کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   منطق [BC - BD]
منطق
الألفاظ المستعملة فی المنطق ۱. الألفاظ المستعملة فی المنطق
نویسنده: ابونصر محمد فارابی
مکتبة الزهراء، قم، ۱۴۰۴ق.، محقق: محسن مهدی، با تعلیق: محسن مهدی
اصطلاحات منطقی ۲. اصطلاحات منطقی
نویسنده: محمد مظفری قزوینی
چاپخانه خیام، قم، ۱۳۶۰ش.
رسالة شریفة و عجالة منیفة فی کلیات و رؤوس مسائل المنطق ۳. رسالة شریفة و عجالة منیفة فی کلیات و رؤوس مسائل المنطق
نویسنده: محمد لکهنوی
دار حفظ التراث البحرانی، چاپ اول، ۱۴۳۱ق.، به کوشش: محمود غریفی
ترجمه و شرح الالفاظ المستعملة فی المنطق ۴. ترجمه و شرح الالفاظ المستعملة فی المنطق
نویسنده: حسن ملکشاهی
• الألفاظ المستعملة فی المنطق، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سروش، تهران، ۱۳۷۶ش.
تاریخ منطق ۵. تاریخ منطق
نویسنده: آلکساندراوسیپوویچ ماکوولسکی
مترجم: فریدون شایان
پیشرو، چاپ اول، تهران، -۸۲۴ ۶ش.
ما هو المنطق؟ و عند من؟ ۶. ما هو المنطق؟ و عند من؟
نویسنده: محمدعلی گرامی
مکتبة العلامة، قم، ۲ش.
منطق مقارن ۷. منطق مقارن
نویسنده: محمدعلی گرامی
مترجم: عبدالله بصیری
امید، قم، ۱۳۵۹ش.
ترجمه الجوهر النضید ۸. ترجمه الجوهر النضید
شرح‌ بخش‌ منطق‌ تجرید خواجه‌نصیرالدین‌طوسی‌
نویسنده: علامه حلی
مترجم: منوچهر صانعی دره بیدی
• الجوهر النضید، انتشارات حکمت، تهران، ۱۳۸۴ش.
مناهج الاستدلال ۹. مناهج الاستدلال
دوره کامل منطق ۱۰. دوره کامل منطق
نویسنده: محمد رشاد
نشر اندیشه، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۲ش.
منطق ۱۱. منطق
سرشناسه: محمدرضا مظفر
مترجم: علی شیروانی
دار العلم، چاپ 12م، قم، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد، با تعلیق: غلامرضا فیاضی و محسن غرویان
دار العلم، چاپ چهارم، قم، ۱۳۷۴ش.، 2 جلد، با تعلیق: غلامرضا فیاضی و محسن غرویان
منطق ۱۲. منطق
تئوری تحقیق
مترجم: علی شریعتمداری
۱۳. منطق(1)
۱۴. رسالة فی التصور و التصدیق
نویسنده: ملاصدرا
دارالخلافه، تهران، ۱۳۱۱ق.
• رسالة التصور و التصدیق، بیدار، قم، ۱۳۷۰ش.
الجوهر النضید فی شرح منطق التجرید ۱۵. الجوهر النضید فی شرح منطق التجرید
نویسنده: علامه حلی
دارالخلافه، تهران، ۱۳۱۱ق.
• الجوهر النضید فی شرح منطق التجرید نصیر الدین الطوسی، بیدار، چاپ پنجم، قم، ۱۳۷۰ش.
ترجمه منطق تعلیمی ۱۶. ترجمه منطق تعلیمی
مترجم: سید علی حسینی
انصاری، چاپ اول، قم، ۱۳۸۲ش.
المنطق التعلیمی (منهج‌الجدید فی‌ تعلیم‌المنطق‌ للعلامه‌ المظفر) ۱۷. المنطق التعلیمی (منهج‌الجدید فی‌ تعلیم‌المنطق‌ للعلامه‌ المظفر)
به کوشش: عبدالجواد ابراهیمی
نویسنده: شیخ محمد رضا مظفر
دار الفکر، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۱ش.
منطق ابن حزم اندلسی ۱۸. منطق ابن حزم اندلسی
نگاهی به منطق اسلامی ۱۹. نگاهی به منطق اسلامی
نویسنده: محمدتقی مدرسی
مترجم: حسین اکبری خنجی
مرکز انتشارات اسلامی، چاپ اول، بی جا، ۱۳۶۳ش.
مبانی منطق ۲۰. مبانی منطق
نویسنده: محمدعلی اژه ای
دانشگاه اصفهان، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۷۱ش.
ترجمه و تبیین منطق مظفر ۲۱. ترجمه و تبیین منطق مظفر
نویسنده: شیخ محمد رضا مظفر
مترجم: سید علی حسینی
• ترجمه منطق مظفر، واریان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۰ش.، 2 جلد
منطق و مباحث الفاظ (مجموعه متون و مقالات تحقیقی) ۲۲. منطق و مباحث الفاظ (مجموعه متون و مقالات تحقیقی)
گنجینه خرد ۲۳. گنجینه خرد
بررسی تحلیلی منطق در مهد تمدن اسلامی
نویسنده: مهدی هادوی تهرانی
الزهراء، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.، 2 جلد
التنقیح فی المنطق ۲۴. التنقیح فی المنطق
نویسنده: ملاصدرا
بنیاد حکمت اسلامی صدرا، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.، محقق: غلامرضا یاسی پور، اشراف: محمد خامنه ای، با مقدمه: احد فرامرز قراملکی، مصحح: غلامرضا یاسی پور
رساله حملیه ۲۵. رساله حملیه
تعلیقه بر اساس الاقتباس خواجه نصیرالدین طوسی ۲۶. تعلیقه بر اساس الاقتباس خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده: عبدالله انوار
نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۴ش.، 2 جلد
اساس الإقتباس ۲۷. اساس الإقتباس
سرشناسه: محمد بن محمد نصیرالدین طوسی
نویسنده: خواجه نصیرالدین طوسی
منطق ۲۸. منطق
نویسنده: شیخ محمد رضا مظفر
مترجم: منوچهر صانعی دره بیدی
انتشارات حکمت، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۴۰۶ق.
المنطق ۲۹. المنطق
نویسنده: شیخ محمد رضا مظفر
مطبعة النعمان، چاپ چهارم، نجف، 1968م.، 2 جلد
واریان، قم، ۱۳۷۹ش.، 3 جلد، محقق: سید علی حسینی، با تعلیق: سید علی حسینی، مصحح: سید علی حسینی
موسسه اسماعیلیان، چاپ هفتم، قم، ۱۳۷۴ش.، 3 جلد
انتشارات الهام، تهران، ۱۳۷۶ش.، 3 جلد
مکتبه بصیرتی، چاپ سوم، قم، ۱۴۰۷ش.، 3 جلد
مطبعة النعمان، قم، ۲ش.
۳۰. منطق صوری
سرشناسه: محمد خوانساری
نویسنده: دکتر محمد خوانساری
• چاپ 14م، 2 جلد
رهبر خرد ۳۱. رهبر خرد
نویسنده: میرزا محمود آقا مجتهدخراسانی
خیام، چاپ هفتم، قم، ۱۳۶۳ش.
خیام، چاپ ششم، قم، ۱۳۶۰ش.
۳۲. تمرینات منطق مظفر، بانضمام واژه های منطق
سرشناسه: محسن غرویان
نویسنده: محسن غرویان
دار العلم، چاپ سوم، قم، ۱۳۶۸ش.
تلخیص المنطق [مظفر] ۳۳. تلخیص المنطق [مظفر]
به کوشش: اکبر ترابی
جامعة الزهراء علیهما السلام، چاپ چهارم، قم، ۱۳۷۳ش.
الفتوحات المنطقیة ۳۴. الفتوحات المنطقیة
البصائر النصیریة فی علم المنطق ۳۵. البصائر النصیریة فی علم المنطق
شرح فارسی و حل تمرینهای المنطق ۳۶. شرح فارسی و حل تمرینهای المنطق
شارح: مصطفی حسینی دشتی
• المنطق، موسسه فرهنگی آرایه، تهران، ۱۳۸۰ش.، 2 جلد، مصحح: مصطفی حسینی دشتی
خلاصة المنطق ۳۷. خلاصة المنطق
نویسنده: عبدالهادی فضلی
باقیات، چاپ اول، قم، ۱۴۲۷ق.
۳۸. لوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار
نویسنده: محمد قطب الدین رازی
• الانوار فی المنطق، کتبی نجفی، قم، ۲ش.، خطاط: عبدالرحیم تبریزی
تحریر منطق ۳۹. تحریر منطق
نویسنده: علی شیروانی
دار العلم، چاپ دهم، قم، ۱۳۸۲ش.
آموزش منطق ۴۰. آموزش منطق
دوره مختصر
نویسنده: محسن غرویان
دار العلم، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۹ش.
موسسه انتشارات دارالعلم، چاپ سوم، قم، ۱۳۸۱ش.
منطق المشرقیین و القصیدة المزدوجة فی المنطق ۴۱. منطق المشرقیین و القصیدة المزدوجة فی المنطق
حاشیة الجرجانی علی شرح الشمسیة ۴۲. حاشیة الجرجانی علی شرح الشمسیة
نویسنده: میر شریف جرجانی
• شروح الشمسیة مجموعه حواش و تعلیقات، 2 جلد
• تحریر القواعد المنطقیة علی شرح الرسالة الشمسیة لنجم‌الدین‌ عمربن‌ علی‌ القزوینی‌ المعروف‌ بالکاتبی‌، شریف الرضی، قم، ۱۳۶۲ش.، با مقدمه: میر شریف جرجانی
رفع الغاشیة من غوامض الحاشیة ۴۳. رفع الغاشیة من غوامض الحاشیة
نویسنده: استاد محمدعلی مدرس افغانی
دار الکتاب، قم، ۱۳۶۳ش.
ترجمه و تفسیر تهذیب المنطق تفتازانی ۴۴. ترجمه و تفسیر تهذیب المنطق تفتازانی
مقصود الطالب فی تقریر مطالب المنطق و الحاشیة ۴۵. مقصود الطالب فی تقریر مطالب المنطق و الحاشیة
شارح: محمدعلی گرامی
منشورات الاعلمی، تهران، ۱۳۶۱ش.
الفوائد الفناریه ۴۶. الفوائد الفناریه
نویسنده: محمد فناری
• شرح فناری فی علم المنطق علی ایساغوجی، داراحسان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
هنر فکر کردن ۴۷. هنر فکر کردن
نویسنده: سید علی حسینی
دار العلم، قم، ۱۳۶۴ش.
شرح نفیس حاشیه ملا عبدالله ۴۸. شرح نفیس حاشیه ملا عبدالله
نویسنده: مصطفی حسینی مازندرانی
کتابفروشی طباطبائی، چاپ چهارم، قم، ۱۳۸۴ق.، 2 جلد
شافیه ۴۹. شافیه
نویسنده: استاد ابومعین حجت هاشمی خراسانی
دار الکتاب، چاپ ششم، قم، ۱۳۶۹ش.، 2 جلد
موسسه افست پارت، بی جا، ۱۴۰۲ق.، 2 جلد
التقریب الی الحواشی التهذیب المعروفة بحاشیة ملا عبدالله ۵۰. التقریب الی الحواشی التهذیب المعروفة بحاشیة ملا عبدالله
نویسنده: محمد کرمی
• بی نا، چاپ اول، قم، ۱۳۷۳ق.
منطقیات ۵۱. منطقیات
(شرح مبسوط شرح شمسیه)
نویسنده: محمدرضا اسحاق نیا تربتی
نشر مرتضی، چاپ اول، قم، ۱۳۶۳ش.، 4 جلد
حاشیة ملا عبدالله علی التهذیب ۵۲. حاشیة ملا عبدالله علی التهذیب
نویسنده: ملا عبدالله یزدی
موسسه اسماعیلیان، چاپ پنجم، قم، ۱۳۶۹ش.
مکتبة المفید، چاپ دوم، قم، ۱۳۶۲ش.، با تعلیق: مصطفی حسینی دشتی
• الحاشیة علی تهذیب المنطق للتفتازانی، جماعة ‌المدرسین‌ فی‌ ‌الحوزه‌ ‌العلمیه‌ بقم‌، موسسه‌ ‌النشر ‌الاسلامی‌، قم، ۱۴۱۴ق.
توضیح المنطق ۵۳. توضیح المنطق
شارح: محمدحسین مختاری
نشر مرتضی، قم، ۸ آذر ۱۳۶۴ش.
تحریر القواعد المنطقیة علی شرح الرسالة الشمسیة لنجم‌الدین‌ عمربن‌ علی‌ القزوینی‌ المعروف‌ بالکاتبی‌ ۵۴. تحریر القواعد المنطقیة علی شرح الرسالة الشمسیة لنجم‌الدین‌ عمربن‌ علی‌ القزوینی‌ المعروف‌ بالکاتبی‌
وباسفله‌ حاشیة الشریف‌ علی‌بن‌ محمد الجرجانی‌
نویسنده: محمد قطب الدین رازی
شریف الرضی، قم، ۱۳۶۲ش.، با مقدمه: میر شریف جرجانی
• شروح الشمسیة مجموعه حواش و تعلیقات، 2 جلد
۵۵. شرح الوریقات فی المنطق
تحفة السلاطین (منطق فارسی) ۵۶. تحفة السلاطین (منطق فارسی)
شرح الخبیصی علی متن تهذیب المنطق ۵۷. شرح الخبیصی علی متن تهذیب المنطق
شرح الخبیصی علی تهذیب المنطق و الکلام
نویسنده: عبیدالله بن فضل خبیصی، مسعود تفتازانی
کتابفروشی وجدانی، چاپ سوم، قم
درآمدی بر آموزش منطق روش نقد اندیشه ۵۸. درآمدی بر آموزش منطق روش نقد اندیشه
روش اندیشه ۵۹. روش اندیشه
نویسنده: محمد مفتح همدانی
بنیاد معارف اسلامی، چاپ دوم، قم، ۲ش.
اشکال المیزان در علم منطق ۶۰. اشکال المیزان در علم منطق
نویسنده: محمدنصیر فرصت شیرازی
• اشکال المیزان در علم منطق، کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۱۳۶۰ش.
حدود المنطق ۶۱. حدود المنطق
نویسنده: حبیب ابن بهریز
• المنطق ، حدود المنطق، انجمن فلسفه ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۵۶ش.، 2 جلد، با مقدمه: استاد محمدتقی دانش پژوه، مصحح: استاد محمدتقی دانش پژوه
• المنطق ، حدود المنطق، موسسه پژوهشی حکمت‌ و فلسفه‌ ایران‌، تهران، ۱۳۸۰ش.، با مقدمه: استاد محمدتقی دانش پژوه، مصحح: استاد محمدتقی دانش پژوه
۶۲. منظومه کبری
فوائد منطقی ۶۳. فوائد منطقی
نویسنده: عصام الدین اسفرایینی
تحریریان، اصفهان، ۱۳۸۵ق.، با مقدمه: سید احمد روضاتی، با تعلیق: سید احمد روضاتی
• بی نا، چاپ دوم، قم، ۱۴۰۴ق.، با مقدمه: سید احمد روضاتی، با تعلیق: سید احمد روضاتی
آشنایی با منطق ۶۴. آشنایی با منطق
نویسنده: سید علی حسینی
آزادی، قم، ۱۴۰۲ق.
آشنایی با علم منطق ۶۵. آشنایی با علم منطق
نویسنده: علی شیروانی
دار العلم، قم، ۱۳۷۴ش.
خلاصة المنطق ۶۶. خلاصة المنطق
موجز واف لاهم موضوعات علم المنطق : المصطلحات، التعریف، الاستدلال، مناهج البحث العلمی
نویسنده: عبدالهادی فضلی
مطبعة الآداب، چاپ دوم، نجف، ۱۳۸۹ق.
منطق نوین ۶۷. منطق نوین
مشتمل بر اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقیه
نویسنده: عبدالمحسن مشکوة الدینی
نصر، چاپ اول، تهران، ۲ش.
آگاه، تهران، ۱۳۶۱ش.
علم ما به عالم خارج به‌ عنوان‌ زمینه‌ای‌ برای‌ بکاربردن‌ روش‌ علمی‌ در فلسفه‌ ۶۸. علم ما به عالم خارج به‌ عنوان‌ زمینه‌ای‌ برای‌ بکاربردن‌ روش‌ علمی‌ در فلسفه‌
نویسنده: برتراند راسل
مترجم: منوچهر بزرگمهر
بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۸ش.
۶۹. دو رساله
سقراط حکیم و اندیشه انسان ، آشنایی اجمالی با منطق ریاضی
نویسنده: محمد جواد لاریجانی
مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.
۷۰. رساله ی منطقی ـ فلسفی
مترجم: میرشمس الدین ادیب سلطانی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
۷۱. بنیادهای منطق نگریک
مترجم: میرشمس الدین ادیب سلطانی
امیرکبیر، ویرایش ششم، تهران، ۱۳۷۹ش.
۷۲. پژوهشی در پیرامون مسئله ی تصمیم در منطق‌ طرح‌ چند خوارزمیک‌ تحلیلی‌ - معنایی‌
نویسنده: میرشمس الدین ادیب سلطانی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
برهان ۷۳. برهان
تأملی در فلسفه تاریخ عقل ۷۴. تأملی در فلسفه تاریخ عقل
نویسنده: نصرالله حکمت
انتشارات الهام، تهران، ۱۳۷۵ش.
نقد و درآمدی بر تضاد دیالکتیکی ۷۵. نقد و درآمدی بر تضاد دیالکتیکی
نویسنده: عبدالکریم سروش
• نقدی و درآمدی بر تضاد دیالکتیکی، موسسه فرهنگی صراط، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۲ش.
• نقدی و درآمدی بر تضاد دیالکتیکی، انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، اردیبهشت ۱۳۷۵ش.
۷۶. رسالة الحدود
نویسنده: ابوعلی سینا
۷۷. دوازده رساله در پارادوکس دروغگو
۷۸. از ارسطو تا گودل
مجموعه مقاله های فلسفی ـ منطقی
نویسنده: ضیاء موحد محمدی
هرمس، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.