کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی [PIR - PIS]
زبان و ادبیات فارسی
۱. حکایت پیر و جوان
نویسنده: ناصرالدین شاه قاجار
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.، به کوشش: کوروش منصوری
کاسه کوزه تمدن ۲. کاسه کوزه تمدن
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر علم، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۲ش.
ترجمه شرح سودی بر حافظ ۳. ترجمه شرح سودی بر حافظ
مترجم: عصمت ستارزاده
• شرح سودی بر حافظ، زرین، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۶ش.، 4 جلد
برهان قاطع ۴. برهان قاطع
سرشناسه: محمد حسین بن خلف برهان
نویسنده: محمدحسین تبریزی
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۵۷ش.، 5 جلد، با مقدمه: علی اکبر دهخدا، با تعلیق: محمد معین، به کوشش: محمد معین
دیوان عاکف ۵. دیوان عاکف
نویسنده: احمد سلیمانی
• دیوان عاکف، نشر پاژ، چاپ اول، ۱۳۹۳ش.
۶. فرهنگ دیوان امام خمینی(س)
نقدی بر مثنوی ۷. نقدی بر مثنوی
نویسنده: جواد مدرسی طباطبائی یزدی
انتشارات انصاریان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۲ش.
۸. عوامل جذابیت سخنان جلال الدین محمد مولوی
هواخوری باغ با گوهر شب چراغ ۹. هواخوری باغ با گوهر شب چراغ
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
۱۰. عاشقانه ها و کبود
نویسنده: مهدی اخوان ثالث
مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۴ش.
مجموعه مقالات پنجمین کنگره تحقیقات ایرانی ۱۱. مجموعه مقالات پنجمین کنگره تحقیقات ایرانی
سرشناسه: کنگره تحقیقات ایرانی (پنجمین: اصفهان: ‎۱۳۵۳)
گردآورنده: مرتضی تیموری
انتشارات دانشگاه اصفهان، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۵۴ش.، 2 جلد
ادبیات دوران ایران باستان ۱۲. ادبیات دوران ایران باستان
مترجم: یدالله منصوری
فروهر، تهران، ۱۳۷۸ش.
مایه های فلسفی در میراث ایران باستان ۱۳. مایه های فلسفی در میراث ایران باستان
پیجویی شاخصه ها برای رده بندی مکاتب مزدایی
نویسنده: احمد پاکتچی
• مایه‌های فلسفی در میراث ایران باستان، دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۹ش.
تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام ۱۴. تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام
به کوشش: دکتر ژاله آموزگار
نویسنده: دکتر احمد تفضلی
انتشارات سخن، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۶ش.
گات ها ۱۵. گات ها
کهن ترین بخش اوستا
سرشناسه: اوستا. یسنا. گاهان‌ (فارسی‌ - اوستایی‌)
گردآورنده: ابراهیم پورداود
مترجم: ابراهیم پورداود
مترجم به انگلیسی: دینشاه ایرانی
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۱۶. از آسمان سبز
نویسنده: سلمان هراتی
سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
۱۷. الفندیداد
اهم الکتب التی تتالف منها الابستا و هی مجموع کتب المجوس الزرادشتیین
نویسنده: داود جلبی
مطبعة الاتحاد الجدیدة بالموصل، موصل، ۱۳۷۱ق. برابر 1952م.، با تعلیق: داود جلبی
۱۸. وندیداد
مترجم: هاشم رضی
بهجت، تهران، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد
۱۹. پژوهشهای ایرانی باستان و میانه
به کوشش: محمد شکری فومشی
نویسنده: بدرالزمان قریب
طهوری، تهران، ۱۳۸۶ش.
۲۰. کتیبه های هخامنشی
مترجم: نازیلا خلخالی
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، اشراف: دکتر ژاله آموزگار
دستور زبان پارتی (پهلوی اشکانی) ۲۱. دستور زبان پارتی (پهلوی اشکانی)
نویسنده: حسن رضائی باغ بیدی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
۲۲. نحو زبانهای ایرانی میانه غربی
۲۳. داستان گرشاسب،تهمورس و جمشید و متن های دیگر
بررسی دستنویس م او۲۹
مترجم: کتایون مزداپور
آگاه، تهران، ۱۳۸۷ش.
درخت آسوریگ ۲۴. درخت آسوریگ
متن‌ پهلوی‌، آوانوشت‌، ترجمه‌ فارسی‌ فهرست‌ واژه‌ها و یادداشتها
سرشناسه: درخت‌ آسوری‌
به کوشش: یحیی ماهیار نوابی
فروهر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۶ش.
بندهشن ۲۵. بندهشن
سرشناسه: بندهش
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد، مصحح: فضل الله پاکزاد
ارداویراف نامه(ارداویرازنامه) ۲۶. ارداویراف نامه(ارداویرازنامه)
سرشناسه: ارداویرافنامه‌. فارسی‌ - پهلوی‌
نویسنده: فیلیپ ژینیو
مترجم: دکتر ژاله آموزگار
معین، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۲ش.، محقق: دکتر ژاله آموزگار
کتیبه های پهلوی کازرون ۲۷. کتیبه های پهلوی کازرون
نویسنده: سیروس نصرالله زاده
نشر کازرونیه، تهران، ۱۳۸۵ش.
واژه نامه پهلوی ـ پازند ۲۸. واژه نامه پهلوی ـ پازند
فرهنگ پهلوی
گردآورنده: سعید عریان
مطالعات سغدی: مجموعه مقالات ۲۹. مطالعات سغدی: مجموعه مقالات
به کوشش: محمد شکری فومشی
نویسنده: بدرالزمان قریب
طهوری، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
۳۰. قلمرو زبان فارسی و آموزش زبانهای بیگانه
هویت ایرانی و زبان فارسی ۳۱. هویت ایرانی و زبان فارسی
نویسنده: شاهرخ مسکوب
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۷۸ش.
یادنامه پورداود ۳۲. یادنامه پورداود
نویسنده: محمد معین
اساطیر، تهران، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد
حلیمی و فرهنگهایش ۳۳. حلیمی و فرهنگهایش
نویسنده: محسن ذاکر الحسینی
• ضمیمه نامه فرهنگستان- 18، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۳ش.
به یاد دکتر علی محمد حق شناس ۳۴. به یاد دکتر علی محمد حق شناس
گردآورنده: عنایت سمیعی، عباس مخبر
انتشارات آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
جرعه بر خاک ۳۵. جرعه بر خاک
یادنامه استاد دکتر یحیی ماهیارنوابی
به کوشش: محمود جعفری دهقی
کارنامه دکتر معین ۳۶. کارنامه دکتر معین
سرشناسه: عبدالله نصری
گردآورنده: عبدالله نصری
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
آفتابی در میان سایه ای ۳۷. آفتابی در میان سایه ای
جشن نامه ی استاد دکتر بهمن سرکاراتی
نویسنده: سجاد آیدنلو، علیرضا مظفری
نشر قطره، تهران، ۱۳۸۷ش.
ارج نامه محمد معین ۳۸. ارج نامه محمد معین
زندگی، آثار، جستارهای متن پژوهی
نویسنده: محمد غلامرضایی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
بررسی توصیفی ساختار دستوری کتاب «نقض» ۳۹. بررسی توصیفی ساختار دستوری کتاب «نقض»
دستور کاربردی زبان فارسی ۴۰. دستور کاربردی زبان فارسی
نویسنده: محمود مهرآوران
دستور جامع زبان فارسی ۴۱. دستور جامع زبان فارسی
نویسنده: عبدالرحیم همایونفرخ
علمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۳۸ش.، 7 جلد، به کوشش: رکن الدین همایونفرخ
درآمدی بر چگونگی شیوه ی خط فارسی ۴۲. درآمدی بر چگونگی شیوه ی خط فارسی
نویسنده: میرشمس الدین ادیب سلطانی
امیرکبیر، چاپ سوم، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
۴۳. شیوه نامه مرکز نشر دانشگاهی
سرشناسه: مرکز نشر دانشگاهی‌
گردآورنده: مرکز نشر دانشگاهی
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ پنجم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
۴۴. دستور خط فارسی
سرشناسه: فرهنگستان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسی‌
گردآورنده: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۷۸ش.
تاریخچه تغییر خط (فارسی، عربی) در امپراطوری اسلام، کشورهای اسلامی و ایران ۴۵. تاریخچه تغییر خط (فارسی، عربی) در امپراطوری اسلام، کشورهای اسلامی و ایران
شیوه نامه ضبط اعلام ۴۶. شیوه نامه ضبط اعلام
نویسنده: ماندانا صدیق بهزادی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه نشر آثار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، ویراستار: احمد سمیعی
۴۷. شیوه نامه ضبط اعلام انگلیسی در فارسی
شمار و مقدار در زبان فارسی ۴۸. شمار و مقدار در زبان فارسی
شامل نکات دستوری و علمی عدد و برخی کاربردهای آن
نویسنده: محمود نشاط
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
۴۹. فارسی بیاموزیم
نویسنده: فرشید اقبال
ایران یاران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
۵۰. مکالمات روزمره فارسی
نویسنده: فرشید اقبال
ایران یاران، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
هنر نویسندگی ۵۱. هنر نویسندگی
نویسنده: استاد علی دوانی
میقات، ایران، ۱۳۶۱ش.
آیین نگارش ۵۲. آیین نگارش
نویسنده: احمد سمیعی
مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۰ش.
مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۸ش.
آیین نگارش [کتابهای‌ درس‌] سال‌ دوم‌ دبیرستان‌ ۵۳. آیین نگارش [کتابهای‌ درس‌] سال‌ دوم‌ دبیرستان‌
نویسنده: دکتر حسن انوری
سازمان کتابهای درسی ایران، تهران، ۱۳۵۴ش.
راهنمای نگارش و ویرایش ۵۴. راهنمای نگارش و ویرایش
نویسنده: محمد جعفر یاحقی، مهدی ناصح
آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، چاپ 18م، مشهد، ۱۳۸۰ش.
ادب و نگارش ۵۵. ادب و نگارش
مختصری‌ در فن‌ نویسندگی‌، شیوه‌ تحقیق‌، ترجمه‌،...
نویسنده: حسن احمدی گیوی
نشر قطره، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۸ش.
نگارش و سخنوری سال‌ چهارم‌ آموزش‌ متوسطه‌ عمومی‌ علوم‌ تجربی‌ - ریاضی‌ فیزیک‌ -- اقتصاد اجتماعی‌ - فرهنگ‌ و آموزش‌ فنی‌ - آموزش‌ فنون‌ بازرگانی‌ و حرفه‌ای‌ ۵۶. نگارش و سخنوری سال‌ چهارم‌ آموزش‌ متوسطه‌ عمومی‌ علوم‌ تجربی‌ - ریاضی‌ فیزیک‌ -- اقتصاد اجتماعی‌ - فرهنگ‌ و آموزش‌ فنی‌ - آموزش‌ فنون‌ بازرگانی‌ و حرفه‌ای‌
نگارش و ویرایش ۵۷. نگارش و ویرایش
۵۸. زندگی شهری در کلاس انشاء
نویسنده: محمد موسوی
همشهری، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
آیین نگارش [کتابهای‌ درس‌] سال‌ اول‌ دبیرستان‌ ۵۹. آیین نگارش [کتابهای‌ درس‌] سال‌ اول‌ دبیرستان‌
نویسنده: دکتر حسن انوری
وزارت آموزش و پرورش، تهران، ۱۳۵۵ش.
غلط ننویسیم ۶۰. غلط ننویسیم
فرهنگ دشواریهای زبان فارسی
نویسنده: ابوالحسن نجفی
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۶ش.
ترجمانی و ترزبانی ۶۱. ترجمانی و ترزبانی
کندوکاوی در هنر ترجمه
نویسنده: جلال الدین کزازی
انتشارات جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
درآمدی به اصول و روش ترجمه ۶۲. درآمدی به اصول و روش ترجمه
نویسنده: کاظم لطفی پور ساعدی
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
سی سال ترجمه، سی سال تجربه ۶۳. سی سال ترجمه، سی سال تجربه
سخن می گویند از تجربیات خویش بهاء الدین خرمشاهی؛ نجف دریابندری، کامران فانی، صفدر تقی زاده
به کوشش: مهدی افشار
انوار دانش، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۶۴. در خرابات مغان
جستارهایی در فرهنگ ایرانی
نویسنده: ملیحه کرباسیان
انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۸۵ش.
فرهنگ واژه های دخیل اروپایی در فارسی همراه با ریشه هر واژه ۶۵. فرهنگ واژه های دخیل اروپایی در فارسی همراه با ریشه هر واژه
از واژه بیگانه تا واژه فارسی ۶۶. از واژه بیگانه تا واژه فارسی
نویسنده: مصطفی میرسلیم
کتاب پاژ، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
فرهنگ واژه های سره برای برای‌ واژه‌های‌ عربی‌ در فارسی‌ معاصر ۶۷. فرهنگ واژه های سره برای برای‌ واژه‌های‌ عربی‌ در فارسی‌ معاصر
نویسنده: فریده رازی
• فرهنگ واژه های سره برای‌ واژه‌های‌ عربی‌ در فارسی‌ معاصر، نشر مرکز، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۰ش.
خلاصه لغت فرس اسدی طوسی ۶۸. خلاصه لغت فرس اسدی طوسی
به کوشش: دکتر علی اشرف صادقی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، تیر ۱۳۷۹ش.
غیاث اللغات ۶۹. غیاث اللغات
به کوشش: منصور ثروت
نویسنده: غیاث الدین محمد رامپوری
• فرهنگ غیاث اللغات و فرهنگ چراغ هدایت ، امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.، مصحح: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
لغت نامه دهخدا ۷۰. لغت نامه دهخدا
فرهنگ نفیسی ۷۱. فرهنگ نفیسی
نویسنده: ناظم الاطباء کرمانی
شرکت سهامی چاپ رنگین، تهران، ۱۳۱۸ش.، 5 جلد، با مقدمه: محمدعلی فروغی
فرهنگ عمید ۷۲. فرهنگ عمید
شامل واژه های فارسی و لغات عربی مصطلح در زبان فارسی
نویسنده: حسن عمید
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۵ش.، 3 جلد
۷۳. ذیل فرهنگ های فارسی
نویسنده: علی رواقی
انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۸۱ش.
فرهنگ بزرگ سخن ۷۴. فرهنگ بزرگ سخن
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۱ش.، 8 جلد، سرپرست: دکتر حسن انوری
فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان ۷۵. فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان
۷۶. اصول و ضوابط واژه گزینی همراه با شرح و توضیحات
۷۷. واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی
واژه های عمومی
سرشناسه: فرهنگستان‌ زبان‌ و ادب‌ فارسی‌. گروه‌ واژه‌گزینی‌
گردآورنده: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه واژه گزینی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ دوم، تهران، بهمن ۱۳۷۸ش.، 2 جلد
واژه های هنرهای تجسمی (1) پیشنهاد و تایید فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران ۷۸. واژه های هنرهای تجسمی (1) پیشنهاد و تایید فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران
۷۹. فرهنگ لغات عامیانه
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۲ش.، به کوشش: محمد جعفر محجوب
لغات و کنایات قم ۸۰. لغات و کنایات قم
نویسنده: محمد قاضی
• قم، ۱۳۸۸ش.
۸۱. فارسی اصفهانی
نویسنده: ایران کلباسی
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
۸۲. گل های شهر سبز
اشعاری‌ به‌ لهجه‌ محلی‌ کازرونی‌
به کوشش: محمدجواد بهروزی
فارسی قمی ۸۳. فارسی قمی
نویسنده: دکتر علی اشرف صادقی
باورداران، چاپ چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.
واژه نامه هم زبانان ۸۴. واژه نامه هم زبانان
نویسنده: محمد آصف فکرت
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
فرهنگ توصیفی گونه های زبانی ایران ۸۵. فرهنگ توصیفی گونه های زبانی ایران
نویسنده: ایران کلباسی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۹ش.
۸۶. فرهنگ گویشی خراسان بزرگ
نویسنده: امیرحسین اکبری شالچی
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
گویش شناسی ۸۷. گویش شناسی
• ضمیمه نامه فرهنگستان- 3، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۳ش.
۸۸. فرهنگ کردی کرمانشاهی
کردی ـ فارسی
نویسنده: علی اشرف درویشیان
نشر سهند، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
۸۹. گویش گیلکی رشت (پژوهشی درباره شناخت گویشهای ایرانی)
واژه نامه بوربسه ۹۰. واژه نامه بوربسه
گردآورنده: جذوه
متون طبری ۹۱. متون طبری
نویسنده: حبیب برجیان
• ضمیمه آینه میراث- 15، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۸ش.
گویشهای پیرامون کاشان و محلات ۹۲. گویشهای پیرامون کاشان و محلات
نویسنده: محمد رضا مجیدی
فرهنگستان زبان ایران، چاپ اول، تهران، فروردین ۱۳۵۴ش.
ارج نامه ایرج ۹۳. ارج نامه ایرج
به‌ پاس‌ نیم‌ قرن‌ سوابق‌ درخشان‌ فرهنگی‌ و دانشگاهی‌ استاد ایرج‌ افشار
به کوشش: محسن باقرزاده
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، 2 جلد، ویراستار: استاد محمدتقی دانش پژوه و دکتر عباس زریاب خوئی
دانشنامه ‌ادب‌ فارسی‌ ۹۴. دانشنامه ‌ادب‌ فارسی‌
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، 10 جلد، ویراستار: حسن انوشه
دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره ۹۵. دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره
۹۶. ادبیات فارسی
نویسنده: حسین دهنوی
موسسه در راه حق، قم، ۱۳۷۵ش.
۹۷. معالم البلاغه در علم معانی و بیان و بدیع
سرشناسه: محمد خلیل رجائی
نویسنده: محمد خلیل رجائی
• معالم البلاغه فی علم معانی و بیان و بدیع، دانشگاه شیراز، مرکز نشر، چاپ سوم، شیراز، ۱۳۷۲ش.
انوار البلاغه (در فنون معانی،بیان و بدیع) ۹۸. انوار البلاغه (در فنون معانی،بیان و بدیع)
سرشناسه: محمد هادی بن محمد صالح مازندرانی
نویسنده: محمد هادی مازندرانی
نشر قبله، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، به کوشش: محمد علی غلامی نژاد
معانی و بیان ۹۹. معانی و بیان
تقریرات استاد بدیع الزمان فروزانفر
گردآورنده: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
تقریر درس: استاد بدیع الزمان فروزانفر
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۱۰۰. معانی
نویسنده: سیروس شمیسا
نشر میترا، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
هنجار گفتار (در فن معانی و بیان و بدیع فارسی) ۱۰۱. هنجار گفتار (در فن معانی و بیان و بدیع فارسی)
نویسنده: نصرالله تقوی
فرهنگسرای اصفهان، اصفهان، ۱۳۶۳ش.
۱۰۲. بیان
نویسنده: سیروس شمیسا
فردوس، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۴ش.
۱۰۳. یادداشتهای استاد علامه جلال الدین همایی در باره معانی و بیان
سرشناسه: جلال الدین همایی
نویسنده: جلال الدین همایی
گردآورنده: ماهدخت بانو همایی
موسسه نشر هما، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
۱۰۴. آیین سخن
مختصری در معانی و بیان فارسی
نویسنده: ذبیح الله صفا
ققنوس، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
۱۰۵. زیباشناسی سخن پارسی
سرشناسه: جلال الدین کزازی
نویسنده: جلال الدین کزازی
نشر مرکز،کتاب ماد، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۴ش.، 3 جلد
۱۰۶. معانی و بیان برای رشته ادبیات فارسی دوره کارشناسی
نویسنده: جلیل تجلیل
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۱۰۷. ترجمان البلاغه
سرشناسه: محمد بن عمر رادویانی
نویسنده: محمد رادویانی
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.، مصحح: احمد آتش
۱۰۸. بدیع
سرشناسه: محمد فشارکی
نویسنده: محمد فشارکی
انتشارات جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
۱۰۹. نگاهی تازه به بدیع
نویسنده: سیروس شمیسا
فردوس، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۵ش.
بدایع الصنایع ۱۱۰. بدایع الصنایع
نویسنده: عطاءالله حسینی نیشابوری
• بدایع الصنایع «قرن نهم»، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، ویراستار: ناصر رحیمی، مصحح: رسول مسلمانیان قبادیانی
مدارج البلاغه در علم بدیع ۱۱۱. مدارج البلاغه در علم بدیع
۱۱۲. فنون بلاغت و صناعات ادبی
سرشناسه: جلال الدین همایی
نویسنده: جلال الدین همایی
موسسه نشر هما، چاپ 12م، قم، ۱۳۷۵ش.
۱۱۳. فرهنگ تلمیحات شعر معاصر
اشارات اساطیری،داستانی، تاریخی‌، مذهبی‌ و جغرافیایی‌ در شعر معاصر
سرشناسه: محمد حسین محمدی
نویسنده: محمد حسین محمدی
نشر میترا، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
۱۱۴. صور خیال در شعر فارسی
تحقیق‌ انتقادی‌ در تطور ایماژهای‌ شعر پارسی‌ و سیر نظریه‌ بلاغت‌ در اسلام‌ و ایران‌
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
آگاه، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۲ش.
۱۱۵. چون سبوی تشنه (ادبیات معاصر فارسی)
سرشناسه: محمد جعفر یاحقی
نویسنده: محمد جعفر یاحقی
انتشارات جامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
ادبیات کلاسیک فارسی ۱۱۶. ادبیات کلاسیک فارسی
مترجم: اسدالله آزاد
آستان قدس رضوی،معاونت فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
۱۱۷. درآمدی بر تاریخ ادبیات فارسی
مترجم: رویا هاشمیان
موسسه نشر فهرستگان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۱۱۸. تاریخ ادبیات ایران
گردآورنده: محمد ترابی
فردوس، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
۱۱۹. از نیما تا روزگار ما(تاریخ ادب فارسی معاصر)
نویسنده: یحیی آریان پور
انتشارات زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
۱۲۰. نظریه تاریخ ادبیات
با بررسی انتقادی تاریخ ادبیات‌نگاری در ایران
نویسنده: محمود فتوحی
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۷ش.
از صبا تا نیما ۱۲۱. از صبا تا نیما
تاریخ 150 سال ادب فارسی
نویسنده: یحیی آریان پور
انتشارات زوار، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۲ش.، 3 جلد
تاریخ ادبیات ایران ۱۲۲. تاریخ ادبیات ایران
مترجم جلد 1: علی پاشا صالح
مترجم جلد 3: علی اصغر حکمت
مترجم جلد 4: بهرام مقدادی، رشید یاسمی
مترجم قسمت اول از جلد 2: دکتر فتح الله مجتبائی
مترجم قمست دوم از جلد 2: غلامحسین صدری افشار
مروارید، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.، 4 جلد، تعلیق در جلد 4: دکتر عبدالحسین نوائی و ضیاءالدین سجادی
تاریخ ادبیات ایران ۱۲۳. تاریخ ادبیات ایران
نویسنده: صادق رضازاده شفق
دانشگاه پهلوی، چاپ دوم، شیراز، مرداد ۱۳۵۲ش.
تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسی ۱۲۴. تاریخ ادبیات در ایران و در قلمرو زبان پارسی
سرشناسه: ذبیح الله صفا
نویسنده: ذبیح الله صفا
فردوس، چاپ 13م، تهران، ۱۳۷۲ش.، 8 جلد
مختصری در تاریخ تحول نظم و نثر پارسی ۱۲۵. مختصری در تاریخ تحول نظم و نثر پارسی
سرشناسه: ذبیح الله صفا
نویسنده: ذبیح الله صفا
• مختصری در تاریخ و تحول نظم و نثر پارسی، ققنوس، چاپ 14م، تهران، ۱۳۷۳ش.
۱۲۶. ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما
مترجم: حجت الله اصیل
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
تاریخ ادبیات ایران [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ دوم و سوم آموزش‌ متوسطه‌ عمومی رشته‌ ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌ ۱۲۷. تاریخ ادبیات ایران [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ دوم و سوم آموزش‌ متوسطه‌ عمومی رشته‌ ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌
تاریخ ادبیات ایران (بعد از اسلام تا پایان تیموریان) ۱۲۸. تاریخ ادبیات ایران (بعد از اسلام تا پایان تیموریان)
سرشناسه: محمد حسن فروزانفر
نویسنده: استاد بدیع الزمان فروزانفر
از خاطر و خط استاد ۱۲۹. از خاطر و خط استاد
درس ها و چند سخنرانی فروزانفر با گفتاری از دکتر حسینعلی هروی
سرشناسه: بدیع الزمان فروزانفر
گردآورنده: عنایت الله مجیدی
تقریر درس: استاد بدیع الزمان فروزانفر
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.
تقریرات استاد بدیع الزمان فروزانفر در شعبه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران (1320تا 1322 شمسی) درباره تاریخ ادبیات ایران ۱۳۰. تقریرات استاد بدیع الزمان فروزانفر در شعبه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران (1320تا 1322 شمسی) درباره تاریخ ادبیات ایران
کیمیا ۱۳۱. کیمیا
دفتری در ادبیات و هنر و عرفان
سرشناسه: حسین الهی قمشه ای
گردآورنده: حسین الهی قمشه ای، احمد بهشتی شیرازی
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، 6 جلد
۱۳۲. از سعدی تا آراگون
(تاثیر ادبیات فارسی در ادبیات فرانسه)
نویسنده: جواد حدیدی
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
عناصر فرهنگ و ادب ایرانی در شعر عثمانی(از قرن نهم تا دوازدهم هجری) ۱۳۳. عناصر فرهنگ و ادب ایرانی در شعر عثمانی(از قرن نهم تا دوازدهم هجری)
نویسنده: شادی آیدین
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۵ش.
۱۳۴. فرهنگ ایران در قلمرو ترکان
اشعار فارسی نعیم فراشری شاعر و نویسنده قرن نوزدهم آلبانی
گردآورنده: عبدالکریم گلشنی
تجارتخانه گلشنی، شیراز، ۱۳۵۴ش.
گوهرهای پراکنده ۱۳۵. گوهرهای پراکنده
سخنان علی علیه السلام در نثر فارسی
نویسنده: محمود عابدی
عرب ستیزی در ادبیات معاصر ایران ۱۳۶. عرب ستیزی در ادبیات معاصر ایران
نویسنده: جویابلوندل سعد
مترجم: فرناز حائری
نشر کارنگ، تهران، ۱۳۸۲ش.، ویراستار: ناصر پور پیرار
هر اتاقی مرکز جهان است(گفتگوهایی با اهل قلم) ۱۳۷. هر اتاقی مرکز جهان است(گفتگوهایی با اهل قلم)
سرشناسه: سایر محمدی
نویسنده: سایر محمدی
مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
با کاروان حله ۱۳۸. با کاروان حله
مجموعه نقد ادبی، با تجدید نظر در چاپهای قبلی و افزودن ده گفتار تازه
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
علمی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۰ش.
انتشارات علمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.
عرفات العاشقین و عرصات العارفین ۱۳۹. عرفات العاشقین و عرصات العارفین
تذکره شعرای یزد ۱۴۰. تذکره شعرای یزد
نویسنده: عباس فتوحی یزدی
اندیشمندان یزد، چاپ سوم، ۱۳۸۲ش.، با مقدمه: استاد ایرج افشار
شاعران فارسی سرا ۱۴۱. شاعران فارسی سرا
نویسنده: سید احمد حسینی اشکوری
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۵ش.
مذکر احباب(ادب و فرهنگ فارسی در قرن دهم هجری) ۱۴۲. مذکر احباب(ادب و فرهنگ فارسی در قرن دهم هجری)
سرشناسه: حسن نثاری بخاری
نویسنده: حسن نثاری بخاری
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، با مقدمه: نجیب مایل هروی، با تعلیق: نجیب مایل هروی، مصحح: نجیب مایل هروی
تذکره نشتر عشق ۱۴۳. تذکره نشتر عشق
نویسنده: حسینقلی عظیم آبادی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، 2 جلد، با تعلیق: کمال حاج سید جوادی، مصحح: کمال حاج سید جوادی
تذکره منتخب اللطایف ۱۴۴. تذکره منتخب اللطایف
سرشناسه: رحم علیخان ایمان
نویسنده: رحم علیخان ایمان
تابان (چاپخانه)، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۹ش.، با مقدمه: تارا چند، به کوشش: محمد رضا جلالی نائینی و امیرحسین عابدی
نامه فرهنگیان ۱۴۵. نامه فرهنگیان
نویسنده: محمد علی مصاحبی نائینی
• نامه فرهنگیان (چاپ عکسی از روی نسخه بخط مولف)، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
تذکرة الشعراء ۱۴۶. تذکرة الشعراء
نویسنده: دولتشاه سمرقندی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.، با مقدمه: فاطمه علاقه، مصحح: فاطمه علاقه
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۲ش.، مصحح: ادوارد گرانویل براون، به کوشش: ادوارد گرانویل براون
تذکره مجالس النفائس ۱۴۷. تذکره مجالس النفائس
سرشناسه: علیشیر بن کیچکنه علیشیر نوائی
نویسنده: امیر علی شیر نوائی
کتابخانه منوچهری، تهران، ۱۳۶۳ش.، به کوشش: علی اصغر حکمت
تذکرة ریاض العارفین ۱۴۸. تذکرة ریاض العارفین
سرشناسه: رضاقلی‌ بن‌ محمدهادی هدایت
نویسنده: رضاقلی هدایت
آتشکده آذر ۱۴۹. آتشکده آذر
سرشناسه: لطفعلی بن آقا خان آذربیگدلی
نویسنده: لطفعلی بیک آذر بیگدلی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، 2 جلد، مصحح: میر هاشم محدث
تذکره میخانه ۱۵۰. تذکره میخانه
سرشناسه: عبدالنبی بن خلف فخر الزمانی
نویسنده: عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی
اقبال، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۷ش.، مصحح: احمد گلچین معانی
تذکرة الشعراء در تراجم چند تن از علماء و شعراء و ادباء ،الفوائد العلیه فی الجامعة و الجفر و الصحیفة الفاطمیة ۱۵۱. تذکرة الشعراء در تراجم چند تن از علماء و شعراء و ادباء ،الفوائد العلیه فی الجامعة و الجفر و الصحیفة الفاطمیة
نویسنده: عزیزالله امامت کاشانی
چاپخانه علمیه، چاپ اول، قم، ۱۳۵۸ش.
۱۵۲. گفتارهای پژوهشی در زمینه ادبیات فارسی
نویسنده: امیرحسن عابدی
گردآورنده: حسن عباس فطرت
شعر معاصر ایران ۱۵۳. شعر معاصر ایران
از بهار تا شهریار
گردآورنده: حسنعلی محمدی
ارغنون، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد
ارغنون، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۹ش.، 2 جلد
با چراغ و آینه در جستجوی ریشه های تحول شعر معاصر ایران ۱۵۴. با چراغ و آینه در جستجوی ریشه های تحول شعر معاصر ایران
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
تذکره پیمانه در ذکر ساقی نامه ها و احوال و آثار ساقی نامه سرایان ۱۵۵. تذکره پیمانه در ذکر ساقی نامه ها و احوال و آثار ساقی نامه سرایان
سرشناسه: احمد گلچین معانی
نویسنده: احمد گلچین معانی
کتابخانه سنائی، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
۱۵۶. نبض شعر
مجموعه نقد شعر بر هجده شاعر از شاملو تا هیوا مسیح
نویسنده: بهاءالدین خرمشاهی
روشن مهر، تهران، ۱۳۸۳ش.
تاریخ تذکره های فارسی ۱۵۷. تاریخ تذکره های فارسی
سرشناسه: احمد گلچین معانی
نویسنده: احمد گلچین معانی
کتابخانه سنائی، تهران، ۱۳۶۳ش.، 2 جلد
تذکره انجمن ناصری ۱۵۸. تذکره انجمن ناصری
نویسنده: میرزا ابراهیم خان مدایح نگار تفرشی
• تذکره انجمن ناصری و تذکره مجدیه، انتشارات بابک، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.، با مقدمه: استاد ایرج افشار
شعر بی دروغ،شعر بی نقاب ۱۵۹. شعر بی دروغ،شعر بی نقاب
بحث‌ در فنون‌ شاعری‌، سبک‌ و نقد شعر فارسی‌ با ملاحظات‌ تطبیقی‌ و انتقادی‌ راجع‌ شعر قدیم‌ و امروز
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
انتشارات علمی، چاپ اول، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
سیری در شعر فارسی ۱۶۰. سیری در شعر فارسی
بحثی انتقادی در شعر فارسی و تحول آن‌ با نمونه‌هایی‌ از شعر شاعران‌، و جستجویی‌ در اقوال‌ ادبا و تذکره‌نویسان‌
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
انتشارات علمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
۱۶۱. تاثیر شعر عربی بر تکامل شعر فارسی
نویسنده: عمرمحمد داود پوتا
مترجم: سیروس شمیسا
صدای معاصر، تهران، ۱۳۸۲ش.
۱۶۲. زمینه اجتماعی شعر فارسی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
اختران، تهران، ۱۳۸۶ش.
چشمه روشن ۱۶۳. چشمه روشن
دیداری با شاعران
نویسنده: غلامحسین یوسفی
علمی، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۳ش.
دفاتر ملکوتی ۱۶۴. دفاتر ملکوتی
شرح و نقد استاد مطهری بر اشعار شعرای پارسی گو
گردآورنده: علی تاجدینی
سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۱۶۵. ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنت
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۰ش.
۱۶۶. موسیقی شعر
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
آگاه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۳ش.
جستارهایی درباره عرفات العاشقین ۱۶۷. جستارهایی درباره عرفات العاشقین
• ضمیمه آینه میراث- 35، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۹۳ش.
۱۶۸. شاهد بازی در ادبیات فارسی
نویسنده: سیروس شمیسا
فردوس، تهران، ۱۳۸۱ش.
۱۶۹. چهار رساله درباره حالات عشق پاک
در شعر و اندیشه حافظ و اکابر عرفان اسلامی
نویسنده: محمد قراگوزلو
• چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
زبان شعر در نثر صوفیه ۱۷۰. زبان شعر در نثر صوفیه
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.
۱۷۱. انسان در شعر معاصر
با تحلیل شعر نیما،شاملو،اخوان،فرخزاد
سرشناسه: محمد مختاری
نویسنده: سید محمد مختاری
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۱۷۲. وزن شناسی و عروض
نویسنده: ایرج کابلی
انتشارات آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۱۷۳. مختصری در شناخت علم عروض و قافیه
نویسنده: جلیل مسگرنژاد
دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
آشنایی با عروض و قافیه ۱۷۴. آشنایی با عروض و قافیه
نویسنده: سیروس شمیسا
فردوس، چاپ 15م، تهران، ۱۳۷۸ش.
فردوس، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
۱۷۵. عروض سیفی و قافیه جامی
به کوشش: محمد فشارکی
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، خرداد ۱۳۷۲ش.، مصحح: ایچ بلاخمان
نگرشی به مرثیه سرایی در ایران ۱۷۶. نگرشی به مرثیه سرایی در ایران
نویسنده: عبدالرضا افسری کرمانی
انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد
مکتب وقوع در شعر فارسی ۱۷۷. مکتب وقوع در شعر فارسی
سرشناسه: احمد گلچین معانی
نویسنده: احمد گلچین معانی
دانشگاه فردوسی مشهد، ویرایش دوم، مشهد، ۱۳۷۴ش.
ماده تاریخ ۱۷۸. ماده تاریخ
فن ماده تاریخ سازی و احیاء آن
نویسنده: عباس خالصی
ما، تهران، ۱۳۸۵ش.
حساب جُمَلْ در شعر فارسی ۱۷۹. حساب جُمَلْ در شعر فارسی
نویسنده: مهدی صدری
• حساب جُمَلْ در شعر فارسی و فرهنگ تعبیرات رمزی، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
سیر غزل در شعر فارسی(از آغاز تا امروز) ۱۸۰. سیر غزل در شعر فارسی(از آغاز تا امروز)
نویسنده: سیروس شمیسا
فردوس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
قطعه سرایی در ادب فارسی شبه قاره ۱۸۱. قطعه سرایی در ادب فارسی شبه قاره
نویسنده: شکیل اسلیم بیگ
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
۱۸۲. نقبی در نقد امروز(مجموعه یی از مقاله ها)
سرشناسه: ابوالفضل پاشا
نویسنده: ابوالفضل پاشا
۱۸۳. شاعران همعصر رودکی
نویسنده: احمد اداره چی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
خلاصة الأشعار و زبدة الأفکار (بخش شیراز و نواحی آن) ۱۸۴. خلاصة الأشعار و زبدة الأفکار (بخش شیراز و نواحی آن)
نویسنده: میر تقی الدین کاشانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، مصحح: نفیسه ایرانی
خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش کاشان) ۱۸۵. خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش کاشان)
خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش اصفهان) ۱۸۶. خلاصة الاشعار و زبدة الافکار (بخش اصفهان)
تذکره تحفه سامی ۱۸۷. تذکره تحفه سامی
نویسنده: سام میرزای صفوی
اساطیر، تهران، ۱۳۸۴ش.، با مقدمه: رکن الدین همایونفر، مصحح: رکن الدین همایونفر
خلاصة الأشعار و زبدة الأفکار (بخش قم و ساوه) ۱۸۸. خلاصة الأشعار و زبدة الأفکار (بخش قم و ساوه)
۱۸۹.
خلاصة الأفکار و زبدة الأفکار (بخش خراسان) ۱۹۰. خلاصة الأفکار و زبدة الأفکار (بخش خراسان)
تذکره نصرآبادی ۱۹۱. تذکره نصرآبادی
نویسنده: محمد طاهر نصرآبادی
اساطیر، تهران، ۱۳۷۸ش.، 2 جلد، با تعلیق: محسن ناجی نصرآبادی، مصحح: محسن ناجی نصرآبادی
کتابفروشی فروغی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۱ش.، مصحح: سید حسن وحید دستگردی
تذکره دلگشا ۱۹۲. تذکره دلگشا
نویسنده: حاج علی اکبر نواب شیرازی
نوید شیراز، چاپ اول، ۱۳۷۱ش.، مصحح: منصور رستگار فسایی
۱۹۳. طلا در مس(در شعر و شاعری)
نویسنده: رضا براهنی
• چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، 3 جلد
۱۹۴. بشنو این نی
یادواره ی حبیب یغمایی
نویسنده: افسانه یغمایی
سروا، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
۱۹۵. گفت و گوی شاعران
مهدی اخوان ثالث، احمدشاملو، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری،م.آزاد تهرانی و گرداری لعل تیکو
مترجم: مرتضی کاخی
زمستان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.، ویراستار: مرتضی کاخی
قصه حی بن یقطان به روایت ابوعلی سینا، سهروردی، ابن طفیل و قصه سلامان و ابسال به روایت ابوعلی سینا، ابن طفیل، خواجه نصیر... ۱۹۶. قصه حی بن یقطان به روایت ابوعلی سینا، سهروردی، ابن طفیل و قصه سلامان و ابسال به روایت ابوعلی سینا، ابن طفیل، خواجه نصیر...
۱۹۷. صد سال داستان نویسی ایران
نویسنده: حسن میرعابدینی
نشر چشمه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، 4 جلد
متون ایرانی ۱۹۸. متون ایرانی
مجموعه رساله های فارسی و عربی از دانشوران ایرانی (از آغاز دوره اسلامی تا پایان عصر تیموری)
به کوشش: جواد بشری
سبک شناسی ۱۹۹. سبک شناسی
برای‌ تدریس‌ در دانشکده‌ و دوره‌ دکتری‌ ادبیات‌
سرشناسه: محمد تقی بهار
نویسنده: محمد تقی بهار
امیرکبیر، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۳ش.، 3 جلد
دیداری با اهل قلم ۲۰۰. دیداری با اهل قلم
نویسنده: غلامحسین یوسفی
انتشارات علمی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۲ش.
منشآت میبدی ۲۰۱. منشآت میبدی
سرشناسه: حسین بن معین الدین میبدی
نویسنده: حسین میبدی یزدی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، به کوشش: نصرت الله فروهر
۲۰۲. عقائد النساء و مرآت البلهاء
دو رساله انتقادی در فرهنگ توده
سرشناسه: محمود کتیرائی
به کوشش: محمود کتیرائی
طهوری، تهران، آبان ۱۳۴۹ش.
۲۰۳. کلثوم ننه
سرشناسه: محمد بن حسین آقا جمال خوانساری
نویسنده: آقاجمال خوانساری
آل عبا، قم، ۱۳۸۱ش.، محقق: سید حسین جعفری زنجانی
۲۰۴. نمونه های نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه ای ایران
سرشناسه: آرتور امانوئل کریستن سن‌
مترجم: دکتر ژاله آموزگار، دکتر احمد تفضلی
نشر نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.، محقق: دکتر ژاله آموزگار و دکتر احمد تفضلی
شاهد مثال (امثله ساری) همراه با مصرع های متروک ۲۰۵. شاهد مثال (امثله ساری) همراه با مصرع های متروک
گردآورنده: احمد ریاضی
تالار کتاب، تهران، ۱۳۸۶ش.
۲۰۶. قند و نمک
ضرب المثل های تهرانی به زبان محاوره
نویسنده: جعفر شهری
معین، چاپ ششم، تهران، ۱۳۸۴ش.
۲۰۷. فرهنگ امثال سخن
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد، اشراف: دکتر حسن انوری
۲۰۸. عسل و مثل
حاوی هزاران ضرب المثل به زبانهای فارسی، عربی، ترکی، انگلیسی
سرشناسه: علی محمدی تاکندی
نویسنده: علی محمدی تاکندی، رضا شیخ محمدی
فراگفت، قم، ۱۳۸۵ش.
امثال و حکم ۲۰۹. امثال و حکم
نویسنده: علی اکبر دهخدا
امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۱ش.، 4 جلد
تمثیل و مثل ۲۱۰. تمثیل و مثل
نویسنده: احمد وکیلیان
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
۲۱۱. تکمله امثال و حکم
سرشناسه: احمد گلچین معانی
نویسنده: احمد گلچین معانی
تاسوعا، مشهد، ۱۳۷۸ش.
پندنامه یحیویه ۲۱۲. پندنامه یحیویه
نویسنده: امیر نظام گروسی
نشر نقره، چاپ اول، ۱۳۶۶ش.، با مقدمه: منوچهر سعید وزیری
عقل و ذوق ۲۱۳. عقل و ذوق
به کوشش: سید احمد حسینی اشکوری
نویسنده: علی مظهر اصفهانی
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ش.، محقق: سید احمد حسینی اشکوری
۲۱۴. گزیده اشعار فارسی اقبال لاهوری
با مقدمه اجمالی پیرامون زندگانی، آثار...
به کوشش: ابوالقاسم رادفر
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۲۱۵. مجموعه رسائل خطی فارسی
از هر فنی ۲۱۶. از هر فنی
۲۱۷. مجموعه رسائل فارسی
۲۱۸. فارسی [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ سوم‌ دبیرستان‌
مقالات عارف در زمینه ادبیات فارسی و نسخه شناسی ۲۱۹. مقالات عارف در زمینه ادبیات فارسی و نسخه شناسی
سی‌ و سه‌ گفتار
سرشناسه: عارف نوشاهی
نویسنده: سید عارف نوشاهی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد
فارسی [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ دوم دبیرستان‌ ۲۲۰. فارسی [کتابهای‌ درسی‌] سال‌ دوم دبیرستان‌
۲۲۱. سوره
گردآورنده جلد 2،3: محسن سلیمانی
گردآورنده جلد 5: رضا رهگذر
گردآورنده جلد 8: نقی سلیمانی
سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، تهران، شهریور ۱۳۶۲ش.، 8 جلد
۲۲۲. سوره
جنگ پنجم
سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، چاپ اول، تهران، شهریور ۱۳۶۲ش.
خلفاء راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی ۲۲۳. خلفاء راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی
نویسنده: فریدون سپری
کردستان، چاپ اول، سنندج، ۱۳۷۸ش.
گلزار معانی ۲۲۴. گلزار معانی
نگارش‌ بزرگان‌ ادب‌ و هنر ایران‌ در دوران‌ جنگ‌ جهانی‌ دوم‌
به کوشش: احمد کرمی
نویسنده: احمد گلچین معانی
ما، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
تذکره مخزن الغرائب ۲۲۵. تذکره مخزن الغرائب
مشتمل‌ بر شرح‌ حال‌ آثار ۳۱۴۸ شاعر
سرشناسه: احمد علی خان هاشمی سندیلوی
نویسنده: احمد علی خان هاشمی سندیلوی
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد، ۱۳۷۱ش.، 5 جلد، به کوشش: محمد باقر
گنج سخن ۲۲۶. گنج سخن
شاعران بزرگ پارسی گوی و منتخب آثار آنان
سرشناسه: ذبیح الله صفا
نویسنده: ذبیح الله صفا
ققنوس، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۴ش.، 3 جلد
۲۲۷. انیس الخلوة و جلیس السلوة
نسخه برگردان دستنویس شماره 1670 کتابخانه ایاصوفیا (استانبول)
به کوشش: محمد افشین وفایی، ارحام مرادی
نویسنده: مسافر ملطوی
سلوک حضور(بر سجاده شعر) ۲۲۸. سلوک حضور(بر سجاده شعر)
مجموعه‌ای‌ برگزیده‌ از اشعار فارسی‌ قرون‌ متمادی‌
گردآورنده: سید مرتضی مستجاب الدعواتی (مستجابی)
کانون پژوهش، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۳ش.، 10 جلد
سفینه بولونیا ۲۲۹. سفینه بولونیا
تاریخواژه های یزد ۲۳۰. تاریخواژه های یزد
گزیده ای از ماده تاریخهای ابجدی درباره یزد از شعرای یزد و دیگر شعرا
به کوشش: علی اکبر شیرسلیمانیان
مترادفات فی اللغتین العربیه و الفارسیه ۲۳۱. مترادفات فی اللغتین العربیه و الفارسیه
نویسنده: صالح شهرستانی
• بی نا، چاپ ؟، تهران، ۱۳۵۹ش.
فرهنگ مصطلحات الشعرا ۲۳۲. فرهنگ مصطلحات الشعرا
نویسنده: سیالکوتی مل وارسته لاهوری
مؤسسه پژوهش‌های فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.
قصیده غدیریه مرحوم آیه الله حاج ملاعلی خوئی نجفی ۲۳۳. قصیده غدیریه مرحوم آیه الله حاج ملاعلی خوئی نجفی
گردآورنده: محمدحسن سجاد
موسسه انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۳۷۵ش.
ولایت نامه «غدیریه» ۲۳۴. ولایت نامه «غدیریه»
گزارشی از قصیده غدیریه و زندگینامه ملامهرعلی فدوی خویی
به کوشش: علی صدرائی خوئی
انتشارات انصاریان، قم، ۱۳۷۶ش.
خلوتی با غدیر ۲۳۵. خلوتی با غدیر
گردآورنده: محمدمهدی بهداروند
حر، قم، ۱۳۸۵ش.، با مقدمه: حسین حسینی
۲۳۶. مجموعه اشعار جنگ
به کوشش: محمود شاهرخی، عباس مشفق کاشانی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
منظومه ازهاق الباطل و تبیان الحقیقه ۲۳۷. منظومه ازهاق الباطل و تبیان الحقیقه
نویسنده: تقی قوامی واعظ
• چاپ اول، ایران، ۱۳۷۴ش.
۲۳۸. زندگینامه و شرح حال مرحوم آیة الله حاج ملا علی خوئی نجفی قدس سره
به کوشش: محمدحسن سجاد
موسسه انصاریان، قم، ۱۳۷۵ش.
غدیریه های فارسی از قرن چهارم تا قرن چهاردهم ۲۳۹. غدیریه های فارسی از قرن چهارم تا قرن چهاردهم
ارجوزه های طب سنتی ایران ۲۴۰. ارجوزه های طب سنتی ایران
نویسنده: حسن امین
دایرة المعارف ایرانشناسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.
یاد مادر در سروده‌های شاعران ۲۴۱. یاد مادر در سروده‌های شاعران
نشر بهار سبز، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.، به کوشش: علی دهباشی
یاد پاکان ۲۴۲. یاد پاکان
مجموعه ای از اشعار مذهبی
گردآورنده: ربابه ذوالانوار
دار الانصار، چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.
سوگنامه اهل بیت علیهم السلام ۲۴۳. سوگنامه اهل بیت علیهم السلام
شامل مولودی، روضه، نوحه های سینه زنی و زنجیر زنی به همراه سوگنامه شهدای کربلا و اشعاری مناسب با مجالس ترحیم
نویسنده: قربان باقی زاده
عصر جوان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.
افطار و گفتار علی علیه السلام ۲۴۴. افطار و گفتار علی علیه السلام
و شمه ای از زندگی حضرت زینب و رقیه خاتون و مصیبت خرابه شام سوغات سفر سوریه
نویسنده: مهدی سعیدی
• مشهد، ۱۴۰۳ق.
گلچین دل سوختگان آل یاسین ۲۴۵. گلچین دل سوختگان آل یاسین
نویسنده: عیسی رمضانی پور
عصر جوان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.، 3 جلد
۲۴۶. ستایش و سوک امام هشتم علیه السلام در شعر
ستایشگران خورشید ۲۴۷. ستایشگران خورشید
برگزیده‌ آثار یک‌ صد و بیست‌ و یک‌ شاعر در ستایش‌ مولی‌ الوحدین‌، امیرالمومنین‌ حضرت‌ علی‌ علیه‌السلام
گردآورنده: محمدجواد غفورزاده
نوبهار عالم جان ۲۴۸. نوبهار عالم جان
مناقب مهدوی در شعر فارسی
نویسنده: احمد احمدی بیرجندی
سازمان تبلیغات اسلامی،مرکز چاپ و نشر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
شکوه قصیده ۲۴۹. شکوه قصیده
آوای آسمانی ۲۵۰. آوای آسمانی
گردآورنده: محمود رستمی
انتشارات نیکان کتاب، زنجان، ۱۳۸۶ش.
جنگنامه کشم و جرون نامه ۲۵۱. جنگنامه کشم و جرون نامه
نویسنده جرون نامه: قدری
تذکره حزین ۲۵۲. تذکره حزین
شامل‌: ‌احو‌ال‌ یکصد نفر ‌از ‌علما و بزرگان‌ و شعر‌ا‌ی‌ ‌او‌اخر ‌عهد صفویه‌
نویسنده: محمد علی حزین لاهیجی
کتابفروشی تایید، چاپ دوم، اصفهان، ۱۳۳۴ش.، با مقدمه: محمد باقر الفت اصفهانی
• تذکرة المعاصرین، نشر سایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، محقق: معصومه سالک، با مقدمه: زین العابدین قربانی لاهیجی و معصومه سالک، مصحح: معصومه سالک
سفینه مراثی ونوحه ها ۲۵۳. سفینه مراثی ونوحه ها
ابوالحسن یغمای جندقی و شاعرانی از خاندان او
نویسنده: ابوالحسن یغمای جندقی
۲۵۴. تذکره شعاعیه
نویسنده: محمدحسین شعاع شیرازی
بنیاد فارسی شناسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، مصحح: محمود طاووسی
۲۵۵. راهیان شعر امروز
سرشناسه: داریوش شاهین
گردآورنده: داریوش شاهین
مدبر، تهران، ۱۳۷۲ش.، 3 جلد
بزم شاعران ۲۵۶. بزم شاعران
مجموعه شعرها و خاطرات شاعران
گردآورنده: مهدی سهیلی
کتابخانه سنائی، تهران، ۱۳۶۵ش.
شعر امروز ایران ۲۵۷. شعر امروز ایران
نویسنده: محمد حقوقی، احمد سمیعی، حسین معصومی همدانی
گردآورنده: موسی اسوار
مترجم عربی: موسی اسوار
• ضمیمه نامه فرهنگستان- 20، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۴ش.
۲۵۸. مثل ماه
نویسنده: احسان الله شکراللهی
فراسخن، ۱۳۸۱ش.
۲۵۹. نامه اهل خراسان
سرشناسه: غلامحسین یوسفی
نویسنده: غلامحسین یوسفی
انتشارات زوار، چاپ اول، تهران، ۲۵ فروردین ۱۳۴۷ش.
علی علیه السلام در آیینه رباعی ۲۶۰. علی علیه السلام در آیینه رباعی
گردآورنده: شهربانو جشنی
مولی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه: اکبر بهداروند
الصبر مطیة النجاح ۲۶۱. الصبر مطیة النجاح
قصیدة فی الحکم
شاعر: ابن الظهیر اربیلی
دار الفکر، چاپ اول، دمشق، 1990م.، شارح لغات: عبدالقادر مبارک، با مقدمه: مازن مبارک
تشیع و ولای اهل بیت در ادب قدیم فارسی (جنگ عبدالکریم مداح، مورخ 849) ۲۶۲. تشیع و ولای اهل بیت در ادب قدیم فارسی (جنگ عبدالکریم مداح، مورخ 849)
۲۶۳. چکامه زخم
مجموعه اشعار شاعران معاصر در مرثیه جلال آل احمد
سرشناسه: اکبر بهداروند
به کوشش: اکبر بهداروند
آوای نور، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
مولود غدیر ۲۶۴. مولود غدیر
شیخ انصاری در آینه شعر
گردآورنده: عبدالرضا شالچی
گلستان فوزی تویسرکانی ۲۶۵. گلستان فوزی تویسرکانی
حکایات‌ و مطالب‌ شیرین‌، قضایای‌ عجیبه‌، اشعار منتخبه‌...
نویسنده: ولی الله فوزی تویسرکانی
چاپخانه علمیه، قم، ۱۳۸۶ش.
هفت کشور و سفرهای ابن تراب ۲۶۶. هفت کشور و سفرهای ابن تراب
به کوشش: مهران افشاری، استاد ایرج افشار
نشر چشمه، تهران، ۱۳۸۶ش.
۲۶۷. داستان باستان
۲۶۸. هزار حکایت صوفیان و...
نسخه مورخ 883 و به چندین خط
طلایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، نسخه برگردان: استاد ایرج افشار و محمود امیدسالار
۲۶۹. حکایت پارسایان
۱۱۰ حکایت‌ عرفانی‌
گردآورنده: رضا بابایی
هستی نما، تهران، ۱۳۸۱ش.
کآشوب ۲۷۰. کآشوب
نشر اطراف، چاپ دوم، تهران، ویراستار: مریم السادات حسینی سیرت، دبیر مجموعه: نفیسه مرشدزاده
۲۷۱. هفت زن هفت داستان
نویسنده: پوران فرخ زاد
گردآورنده: مژگان گرمسیری
راهیان اندیشه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
۲۷۲. داستانهای کوتاه
گنجینه سخن ۲۷۳. گنجینه سخن
پارسی نویسان بزرگ و منتخب آثار آنان
جلد 6 به کوشش: محمد ترابی
نویسنده: ذبیح الله صفا
امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۰ش.، 6 جلد
۲۷۴. هزار سال نثر پارسی
نویسنده: کریم کشاورز
سازمان انتشارات و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۱ش.، 3 جلد
۲۷۵. نثرهای عرفانی و فلسفی با حواشی و توضیحات
به کوشش: پوران شجیعی
انتشارات زوار، تهران،
معالجة النفس ۲۷۶. معالجة النفس
نویسنده: محمد طاهر بن محمد حسین قمی
• شش رساله فارسی، چاپخانه مصطفوی، ۱۳۳۹ش.، به کوشش: جلال الدین محدث ارموی
گنجینه بهارستان( مجموعه رسائل مکتوب) ۲۷۷. گنجینه بهارستان( مجموعه رسائل مکتوب)
شمه ای از تاریخ غرب زدگی ما(وضع‌ کنونی‌ تفکر در ایران‌) ۲۷۸. شمه ای از تاریخ غرب زدگی ما(وضع‌ کنونی‌ تفکر در ایران‌)
نقد و بررسی کتاب توس ۲۷۹. نقد و بررسی کتاب توس
به کوشش: محسن باقرزاده
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، 3 جلد
فرهنگ ایران زمین ۲۸۰. فرهنگ ایران زمین
نویسنده جلد 30: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار
گردآورنده: استاد ایرج افشار
انتشارات سخن، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.، 30 جلد
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.، 30 جلد
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۳۲ش.، 20 جلد
هفتاد مقاله ۲۸۱. هفتاد مقاله
ارمغان‌ فرهنگی‌ به‌ دکتر غلامحسین‌ صدیقی
گردآورنده: دکتر یحیی مهدوی، استاد ایرج افشار
اساطیر، تهران، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
کتابنمای ایران ۲۸۲. کتابنمای ایران
مجموعه مقالات
سرشناسه: چنگیز پهلوان
نویسنده: چنگیز پهلوان
نشر نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.
سایه سرو ۲۸۳. سایه سرو
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، به کوشش: میثم کرمی
مقالات فرزان ۲۸۴. مقالات فرزان
به کوشش: احمد اداره چی
نویسنده: محمد فرزان
حیدری، تهران، ۱۳۵۶ش.
محیط ادب ۲۸۵. محیط ادب
مجموعه سی گفتار به پاس پنجاه سال تحقیقات و مطالعات سید محمد محیط طباطبائی
به کوشش: حبیب یغمایی، دکتر سید جعفر شهیدی، دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی، استاد ایرج افشار
بررسی و تحقیق توس (مجموعه مقالات) ۲۸۶. بررسی و تحقیق توس (مجموعه مقالات)
به کوشش: محسن باقرزاده
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
کتاب توس (مجموعه مقالات) ۲۸۷. کتاب توس (مجموعه مقالات)
گردآورنده: انتشارات توس
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.
مجموعه شعر شهودی ۲۸۸. مجموعه شعر شهودی
نامه های ادبی ۲۸۹. نامه های ادبی
سرشناسه: احمد احمدی بیرجندی
گردآورنده: احمد احمدی بیرجندی
المختارت من الرسائل ۲۹۰. المختارت من الرسائل
مجموعه منشئات و فرامین و احکام دیوانی و شرعی و عرفی از قرون پنجم و ششم و هفتم هجری از روی نسخه کتابخانه وزیری (یزد)
گردآورنده: استاد ایرج افشار
• المختارات من الرسائل، انجمن آثار ملی، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۵ش.، با مقدمه: استاد ایرج افشار
المختارات من الرسائل (کتابت‌ سال‌ ۶۹۳) در برگیرنده‌ رساله‌ فراق‌نامه‌ - ۴۷۹ فرمان‌ و حکم‌ و نامه‌ و داستان‌ پیل‌ و چکاو ۲۹۱. المختارات من الرسائل (کتابت‌ سال‌ ۶۹۳) در برگیرنده‌ رساله‌ فراق‌نامه‌ - ۴۷۹ فرمان‌ و حکم‌ و نامه‌ و داستان‌ پیل‌ و چکاو
گردآورنده: غلامرضا طاهر، استاد ایرج افشار
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
نامه های خاموشان ۲۹۲. نامه های خاموشان
نامه های ناموران فرهنگی و ادبی به ایرج افشار
به کوشش: محمد افشین وفایی، شهریار شاهین دژی
• چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، 2 جلد
نامه های ناموران ۲۹۳. نامه های ناموران
گزیده ای از نامه های رجال دینی و علمی به حضرت آیت الله العظمی علامه سید شهاب الدین مرعشی نجفی
گردآورنده: دکتر سید محمود مرعشی نجفی
۲۹۴. نامه های تهران (شامل‌ ۱۵۴ نامه‌ از رجال‌ دوران‌ به‌ سید‌حسن‌ تقی‌زاده‌)
به کوشش: استاد ایرج افشار
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۸۵ش.
نامه های دوستان ۲۹۵. نامه های دوستان
۲۹۶. راپورت های یومیه و تذکره ها
نویسنده: ابراهیم نبوی
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۲۹۷. دیوان حلاج و گذری بر اندیشه و تعبیرات عرفانی
نویسنده: لوئی ماسینیون
مترجم: قاسم میرآخوری، حیدر شجاعی
قصیده، تهران، ۱۳۸۶ش.، ویراستار: محمد سید اخلاقی
۲۹۸. فردوسی نامه ملک الشعراء بهار
سرشناسه: محمد تقی بهار
نویسنده: محمد تقی بهار
کلیات دیوان رودکی سمرقندی ۲۹۹. کلیات دیوان رودکی سمرقندی
پدر شعر فارسی
سرشناسه: جعفر بن محمد رودکی
شاعر: جعفر رودکی
مکتبة فخراوی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: نصرت الله نوح، مصحح: یوسف سامویلوویچ براگینسکی
۳۰۰. رودکی؛ یاد یار مهربان
مجموعه مقالات همایش بزرگداشت ابو عبدالله جعفر بن محمد رودکی
سرشناسه: همایش بزرگداشت رودکی (۱۳۸۶: تهران)
یاد یار مهربان ۳۰۱. یاد یار مهربان
سیری در زندگی و سروده های رودکی
سرشناسه: علی دهباشی
گردآورنده: علی دهباشی
صدای معاصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی ۳۰۲. محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی
سرشناسه: سعید نفیسی
نویسنده: سعید نفیسی
اهورا، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی ۳۰۳. شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی
شاعر: ابوالقاسم فردوسی
• شاهنامه، طلایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه: جلال خالقی مطلق، به کوشش: استاد ایرج افشار و محمود امیدسالار و نادر مطلبی کاشانی
علمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، 5 جلد، به کوشش: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
۳۰۴. شاهنامه خوانی (مجموعه مقالات)
۳۰۵. شاهنامه فردوسی
چاپ عکسی از روی نسخه خطی کتابخانه بریتانیا به شماره 103، Add.21 مشهور به شاهنامه لندن
نسخه برگردان: استاد ایرج افشار، محمود امیدسالار
خوشه (چاپخانه)، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
۳۰۶. سیمای رستم در شاهنامه
سرشناسه: ابوالقاسم فردوسی
به کوشش: غلامرضا ستوده
دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.، خطاط: اسرافیل شیرچی
داستان فرود از شاهنامه فردوسی ۳۰۷. داستان فرود از شاهنامه فردوسی
سرشناسه: ابوالقاسم فردوسی
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: مجتبی مینوی، مصحح: محمد روشن
۳۰۸. واژه نامک (فرهنگ واژه های دشوار شاهنامه)
نویسنده: عبدالحسین نوشین
معین، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
۳۰۹. شاهنامه فردوسی
ساختار و قالب
سرشناسه: کورت هاینریش هانزن
مترجم: کیکاووس جهانداری
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۷۴ش.
متون شرقی، شیوه های غربی ۳۱۰. متون شرقی، شیوه های غربی
شاهنامه و ابعاد ایدئولوژیک شاهنامه شناسی در مغربزمین
نویسنده: محمود امیدسالار
• ضمیمه آینه میراث - 17، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۸ش.
۳۱۱. سخن های دیرینه (سی‌ گفتار درباره‌ فردوسی‌ و شاهنامه‌)
به کوشش: علی دهباشی
نویسنده: جلال خالقی مطلق
نشر افکار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۶ش.
۳۱۲. در شناخت فردوسی
سرشناسه: حافظ محمود شیرانی
نویسنده: حافظ محمود شیرانی
مترجم: شاهد چوهدری
۳۱۳. پژوهشی در شاهنامه
در باب‌ ری‌، پهنه‌ تهران‌، البرز، مازندران‌ طبرستان‌، مازندران‌ مغرب‌ و مازندران‌ مشرق‌ در شاهنامه‌
سرشناسه: حسین کریمیان
نویسنده: حسین کریمیان
سازمان اسناد ملی ایران،پژوهشکده اسناد، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، به کوشش: علی میر انصاری
۳۱۴. جاذبه های فکری فردوسی
سرشناسه: احمد رنجبر
نویسنده: احمد رنجبر
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۳۱۵. حماسه ملی ایران
سرشناسه: تئودور نولدکه
مترجم: بزرگ علوی
سپهر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: سعید نفیسی
زندگینامه فردوسی و سرگذشت شاهنامه ۳۱۶. زندگینامه فردوسی و سرگذشت شاهنامه
سرشناسه: محمد دبیر سیاقی
به کوشش: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
• زندگینامه فردوسی و سرگذشت شاهنامه به انضمام داستان کک کوهزاد و بخشی از برزونامه، علمی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
۳۱۷. نامور نامه
درباره فردوسی و شاهنامه
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
شاهنامه از دست نویس تا متن ۳۱۸. شاهنامه از دست نویس تا متن
جستارهایی در معرفی و ارزیابی دست نویس های شاهنامه و روش تصحیح انتقادی متن
نویسنده: جلال خالقی مطلق
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
۳۱۹. نمیرم از این پس که من زنده ام
مجموعه‌ مقالات‌ کنگره‌ جهانی‌ بزرگداشت‌ فردوسی‌ (هزاره‌ تدوین‌ شاهنامه‌) دی‌ ماه‌ ۱۳۶۹ - دانشگاه‌ تهران‌
سرشناسه: کنگره‌ جهانی‌ بزرگداشت‌ فردوسی‌ (۱۳۶۹: تهران‌)
به کوشش: غلامرضا ستوده
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
نامه باستان ۳۲۰. نامه باستان
۳۲۱. جستارهای شاهنامه شناسی و مباحث ادبی
۳۲۲. الأثر الاسلامی فی الملحمة الایرانیة...
نویسنده: عبدالحفیظ حجاب
دار الهادی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۲۸ق.
جامعه شناسی خودکامگی ۳۲۳. جامعه شناسی خودکامگی
تحلیل جامعه شناسی ضحاک ماردوش
نویسنده: علی رضاقلی
نشر نی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
۳۲۴. ساز و موسیقی در شاهنامه فردوسی
سرشناسه: کتایون صارمی
نویسنده: کتایون صارمی، فریدون امانی
پیشرو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
۳۲۵. کسایی مروزی
زندگی، اندیشه و شعر او
نویسنده: محمد امین ریاحی
انتشارات علمی، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۱ش.
قصیده ای نویافته از کسائی ۳۲۶. قصیده ای نویافته از کسائی
دیوان منجیک ترمذی ۳۲۷. دیوان منجیک ترمذی
به کوشش: احسان شواربی مقدم
نویسنده: علی منجیک ترمذی
شاعر: علی منجیک ترمذی
• دیوان منجیک ترمذی (اشعار پراکنده)، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر ۳۲۸. سخنان منظوم ابوسعید ابوالخیر
سرشناسه: ابوسعید ابوالخیر
شاعر: ابوسعید ابوالخیر
کتابخانه سنائی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: سعید نفیسی، با تعلیق: سعید نفیسی، مصحح: سعید نفیسی
۳۲۹. ابوسعید ابوالخیر پیر دانش و بینش
سرشناسه: کاظم محمدی وایقانی
نویسنده: کاظم محمدی وایقانی
رباعیات منسوب‌ به‌ خواجه‌ عبدالله‌ انصاری ۳۳۰. رباعیات منسوب‌ به‌ خواجه‌ عبدالله‌ انصاری
به کوشش: محمود مدبری
شاعر: خواجه عبدالله انصاری
انتشارات زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۱ش.
۳۳۱. دیوان شعر بابا طاهر عریان همدانی
شاعر: باباطاهر عریان
نشر البرز، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: م . درویش، مصحح: سید حسن وحید دستگردی، خطاط: محمدتقی سرمست
باباطاهرنامه (هفده‌ گفتار و گزینه‌ اشعار) ۳۳۲. باباطاهرنامه (هفده‌ گفتار و گزینه‌ اشعار)
سرشناسه: پرویز اذکائی
گردآورنده: پرویز اذکائی
انتشارات توس، تهران، ۱۳۷۵ش.
رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری ۳۳۳. رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری
سرشناسه: عمر بن ابراهیم خیام
گردآورنده: یار احمد رشیدی تبریزی
شاعر: عمر خیام
• رباعیات حکیم خیام، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۶ش.، با مقدمه: عبدالباقی گولپینارلی، با تعلیق: عبدالباقی گولپینارلی
• رباعیات خیام نیشابوری، کتاب نمونه، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.، خطاط: محمد علی سبزه کار
• رباعیات خیام(طربخانه)، موسسه نشر هما، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ش.، مصحح: جلال الدین همایی
فرهادی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۴ش.، با مقدمه: محمدعلی فروغی، به کوشش: قاسم غنی و محمدعلی فروغی، خطاط: عزت پور
رباعیات خیام در منابع کهن ۳۳۴. رباعیات خیام در منابع کهن
گردآورنده: علی میرفضلی
مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۸۲ش.
بررسی انتقادی رباعیات خیام ۳۳۵. بررسی انتقادی رباعیات خیام
با مقابله‌ با نسخه‌ها و چاپهای‌ جدید و افزودن‌ نسخه‌ بدلها، ...
مترجم: فریدون بدره ای
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
۳۳۶. می و مینا
سیری در زندگی و آثار حکیم عمر خیام نیشابوری
سرشناسه: علی دهباشی
گردآورنده: علی دهباشی
هنر سرای گویا، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
۳۳۷. خیام شناخت (مجموعه‌ مقاله‌)
دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ۱۳۸۵ش.، اشراف: محمدتقی راشد محصل
علی نامه ( منظومه‌ای کهن )‬ سروده به سال ۴۸۲ ھ. ۳۳۸. علی نامه ( منظومه‌ای کهن )‬ سروده به سال ۴۸۲ ھ.
علی نامه ( منظومه‌ای کهن )‬ ۳۳۹. علی نامه ( منظومه‌ای کهن )‬
معرفی، بررسی رسم الخط نسخه، تحلیل متن
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۹ش.
نگاهی به دو چاپ عکسی و حروفی علی نامه ۳۴۰. نگاهی به دو چاپ عکسی و حروفی علی نامه
نویسنده: مسعود قاسمی
• ضمیمه آینه میراث- 22، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۹۰ش.
به گزین علی نامه ۳۴۱. به گزین علی نامه
کهن ترین منظومه شیعی فارسی از سراینده ای با تخلص «ربیع» سروده 482 هجری قمری
شاعر: ربیع
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
مختاری نامه ۳۴۲. مختاری نامه
مقدمه‌ دیوان‌ عثمان‌ مختاری‌
نویسنده: جلال الدین همایی
۳۴۳. تحلیل اشعار ناصر خسرو
به انضمام پنج پیوست
سرشناسه: مهدی محقق
نویسنده: دکتر مهدی محقق
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ ششم، تهران، خرداد ۱۳۷۴ش.
۳۴۴. مفلس کیمیا فروش
نقد و تحلیل شعر انواری
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
شرح لغات و مشکلات دیوان انوری ابیوردی ۳۴۵. شرح لغات و مشکلات دیوان انوری ابیوردی
نویسنده: دکتر سید جعفر شهیدی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
دیوان انوری ۳۴۶. دیوان انوری
شرح بر ترکیب بند جمال الدین محمد عبدالرزاق در ستایش رسول اکرم (ص) ۳۴۷. شرح بر ترکیب بند جمال الدین محمد عبدالرزاق در ستایش رسول اکرم (ص)
شارح: محمد دامادی
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
ترجمه منظوم وصیت امام علی به امام حسین (علیهما السلام) (کهن ترین ترجمه منظوم فارسی از کلام علوی) ۳۴۸. ترجمه منظوم وصیت امام علی به امام حسین (علیهما السلام) (کهن ترین ترجمه منظوم فارسی از کلام علوی)
نویسنده: حسن حسن غزنوی
مترجم: حسن حسن غزنوی
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
• ترجمه منظوم وصیت امام علی به امام حسین (علیهما السلام)، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه: جواد بشری، مصحح: جواد بشری
۳۴۹. دیوان کامل استاد جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی،سرآمد قصیده سرایان ایران در سده ششم
سرشناسه: محمد بن عبدالرزاق جمال الدین اصفهانی
شاعر: جمال الدین محمد اصفهانی
کتابخانه سنائی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.، با تعلیق: سید حسن وحید دستگردی، مصحح: سید حسن وحید دستگردی
تحفة العراقین ۳۵۰. تحفة العراقین
ختم الغرایب
نویسنده: بدیل خاقانی شروانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، به کوشش: علی صفری آق قلعه
• ختم الغرایب (تحفه‌العراقین‌)، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۵ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار
بدیل بی بدیل ۳۵۱. بدیل بی بدیل
پنج جستار در باب دیوان افضل الدین بدیل خاقانی شروانی
نویسنده: سعید مهدوی فر
• ضمیمه آینه میراث- 29، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.
تجلی شاعرانه اساطیر و روایات تاریخی و مذهبی در اشعار خاقانی ۳۵۲. تجلی شاعرانه اساطیر و روایات تاریخی و مذهبی در اشعار خاقانی
تصویر های زیبا در اشعار خاقانی ۳۵۳. تصویر های زیبا در اشعار خاقانی
نویسنده: علی اردلان جوان
پاژنگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
برگزیده حدیقه سنائی ۳۵۴. برگزیده حدیقه سنائی
سرشناسه: مجدود بن آدم سنایی
به کوشش: ناصر عاملی
طهوری، چاپ اول، تهران، ، با مقدمه: ناصر عاملی
۳۵۵. تازیانه های سلوک
نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سنائی
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
۳۵۶. مکاتیب سنائی
به کوشش: نذیر احمد
نویسنده: حکیم سنایی
سندباد نامه ۳۵۷. سندباد نامه
اسرار نامه ۳۵۸. اسرار نامه
نویسنده: فریدالدین عطار
• اسرار نامه شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، انتشارات زوار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۱ش.، مصحح: صادق گوهربین
دیوان عطار ۳۵۹. دیوان عطار
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
شاعر: فریدالدین عطار
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، به کوشش: دکتر تقی تفضلی
مختارنامه ۳۶۰. مختارنامه
مجموعه رباعیات
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
شاعر: فریدالدین عطار
انتشارات سخن، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.، مصحح: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
۳۶۱. مصیبت نامه
۳۶۲. مظهر العجایب
نویسنده: فریدالدین عطار
پازینه، تهران، ۱۳۸۵ش.، با مقدمه: مرتضی حسینی برغانی
۳۶۳. برگزیده منطق الطیر عطار
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
• منطق الطیر عطار، انتشارات زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، مصحح: فاطمه صنعتی نیا و کامل احمدنژاد
سی مرغ و سیمرغ ۳۶۴. سی مرغ و سیمرغ
نویسنده: علینقی منزوی تهرانی
سحر، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۹ش.
منطق الطیر عطار ۳۶۵. منطق الطیر عطار
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
نویسنده: فریدالدین عطار
• منطق الطیر (نسخه برگردان)، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۳ش.، اشراف: نصر الله پور جوادی، با مقدمه: نصر الله پور جوادی و آنجلو مکیله پیه مونتسه، خطاط: نصیربن حسن مکی
• منطق الطیر، انتشارات سخن، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، با تعلیق: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، مصحح: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
• منطق الطیر(مقامات الطیور)، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۰ش.، مصحح: سید صادق گوهرین
دریای جان ۳۶۶. دریای جان
سیری در آراء و احوال شیخ فریدالدین عطار نیشابوری
مترجم: مهرآفاق بایبردی
مترجم جلد 1: دکتر عباس زریاب خوئی
الهدی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، 2 جلد
داستانهای کوتاه از مثنوی با معنی‌ واژه‌ها و شرح‌ بیتهای‌ دشوار و امثال‌ و حکم‌ و برخی‌ نکته‌های‌ دستوری‌ و ادبی‌ ۳۶۷. داستانهای کوتاه از مثنوی با معنی‌ واژه‌ها و شرح‌ بیتهای‌ دشوار و امثال‌ و حکم‌ و برخی‌ نکته‌های‌ دستوری‌ و ادبی‌
به کوشش: خلیل خطیب رهبر
گلستان کتاب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
۳۶۸. زبور پارسی
نگاهی به زندگی و غزلهای عطار
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
آگاه، تهران، ۱۳۸۰ش.
دیوان شرف الشعراء بدرالدین قوامی رازی از گویندگان نیمه اول قرن ششم ۳۶۹. دیوان شرف الشعراء بدرالدین قوامی رازی از گویندگان نیمه اول قرن ششم
۳۷۰. کلیله و دمنه
با مقابله چاپ آقای عبدالعظیم قریب و تطبیق چندین نسخه معتبر چاپی و خطی
نویسنده: نصرالله منشی
انتشارات علمی، تهران، ۴ خرداد ۱۳۶۸ش.، شارح اشعار عربی: جعفر سجادی
شرح اخبار و ابیات و امثال عربی کلیله و دمنه ۳۷۱. شرح اخبار و ابیات و امثال عربی کلیله و دمنه
نویسنده: فضل الله اسفزاری
انتشارات سخن، چاپ اول، تجریش، ۱۳۹۰ش.، با مقدمه: بهروز ایمانی، با تعلیق: بهروز ایمانی، مصحح: بهروز ایمانی
روضة العقول ۳۷۲. روضة العقول
مهستی گنجه ای ۳۷۳. مهستی گنجه ای
بزرگترین‌ زن‌ شاعر رباعی‌ سرا
به کوشش: معین الدین محرابی
چهار مقاله ۳۷۴. چهار مقاله
نویسنده: احمد نظامی
انتشارات زوار، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد، مصحح: محمد قزوینی و محمد معین
انتشارات جامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.، شرح لغات: محمد معین، مصحح: محمد قزوینی
کلیات خمسه نظامی ۳۷۵. کلیات خمسه نظامی
مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه، اقبالنامه
سرشناسه: الیاس بن یوسف نظامی
شاعر: نظامی گنجوی
مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۶ش.، 2 جلد، مصحح: سید حسن وحید دستگردی، به کوشش: پرویز بابایی
• خمسه نظامی، دوستان، تهران، ۱۳۸۳ش.، ویراستار: بهاءالدین خرمشاهی، مصحح: سامیه بصیرمژدهی
۳۷۶. حالات عشق مجنون
نویسنده: جلال ستاری
انتشارات توس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد ۳۷۷. پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد
دریاره زندگی، آثار، و اندیشه نظامی
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
• پیر گنجه، در جستجوی ناکجا آباد، انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
رتبة الحیات ۳۷۸. رتبة الحیات
نویسنده: یوسف بن ایوب همدانی
• رتبة الحیات بضمیمه رسالة الطیور، انتشارات توس، تهران، ۱۳۶۲ش.، با مقدمه: محمد امین ریاحی، مصحح: محمد امین ریاحی
حکیم نامه ۳۷۹. حکیم نامه
به انضمام ذیل سیر العباد و اشعار دیگر او
نویسنده: اوحدالدین رازی
دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی ۳۸۰. دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی
سرشناسه: حامد بن ابی الفخر اوحد الدین کرمانی
شاعر: حامد اوحدالدین کرمانی
مجموعه آثار حسام الدین خویی ۳۸۱. مجموعه آثار حسام الدین خویی
سرشناسه: حسن‌بن‌ عبدالمومنین‌ حسام خویی‌
نویسنده: حسام الدین خویی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، مصحح: صغری عباس زاده
همایون نامه (تاریخ منظوم حکیم زجاجی) سراینده سده هفتم (نیمه نخست) ۳۸۲. همایون نامه (تاریخ منظوم حکیم زجاجی) سراینده سده هفتم (نیمه نخست)
سرشناسه: حکیم ‌زجاجی
نویسنده: حکیم زجاجی
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه نشر آثار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد، مصحح: علی پیرنیا
دیوان رکن الدین دعویدار قمی ۳۸۳. دیوان رکن الدین دعویدار قمی
شاعر ذواللسانین سده ششم و اوائل سده هفتم هجری
نویسنده: محمد بن سعد دعویدار قمی
امیرکبیر، چاپ ؟، تهران، ۱۳۶۵ش.، مصحح: علی محدث
سوانح الافکار رشیدی ۳۸۴. سوانح الافکار رشیدی
بیان الحقایق ۳۸۵. بیان الحقایق
مجموعه هفده رساله
نویسنده: رشیدالدین فضل الله
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.، محقق: هاشم رجب زاده، با مقدمه: هاشم رجب زاده، مصحح: هاشم رجب زاده
زنگی نامه ۳۸۶. زنگی نامه
شش‌ رساله‌ و مقامه‌ و مناظره‌
به کوشش: استاد ایرج افشار
نویسنده: محمد زنگی بخاری
انتشارات توس، تهران، ۱۳۷۲ش.
برگزیده اعجوبه و محجوبه ۳۸۷. برگزیده اعجوبه و محجوبه
داستان عامیانه کهن فاسی
سرشناسه: حامد بن فضل الله سرخسی
گردآورنده: سید علی آل داوود
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
مرزبان نامه ۳۸۸. مرزبان نامه
نویسنده: شهاب الدین عرب شاه
موسسه الانتشار العربی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۸ق. برابر ۱۳۷۶ش. برابر 1997م.
۳۸۹. کلیات سعدی
گلستان،بوستان،غزلیات،قصائد،قطعات و رسائل
سرشناسه: مصلح بن عبدالله سعدی
نویسنده: سعدی شیرازی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۶ش.، به کوشش: محمدعلی فروغی
امیرکبیر، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۶۹ش.، به کوشش: محمدعلی فروغی
انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۸۵ش.، مصحح: محمدعلی فروغی
بوستان سعدی ۳۹۰. بوستان سعدی
غزلهای سعدی ۳۹۱. غزلهای سعدی
نویسنده: سعدی شیرازی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.، مصحح: غلامحسین یوسفی
از گلستان بیخزان شیخ شیراز ۳۹۲. از گلستان بیخزان شیخ شیراز
نویسنده: سعدی شیرازی
انتشارات معین، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۴ش.، ویرایش: جویا جهانبخش
۳۹۳. گلستان سعدی
سرشناسه: مصلح بن عبدالله سعدی
نویسنده: سعدی شیرازی
نشر مشعل، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.، مصحح: محمدعلی فروغی
سعدی شناسی ۳۹۴. سعدی شناسی
سرشناسه: کورش کمالی سروستانی
به کوشش: کوروش کمالی سروستانی
مؤسسه فرهنگی و پژوهشی دانشنامه فارس، چاپ اول، شیراز، اردیبهشت ۱۳۷۷ش.
شرح گلستان ۳۹۵. شرح گلستان
نویسنده: محمد خزائلی
انتشارات جاویدان، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۶۸ش.
انتشارات جاویدان، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۶۶ش.
خیابان گلستان ۳۹۶. خیابان گلستان
شرح گلستان سعدی
سرشناسه: سراج الدین علی بن حسام الدین آرزو
شارح: سراج الدین علی خان آرزو
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، اسلام آباد، ۱۳۷۵ش.، مصحح: مهرنور محمد خان
سعدی: شاعر زندگی، عشق و شفقت ۳۹۷. سعدی: شاعر زندگی، عشق و شفقت
مترجم: کاظم فیروزمند
• سعدی، نشر نامک، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۶ش.
۳۹۸. ذکر جمیل سعدی
مجموعه مقالات و اشعار به‌مناسبت بزرگداشت هشتصدمین سالگرد تولد شیخ اجل سعدی علیه‌الرحمه
سرشناسه: کنگره بزرگداشت هشتصدمین سال تولد شیخ مصلح‌الدین سعدی (نخستین: ‎۱۳۶۳: شیراز)
گردآورنده: کمیسیون ملی یونسکو در ایران
کمیسیون ملی یونسکو در ایران، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۳ش.، 3 جلد
۳۹۹. سیمای سعدی
سرشناسه: جعفر موید شیرازی
نویسنده: جعفر موید شیرازی
دانشگاه شیراز، مرکز نشر، ویرایش دوم، شیراز، ۱۳۷۶ش.
دل بی قرار سعدی (چهار گفتار) ۴۰۰. دل بی قرار سعدی (چهار گفتار)
نویسنده: مهشید مشیری
• کتابسرای تندیس، تهران، ۱۳۹۲ش.
انتها نامه ۴۰۱. انتها نامه
سرشناسه: محمد بن محمد سلطان ولد
نویسنده: محمد جلال الدین رومی
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، با تعلیق: محمدعلی خزانه دارلو، مصحح: محمدعلی خزانه دارلو
کلیات دیوان شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص بعراقی ۴۰۲. کلیات دیوان شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص بعراقی
شاعر: ابراهیم عراقی همدانی
• کلیات شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متخلص بعراقی، کتابخانه سنائی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۰ش.، با مقدمه: سعید نفیسی، مصحح: سعید نفیسی
دی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: ناصر هیری
جوامع الحکایات و لوامع الروایات ۴۰۳. جوامع الحکایات و لوامع الروایات
نویسنده: محمد عوفی
دانشگاه تهران، موسسه چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، اردیبهشت ۱۳۷۱ش.، 3 جلد، مصحح: محمد معین
• متن انتقادی جوامع الحکایات و لوامع الروایات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ۱۳۸۶ش.، 3 جلد، مصحح: امیربانو مصفا و مظاهر مصفا
دیوان قائمیات ۴۰۴. دیوان قائمیات
نویسنده: حسن محمود کاتب
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، با مقدمه انگلیسی: جلال حسینی بدخشانی، مصحح: جلال حسینی بدخشانی
غزل شمس ۴۰۵. غزل شمس
گزیده غزلیات مولوی
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
گردآورنده: ناصر شکوری
• غزلیات شمس تبریز، انتشارات سخن، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۸ش.، 2 جلد، شارح: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، با گزینش: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
نشر بشارت، ایران، ۱۳۷۳ش.
دیوان کامل شمس تبریزی ۴۰۶. دیوان کامل شمس تبریزی
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
نویسنده: مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
• کلیات دیوان شمس تبریزی، نشر طلوع، بی جا، ۲ش.، با مقدمه: محمد عباسی، مصحح: محمد عباسی
انتشارات جاویدان، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۱ش.، با مقدمه: استاد بدیع الزمان فروزانفر و جلال الدین همایی، با تعلیق: م . درویش
• کلیات دیوان شمس، مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، مصحح: استاد بدیع الزمان فروزانفر، به کوشش: پرویز بابایی
شکوه شمس ۴۰۷. شکوه شمس
سیری در آثار و افکار مولانا جلال الدین رومی
مترجم: حسن لاهوتی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۵ش.، با مقدمه: جلال الدین آشتیانی
مثنوی معنوی ۴۰۸. مثنوی معنوی
نویسنده: مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
• مثنوی معنوی (دفتر چهارم)، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، به کوشش: محمد افشین وفایی و پژمان فیروزبخش
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۶ش.، 2 جلد، با مقدمه: عبدالکریم سروش، مصحح: عبدالکریم سروش
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ۱۳۸۶ش.، با مقدمه: دکتر مهدی محقق، با تعلیق: جلال الدین همایی
• کلیات مثنوی معنوی، انتشارات جاویدان، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: استاد بدیع الزمان فروزانفر، با تعلیق: م . درویش
• دوره کامل مثنوی معنوی از روی‌ چاپ‌ ۱۹۳۳ - ۱۹۲۵ میلادی‌، لیدن‌ (هلند)، نشر طلوع، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.، با مقدمه: محمد عباسی، مصحح: رینولد الین نیکلسون
روزنه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۲ش.، مصحح: توفیق هاشم پور سبحانی
MESNEVI-i MANEVI ۴۰۹. MESNEVI-i MANEVI
مترجم: Derya Ors، Hicabi Kirlangic
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı، استانبول، 2015م.، 2 جلد
لب لباب مثنوی ۴۱۰. لب لباب مثنوی
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
گردآورنده: کمال الدین حسین کاشفی
بنگاه مطبوعاتی افشاری، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.، با مقدمه: سعید نفیسی، مصحح: نصرالله تقوی
بر بامهای آسمان ۴۱۱. بر بامهای آسمان
گزیده ای موضوعی از مثنوی معنوی
سرشناسه: جلال‌الدین‌ محمدبن‌ محمد مولوی
به کوشش: سامیه بصیرمژدهی
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
سراج السالکین ۴۱۲. سراج السالکین
منتخب مثنوی معنوی
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
گردآورنده: ملا محسن فیض کاشانی
نی نامه در تفاسیر مثنوی معنوی ۴۱۳. نی نامه در تفاسیر مثنوی معنوی
در تفاسیر مثنوی معنوی
نویسنده: کریم زمانی جعفری
انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
ساختار معنایی مثنوی معنوی دفتر اول ۴۱۴. ساختار معنایی مثنوی معنوی دفتر اول
نویسنده: سلمان صفوی
مترجم: مهوش السادات علوی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، با مقدمه: دکتر سید حسین نصر
نردبان شکسته ۴۱۵. نردبان شکسته
شرح‌ توصیفی‌ و تحلیلی‌ دفتر اول‌ و دوم‌ مثنوی
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۲ش.
بحر در کوزه ۴۱۶. بحر در کوزه
نقد و تفسیر قصه ها و تمثیلات مثنوی
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
انتشارات علمی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۳ش.
تفسیر مثنوی مولوی ۴۱۷. تفسیر مثنوی مولوی
سرشناسه: جلال الدین همایی
نویسنده: جلال الدین همایی
موسسه نشر هما، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۳ش.
۴۱۸. سرنی
نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
انتشارات علمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
شرح اسرار مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی ۴۱۹. شرح اسرار مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی
نویسنده: ملا هادی سبزواری
کتابخانه سنائی، تهران، ۱۲۸۵ق.
۴۲۰. با پیر بلخ
کاربرد مثنوی در خودشناسی
نویسنده: محمدجعفر مصفا
نشر گفتار، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۸ش.
۴۲۱. مفتاح الاسرار در شرح مثنوی مولوی
نویسنده: آدینه محمد خوارزمی
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۶ش.، با مقدمه: عباسعلی وفائی
تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جلال الدین محمد بلخی ۴۲۲. تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جلال الدین محمد بلخی
سرشناسه: محمد تقی جعفری تبریزی
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۴۹ش.، 15 جلد
معرفی و نقد و تحلیل شروح مثنوی ۴۲۳. معرفی و نقد و تحلیل شروح مثنوی
شروح فارسی و موجود در ایران
نویسنده: رضا شجری
امیرکبیر، تهران، ۱۳۸۶ش.
شرح مثنوی مولوی موسوم به مخزن الاسرار ۴۲۴. شرح مثنوی مولوی موسوم به مخزن الاسرار
سرشناسه: ولی محمد اکبر آبادی
نویسنده: ولی محمد اکبر آبادی
نشر قطره، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، 7 جلد، مصحح: نجیب مایل هروی
شرح مثنوی ۴۲۵. شرح مثنوی
نویسنده: محمد نعیم
مترجم مقدمه به انگلیسی: عبدالقادر هاشمی
آیات مثنوی ۴۲۶. آیات مثنوی
گردآورنده: محمود درگاهی
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
منتخب رباعیات مولانا ۴۲۷. منتخب رباعیات مولانا
مروری کوتاه بر سیر اندیشه مولانا در رباعی
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
به کوشش: علی محمد رضائی کلانتری
محراب قلم، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: علی محمد رضائی کلانتری، خطاط: محمد علی صادقی
ثواقب المناقب اولیاء الله ۴۲۸. ثواقب المناقب اولیاء الله
نویسنده: عبدالوهاب‌ بن جلال‌ الدین محمد همدانی
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، با مقدمه: سید عارف نوشاهی، مصحح: سید عارف نوشاهی
۴۲۹. Rumi
past and present، east and west: the life، teachings and poetry of Jalal al -Din Rumi
سرشناسه: فرانکلین لوئیس
نویسنده: فرانکلین لوئیس
‎Oxford، چاپ اول، انگلستان، 2000م.
۴۳۰. از دریا به دریا
کشف الابیات مثنوی
سرشناسه: محمدتقی جعفری تبریزی
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.، 4 جلد
پله پله تا ملاقات خدا ۴۳۱. پله پله تا ملاقات خدا
درباره زندگی، اندیشه و سلوک مولانا جلال الدین رومی
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
انتشارات علمی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۳ش.
انتشارات علمی، تهران، ۱۳۷۱ش.
۴۳۲. تحفه های آن جهان
سیری در زندگی و آثار مولانا جلال الدین رومی
سرشناسه: علی دهباشی
نویسنده: علی دهباشی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
مولوی نامه ۴۳۳. مولوی نامه
مولوی چه می گوید
سرشناسه: جلال الدین همایی
نویسنده: جلال الدین همایی
موسسه نشر هما، چاپ نهم، تهران، ۱۳۷۶ش.، 2 جلد
شناسنامه جلال الدین مولوی ۴۳۴. شناسنامه جلال الدین مولوی
نویسنده: سازمان ثبت احوال یهود
• چاپ اول، ۱۳۹۱ش.
قمار عاشقانه شمس و مولانا ۴۳۵. قمار عاشقانه شمس و مولانا
نویسنده: عبدالکریم سروش
موسسه فرهنگی صراط، چاپ اول، تهران، فروردین ۱۳۷۹ش.
۴۳۶. نی نامه
نویسنده: مولانا یعقوب چرخی
• نی نامه (چهار رساله درباره مولانا)، عرفان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.، به اهتمام: عفت مستشار نیا
عقل و عقول و عاقل و معقول و [نظریه‌ جلال‌الدین‌ درباره‌ آنها] ۴۳۷. عقل و عقول و عاقل و معقول و [نظریه‌ جلال‌الدین‌ درباره‌ آنها]
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
نهضت زنان مسلمان، تهران، ۱۳۵۹ش.
مولوی و جهان بینی ها در مکتبهای شرق و غرب ۴۳۸. مولوی و جهان بینی ها در مکتبهای شرق و غرب
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
بعثت، چاپ دوم، تهران، ۲ش.
مولانا جلال الدین هگل شرق است ۴۳۹. مولانا جلال الدین هگل شرق است
• بی نا، بی جا، -۸۳۱ ۶ش.
دیوان کامل جهان ملک خاتون ۴۴۰. دیوان کامل جهان ملک خاتون
به کوشش: پوراندخت کاشانی راد، کامل احمدنژاد
شاعر: جهان ملک خاتون
انتشارات زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
دیوان حافظ ۴۴۱. دیوان حافظ
شاعر: شمس الدین محمد حافظ
• دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، موسسه فرهنگی و انتشاراتی گرگان، قم، ۱۳۸۰ش.، مصحح: محمد قزوینی و قاسم غنی
• دیوان کُهنه حافظ، امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۹ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار
۴۴۲. دیوان حافظ
بر اساس غنی و قزوینی
جیحون، تهران، ۱۳۸۷ش.، با مقدمه: محمدرضا قنبری، خطاط: مهدی فلاح
۴۴۳. کلیات دیوان حافظ فارسی ـ انگلیسی
سرشناسه: شمس الدین محمد حافظ
گردآورنده: صالحه صالحپور
مترجم به انگلیسی: هنری ویلبر فورس کلاک
فرهنگسرای میردشتی، تهران، ۱۳۸۲ش.
۴۴۴. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
سرشناسه: سعید نیاز کرمانی
نویسنده: سعید نیاز کرمانی
پاژنگ، تهران، ۱۳۷۰ش.
۴۴۵. غزلیات حافظ
سرشناسه: شمس الدین محمد حافظ
• چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، مصحح: عبدالعلی ادیب برومند و پوراندخت برومند
الشاعر حافظ الشیرازی ۴۴۶. الشاعر حافظ الشیرازی
شاعر الغزل العرفانی
۴۴۷. الحافظ الشیرازی
شاعر الغناء والغزل فی ایران
مترجم: ابراهیم امین الشواربی
دار الروضة، بیروت، 1989م.
Hafiz. Poems from the divan of Hafiz ۴۴۸. Hafiz. Poems from the divan of Hafiz
سرشناسه: شمس الدین محمد حافظ
مترجم به انگلیسی: گرترود لوثیان بل
• چند غزل از دیوان حافظ، انجمن دوستداران کتاب، کلاله زر، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۰ش.، خطاط: محمدحسین شیرازی
۴۴۹. شرح شکن زلف
بر حواشی دیوان حافظ
نویسنده: دکتر فتح الله مجتبائی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
مقالات حافظ ۴۵۰. مقالات حافظ
نویسنده: حسینعلی هروی
کتاب سرا، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.، به کوشش: عنایت الله مجیدی
از کوچه رندان ۴۵۱. از کوچه رندان
درباه زندگی و اندیشه حافظ
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
انتشارات سخن، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۳ش.
امیرکبیر، چاپ نهم، تهران، ۱۳۸۰ش.
۴۵۲. چنین گفت حافظ شیراز
نویسنده: محمد قراگوزلو
حدیث امروز، قزوین، ۱۳۸۳ش.
حافظ و پیدا و پنهان زندگی ۴۵۳. حافظ و پیدا و پنهان زندگی
نویسنده: منصور رستگار فسایی
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۵ش.
۴۵۴. حافظیات
سرشناسه: علیرضا ذکاوتی قراگزلو
نویسنده: علیرضا ذکاوتی قراگزلو
هستی نما، تهران، ۱۳۸۳ش.
بحث در آثار و افکار و احوال حافظ ۴۵۵. بحث در آثار و افکار و احوال حافظ
بانضمام مقدمه و حواشی و فهارس سه گانه بعلاوه...
نویسنده: قاسم غنی
انتشارات زوار، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد، با مقدمه: محمد قزوینی
۴۵۶. در جستجوی حافظ
توضیح‌، تفسیر و تاویل‌ غزلیات‌، قصاید...
سرشناسه: رحیم ذوالنور
شارح: رحیم ذوالنور
انتشارات زوار، چاپ سوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.، 2 جلد
۴۵۷. جمال آفتاب و آفتاب هر نظر
شرحی بر دیوان حافظ
نویسنده: آیت الله علی سعادت پرور (پهلوانی)
تقریر درس: آیة الله سید محمدحسین طباطبائی (علامه طباطبائی)
نور، تهران، ۱۳۶۸ش.
۴۵۸. حافظ به روایت شهریار
شرح یک صد غزل
به کوشش: ابوالفضل علی محمدی، حسن ذوالفقاری
نویسنده: محمد حسین شهریار
نشر چشمه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
۴۵۹. رند عالم سوز
حضور در دنیای حافظ با گفت و شنودی صمیمانه
نویسنده: عبدالوهاب فیروزی
قصیده سرا، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
هستی شناسی حافظ ۴۶۰. هستی شناسی حافظ
کاوشی در بنیادهای اندیشه های او
نویسنده: داریوش آشوری
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
چارده روایت ۴۶۱. چارده روایت
مجموعه مقاله درباره شعر و شخصیت حافظ
نویسنده: بهاءالدین خرمشاهی
کتاب پرواز، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
۴۶۲. حافظ خراباتی
روابط اجتماعی‌ و سیاسی‌ خواجه‌ حافظ شیرازی‌ با معاصرانش‌ وبدست‌ دادن‌ شان‌ نزول‌ و تاریخ‌ سروده‌ شدن‌ این‌ آثار و شرح‌ و تفسیر هر یک‌ از آنها از آغاز تا انجام
نویسنده: رکن الدین همایونفر
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.، 8 جلد
۴۶۳. بانگ جرس
راهنمای مشکلات دیوان حافظ
نویسنده: عبدالعلی پرتو علوی
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ چهارم، تهران، اردیبهشت ۱۳۶۹ش.
۴۶۴. شرح غزلهای حافظ
سرشناسه: حسینعلی هروی
نویسنده: حسینعلی هروی
نشر سیمرغ، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۵ش.، 4 جلد، به کوشش: زهرا شادان
۴۶۵. حافظ حافظه ماست
نویسنده: بهاءالدین خرمشاهی
نشر قطره، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
عرفان حافظ (تماشاگه‌ راز) ۴۶۶. عرفان حافظ (تماشاگه‌ راز)
نویسنده: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
صدرا، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۸ش.
۴۶۷. عرفان حافظ
سرشناسه: مرتضی مطهری
نویسنده: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
صدرا، چاپ دهم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.
۴۶۸. دیوان حسن کاشی
تاریخ محمدی ۴۶۹. تاریخ محمدی
به‌ضمیمه‌ معرفت‌نامه‌ و هفت‌بند
به کوشش: دکتر رسول جعفریان
نویسنده: حسن کاشی
روضة الانوار ۴۷۰. روضة الانوار
نویسنده: خواجوی کرمانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، با مقدمه: محمود عابدی، با تعلیق: محمود عابدی، مصحح: محمود عابدی
۴۷۱. یکصد غزل و یک ساقی نامه خواجوی کرمانی
سرشناسه: محمود بن علی خواجوی کرمانی
گردآورنده: محمود طاووسی
نوید شیراز، چاپ اول، شیراز، ۱۳۷۰ش.، خطاط: قاسم احسنت
نخلبند شعراء ۴۷۲. نخلبند شعراء
مجموعه‌ مقالات‌ کنگره‌ جهانی‌ بزرگداشت‌ خواجوی‌ کرمانی‌ ۲۳ الی‌ ۲۶ مهر ماه‌ ۱۳۷۰
سرشناسه: کنگره‌ جهانی‌ بزرگداشت‌ خواجوی‌ کرمانی‌ (۱۳۷۰: کرمان‌)
نویسنده: احمد امیری خراسانی
مرکز کرمان شناسی، کرمان، ۱۳۷۹ش.، 2 جلد
مراتب العارفین ۴۷۳. مراتب العارفین
نویسنده: محمود شبستری
• مجموعه آثار شیخ محمود شبستری، کتابخانه طهوری، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.، با مقدمه: دکتر صمد موحد، مصحح: دکتر صمد موحد، به کوشش: دکتر صمد موحد
شرح گلشن راز ۴۷۴. شرح گلشن راز
سرشناسه: علی بن محمد ترکه اصفهانی
نویسنده: ابن ترکه اصفهانی
نشر آفرینش، تهران، ۱۳۷۵ش.، با تعلیق: کاظم دزفولیان، مصحح: کاظم دزفولیان
مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز [محمودبن‌ عبدالکریم‌ شبستری‌] ۴۷۵. مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز [محمودبن‌ عبدالکریم‌ شبستری‌]
سرشناسه: محمد بن یحیی لاهیجی
نویسنده: محمد لاهیجی
• مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز [محمدبن‌ عبدالکریم‌ شبستری‌]، کتابفروشی محمودی، تهران، ۱۳۶۶ش.، با مقدمه: کیوان سمیعی
شرح گلشن راز ۴۷۶. شرح گلشن راز
نویسنده: ناشناس
• شرح گلشن راز، انتشارات هیرمند، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ش.، مصحح: عسکر حقوقی
۴۷۷. متافیزیک خیال در گلشن راز شبستری
مثنوی گلشن راز ۴۷۸. مثنوی گلشن راز
شاعر: محمود شبستری
• مجموعه آثار شیخ محمود شبستری، کتابخانه طهوری، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.، با مقدمه: دکتر صمد موحد، مصحح: دکتر صمد موحد، به کوشش: دکتر صمد موحد
نشر اشراقیه، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.، خطاط: احمد علی طایفه دولو
انتشارات الهام، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.، مصحح: پرویز عباسی داکانی
دیوان شمس مغربی ۴۷۹. دیوان شمس مغربی
شاعر: محمدشیرین شمس مغربی
کتابفروشی اسلامیه، تهران، مرداد ۱۳۴۸ش.، خطاط: علی منظوری
اخلاق الاشراف ۴۸۰. اخلاق الاشراف
نویسنده: عبید زاکانی
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۷ش.، مصحح: علی اصغر حلبی
۴۸۱. مخمس موش و گربه
شاعر: محمود متدین
• گنجینه طنز فارسی شامل موش و گربه عبید زاکانی و مخمس موش و گربه، رجبی، تهران، ۱۳۸۲ش.
۴۸۲. پنجاه لطیفه از عبید زاکانی
به ضمیمه گلچینی از سروده های دکتر دبیر سیاقی قزوینی
سرشناسه: عبیدالله عبید زاکانی
به کوشش: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
نویسنده: عبید زاکانی
طه، چاپ اول، قزوین، ۱۳۷۷ش.
زاکانی نامه ۴۸۳. زاکانی نامه
رساله در شرح احوال، آثار، و نقد افکار مولانا عبید زاکانی (همراه با گزیده یی از نوشته و سروده ها و توضیح آنها)
نویسنده: علی اصغر حلبی
انتشارات زوار، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
سندبادنامه منظوم ۴۸۴. سندبادنامه منظوم
سرشناسه: عضد یزدی
شاعر: عضد یزدی
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، با مقدمه: محمد جعفر محجوب، مصحح: محمد جعفر محجوب
نامه عماد ۴۸۵. نامه عماد
سرشناسه: ابوالقاسم رادفر
به کوشش: ابوالقاسم رادفر
موسسه فرهنگی و انتشاراتی عماد کرمانی، چاپ اول، کرمان، ۱۳۷۸ش.
دیوان کمال الدین مسعود خجندی ۴۸۶. دیوان کمال الدین مسعود خجندی
سرشناسه: مسعود کمال خجندی
نویسنده: کمال الدین مسعود خجندی
دانش،شعبه ادبیات خاور، چاپ اول، روسیه، 1975م.، 2 جلد، به کوشش: ک شیدفر
برزونامه (بخش کهن) ۴۸۷. برزونامه (بخش کهن)
نویسنده: شمس الدین محمد کوسج
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، محقق: اکبر نحوی، با مقدمه: اکبر نحوی، مصحح: اکبر نحوی
دیوان لطف الله نیشابوری ۴۸۸. دیوان لطف الله نیشابوری
۴۸۹. روضه خلد
سرشناسه: مجدخوافی
نویسنده: مجد خوافی
انتشارات زوار، تهران، ۱۳۴۵ش.، با مقدمه: محمود فرخ، به کوشش: حسین خدیوجم
افسانه گلریز ۴۹۰. افسانه گلریز
نویسنده: ضیاءالدین نخشبی
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
بقای بعد از مغول ۴۹۱. بقای بعد از مغول
نزاری‌ قهستانی‌ و تداوم‌ سنت‌ اسماعیلی‌ در ایران‌
مترجم: فریدون بدره ای
نشر و پژوهش فرزان روز، تهران، ۱۳۸۲ش.
ققنوس در شب خاکستر (عمادالدین نسیمی) ۴۹۲. ققنوس در شب خاکستر (عمادالدین نسیمی)
شاعر: عمادالدین نسیمی
• زندگی و اشعار عماد الدین نسیمی، نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، به کوشش: یدالله جلالی پندری
تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
غازان نامه منظوم (از قرن هشتم هجری) ۴۹۳. غازان نامه منظوم (از قرن هشتم هجری)
دیوان امیر نظام الدین علیشیر نوایی «فانی» ۴۹۴. دیوان امیر نظام الدین علیشیر نوایی «فانی»
شاعر: امیر علی شیر نوائی
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، به کوشش: رکن الدین همایونفرخ
۴۹۵. نامه ها و منشآت جامی
بهارستان ۴۹۶. بهارستان
نویسنده: عبدالرحمن جامی
انتشارات اطلاعات، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۱ش.، مصحح: اسماعیل حاکمی
انتشارات اطلاعات، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۵ش.، مصحح: اسماعیل حاکمی
۴۹۷. جامی
سرشناسه: نجیب مایل هروی
نویسنده: نجیب مایل هروی
انتشارات طرح نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
مقامات جامی ۴۹۸. مقامات جامی
گوشه هایی از تاریخ فرهنگی و اجتماعی خراسان در عصر تیموریان
سرشناسه: عبدالواسع بن جمال الدین نظامی باخزری‌
نویسنده: عبدالواسع نظامی باخزری
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، با مقدمه: نجیب مایل هروی، مصحح: نجیب مایل هروی
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، با مقدمه: نجیب مایل هروی، با تعلیق: نجیب مایل هروی، مصحح: نجیب مایل هروی
۴۹۹. نقد و بررسی آثار و شرح احوال جامی
سرشناسه: اعلا خان افصح زاده
نویسنده: اعلا خان افصح زاده
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
۵۰۰. جامی
متضمن تحقیقات در تاریخ احوال و آثار منظوم و منثور خاتم الشعراءنورالدین‌ عبدالرحمن‌ جامی‌ ۸۹۸ - ۸۱۷ هجری‌ قمری‌
نویسنده: علی اصغر حکمت
انتشارات توس، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۶ش.
دیوان سلیمی تونی ۵۰۱. دیوان سلیمی تونی
مثنوی شیرین و فرهاد ۵۰۲. مثنوی شیرین و فرهاد
نویسنده: سلیمی جرونی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۲ش.، مصحح: نجف جوکار
دفتر اشعار صوفی ۵۰۳. دفتر اشعار صوفی
به کوشش: استاد ایرج افشار
نویسنده: صوفی محمد هروی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
۵۰۴. دیوان قبولی هروی
بر اساس چاپ عکسی اسماعیل حکمت ارتایلان
گردآورنده: یحیی خانمحمد آذری
شاعر: قبولی هروی
شرح الکنوز و بحر الرموز ۵۰۵. شرح الکنوز و بحر الرموز
کلمات علیه غرا (شرح منظوم کلمات امیر المؤمنان علی علیه السلام) ۵۰۶. کلمات علیه غرا (شرح منظوم کلمات امیر المؤمنان علی علیه السلام)
سرشناسه: مکتبی‌ شیرازی‌
نویسنده: مکتبی شیرازی
دفتر نشر میراث مکتوب، آینه میراث، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.، با مقدمه: محمود عابدی، مصحح: محمود عابدی
مناظر الانشاء ۵۰۷. مناظر الانشاء
منظومه نثر اللئالی «گنج گهر» ۵۰۸. منظومه نثر اللئالی «گنج گهر»
نویسنده: ندیمی
مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.، مصحح: حمید رهبر و فاطمه روحانی
سلم السماوات ۵۰۹. سلم السماوات
میرتذکره شناختنامه میرتقی الدین محمد کاشانی (نویسنده خلاصة الاشعار) ۵۱۰. میرتذکره شناختنامه میرتقی الدین محمد کاشانی (نویسنده خلاصة الاشعار)
نویسنده: نفیسه ایرانی
• ضمیمه آینه میراث- 24، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
رستم نامه ۵۱۱. رستم نامه
داستان منظوم مسلمان شدن رستم به دست امام علی (ع) به انضمام معجزنامه مولای متقیان
به کوشش: سجاد آیدنلو
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، با مقدمه: سجاد آیدنلو
لطائف الطوایف ۵۱۲. لطائف الطوایف
سرشناسه: علی بن حسین فخرالدین صفی
نویسنده: فخرالدین علی صفی
اقبال، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۸ش.، با تعلیق: احمد گلچین معانی، مصحح: احمد گلچین معانی
• لطائف الطوائف، اقبال، تهران، ۱۳۶۷ش.، با تعلیق: احمد گلچین معانی، مصحح: احمد گلچین معانی
دیوان فهمی استرآبادی ۵۱۳. دیوان فهمی استرآبادی
نویسنده: فهمی استرآبادی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.، با مقدمه: محمدحسین کرمی، مصحح: محمدحسین کرمی
منظومه گوی و چوگان «کارنامه» ۵۱۴. منظومه گوی و چوگان «کارنامه»
نویسنده: محمدقاسم قاسمی گنابادی
• ضمیمه آینه میراث- 34، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۹۳ش.، با مقدمه: بهرام گرامی و زهرا مجیدی، با تعلیق: بهرام گرامی و زهرا مجیدی، مصحح: بهرام گرامی و زهرا مجیدی
شاه اسماعیل نامه ۵۱۵. شاه اسماعیل نامه
به ضمیمه شرح جنگ‌ها و احوال شاه‌اسماعیل اول
نویسنده: محمدقاسم قاسمی گنابادی
بلبل نامه ۵۱۶. بلبل نامه
شاعر: علی گیلانی پومنی
• ضمیمه نامه فرهنگستان- 17، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، ۱۳۸۳ش.، مصحح: نصر الله پور جوادی
دیوان مولانا محتشم کاشانی ۵۱۷. دیوان مولانا محتشم کاشانی
شامل رساله جلالیه، نقل عشاق، قصاید، غزلیات، مناقب، مراثی، قطعات، رباعیات، مثنویات،بانضمام زندگی نامه از حسن سادات ناصری
سرشناسه: علی بن احمد محتشم کاشانی
شاعر: علی محتشم کاشانی
هفت دیوان محتشم کاشانی ۵۱۸. هفت دیوان محتشم کاشانی
سرشناسه: علی بن احمد محتشم
نویسنده: علی محتشم کاشانی
توصیف آثار تاریخی مکه و مدینه و فلسفه مناسک حج در فتوح الحرمین ۵۱۹. توصیف آثار تاریخی مکه و مدینه و فلسفه مناسک حج در فتوح الحرمین
نویسنده: محیی لاری
انتشارات انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۳۷۳ش.، به کوشش: دکتر رسول جعفریان
۵۲۰. سرو و تذور
سرشناسه: نثاری تونی
نویسنده: نثاری تونی
جامع اللغات (فرهنگ منظوم) ۵۲۱. جامع اللغات (فرهنگ منظوم)
به کوشش: افسانه شیفته فر
نویسنده: نیازی حجازی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
شاهنامه هاتفی خرجردی (حماسه فتوحات شاه اسماعیل صفوی) ۵۲۲. شاهنامه هاتفی خرجردی (حماسه فتوحات شاه اسماعیل صفوی)
دیوان اشعار اشرف مازندرانی ۵۲۳. دیوان اشعار اشرف مازندرانی
۵۲۴. نورالمشرقین، سفرنامه منظوم از عهد صفوی
سرشناسه: عبدالله بهشتی هروی
نویسنده: عبدالله ثانی (بهشتی هروی)
آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۷ش.، با مقدمه: نجیب مایل هروی، با تعلیق: نجیب مایل هروی، مصحح: نجیب مایل هروی
کنز الاکتساب ۵۲۵. کنز الاکتساب
رساله ای منظوم در فن مهر کنی و هنرهای وابسته
به کوشش: سید عارف نوشاهی
شاعر: ابن عطاءالله رحمتی
دیوان رضی الدین آرتیمانی ۵۲۶. دیوان رضی الدین آرتیمانی
سرشناسه: رضی الدین آرتیمانی
شاعر: رضی الدین آرتیمانی
دار الفکر، چاپ اول، قم، ۱۳۷۲ش.، مصحح: محمد عطار، خطاط: عبدالملکی تویسرکانی
دیوان سنجر کاشانی ۵۲۷. دیوان سنجر کاشانی
۵۲۸. کلیات اشعار و آثار فارسی شیخ بهائی
مترجم آیات و روایات و کلمات عربی: حسن طارمی
نشر چکامه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.، با مقدمه: سعید نفیسی، مصحح: علی کاتبی
دیوان شیخ بهائی ۵۲۹. دیوان شیخ بهائی
شامل اشعار و آثار فارسی
سرشناسه: محمد بن حسین شیخ بهائی
شاعر: شیخ بهاء الدین عاملی
نشر چکامه، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.، با مقدمه: سعید نفیسی، مصحح: علی کاتبی
• دیوان کامل شیخ بهائی، گلشائی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: سعید نفیسی
گلچین صائب ۵۳۰. گلچین صائب
شامل قریب2445 بیت و 185 موضوع
شاعر: صائب تبریزی
آتلیه هنر، تهران، ۱۳۶۸ش.، خطاط: علی اکبر کاوه
۵۳۱. فرهنگ اشعار صائب
نویسنده: احمد گلچین معانی
امیرکبیر، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد
مثنوی ملاصدرا ۵۳۲. مثنوی ملاصدرا
تحلیل شخصیت خیام ۵۳۳. تحلیل شخصیت خیام
بررسی آراء فلسفی ادبی مذهبی و علمی عمر بن ابراهیم خیام
نویسنده: علامه محمدتقی جعفری
کیهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۵ش.
کیهان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
کلیات اشعار مولانا فیض کاشانی ۵۳۴. کلیات اشعار مولانا فیض کاشانی
سرشناسه: محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی
شاعر: ملا محسن فیض کاشانی
کتابخانه سنائی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۰ش.، با مقدمه: علی صفیر، مصحح: محمد پیمان
• کلیات علامه ملا محمد محسن فیض کاشانی، سازمان اوقاف و امور خیریه،انتشارات اسوه، چاپ اول، قم، ۱۳۷۱ش.، 3 جلد، با مقدمه: مصطفی فیضی کاشانی ، مصحح: مصطفی فیضی کاشانی
شوق مهدی ۵۳۵. شوق مهدی
تضمینی‌ از غزلیات‌ لسان‌ الغیب‌ حافظ شیرازی‌ در مدح‌ مهدی‌ موعود اسلام‌ و پیشوای‌ غائب‌ جهان‌...
نویسنده: ملا محسن فیض کاشانی
دارالکتب الإسلامیة، تهران، آذر ۱۳۶۶ش.، با مقدمه: استاد علی دوانی، مصحح: استاد علی دوانی
۵۳۶. پند اهل دانش و هوش بزبان گربه و موش
به کوشش: فرج الله زکی کردی
• بی نا، مصر، ۱۳۴۷ق.
اسکندرنامه (بخش ختا) ۵۳۷. اسکندرنامه (بخش ختا)
به کوشش: علیرضا ذکاوتی قراگزلو
نویسنده: منوچهر خان حکیم
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
دیوان اشراق ۵۳۸. دیوان اشراق
به کوشش: سمیرا پوستین دوز
پیشگفتار: جویا جهانبخش
شاعر: محمدباقر میرداماد
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
دیوان مولینا میر محمدباقر داماد ۵۳۹. دیوان مولینا میر محمدباقر داماد
چاپخانه سعادت، اصفهان، با مقدمه: ع- ا- ابرقوئی، به کوشش: میرزا محمود شفیعی
دلیل الجنان و رکن الایمان فی وقایع الجمل و الصفین و النهروان ۵۴۰. دلیل الجنان و رکن الایمان فی وقایع الجمل و الصفین و النهروان
دیوان ملا محمدرفیع واعظ قزوینی ۵۴۱. دیوان ملا محمدرفیع واعظ قزوینی
به کوشش: اصغر علمی
شاعر: محمد رفیع واعظ قزوینی
ما، تهران، ۱۳۸۳ش.
کلیات بیدل ۵۴۲. کلیات بیدل
سرشناسه: عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل دهلوی
شاعر: عبدالقادر بیدل دهلوی
انتشارات الهام، تهران، ۱۳۷۶ش.، 3 جلد، مصحح: اکبر بهداروند و پرویز عباسی داکانی
مثنوی محیط اعظم ۵۴۳. مثنوی محیط اعظم
سرشناسه: عبدالقادر بن عبدالخالق بیدل دهلوی
برگ، تهران، ۱۳۷۰ش.، با تعلیق: یوسفعلی میرشکاک، مصحح: یوسفعلی میرشکاک
۵۴۴. فیض قدس
احوال و آثار میرزا عبدالقادر بیدل
نویسنده: خلیل الله خلیلی
• تهران، ۱۳۸۶ش.
شاعر آیینه ها (بررسی سبک هندی و شعر بیدل) ۵۴۵. شاعر آیینه ها (بررسی سبک هندی و شعر بیدل)
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
• شاعر آیینه ها (بررسی سبک هندی و شعر بیدل) ، آگاه، تهران، ۱۳۷۱ش.
آگاه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
عبدالقادر بیدل ۵۴۶. عبدالقادر بیدل
زندگی، نقد و بررسی و گزیده آثار
مترجم: توفیق هاشم پور سبحانی
نشر قطره، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۵۴۷. شاعری در هجوم منتقدان
نقد ادبی در سبک هندی پیرامون شعر حزین لاهیجی
سرشناسه: محمد رضا شفیعی کدکنی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
دیوان فانی خویی (موسوم به گنج الله) ۵۴۸. دیوان فانی خویی (موسوم به گنج الله)
دیوان مخلص کاشانی ۵۴۹. دیوان مخلص کاشانی
سرشناسه: محمد مخلص کاشانی
شاعر: محمد مخلص کاشانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، با مقدمه: حسن عاطفی، با تعلیق: حسن عاطفی، مصحح: حسن عاطفی
غزوات (در وقایع جمل، صفین و نهروان) ۵۵۰. غزوات (در وقایع جمل، صفین و نهروان)
دیوان اشعار میرعبدالفتاح موسوی مراغی (اشراق) شامل غزلیات، مثنوی ریاض الفتوح، ساقی نامه و مراثی فارسی ۵۵۱. دیوان اشعار میرعبدالفتاح موسوی مراغی (اشراق) شامل غزلیات، مثنوی ریاض الفتوح، ساقی نامه و مراثی فارسی
به کوشش: یوسف بیگ باباپور
شاعر: میرعبدالفتاح موسوی مراغی
• دیوان اشعار میرعبدالفتاح موسوی مراغی (اشراق)، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
مثنوی پیر و جوان ۵۵۲. مثنوی پیر و جوان
سرشناسه: میر احمد طباطبائی
شاعر: میرزا نصیرالدین اصفهانی
دیوان هاتف اصفهانی ۵۵۳. دیوان هاتف اصفهانی
سرشناسه: احمد هاتف اصفهانی
شاعر: احمد هاتف اصفهانی
• دیوان هاتف اصفهانی با مقابله نسخه تصحیح وحید دستگردی و نسخ خطی و چاپی دیگر،شرح احوال هاتف، مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.، با مقدمه: عباس اقبال آشتیانی، مصحح: سید حسن وحید دستگردی
• دیوان هاتف اصفهانی ... به انضمام اشعار رشحه دختر هاتف، کتابفروشی فروغی، چاپ نهم، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: عباس اقبال آشتیانی، مصحح: سید حسن وحید دستگردی
• کلیات دیوان هاتف اصفهانی، مکتبة فخراوی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: محمد عباسی، مصحح: محمد عباسی
دیوان اشراق ۵۵۴. دیوان اشراق
نویسنده: محمد تقی بیک ارباب
گردآورنده: صادق اشراقی
• دیوان اشراق (پیرامون قیام حضرت سید الشهداء)، دار النشر اسلام، چاپ اول، قم، ۱۳۹۳ش.
خرنامه(منطق الحمار) ۵۵۵. خرنامه(منطق الحمار)
سرشناسه: محمدحسن بن علی اعتماد السلطنه
به کوشش: علی دهباشی
نویسنده: محمدحسن اعتماد السلطنه
کتاب پنجره، چاپ دوم، تهران، اسفند ۱۳۷۹ش.
پیغمبر دزدان ۵۵۶. پیغمبر دزدان
۵۵۷. قصه های استاد
نویسنده: جمال الدین اسدآبادی
انتشارات توس، تهران، ۱۳۵۳ش.، به کوشش: ابوالفضل قاسمی
دیوان اشعار صفایی جندقی (1236-1314 ق) ۵۵۸. دیوان اشعار صفایی جندقی (1236-1314 ق)
دیوان حاجی ملا هادی سبزواری (اسرار) ۵۵۹. دیوان حاجی ملا هادی سبزواری (اسرار)
شاعر: ملا هادی سبزواری
• دیوان حاجی ملا هادی سبزواری (اسرار) مطلع الانوار، تالار کتاب، تهران، ۱۳۷۵ش.، با مقدمه: آیت الله شیخ علی فلسفی، به کوشش: احمد کرمی
• دیوان حاج ملا هادی سبزواری، کتابفروشی محمودی، بی جا، ۲ش.
آثار فتح الله خان شیبانی (1241- 1308 ه.ق) ۵۶۰. آثار فتح الله خان شیبانی (1241- 1308 ه.ق)
گردآورنده: علیرضا شانظری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.، 2 جلد، به کوشش: علیرضا شانظری
دیوان شاطر عباس صبوحی ۵۶۱. دیوان شاطر عباس صبوحی
سرشناسه: شاطر عباس صبوحی
به کوشش: احمد کرمی
نویسنده: شاطر عباس صبوحی
منوچهری، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
شجرة الملوک ۵۶۲. شجرة الملوک
تاریخ منظوم سیستان از کهن ترین روزگاران تا فرمانروایی ملک بهرام کیانی در دهه های نخست حکومت قاجاران
نویسنده: صبوری، ناصح، ظهیر
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.، محقق: منصور صفت گل، با توضیحات: منصور صفت گل، مصحح: منصور صفت گل
۵۶۳. دیوان عبد علیشاه کاشانی
شاعر: عبدالعلی نطنزی کاشانی
مرسل، چاپ اول، کاشان، ۱۳۷۸ش.، با مقدمه: افشین عاطفی، مصحح: حسن عاطفی
گنجینة الاسرار ۵۶۴. گنجینة الاسرار
سرشناسه: نورالله بن عبدالله عمان سامانی
نویسنده: نورالله عمان سامانی
• گنجینه ی اسرار، حق بین، چاپ اول، قم، ۱۳۷۲ش.، با مقدمه: مصطفی آرنگ، مصحح: مصطفی آرنگ
دیوان غالب دهلوی ۵۶۵. دیوان غالب دهلوی
به کوشش: محسن کیانی
شاعر: غالب دهلوی
روزنه، تهران، ۱۳۷۶ش.
دیوان کامل اشعار فتحعلی شاه قاجار «خاقان» ۵۶۶. دیوان کامل اشعار فتحعلی شاه قاجار «خاقان»
انتشارات اطلس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
کلیّات دیوان فدایی ۵۶۷. کلیّات دیوان فدایی
نویسنده: حاج ملا محمد اسماعیل فدائی کزازی
پیام سحر، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، با مقدمه: غلامرضا فدایی عراقی، مصحح: غلامرضا فدایی عراقی
دیوان فروغی بسطامی(بر اساس ده نسخه خطی) ۵۶۸. دیوان فروغی بسطامی(بر اساس ده نسخه خطی)
گردآورنده: حمیدرضا قلیچ خانی
شاعر: عباس فروغی بسطامی
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
منشآت فرهاد میرزا معتمدالدوله ۵۶۹. منشآت فرهاد میرزا معتمدالدوله
سرشناسه: فرهاد میرزا قاجار
نویسنده: فرهاد میرزا قاجار
علمی، چاپ اول، تهران، بهمن ۱۳۶۹ش.، به کوشش: غلامرضا طباطبائی مجد
زنبیل حاج فرهاد میرزا ۵۷۰. زنبیل حاج فرهاد میرزا
نویسنده: فرهاد میرزا قاجار
انتشارات فراهانی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، محقق: قربان نجفی، با مقدمه: محمد رمضانی، مصحح: قربان نجفی، به کوشش: شمس فراهانی
۵۷۱. کلیات محمودخان ملک الشعراء
شاعر: محمودخان ملک الشعراء
آثار جاودانه، چاپ اول، کاشان، ۱۳۸۷ش.، مصحح: حسن عاطفی و افشین عاطفی
دیوان شمس الفصحاء محیط قمی ۵۷۲. دیوان شمس الفصحاء محیط قمی
سرشناسه: محمد محیط قمی
به کوشش: احمد کرمی
نویسنده: میرزا محمد محیط قمی
نشریات ما، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.
دیوان کامل ناصرالدین شاه قاجار ۵۷۳. دیوان کامل ناصرالدین شاه قاجار
سرشناسه: ناصر الدین قاجار،شاه ایران
شاعر: ناصرالدین شاه قاجار
تهذیب، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.، اشراف: جواد معصومی
مثنوی طاقدیس ۵۷۴. مثنوی طاقدیس
به همراه منتخبی از غزلیات عالم ربانی حاج ملا احمد فاضل نراقی
سرشناسه: احمد بن محمد مهدی نراقی
شاعر: ملا احمد نراقی
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.، مصحح: حسن نراقی
دیوان مولانا خالد ۵۷۵. دیوان مولانا خالد
شاعر: خالد نقشبندی
Beyazit، استانبول، 1955م.
تشویق العارفین ۵۷۶. تشویق العارفین
۵۷۷. مجموعه آثار یغمای جندقی
به کوشش: سید علی آل داوود
نویسنده: ابوالحسن یغمای جندقی
انتشارات توس، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد، مصحح: سید علی آل داوود
بخش منتشر نشده آثار یغمای جَندَقی عُبیدی دیگر در دوره قاجار ۵۷۸. بخش منتشر نشده آثار یغمای جَندَقی عُبیدی دیگر در دوره قاجار
نویسنده: ابوالحسن یغمای جندقی
بنیاد آرمان ، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.، با مقدمه: نصرت الله نوح، به کوشش: نصرت الله نوح
دیوان قصائد و غزلیات فارسی و عربی ادیب پیشاوری ۵۷۹. دیوان قصائد و غزلیات فارسی و عربی ادیب پیشاوری
گردآورنده: علی عبدالرسولی
شاعر: ادیب پیشاوری
ما، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۹ش.
کتاب باغ بهشت ۵۸۰. کتاب باغ بهشت
شاعر: اشرف الدین حسینی
کتابفروشی خیام، تهران، ۲ش.
دیوان مرحوم حاج شیخ محمدحسین غروی اصفهانی معروف به (کمپانی) ۵۸۱. دیوان مرحوم حاج شیخ محمدحسین غروی اصفهانی معروف به (کمپانی)
سرشناسه: محمدحسین غروی اصفهانی
شاعر: آیة الله میرزا محمدحسین غروی اصفهانی (کمپانی)
دارالکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۷۲ش.، مصحح: کاظم موسوی
• دیوان کمپانی، لقمان، چاپ دوم، ۱۳۶۷ش.
کلیات دیوان پروین اعتصامی ۵۸۲. کلیات دیوان پروین اعتصامی
شاعر: پروین اعتصامی
کتاب نمونه، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.، به کوشش: محمدتقی بابایی
• دیوان پروین اعتصامی، نشر محمد، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۰ش.، با مقدمه: رحیم چاوش اکبری، به کوشش: محمد عالمگیر تهرانی، خطاط: اسماعیل نژاد فرد لرستانی
۵۸۳. مجموعه مقالات پروین اعتصامی
یادمان پروین (به‌ مناسبت‌ پنجا‌همین‌ سالگرد درگذشت‌ پروین‌ ‌ا‌عتصامی‌) ۵۸۴. یادمان پروین (به‌ مناسبت‌ پنجا‌همین‌ سالگرد درگذشت‌ پروین‌ ‌ا‌عتصامی‌)
د‌انشگاه‌ ‌علامه‌ طباطبایی‌، د‌انشکده‌ ‌ادبیات‌ فارسی‌، ۲۵ ‌آذر ماه‌ ۱۳۷۰
نویسنده: محمود طباطبایی اردکانی
دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ۱۳۷۶ش.، ویراستار: اصغر دادبه
۵۸۵. تحقیق در احوال و آثار و افکار و اشعار ایرج میرزا و خاندان و نیاکان او
به کوشش: محمد جعفر محجوب
نشر اندیشه، چاپ چهارم،
سیاحتنامه ابراهیم بیگ ۵۸۶. سیاحتنامه ابراهیم بیگ
سرشناسه: حاجی زین العابدین مراغه ای
نویسنده: حاجی زین العابدین مراغه ای
آگاه، چاپ اول، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.، به کوشش: محمدعلی سپانلو
دیوان شاطر مصطفی قمی ۵۸۷. دیوان شاطر مصطفی قمی
به کوشش: احمد کرمی
نویسنده: شاطر غلامحسین
ما، چاپ اول، ایران، ۱۳۷۷ش.
دیوان میرزا ابوالقاسم عارف قزوینی ۵۸۸. دیوان میرزا ابوالقاسم عارف قزوینی
بر اساس نسخه چاپ برلین 1924 میلادی / 1303 خورشیدی
به کوشش: ولی الله درودیان
شاعر: ابوالقاسم عارف قزوینی
صدای معاصر، تهران، ۱۳۸۴ش.
۵۸۹. ترانه های فایز
سرشناسه: محمد علی فایز
نویسنده: محمد علی فایز
ققنوس، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۵ش.، به کوشش: عبدالمجید زنگویی
دیوان فرخی یزدی ۵۹۰. دیوان فرخی یزدی
نویسنده: محمد فرخی یزدی
امیرکبیر، چاپ نهم، تهران، ۱۳۶۹ش.، با مقدمه: حسین مکی، به کوشش: حسین مکی
۵۹۱. خرابات
در بیان حکمت،شجاعت،عفت و عدالت به پیروی از گلستان سعدی
سرشناسه: علی فقیر اصطهباناتی
نویسنده: فقیر شیرازی
خانقاه ۵۹۲. خانقاه
مثنوی‌ عرفانی‌ و اخلاقی‌ به‌ پیروی‌ از بوستان‌ سعدی‌
نویسنده: فقیر شیرازی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، مصحح: منوچهر دانش پژوه
دیوان صدر الافضل نصیری امینی ۵۹۳. دیوان صدر الافضل نصیری امینی
شاعر: صدرالافاضل امینی
• چاپ اول، تهران، ۱۳۶۵ش.، به کوشش: فخرالدین نصیری امینی
۵۹۴. ادب و هنر امروز ایران
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
نشر میترا، تهران، ۱۳۷۳ش.، 3 جلد، اشراف: شمس آل احمد، ویراستار: مصطفی زمانی نیا
۵۹۵. سرگذشت کندوها
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
فردوس، تهران، ۱۳۷۱ش.، اشراف: شمس آل احمد
۵۹۶. مدیر مدرسه
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
امیرکبیر، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۰ش.
فردوس، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۶ش.، اشراف: شمس آل احمد
۵۹۷. زن زیادی
مجموعه داستان
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
فردوس، چاپ اول، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
۵۹۸. نفرین زمین
نویسنده: جلال آل احمد
فردوس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.، اشراف: شمس آل احمد
۵۹۹. نون و القلم
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
فردوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، اشراف: شمس آل احمد
۶۰۰. پنج داستان
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
فردوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
۶۰۱. دید و بازدید
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
فردوس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، اشراف: شمس آل احمد
۶۰۲. غروب جلال
سرشناسه: سیمین دانشور
نویسنده: سیمین دانشور
نشر خرم، چاپ سوم، قم، ۱۳۷۰ش.
۶۰۳. نامه های جلال آل احمد
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
گردآورنده: علی دهباشی
بزرگمهر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
یادنامه جلال آل احمد ۶۰۴. یادنامه جلال آل احمد
به کوشش: علی دهباشی
نشر به دید، تهران، ۱۳۷۸ش.
از چشم برادر ۶۰۵. از چشم برادر
سرشناسه: شمس آل احمد
نویسنده: شمس آل احمد
کتاب سعدی، چاپ اول، قم، ۱۳۶۹ش.
خشت و شیشه ۶۰۶. خشت و شیشه
نویسنده: ناصر فتحی راسخ
نشر افق، چاپ اول، ۱۳۸۶ش.
۶۰۷. فرهنگ جلال آل احمد و نامه‌ای‌ از محمدعلی‌ جمال‌زاده‌
گردآورنده: مصطفی زمانی نیا
• فرهنگ جلال آل احمد، پاسارگاد، تهران، ۱۳۶۳ش.، 2 جلد
۶۰۸. ابن مشغله
نویسنده: نادر ابراهیمی
روزبهان، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۶ش.
۶۰۹. یک عاشقانه ی آرام
نویسنده: نادر ابراهیمی
روزبهان، چاپ سوم، تهران، مهر ۱۳۷۷ش.
۶۱۰. ابوالمشاغل
سرشناسه: نادر ابراهیمی
نویسنده: نادر ابراهیمی
روزبهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۵ش.
روزبهان، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
۶۱۱. سیاه مشق
نویسنده: هوشنگ ابتهاج
نشر کارنامه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۸ش.
۶۱۲. مردی در تبعید ابدی
بر اساس زندگی ملاصدرای شیرازی، صدر المتألهین
نویسنده: نادر ابراهیمی
فکر روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
۶۱۳. یادگار خون سرو
سرشناسه: هوشنگ ابتهاج
نویسنده: هوشنگ ابتهاج
انتشارات توس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
۶۱۴. سیاه مشق3
سرشناسه: هوشنگ ابتهاج
نویسنده: هوشنگ ابتهاج
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۴ش.
۶۱۵. شبگیر
سرشناسه: هوشنگ ابتهاج
نویسنده: هوشنگ ابتهاج
انتشارات توس، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
۶۱۶. بار دیگر شهری که دوست می داشتم
نویسنده: نادر ابراهیمی
روزبهان، چاپ دهم، تهران، بهمن ۱۳۷۶ش.
۶۱۷. آتش بدون دود
نویسنده: نادر ابراهیمی
روزبهان، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۶ش.، 7 جلد
۶۱۸. چهل نامه کوتاه به همسرم
نویسنده: نادر ابراهیمی
روزبهان، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۸ش.
سیاه مشق4 ۶۱۹. سیاه مشق4
سرشناسه: هوشنگ ابتهاج
نویسنده: هوشنگ ابتهاج
نشر زنده رود، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
۶۲۰. فردا شکل امروز نیست
سرشناسه: نادر ابراهیمی
نویسنده: نادر ابراهیمی
روزبهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.
بر جاده های آبی سرخ ۶۲۱. بر جاده های آبی سرخ
بر اساس زندگی میر مهنای دغابی
سرشناسه: نادر ابراهیمی
نویسنده: نادر ابراهیمی
فکر روز، تهران، ۱۳۷۶ش.، 5 جلد
۶۲۲. در زلال شعر
هفتاد سال زندگی و شعر هوشنگ ابتهاج(هـ.ا.سایه)
سرشناسه: کامیار عابدی
نویسنده: کامیار عابدی
نشر ثالث، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۶۲۳. حکایت آن اژدها
مجموعه ده داستان کوتاه
سرشناسه: نادر ابراهیمی
نویسنده: نادر ابراهیمی
هاشمی، تهران، ۱۳۷۷ش.
۶۲۴. وسعت معنای انتظار
(سه قصه نمایشی)
سرشناسه: نادر ابراهیمی
نویسنده: نادر ابراهیمی
روزبهان، چاپ دوم، تهران،
۶۲۵. رونوشت،بدون اصل
هفت قصه
سرشناسه: نادر ابراهیمی
نویسنده: نادر ابراهیمی
روزبهان، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۶ش.
۶۲۶. تاسیان
نویسنده: هوشنگ ابتهاج
نشر کارنامه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
۶۲۷. آینه در آینه(برگزیده شعر)
سرشناسه: هوشنگ ابتهاج
نویسنده: هوشنگ ابتهاج
گردآورنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
نشر چشمه، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۴ش.
۶۲۸. از رنجی که می بریم
مجموعه داستان
سرشناسه: جلال آل احمد
نویسنده: جلال آل احمد
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
تکثیر تاسف انگیز پدربزرگ ۶۲۹. تکثیر تاسف انگیز پدربزرگ
نویسنده: نادر ابراهیمی
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
حریم سایه های سبز ۶۳۰. حریم سایه های سبز
مجموعه مقالات
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
نویسنده: مهدی اخوان ثالث
زمستان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.، 2 جلد، اشراف: مرتضی کاخی
سه کتاب ۶۳۱. سه کتاب
در حیاط کوچک‌ پائیز، در زندان‌. زندگی‌ می‌گوید: اما باز باید زیست‌ .... دوزخ‌، اما سرد
نویسنده: مهدی اخوان ثالث
زمستان، چاپ 11م، تهران، ۱۳۸۵ش.
۶۳۲. آخر شاهنامه
مجموعه شعر
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
شاعر: مهدی اخوان ثالث
مروارید، چاپ نهم، تهران، ۱۳۶۹ش.
ارغنون ۶۳۳. ارغنون
مجموعه شعر
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
شاعر: مهدی اخوان ثالث
مروارید، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۵ش.
۶۳۴. از این اوستا
مجموعه شعر 1339 تا 1344
شاعر: مهدی اخوان ثالث
مروارید، چاپ هفتم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
مروارید، چاپ دهم، تهران، ۱۳۷۵ش.
۶۳۵. زمستان
مجموعه شعر
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
شاعر: مهدی اخوان ثالث
مروارید، چاپ 13م، تهران، ۱۳۷۲ش.
مروارید، چاپ 15م، تهران، ۱۳۷۶ش.
۶۳۶. درخت پیر و جنگل و مرد جن زده
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
نویسنده: مهدی اخوان ثالث
زمستان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
۶۳۷. منظومه بلند سواحلی و خوزیات
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
نویسنده: مهدی اخوان ثالث
زمستان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم ۶۳۸. ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم
مجموعه شعر
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
شاعر: مهدی اخوان ثالث
مروارید، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۱ش.
صدای حیرت بیدار ۶۳۹. صدای حیرت بیدار
گفت و گوهای مهدی اخوان ثالث(م.امید)
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
نویسنده: مهدی اخوان ثالث
زمستان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، اشراف: مرتضی کاخی، با مقدمه: مرتضی کاخی
۶۴۰. با یادهای عزیز گذشته
ده نامه از مهدی اخوان ثالث(م.امید) به محمد قهرمان
سرشناسه: مهدی اخوان ثالث
نویسنده: مهدی اخوان ثالث
گردآورنده: محمد قهرمان
زمستان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
۶۴۱. نامی و نامه ای از مهدی اخوان ثالث(م.امید)
سرشناسه: جعفر پژوم
نویسنده: جعفر پژوم (سعیدی)
نشر سایه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، با مقدمه: محمد راستگو
۶۴۲. نگاهی به مهدی اخوان ثالث
نویسنده: عبدالعلی دستغیب
مروارید، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
۶۴۳. اخوانیه ای از مهدی اخوان ثالث (م _ امید) و غلامرضا صدیق
نویسنده: غلامرضا صدیق
واژیران، چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۷ش.
۶۴۴. سواد و بیاض
مجموعه مقالات
نویسنده: استاد ایرج افشار
کتابفروشی دهخدا، چاپ اول، تهران، ۱۳۴۴ش.
۶۴۵. آمده بودم با دخترم چای بخورم
هفت داستان
نویسنده: شیوا ارسطویی
نشر مرکز، تهران، ۱۳۸۲ش.
۶۴۶. من دختر نیستم
نویسنده: شیوا ارسطویی
نشر قطره، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
جانستان کابلستان ۶۴۷. جانستان کابلستان
نویسنده: رضا امیر‌خانی
نشر افق، چاپ ششم، ۱۳۹۰ش.
یادنامه ادیب نیشایوری ۶۴۸. یادنامه ادیب نیشایوری
زندگانی‌ استاد و مجموعه‌ مقالات‌ در مباحث‌ علمی‌ و ادبی‌
گردآورنده: دکتر مهدی محقق
برادران جمال‌زاده ۶۴۹. برادران جمال‌زاده
نویسنده: احمد اخوت
نشر افق، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۲ش.
هفتاد گفتار از ایرج افشار ۶۵۰. هفتاد گفتار از ایرج افشار
به کوشش: میلاد عظیمی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
۶۵۱. بوی عود
مجموعه شعر
سرشناسه: علیرضا اطلاقی
نویسنده: علیرضا اطلاقی
قدس، چاپ اول، قم، ۱۳۷۴ش.
دیوان حکیم الهی قمشه ای ۶۵۲. دیوان حکیم الهی قمشه ای
سرشناسه: مهدی الهی قمشه ای
شاعر: حکیم محیی الدین مهدی الهی قمشه ای
روزنه، تهران، ۱۳۷۷ش.، با مقدمه: حسین الهی قمشه ای، به کوشش: حسین الهی قمشه ای
مجموعه مقالات عباس اقبال آشتیانی ۶۵۳. مجموعه مقالات عباس اقبال آشتیانی
۶۵۴. بن بست عاطفه ها (مجموعه داستان)
نویسنده: ایرج اعتمادی
سپیده سحر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
مقالات ۶۵۵. مقالات
نویسنده: حسین الهی قمشه ای
روزنه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
روزها (سرگذشت) ۶۵۶. روزها (سرگذشت)
نویسنده: محمدعلی اسلامی ندوشن
یزدان، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۹ش.، 2 جلد
۶۵۷. سفرنامه و دفتر اشعار
مشتمل‌ بر قصائد، غزلیات‌، قطعات‌ و سفرنامه‌های‌ منظوم‌
نویسنده: محمود افشار یزدی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۲ش.
زندگی و اشعار ادیب نیشابوری ۶۵۸. زندگی و اشعار ادیب نیشابوری
سرشناسه: یدالله جلالی پندری
گردآورنده: یدالله جلالی پندری
چاپ و نشر بنیاد، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.، با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
نامواره دکتر محمود افشار ۶۵۹. نامواره دکتر محمود افشار
نویسنده: استاد ایرج افشار
• پژوهشهای ایرانشناسی (نامواره دکتر محمود افشار)، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.، 16 جلد
بهار، پنجاه سال بعد ۶۶۰. بهار، پنجاه سال بعد
مجموعه‌ بزرگداشت‌ پنجاهمین‌ سالگرد ملک‌الشعرای‌ بهار، سوربن‌ - پاریس‌
سرشناسه: همایش‌ بین‌المللی‌ ملک‌الشعرای‌ بهار (۱۳۸۰: سوربن‌، پاریس‌)
گردآورنده: علی میر انصاری
موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
دیوان اشعار انصاری ۶۶۱. دیوان اشعار انصاری
نویسنده: آیة الله شیخ محمدعلی انصاری قمی
• دیوان اشعار انصاری ، چاپخانه مهر قم، قم
۶۶۲. راه بی کناره
نویسنده: ناصر ایرانی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، چاپ اول، تهران، ۳ مهر ۱۳۶۳ش.
۶۶۳. گزینه اشعار
نویسنده: قیصر امین پور
مروارید، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۱ش.
افق قاب قوسین ۶۶۴. افق قاب قوسین
شرح‎۱۲ سئوال واتیکان وجواب‌آنهااز:مرجع عالیقدرایران
شاعر: محمد حسین انوار شیرازی
با تقريظ: میرزا خلیل کمره ای
کتاب سعدی، چاپ اول، ۱۳۹۷ق.، با مقدمه: حسین عمادزاده
درخت جواهر ۶۶۵. درخت جواهر
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر علم، تهران، ۱۳۸۳ش.
۶۶۶. یار خوش چیزی است
شعرهای تغزلی(68 - 1366)
سرشناسه: رضا براهنی
شاعر: رضا براهنی
نشر ویس، تهران، ۱۳۶۹ش.
هزارستان ۶۶۷. هزارستان
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
انتشارات به نگار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
۶۶۸. محبوب سیاه و طوطی سبز
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
کتاب درنا، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
یاد و یادبود ۶۶۹. یاد و یادبود
۶۷۰. خود مشت مالی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر علم، تهران، ۱۳۸۵ش.
فرمانفرمای عالم ۶۷۱. فرمانفرمای عالم
سرشناسه: محمدابراهیم باستانی پاریزی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
انتشارات علمی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۷ش.
شمعی در طوفان ۶۷۲. شمعی در طوفان
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر نارمک، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
نشر علم، تهران، ۱۳۸۳ش.
زیر این هفت آسمان ۶۷۳. زیر این هفت آسمان
مجموعه مقالات اجتماعی
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
انتشارات جاویدان، چاپ چهارم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
۶۷۴. خاموشی در فراموشی
گزیده نوشته ها
نویسنده: کاوه باسمنجی
گیل، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
حصیرستان ۶۷۵. حصیرستان
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
جامع المقدمات ۶۷۶. جامع المقدمات
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر کرمان، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
نشر معارف، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۲ش.، 2 جلد
۶۷۷. پوست پلنگ بر پشت پلنگ
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر علم، تهران، ۱۳۸۱ش.
۶۷۸. آفتابه زرین فرشتگان
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر خرم، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۷ش.
هشت الهفت ۶۷۹. هشت الهفت
سرشناسه: محمدابراهیم باستانی پاریزی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
انتشارات ارغوان، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۰ش.
۶۸۰. کلاه گوشه نوشین روان مغ
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
شاهنامه آخرش خوش است ۶۸۱. شاهنامه آخرش خوش است
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر علم، تهران، ۱۳۸۳ش.
۶۸۲. شب را جرعه جرعه بنوش!
نویسنده: رضا شیخ محمدی
توسعه قلم، قم، ۱۳۸۴ش.
اژدهای هفت سر (راه ابریشم) ۶۸۳. اژدهای هفت سر (راه ابریشم)
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر علم، تهران، ۱۳۸۴ش.
نون جو و دوغ گو ۶۸۴. نون جو و دوغ گو
سرشناسه: محمد ابراهیم باستانی پاریزی
نویسنده: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی
نشر معارف، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۷ش.
برگزیده قصائد بهار ۶۸۵. برگزیده قصائد بهار
نویسنده: محمد تقی بهار
کتابهای پرستو، چاپ دوم، تهران، اردیبهشت ۱۳۴۵ش.
بهار و ادب فارسی ۶۸۶. بهار و ادب فارسی
مجموعه یکصد مقاله از ملک الشعراء بهار
سرشناسه: محمد تقی بهار
گردآورنده: محمد گلبن
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.، 2 جلد، با مقدمه: غلامحسین یوسفی
ارج نامه ملک الشعراء بهار ۶۸۷. ارج نامه ملک الشعراء بهار
نویسنده: علی میر انصاری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۵ش.
چلچراغ ۶۸۸. چلچراغ
مجموعه شعر 1335 ـ 1336
سرشناسه: سیمین بهبهانی
شاعر: سیمین بهبهانی
انتشارات زوار، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۰ش.
۶۸۹. سرود سحر
مجموعه شعر
نویسنده: محمدحسین بهجتی
شفق، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۹ش.
دشت ارژن ۶۹۰. دشت ارژن
نویسنده: سیمین بهبهانی
انتشارات زوار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
خطی ز سرعت و از آتش ۶۹۱. خطی ز سرعت و از آتش
سرشناسه: سیمین بهبهانی
نویسنده: سیمین بهبهانی
انتشارات زوار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.
۶۹۲. جای پا
مجموعه شعر 1325 ـ 1335
شاعر: سیمین بهبهانی
انتشارات زوار، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۰ش.
رستاخیز ۶۹۳. رستاخیز
مجموعه شعر 1342 ـ 1352
سرشناسه: سیمین بهبهانی
شاعر: سیمین بهبهانی
انتشارات زوار، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
مرمر ۶۹۴. مرمر
سرشناسه: سیمین بهبهانی
نویسنده: سیمین بهبهانی
انتشارات زوار، چاپ چهارم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
آن مرد،مرد همراهم ۶۹۵. آن مرد،مرد همراهم
سرشناسه: سیمین بهبهانی
نویسنده: سیمین بهبهانی
انتشارات زوار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
۶۹۶. زنی با دامنی شعر
جشن نامه سیمین بهبهانی
گردآورنده: علی دهباشی
مؤسسه انتشارات نگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
۶۹۷. عقربه ها دور گردباد
نویسنده: علیرضا بهنام
موسسه فرهنگی خورشید سواران، تهران، ۱۳۸۰ش.
جیجکعلیشاه ۶۹۸. جیجکعلیشاه
نویسنده: ذبیح بهروز
اقبال، تهران، ۱۳۳۲ش.
دیوان اشعار بهلول گنابادی ۶۹۹. دیوان اشعار بهلول گنابادی
به کوشش: محمد اکبریان نوغابی
شاعر: محمد تقی بهلول
• دیوان اشعار بهلول گنابادی: شیخ محمد تقی نظام الدینی مشهور به بهلول، نشر مرندیز، چاپ اول، خراسان، ۱۳۸۹ش.، با تعلیق: مهدی رمضانی و علی مصباح
۷۰۰. وقتی که کوه گم شد
برشی از یک فیلمنامه بلند
نویسنده: بهرام بهزاد پور
۷۰۱. بوبول
مجموعه چند قطعه هزلی و انتقادی
نویسنده: ایرج پزشکزاد
نیل، چاپ دوم، تهران، ۱۳۴۶ش.
گزینه مقاله ها ۷۰۲. گزینه مقاله ها
۷۰۳. ادب مرد به ز دولت اوست تحریر شد
کمدی در سه قسمت با یک مقدمه و یک موخره
سرشناسه: ایرج پزشکزاد
نویسنده: ایرج پزشکزاد
صفی علیشاه، چاپ نهم، تهران، ۱۳۸۰ش.
۷۰۴. من و نازی
سرشناسه: حسین پناهی
نویسنده: حسین پناهی
انتشارات الهام، تهران، ۱۳۷۵ش.
۷۰۵. چراغ ها را من خاموش می کنم
نویسنده: زویا پیرزاد
نشر مرکز، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۱ش.
۷۰۶. چیزی شبیه زندگی
سرشناسه: حسین پناهی
نویسنده: حسین پناهی
انتشارات الهام، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۷۰۷. مثل همه عصرها
نویسنده: زویا پیرزاد
نشر مرکز، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
۷۰۸. بانوی ماه
نویسنده: شایا تجلی
لاهوتیان، قم، ۱۳۸۵ش.
مقالات تقی زاده ۷۰۹. مقالات تقی زاده
نویسنده: حسن تقی زاده
• بی نا، تهران، ۱۳۴۹ش.، 10 جلد، اشراف: استاد ایرج افشار
۷۱۰. گلی ترقی
نقد و بررسی آثار
سرشناسه: علی دهباشی
نویسنده: علی دهباشی، مهدی کریمی
نشر قطره، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
یادنامه دکتر احمد تفضلی ۷۱۱. یادنامه دکتر احمد تفضلی
گردآورنده: دکتر علی اشرف صادقی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
۷۱۲. لاله ای که بر گونه سعید روئید
نویسنده: محمد تهرانی
دار الصادقین، قم، ۱۳۷۶ش.
ایوب ۷۱۳. ایوب
نویسنده: حسن جلایر
روز به، تهران
در جستجوی صبح ۷۱۴. در جستجوی صبح
خاطرات عبدالرحیم جعفری، بنیانگذار انتشارات امیرکبیر
نویسنده: عبدالرحیم جعفری
روزبهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
۷۱۵. پلنگ
نویسنده: جواد جعفری
پاژنگ، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.، با مقدمه: دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی، به کوشش: نرسی جعفری
قصه های کوتاه برای بچه های ریش دار ۷۱۶. قصه های کوتاه برای بچه های ریش دار
به کوشش: علی دهباشی
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۲ش.
۷۱۷. برگزیده آثار سید محمد علی جمالزاده
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
به کوشش: علی دهباشی
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۷۸ش.
۷۱۸. سر و ته یک کرباس
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، به کوشش: علی دهباشی
۷۱۹. قلتشن دیوان
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۷۹ش.، به کوشش: علی دهباشی
۷۲۰. آسمان و ریسمان
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، به کوشش: علی دهباشی
۷۲۱. تلخ و شیرین
سرشناسه: محمد علی جمالزاده
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.، به کوشش: علی دهباشی
۷۲۲. یکی بود یکی نبود
به کوشش: علی دهباشی
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
۷۲۳. قصه ما به سر رسید
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۱ش.
صحرای محشر ۷۲۴. صحرای محشر
۷۲۵. نگاهی به زندگی و بخشش های محمدعلی جمالزاده
هیئت امناء آثار جمالزاده، تهران، ۱۳۸۲ش.
یاد محمد علی جمالزاده ۷۲۶. یاد محمد علی جمالزاده
سرشناسه: علی دهباشی
به کوشش: علی دهباشی
نشر ثالث، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۷۲۷. خاطرات سید محمد علی جمالزاده
به کوشش: استاد ایرج افشار، علی دهباشی
نویسنده: محمدعلی جمالزاده
انتشارات شهاب ثاقب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
نامه های حائری ۷۲۸. نامه های حائری
شرحی‌ بر شصت‌ نامه‌ برگزیده‌ از استاد علامه حاج شیخ عبدالرحیم‌ صاحب‌ الفصول‌ حائری‌
نویسنده: سعید غفارزاده
انتشارات قلم، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۶ش.، 2 جلد
دیوان سوخته ساعی حکیم ۷۲۹. دیوان سوخته ساعی حکیم
نویسنده: احمد حاج مرشد
• چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
۷۳۰. دختری در مه
سرشناسه: تکین حمزه لو
نویسنده: تکین حمزه لو
شادان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
۷۳۱. سکوت در ملکوت
نویسنده: حسن آصف
مجمع ذخائر اسلامی، قم، ۱۳۸۴ش.
۷۳۲. مجموعه مقالات
نویسنده: هادی حسن
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
۷۳۳. تلاطم خاموش (مجموعه شعر)
به کوشش: صادق یزدانی
نویسنده: محمدرضا حسینی یزدی
• ۱۳۸۹ش.
فریاد روزها ۷۳۴. فریاد روزها
نویسنده: استاد محمدرضا حکیمی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۵۷ش.
۷۳۵. مثل هیچ کس
نویسنده: مریم حیدرزاده
نشر دارینوش، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۷۳۶. پروانه ات خواهم ماند
نویسنده: مریم حیدرزاده
نشر دارینوش، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۷ش.
هفتاد سخن ۷۳۷. هفتاد سخن
سرشناسه: پرویز خانلری
نویسنده: پرویز خانلری
انتشارات توس، تهران، ۱۳۷۰ش.، 4 جلد
سخنواره ۷۳۸. سخنواره
پنجاه‌ و پنج‌ گفتار پژوهشی‌ به‌ یاد دکتر پرویز ناتل خانلری
سرشناسه: ایرج افشار
گردآورنده: استاد ایرج افشار، هانس روبرت رویمر
انتشارات توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
قافله سالار سخن ۷۳۹. قافله سالار سخن
نویسنده: پرویز خانلری
نشر البرز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
سیر بی سلوک ۷۴۰. سیر بی سلوک
مباحثی در زمینه دین، فلسفه، زبان، نقد و نشر
نویسنده: بهاءالدین خرمشاهی
انتشارات ناهید، تهران، ۱۳۷۶ش.
دیوان امام ۷۴۱. دیوان امام
سروده های حضرت امام خمینی (س)
سرشناسه: روح الله خمینی رهبر انقلاب‌ و بنیانگذار جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
نویسنده: روح الله موسوی خمینی
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۳ش.
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.، خطاط: جلیل رسولی
۷۴۲. مرثیه ای که ناسروده ماند
نویسنده: پرویز خرسند
انتشارات اطلاعات، چاپ نهم، تهران، ۱۳۷۱ش.
فرار از فلسفه ۷۴۳. فرار از فلسفه
زندگینامه‌ خود نوشت‌ فرهنگی‌
نویسنده: بهاءالدین خرمشاهی
انتشارات جامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۷۴۴. شمع جمع
شرح‌ و تفسیری‌ بر بخشی‌ از غزلیات‌ حضرت‌ امام خمینی(قدس‌ سره‌الشریف‌)
نویسنده: محسن بینا
انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
۷۴۵. سبوی عشق
غزل های عارفانه امام خمینی...
شاعر: روح الله موسوی خمینی
باده عشق ۷۴۶. باده عشق
اشعار عارفانه حضرت امام خمینی...
نویسنده: روح الله موسوی خمینی
۷۴۷. فرجام عشق
شرحی بر غزل حضرت امام خمینی(قده)
نویسنده: حاج سید عبدالله فاطمی‌نیا
۷۴۸. محرم راز
اشعار عرفانی حضرت امام خمینی سلام الله علیها ...
شاعر: روح الله موسوی خمینی
شاخه های شوق ۷۴۹. شاخه های شوق
به کوشش: علی دهباشی
نشر قطره، تهران، ۱۳۸۶ش.، 2 جلد
چند منظومه ۷۵۰. چند منظومه
سرشناسه: حسین خطیبی
شاعر: حسین خطیبی
آبانگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
از سبزه تا ستاره ۷۵۱. از سبزه تا ستاره
مقالات و مباحثی در زمینه قرآن‌پژوهی، حافظ‌پژوهی ، فلسفه/عرفان/دین‌پژوهی ، ادبیات قدیم و جدید، نقد کتاب و طنز و شعر
نویسنده: بهاءالدین خرمشاهی
نشر قطره، تهران، ۱۳۸۶ش.
دیوان خوشدل تهرانی ۷۵۲. دیوان خوشدل تهرانی
شاعر: خوشدل تهرانی
ما، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
۷۵۳. ساربان سرگردان
(جلد دوم جزیره سرگردانی)
نویسنده: سیمین دانشور
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ اول، تهران، ۱ شهریور ۱۳۸۰ش.
۷۵۴. دبیر ادیب، یادنامه دبیرسیاقی
به کوشش: کمال حاج سید جوادی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۷۵۵. از پرنده های مهاجر بپرس(مجموعه‌ داستان‌)
نویسنده: سیمین دانشور
نشر نو، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۷۵۶. انتخاب (مجموعه داستان)
نویسنده: سیمین دانشور
نشر نقطه، تهران، ۱۳۸۶ش.
۷۵۷. آثار درویشیان در بوته نقد
نویسنده: جعفر کازرونی
ندای فرهنگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
۷۵۸. جدال نقش با نقاش در آثار سیمین دانشور (از آثار سووشون تا آتش خاموش)
نویسنده: هوشنگ گلشیری
انتشارات نیلوفر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
شمع سحر ۷۵۹. شمع سحر
در مدائح و مراثی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام
شاعر: اسدالله دشت گرد اصفهانی
حضور، چاپ اول، قم، ۱۳۷۸ش.
۷۶۰. جزیره سرگردانی
نویسنده: سیمین دانشور
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۰ش.
۷۶۱. شناخت و تحسین هنر
سرشناسه: سیمین دانشور
نویسنده: سیمین دانشور
گردآورنده: مصطفی زمانی نیا
کتاب سیامک، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد
شهرزاد 3 ۷۶۲. شهرزاد 3
به کوشش: حسین ورجانی، مجید حسینی، علی اصغر عزتی پاک
• چاپ اول، قم، ۱۳۸۴ش.، ویراستار: محمود رودگر
مقالات دهخدا ۷۶۳. مقالات دهخدا
به کوشش: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
نویسنده: علی اکبر دهخدا
تیراژه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
دیوان دهخدا ۷۶۴. دیوان دهخدا
سرشناسه: علی اکبر دهخدا
به کوشش: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی
شاعر: علی اکبر دهخدا
تیراژه، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۸ش.
تیراژه، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۶ش.
۷۶۵. چرند و پرند
به کوشش: اکبر مرتضی پور
نویسنده: علی اکبر دهخدا
عطارد، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۷ش.
معرفی و شناخت دهخدا ۷۶۶. معرفی و شناخت دهخدا
سرشناسه: شهناز مرادی کوچی
نویسنده: شهناز مرادی کوچی، فتح الله اسماعیلی گلهرانی
نشر قطره، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
۷۶۷. گلهای پرپر
مجموعه سرودهای انقلابی و نوحه های سینه زنی
نویسنده: علی رحیمی خمینی شهری
نشر روح، قم، ۱۳۶۲ش.
۷۶۸. آوازی در فرجام
کارنامه نصرت رحمانی
سرشناسه: نصرت رحمانی
نویسنده: نصرت رحمانی
نشر علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
۷۶۹. آنچه قاصدک گفت
نویسنده: محمد مهدی رسولی
محراب قلم، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.
مقاله ها و رساله ها ۷۷۰. مقاله ها و رساله ها
۷۷۱. کدام درست است؟(پنج مقاله و پنج گفتگو از رضا رهگذر، پیرامون هنر و ادبیات معاصر کشور)
سرشناسه: رضا رهگذر
گردآورنده: حسین حداد
برگ، تهران، ۱۳۷۳ش.
فاطمه واژه بی خاتمه ۷۷۲. فاطمه واژه بی خاتمه
نویسنده: محمد رضا رنجبر
دار الصادقین، چاپ اول، قم، ۱۳۷۶ش.
۷۷۳. گفتارهای ادبی و اجتماعی
نویسنده: غلامعلی رعدی آذرخشی
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
۷۷۴. دام بی دوام
سایه به سایه با امام مسجد کوفه
نویسنده: محمد رضا رنجبر
دار الصادقین، چاپ اول، قم، ۱۳۷۶ش.
۷۷۵. نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبیات فارسی
سرشناسه: محمود روح الامینی
نویسنده: محمود روح الامینی
آگاه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
طرلان ۷۷۶. طرلان
نویسنده: فریده رهنما، فریده رهنما
انتشارات درسا، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
۷۷۷. دیوان ملک الشعراء ریاضی یزدی
به کوشش: مهدی آصفی
شاعر: محمدعلی ریاضی یزدی
• دیوان ملک الشعراء ریاضی یزدی: شامل قصیده ها، مثنوی ها، قطعه ها، دوستانه ها، نشر جمهوری، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، با مقدمه: حسین آهی
دفتر ایام ۷۷۸. دفتر ایام
مجموعه گفتارها،اندیشه ها،جستجوها
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
انتشارات علمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
نه شرقی، نه غربی، انسانی ۷۷۹. نه شرقی، نه غربی، انسانی
مجموعه‌ مقالات‌، تحقیقات‌، نقدها و نمایشواره‌ها
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
انتشارات سخن، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۸ش.
امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۴ش.
۷۸۰. رویای برزخی
نویسنده: اسماعیل زرعی
سپیده سحر، تهران، ۱۳۷۸ش.
درخت معرفت ۷۸۱. درخت معرفت
جشن نامه استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: علی اصغر محمد خانی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۷۸۲. حیات دوباره ی دیروز
درباره رباعی های ایرج زبردست
به کوشش: بهاءالدین خرمشاهی، محمد اجاقی
نشر نقطه، تهران، ۱۳۸۵ش.
یادگارنامه استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب ۷۸۳. یادگارنامه استاد دکتر عبدالحسین زرین کوب
گردآورنده: علی دهباشی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران، اسفند ۱۳۷۶ش.
حکایت همچنان باقی ۷۸۴. حکایت همچنان باقی
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۹ش.
۷۸۵. نقش بر آب
به همراه جستجوئی چند در باب شعر حافظ، گلشن‌ راز، گذشته‌ نثر فارسی‌، ادبیات‌ تطبیقی‌، اندیشه‌ها، گفت‌ و شنودها و خاطره‌ها
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
انتشارات سخن، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۱ش.
۷۸۶. داستان رستم و سهراب
روایت نقالان
نویسنده: عباس زریری
انتشارات توس، تهران، ۱۳۶۹ش.، ویراستار: جلیل دوستخواه
بزم آوردی دیگر ۷۸۷. بزم آوردی دیگر
یادداشت ها و اندیشه ها ۷۸۸. یادداشت ها و اندیشه ها
از مقالات‌، نقدها و اشارات‌
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب