الهجری ۴۵۱. حرکة الشعر فی النجف الاشرف و اطواره خلال القرن الرابع العشر الهجری
دراسة نقدیة
نویسنده: عبد الصاحب موسوی
دار الزهراء، چاپ اول، بیروت، 1988م.
البابلیات ۴۵۲. البابلیات
نویسنده: محمد علی یعقوبی
دار البیان، چاپ دوم، قم، 1951م.، 4 جلد
مطبعة الزهراء، نجف، ۱۳۷۰ق.، 3 جلد
الشعراء الغری ۴۵۳. الشعراء الغری
العلامة الدکتور حسین علی محفوظ ۴۵۴. العلامة الدکتور حسین علی محفوظ
نویسنده: حمید مطبعی
الأسلوب وتطوره فی نقد الشعر عند العرب (بحث فی الاصول) ۴۵۵. الأسلوب وتطوره فی نقد الشعر عند العرب (بحث فی الاصول)
نویسنده: بشری موسی صالح
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، ۲۰۱۳ش.
صور و دراسات أدبیة فی شعراء و أدباء کربلاء ۴۵۶. صور و دراسات أدبیة فی شعراء و أدباء کربلاء
نویسنده: حسین فهمی خزرجی
دارالقاری، بیروت، ۱۴۳۰ق.
کل هذا اللیل (مختارات شعریة) ۴۵۷. کل هذا اللیل (مختارات شعریة)
نویسنده: محمد آدم
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
المجموعة الکاملة ۴۵۸. المجموعة الکاملة
نویسنده: رعد عبدالقادر
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.، 2 جلد
الشعر فی الکوفة ۴۵۹. الشعر فی الکوفة
نویسنده: محمد حسین اعرجی
• الشعر فی الکوفة منذ اواسط القرن الثانی حتی نهایة القرن الثالث، منشورات الجمل، چاپ اول، بغداد، 2007م.
شاعرات العراق المعاصرات ۴۶۰. شاعرات العراق المعاصرات
نویسنده: سلمان هادی آل طعمة
• بی نا، چاپ دوم، عراق، 1995م.
عید الغدیر ۴۶۱. عید الغدیر
اول ملحمه عربیه تتناول اهم نواحی التاریخ الاسلامی من الجاهلیه الی آخر دوله بنی امیه و ما یتعلق بهم
نویسنده: بولس سلامه
دار الکتاب اللبنانی، بیروت، ۱۳۹۳ق.
نحات بغداد ۴۶۲. نحات بغداد
سیرة حیاة و انجازات محمد غنی حکمت من 1929 الی 2011
نویسنده: احمد هاشم عطار
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
دیوان الحاج میرزا  ابی‌الفضل‌ الطهرانی‌(ره‌) ۴۶۳. دیوان الحاج میرزا ابی‌الفضل‌ الطهرانی‌(ره‌)
۴۶۴. دیوان شعر عادل السکرانی (مختارات)
شاعر: عادل سکرانی
نشر شادگان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
زبدة المغنی ۴۶۵. زبدة المغنی
اشعار عربی مربوط به کتاب مغنی
نویسنده: محمدتقی مدنی اصفهانی چهارسوقی
• ...زبدة المغنی، ۱۴۱۴ق.
الادب العربی فی اقلیم خوارزم،منذ الفتح العربی (93 ه )حتی سقوط الدوله الخوارزمیه(٦٢٨ه) ۴۶۶. الادب العربی فی اقلیم خوارزم،منذ الفتح العربی (93 ه )حتی سقوط الدوله الخوارزمیه(٦٢٨ه)
نویسنده: هند حسین طه
وزارة الاعلام، چاپ ؟، بغداد، 1976م.
قوافل النور ۴۶۷. قوافل النور
ملحمة شعریة فی سیرة النبی‌(ص‌) و اهل‌ بیته‌(ع‌)
نویسنده: حسین برکة شامی
مؤسسة دار الإسلام، چاپ اول، تهران، ۱۴۲۲ق.، 5 جلد
الملحمة العلویة ۴۶۸. الملحمة العلویة
نویسنده: جعفر هلالی
موسسة الوفاء، بیروت، ۱۴۰۹ق.، محقق: محمد سعید طریحی
محرک الاشجان فی رثاء امناء الرحمان ۴۶۹. محرک الاشجان فی رثاء امناء الرحمان
نویسنده: احمد عبدالله علوی قطیفی
• چاپ چهارم، مصحح: عباس علی محروس
۴۷۰. منظومة اعلام الانام عما حدث بالاسلام
لناظمه الاجل جناب الحاج احمد الحاج رشید الفوعانی دام عزه
شاعر: احمد رشید فوعانی
مطبعة الحیدریة، تهران، ۱۳۷۷ق.، مصحح: حسن حسینی لواسانی نجفی
سلک الدرر فی نظم الاثر ۴۷۱. سلک الدرر فی نظم الاثر
مجموعة الخلاقیة لناظمها
شاعر: جعفر بن حسین صبوری قمی
• ۱۳۹۵ق.، خطاط: حجة کشفی
المدائح والمراثی للمعصومین الاربعة عشر (علیهم‌ السلام) ۴۷۲. المدائح والمراثی للمعصومین الاربعة عشر (علیهم‌ السلام)
نویسنده: آیة الله سید محمد حسینی شیرازی
دار العلم، چاپ دوم، قم، ۱۴۳۶ق.
مختارات شعریه ۴۷۳. مختارات شعریه
نویسنده: لبیب بیضون
• 2 جلد
تحفة القادم ۴۷۴. تحفة القادم
نویسنده: محمد قضاعی بلنسی
دار الغرب الإسلامی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۶ق.، با تعلیق: احسان عباس
المتلقی فی الشعر الندلسی ۴۷۵. المتلقی فی الشعر الندلسی
دراسة فی أنواع المتلقی و بنی الاستجابة
نویسنده: سناء ساجت هداب
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
هکذا عرفتهم ۴۷۶. هکذا عرفتهم
خواطر عن اناس افذاذ عاشو بعض‌ الاحیان لغیرهم اکثر مما عاشوا لانفسهم
نویسنده: جعفر خلیلی
المکتبة الحیدریة، چاپ اول، قم، ۱۴۲۶ق. برابر ۱۳۸۴ش.، 7 جلد
وجهتی ووجهتها (مجموعة شعریة) ۴۷۷. وجهتی ووجهتها (مجموعة شعریة)
نویسنده: علی رحمانی
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، ۲۰۱۳ش.
أشبه بهدیل شفیف (قصائد) ۴۷۸. أشبه بهدیل شفیف (قصائد)
نویسنده: خضر حسن خلف
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2013م.
بیت فی أور ۴۷۹. بیت فی أور
نویسنده: لیث الصندوق
عاصمة الثقافة العربیة، چاپ اول، بغداد، 2012م.
۴۸۰. الأعمال الشعریة الکاملة
نویسنده: نزار قبانی
• 3 جلد
الصفدی و آثاره فی الأدب و النقد ۴۸۱. الصفدی و آثاره فی الأدب و النقد
نویسنده: محمد عبدالمجید لاشین
دار الافاق العربیة، چاپ اول، قاهره، 2005م.
الشوقیات ۴۸۲. الشوقیات
شاعر: احمد شوقی
مکتبة التربیة، بیروت، 1987م.، 4 جلد