کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تصوف و عرفان [BP274 - BP296]
تصوف و عرفان
عرفان و انسان امروز ۱. عرفان و انسان امروز
گفتگوهایی‌ با دکتر غلامحسین‌ ابراهیمی‌ دینانی‌ ... [ودیگران‌]
به کوشش: مژگان اینانلو
موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
عشق و عرفان ۲. عشق و عرفان
فرهنگ قیاسی
نویسنده: مهشید مشیری
نشر البرز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۳. فرهنگ اصطلاحات عرفان اسلامی
فارسی ـ انگلیسی و انگلیسی ـ فارسی
گردآورنده: دفتر پژوهش و نشر سهروردی
دفتر پژوهش و نشر سهروردی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، ویراستار: محمود موسوی، با مقدمه: حسین نصر
اصطلاحات الصوفیة ۴. اصطلاحات الصوفیة
نویسنده: عبدالرزاق کاشی
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.، با مقدمه: مجید هادی زاده، با تعلیق: مجید هادی زاده، مصحح: مجید هادی زاده
بیدار، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۰ش.، محقق: محمد کمال ابراهیم جعفر، با تعلیق: محمد کمال ابراهیم جعفر
رسائل فارسی ادهم خلخالی ۵. رسائل فارسی ادهم خلخالی
مشتمل بر چهارده رساله در عقاید و اخلاق و عرفان
به کوشش: عبد الله نورانی
نویسنده: ادهم عزلتی خلخالی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد
لطائف الاعلام فی اشارات اهل الالهام ۶. لطائف الاعلام فی اشارات اهل الالهام
نویسنده: عبدالرزاق کاشی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، قم، ۱۳۷۹ش.، با تعلیق: مجید هادی زاده، مصحح: مجید هادی زاده
التعریفات ۷. التعریفات
نویسنده: میر شریف جرجانی
دارالکتاب المصری، چاپ اول، قاهره، ۱۴۱۱ق. برابر 1991م.
تصوف ایرانی در منظر تاریخی آن ۸. تصوف ایرانی در منظر تاریخی آن
مترجم: مجدالدین کیوانی
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۳ش.
آخرین حجاب (سفری‌ به‌ عالم‌ تعلیمات‌ دراویش‌) ۹. آخرین حجاب (سفری‌ به‌ عالم‌ تعلیمات‌ دراویش‌)
مترجم: مریم بیات
فکر روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
ارزش میراث صوفیه ۱۰. ارزش میراث صوفیه
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
امیرکبیر، چاپ دهم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.
تصوف در اسلام، نگاهی به عرفان شیخ ابوسعید ابوالخیر ۱۱. تصوف در اسلام، نگاهی به عرفان شیخ ابوسعید ابوالخیر
سرشناسه: جلال الدین همائی
نویسنده: جلال الدین همایی
موسسه نشر هما، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
۱۲. اسلام نورانی در تصوف ایرانی
مترجم: فرامرز جواهری نیا
گلبان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
سرچشمه تصوف در ایران ۱۳. سرچشمه تصوف در ایران
به کوشش: عبدالکریم جربزه دار
نویسنده: سعید نفیسی
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
جستجو در تصوف ایران ۱۴. جستجو در تصوف ایران
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
امیرکبیر، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۹ش.
دنباله جستجو در تصوف ایران ۱۵. دنباله جستجو در تصوف ایران
سرشناسه: عبدالحسین زرین کوب
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
امیرکبیر، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
السعادة الأبدیة فی التعریف بمشاهیر الحضرة المراکشیة ۱۶. السعادة الأبدیة فی التعریف بمشاهیر الحضرة المراکشیة
نویسنده: ابن المؤقت
المطبعة والوراقه الوطنیه، چاپ اول، مراکش، 2002م.، 2 جلد، محقق: حسن جلاب و احمد متفکر، با مقدمه: حسن جلاب و احمد متفکر
حلاج ۱۷. حلاج
مترجم: مجدالدین کیوانی
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
چهار گزارش از تذکرة الاولیاء عطار ۱۸. چهار گزارش از تذکرة الاولیاء عطار
نویسنده: بابک احمدی
نشر مرکز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
ناگفته های عارفان ۱۹. ناگفته های عارفان
مجموعه مقالات و مصاحبه‌های منتشر نشده‌ای از عارفان و اولیاء ا...
نویسنده: محمدجواد نورمحمدی
مهرخوبان، چاپ اول، قم، ۱۳۷۹ش.
طبقات الصوفیه ۲۰. طبقات الصوفیه
تقریر درس: خواجه عبدالله انصاری
توس، تهران، ۱۳۶۲ش.، مصحح: محمد سرور مولایی
۲۱. نوشته بر دریا
از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی
نویسنده: ابوالحسن علی خرقانی
دفتر روشنایی ۲۲. دفتر روشنایی
از میراث عرفانی بایزید بسطامی
مترجم: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
انتشارات سخن، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.
چشیدن طعم وقت(مقامات کهن و نویافته بوسعید) از میراث عرفانی ابوسعید ابوالخیر ۲۳. چشیدن طعم وقت(مقامات کهن و نویافته بوسعید) از میراث عرفانی ابوسعید ابوالخیر
ترجمه اخبارالحلاج ۲۴. ترجمه اخبارالحلاج
مترجم: سودابه فضایلی، محمد فضایلی
• اخبار الحلاج، نشر پرسش، بی جا، ۱۳۷۸ش.، مصحح: لوئی ماسینیون
مذهب حلاج ۲۵. مذهب حلاج
سرشناسه: روژه آرنالده
مترجم: عبدالحسین میکده
جامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.
شعله طور ۲۶. شعله طور
نویسنده: دکتر عبدالحسین زرین کوب
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷ش.
احوال و اقوال شیخ ابوالحسن خرقانی ۲۷. احوال و اقوال شیخ ابوالحسن خرقانی
اقوال اهل تصوف درباره او بضمیمه منتخب نورالعلم منقول از نسخه خطی لندن
به کوشش: مجتبی مینوی
طهوری، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۲ش.
تذکرة الاولیاء ۲۸. تذکرة الاولیاء
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
نویسنده: فریدالدین عطار
انتشارات زوار، چاپ 14م، تهران، ۱۳۸۳ش.، مصحح: محمد استعلامی
انتشارات زوار، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۳ش.، مصحح: محمد استعلامی
۲۹. آنسوی حرف و صوت
سرشناسه: محمد بن منور
گردآورنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
ریاض السیاحه ۳۰. ریاض السیاحه
سرشناسه: زین العابدین بن اسکندر شیروانی
نویسنده: زین العابدین شیروانی
سعدی، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.، با مقدمه: حسین بدرالدین، مصحح: اصغر حامد ربانی
طبقات الاولیاء ۳۱. طبقات الاولیاء
نویسنده: عمر ابن ملقن
دار الکتب العلمیة، بیروت، ۱۹۹۸ق.، محقق: مصطفی عبدالقادر عطا
مرتدی بدار آویخته ۳۲. مرتدی بدار آویخته
شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری هروی ۳۳. شیخ الاسلام خواجه عبدالله انصاری هروی
زندگی،آراء،عقایدفلسفی و کلامی
مترجم: عزیزالله علیزاده مالستانی
• تهران، ۱۳۸۶ش.
حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء ۳۴. حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء
نویسنده: ابونعیم اصفهانی
دار الکتاب العربی، چاپ دوم، بیروت، ۱۳۸۷ق.، 11 جلد
صفة الصفوة ۳۵. صفة الصفوة
نویسنده: ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزی
دار المعرفة، چاپ پنجم، بیروت، ۱۴۲۶ق.، 4 جلد، با تعلیق: عبدالرحمن لادقی و حیاة شیحا لادقی
البغیة فی ترتیب أحادیث الحلیة ۳۶. البغیة فی ترتیب أحادیث الحلیة
طبقات الخواص اهل الصدق والاخلاص ۳۷. طبقات الخواص اهل الصدق والاخلاص
نویسنده: احمد زبیدی
مطبعة المیمنیة، مصر، ۱۳۰۶ق.
یادنامه مفاخر کرمان شاه شجاع کرمانی عارف قرن سوم هجری ۳۸. یادنامه مفاخر کرمان شاه شجاع کرمانی عارف قرن سوم هجری
حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر ۳۹. حالات و سخنان ابوسعید ابوالخیر
نویسنده: لطف الله ابوالروح
آگاه، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۷ش.، با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، مصحح: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
مناجات و گفتار پیر هرات خواجه عبدالله انصاری ۴۰. مناجات و گفتار پیر هرات خواجه عبدالله انصاری
به کوشش: فرید مرادی
کلمات: خواجه عبدالله انصاری
گردآورنده: محمد آصف فکرت
نشر ثالث، تهران، ۱۳۸۷ش.
حالات و سخنان شیخ ابوسعید ابوالخیر مهینی ۴۱. حالات و سخنان شیخ ابوسعید ابوالخیر مهینی
متن بازمانده از قرن ششم هجری
به کوشش: استاد ایرج افشار
کتابفروشی فروغی، تهران، ۱۳۴۹ش.
دستور الجمهور فی مناقب سلطان العارفین ابویزید طیفور ۴۲. دستور الجمهور فی مناقب سلطان العارفین ابویزید طیفور
شناسنامه بایزید بسطامی ۴۳. شناسنامه بایزید بسطامی
نویسنده: سازمان ثبت احوال یهود
• چاپ اول، ۱۳۹۱ش.
۴۴. فهارس حلیة الأولیاء
گردآورنده: محمد سعید بن بسیونی زغلول
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۶ق.
سهل نامه ۴۵. سهل نامه
پژوهشی درباره سهل تستری، آراء و شاگردان وی
نویسنده: سید محمد طباطبایی بهبهانی (منصور)
• ضمیمه آینه میراث- 37، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۳ش.
حلاج مرتدّی به دار آویخته ۴۶. حلاج مرتدّی به دار آویخته
ناگفته‌های عارفان ۴۷. ناگفته‌های عارفان
نویسنده: محمدجواد نورمحمدی
انتشارات آفتاب خوبان، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۹۵ش.
غزالی مُجدّد اسلام ۴۸. غزالی مُجدّد اسلام
مترجم: احسان مصحفی
نشر نامک، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۶ش.
احوال و آثار عین القضاة ابوالمعالی‌ عبدالله ‌بن‌ محمدبن‌ علی‌بن‌ الحسن ‌بن‌ علی‌ المیانجی الهمدانی ۴۹. احوال و آثار عین القضاة ابوالمعالی‌ عبدالله ‌بن‌ محمدبن‌ علی‌بن‌ الحسن ‌بن‌ علی‌ المیانجی الهمدانی
نویسنده: رحیم فرمنش
مولی، تهران، ۱۳۳۸ش.
۵۰. عوالم خیال
ابن عربی و مساله کثرت دینی
مترجم: محمود یوسف ثانی
تصوف الشیعة نظرة الی حیاة السید حیدر الآملی و عقائده ۵۱. تصوف الشیعة نظرة الی حیاة السید حیدر الآملی و عقائده
۵۲. عوالم خیال
ابن عربی و مساله کثرت دینی
مترجم: قاسم کاکائی
انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۸۴ش.
هکذا تکلم ابن عربی ۵۳. هکذا تکلم ابن عربی
نویسنده: نصرحامد ابوزید
مرکز الثقافی العربی، چاپ سوم، بیروت، 2006م.
اخبار حلاج ۵۴. اخبار حلاج
نسخه‌ای‌ کهن‌ در سیرت‌ حسین بن منصور حلاج
مترجم: حمید طبیبیان
انتشارات اطلاعات، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۳ش.، با تعلیق: حمید طبیبیان، مصحح: لوئی ماسینیون و پل کراوس
مصنفات فارسی ۵۵. مصنفات فارسی
سرشناسه: احمد بن محمد علاءالدوله سمنانی
نویسنده: احمد علاءالدوله سمنانی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۶۹ش.، به کوشش: نجیب مایل هروی
مفتاح الهدایة و مصباح العنایة ۵۶. مفتاح الهدایة و مصباح العنایة
سیرت نامه سید امین الدین بلیانی
نویسنده: محمود
عین القضاة و استادان او ۵۷. عین القضاة و استادان او
نویسنده: نصر الله پور جوادی
اساطیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴ش.
مقامات ژنده پیل (احمد جام) ۵۸. مقامات ژنده پیل (احمد جام)
به کوشش: حشمت الله مؤید سنندجی
نویسنده: محمد غزنوی
بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، ۱۳۴۰ش.
شرح احوال و نقد و تحلیل آثار احمد جام ۵۹. شرح احوال و نقد و تحلیل آثار احمد جام
نویسنده: علی فاضل
قارا مجموعه ۶۰. قارا مجموعه
کلمات،نصایح و مناقب شیخ صفی الدین اردبیلی
کلماتی از: صفی الدین اردبیلی
گردآورنده: حسین محمدزاده صدیق
مترجم: داود بهلولی
• قارا مجموعه (کلمات،نصایح و مناقب شیخ صفی الدین اردبیلی)، دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، قم، ۱۳۸۵ش.
۶۱. ابن عربی سنی متعصب
تجلی عشق از ابن عربی تا عراقی ۶۲. تجلی عشق از ابن عربی تا عراقی
نویسنده: موسی اکرمی
نشر کارا، اراک، ۱۳۷۴ش.
دیدگاه محی الدین عربی درباره خلفا ۶۳. دیدگاه محی الدین عربی درباره خلفا
نویسنده: علی رضا حسینی
دلیل ما، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۹ش.، ویراستار: فرید مسعودی
تذکره شیخ صفی الدین اردبیلی ۶۴. تذکره شیخ صفی الدین اردبیلی
نویسنده: محمد نشاطی شیرازی
مترجم: داود بهلولی
• ترجمه نسخه خطی تذکره شیخ صفی الدین اردبیلیمحفوظ در کتابخانه سالتیکوف شچدرین سن پترزبورگ روسیه، دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.
• تصحیح نسخه خطی تذکره شیخ صفی الدین اردبیلی، دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.، مصحح: داود بهلولی
مجموعه رسائل و مصنفات ۶۵. مجموعه رسائل و مصنفات
نویسنده: عبدالرزاق کاشی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۰ش.، با مقدمه: مجید هادی زاده، با تعلیق: مجید هادی زاده، مصحح: مجید هادی زاده
لاله ای از ملکوت ۶۶. لاله ای از ملکوت
سیری در زندگی عارف بالله و عاشق دلسوخته اهل بیت علیهم السلام آقای حاج شیخ جعفر مجتهدی
نویسنده: حمید سفیدآبیان
کمال الملک، چاپ پنجم، قم، ۱۴۲۳ق.
عارف ناشناخته ۶۷. عارف ناشناخته
شرح‌ حال‌ عارف‌ کامل‌ آیت‌ الله‌ میرزا علی‌ اکبرآقا مرندی رحمه‌ الله‌
نویسنده: صادق حسن زاده
آل علی، چاپ اول، قم، ۱۳۷۹ش.
فلسفه عرفان شیعی ۶۸. فلسفه عرفان شیعی
با تطبیق بر احوالات عاف ربانی و عالم صمدانی حضرت‌ آیه‌الله‌ العظمی‌ حاج‌ سیدعلی‌ قاضی‌ قدس‌ سره‌ الشریف‌
نویسنده: حسین غفاری
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.
۶۹. آسمانی
شرح زندگانی عارف مکتوم حضرت آیت الله میرزا محمد علی شاه آبادی(ره)
گردآورنده: موسسه فرهنگی مطالعاتی‌ شمس‌ الشموس‌
مؤسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۳ش.
سوخته ۷۰. سوخته
در سیر و سلوک عارف توحیدی آیت الله شیخ محمد جواد انصاری همدانی(1339 ـ 1281 هجری شمسی)
گردآورنده: موسسه فرهنگی مطالعاتی‌ شمس‌ الشموس‌
مؤسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.
۷۱. صحبت جانان
گذری بر سیره سلوکی و شیوه ( و اندیشه ) عرفانی عاف ربانی آیت الله سید عبدالکریم کشمیری
نویسنده: علی اکبر صداقت
مطبوعات دینی، قم، ۱۳۸۲ش.
میناگر دل ۷۲. میناگر دل
شرح احوالات آیت الحق سید عبدالکریم رضوی کشمیری
نویسنده: علی اکبر صداقت
نشر دیوان، قم، ۱۳۸۵ش.
۷۳. آفتاب خوبان
شرح‌ احوال‌ سید العارفین‌ آیت‌ الحق‌ سید عبدالکریم‌ کشمیری‌ (قدس‌ سره‌) (۱۳۰۴ - ۱۳۷۸ش‌.)
نویسنده: علی اکبر صداقت
سپهر آذین، قم، ۱۳۸۴ش.
۷۴. روح و ریحان
شرح‌ حال‌ عالم‌ ربانی‌ و عارف‌ صمدانی‌ آیت‌الله‌ سید عبدالکریم کشمیری قدس‌ سره‌
نویسنده: علی اکبر صداقت
بکاء، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۵ش.
بکاء، قم، ۱۳۸۳ش.
در کوی بی نشان ها ۷۵. در کوی بی نشان ها
سیری‌ در زندگی‌ سالک‌ الی‌ الله‌ و عارف‌ بالله‌ عالم‌ ربانی‌ مرحوم‌ شیخ‌ محمدجواد انصاری‌ همدانی‌(قدس‌ سره‌) (۱۳۳۹ - ۱۲۸۰ هجری‌ شمسی‌)
نویسنده: مصطفی کرمی نژاد
نهاوندی، قم، ۱۳۷۷ش.
اسوة العرفا ۷۶. اسوة العرفا
احمد مطهری، چاپ اول، قم، ۱۴۲۴ق. برابر ۱۳۸۳ش.
آشنای حق ۷۷. آشنای حق
اندیشه و رفتارهای سلوکی آقامحمد بیدآبادی (م 1198ق)
نویسنده: علی صدرائی خوئی
خوئی، چاپ اول، قم، ۱۳۹۱ش.، با تعلیق: آیة الله سید موسی شبیری زنجانی
۷۸. تصوف و تشیع
۷۹. مجمع البحرین
نویسنده: محمد داراشکوه بابری
نشر نقره، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.، محقق: محمد رضا جلالی نائینی، مصحح: محمد رضا جلالی نائینی
تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجری ۸۰. تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجری
مترجم: علیرضا ذکاوتی قراگزلو
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
Reflection of the A wakened ۸۱. Reflection of the A wakened
MIRAT، L - ARIFIN
مترجم: حسن عسکری
• Reflection of the A wakened (MIRAT، L - ARIFIN)، Zahra Trust، لندن، 1983م.
مقامات معنوی عرفان دو عارف نامی ابی اسمعیل خواجه عبدالله انصاری و شمس الدین محمد لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی ۸۲. مقامات معنوی عرفان دو عارف نامی ابی اسمعیل خواجه عبدالله انصاری و شمس الدین محمد لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی
ترجمه و تفسیر منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری
نویسنده: محسن بینا
مدرسه عالی شهید مطهری، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.، 4 جلد
۸۳. شرح منازل السائرین
نویسنده: عبدالرزاق کاشی
• منازل السائرین، بیدار، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ق.، با تعلیق: محسن بیدارفر
دفاعیات عین القضاة همدانی ترجمه رساله شکوی الغریب ۸۴. دفاعیات عین القضاة همدانی ترجمه رساله شکوی الغریب
مترجم: قاسم انصاری
کتابخانه منوچهری، تهران، ۱۳۶۰ش.، با تعلیق: قاسم انصاری
تمهیدات ۸۵. تمهیدات
نویسنده: عبدالله عین القضاة همدانی
کتابخانه منوچهری، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۰ش.، با مقدمه: عفیف عسیران، با تعلیق: عفیف عسیران، مصحح: عفیف عسیران
شرح منازل السائرین الی الحق المبین لأبی اسماعیل الهروی ۸۶. شرح منازل السائرین الی الحق المبین لأبی اسماعیل الهروی
نویسنده: عفیف الدین سلیمان تلمسانی
• منازل السائرین الی الحق المبین لأبی اسماعیل الهروی، بیدار، چاپ اول، قم، ۱۴۱۳ق.، 2 جلد
رساله لوایح ۸۷. رساله لوایح
مجموعه رسائل فارسی خواجه عبدالله انصاری ۸۸. مجموعه رسائل فارسی خواجه عبدالله انصاری
نویسنده: خواجه عبدالله انصاری
توس، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، 2 جلد، با مقدمه: محمد سرور مولایی
توس، تهران، ۱۳۷۷ش.، 2 جلد، با مقدمه: محمد سرور مولایی
منتخب نور العلوم ۸۹. منتخب نور العلوم
گفتارهای: ابوالحسن علی خرقانی
• نور العلوم، بهجت، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۸۴ش.، به کوشش: عبدالرفیع حقیقت
• نور العلوم، بهجت، تهران، ۱۳۸۵ش.، به کوشش: عبدالرفیع حقیقت
• احوال و اقوال شیخ ابوالحسن خرقانی، طهوری، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۲ش.
۹۰. شرح کلمات بابا طاهر
سوانح العشاق ۹۱. سوانح العشاق
نویسنده: احمد بن محمد ‌غز‌الی‌
• دو رساله عرفانی در عشق، کتابخانه منوچهری، چاپ اول، ۱۳۵۹ش.، به کوشش: استاد ایرج افشار
تسنیم المقربین ۹۲. تسنیم المقربین
شرح فارسی منازل السائرین خواجه عبد الله انصاری
نویسنده: شمس الدین محمد تبادکانی طوسی
۹۳. قوت القلوب فی معامله المحبوب و وصف طریق المرید الی مقام التوحید
مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمی ۹۴. مجموعه آثار ابوعبدالرحمن سلمی
عرفان جمالی در اندیشه های احمد غزالی ۹۵. عرفان جمالی در اندیشه های احمد غزالی
نویسنده: محمد رودگر
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ش.
شرح التعرف لمذهب التصوف ۹۶. شرح التعرف لمذهب التصوف
نویسنده: اسماعیل مستملی بخاری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، با مقدمه: نجیب مایل هروی
لمعات ۹۷. لمعات
بانضمام سه شرح از شروح قرن هشتم هجری
نویسنده: ابراهیم عراقی همدانی
مولی، چاپ دوم، تهران، ۱۴۱۳ق.، با مقدمه: محمد خواجوی، مصحح: محمد خواجوی
رسالة الاذکار الموصلة الی حضرة نور الانوار ۹۸. رسالة الاذکار الموصلة الی حضرة نور الانوار
نویسنده: حسن بلاسی شیرازی
• رسالتان فی الحکمة المتعالیه و الفکر الروحی، بی نا، پاریس، 1986م.، با مقدمه: صالح عظیمه
رساله‌ تبصره‌ للمبتدی‌ و تذکره‌ للمنتهی‌ ۹۹. رساله‌ تبصره‌ للمبتدی‌ و تذکره‌ للمنتهی‌
نویسنده: محمد صدرالدین قونوی
• دو رساله در سیر و سلوک، نهضت زنان مسلمان، تهران، ۲۲ بهمن ۱۳۶۰ش.
• آفاق معرفت « تبصرة المبتدی و تذکرة المنتهی »، نشر بخشایش، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.، با مقدمه: نجفقلی حبیبی، مصحح: نجفقلی حبیبی
۱۰۰. فصوص الحکم
نویسنده: محی الدین ابن عربی
الزهراء، چاپ دوم، تهران، آذر ۱۳۷۰ش.، با تعلیق: ابو العلاء عفیفی
ده رساله مترجم ۱۰۱. ده رساله مترجم
نویسنده: محی الدین ابن عربی
مولی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.، با مقدمه: نجیب مایل هروی، با تعلیق: نجیب مایل هروی، مصحح: نجیب مایل هروی
تحریر تمهید القواعد صائن الدین علی بن محمد الترکه ۱۰۲. تحریر تمهید القواعد صائن الدین علی بن محمد الترکه
نویسنده: آیة الله عبدالله جوادی آملی
الزهراء، تهران، ۱۳۷۲ش.
مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه ۱۰۳. مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه
نویسنده: عزالدین محمود کاشانی
موسسه نشر هما، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.، مصحح: جلال الدین همایی
۱۰۴. تعلیقات علی شرح فصوص الحکم و مصباح الانس
نویسنده: روح الله موسوی خمینی
پاسدار اسلام، چاپ اول، قم، ۱۴۱۰ق.
ممد الهمم در شرح فصوص الحکم شیخ اکبر محی الدین بن عربی ۱۰۵. ممد الهمم در شرح فصوص الحکم شیخ اکبر محی الدین بن عربی
شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ۱۰۶. شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم شیخ اکبر محی الدین ابن عربی
۱۰۷. نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص[ابن‌العربی‌]
جامع الاسرار و منبع الانوار ۱۰۸. جامع الاسرار و منبع الانوار
نویسنده: سید حیدر آملی
• جامع الاسرار و منبع الانوار به انضمام رساله نقد النقود فی معرفة الوجود، وزارت فرهنگ و آموزش عالی،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: عثمان اسماعیل یحیی و هانری کربن، مصحح: عثمان اسماعیل یحیی و هانری کربن
المقدمات من کتاب نص النصوص فی شرح فصوص الحکم لمحیی الدین ابن العربی ۱۰۹. المقدمات من کتاب نص النصوص فی شرح فصوص الحکم لمحیی الدین ابن العربی
نویسنده: سید حیدر آملی
توس، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۷ش.، با مقدمه: هانری کربن، مصحح: هانری کربن
الفتوحات المکیة ۱۱۰. الفتوحات المکیة
نویسنده: محی الدین ابن عربی
دار صادر، بیروت، ۲ش.، 4 جلد
شجرة الکون ۱۱۱. شجرة الکون
نویسنده: محی الدین ابن عربی
طریق کمال، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۱۱۲. مرصاد العباد
نویسنده: عبدالله نجم رازی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ ششم، تهران، ۱۳۷۴ش.، به کوشش: محمد امین ریاحی
کتاب المسائل ۱۱۳. کتاب المسائل
نویسنده: محی الدین ابن عربی
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، ۱۳۷۰ش.، با مقدمه: محمد دامادی، با تعلیق: محمد دامادی، مصحح: محمد دامادی
رسائل دهدار ۱۱۴. رسائل دهدار
نویسنده: محمد فانی دهدار شیرازی
نشر نقطه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.، به کوشش: محمدحسین اکبری ساوی
مقالات شمس تبریزی ۱۱۵. مقالات شمس تبریزی
سرشناسه: محمد بن علی شمس تبریزی
کلمات: محمد شمس تبریزی
• مقالات شمس، نشر مرکز، تهران، ۱۳۷۳ش.، مصحح: جعفر مدرس صادقی
شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.، 2 جلد، مصحح: محمد علی موحد
تبیان الرموز ۱۱۶. تبیان الرموز
من و مولانا ۱۱۷. من و مولانا
زندگانی شمس تبریزی و ارتباط او با مولانا جلال الدین
مترجم: شهاب الدین عباسی
مروارید، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۶ش.
شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم ۱۱۸. شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم
نویسنده: علی رضا صدرحسینی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۶ش.
شرح الصلوات المشیشیة ۱۱۹. شرح الصلوات المشیشیة
نویسنده: عبدالرحمن سویدی بغدادی
• کشف الحجب المسبلة علی خرائد التحفه المرسلة و یلیه شرح الصلوات المشیشیة
لوایح جامی ۱۲۰. لوایح جامی
عرفای اسلام ۱۲۱. عرفای اسلام
مترجم: ماهدخت بانو همایی
موسسه نشر هما، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.
رساله تشویق السالکین ۱۲۲. رساله تشویق السالکین
بانضمام رساله لوایح اثر عبدالرحمان جامی و لوامح اثر فخرالدین ابراهیم عراقی
نویسنده: علامه محمدتقی مجلسی
نور فاطمه سلام الله علیها، تهران، ۱۳۶۲ش.
ترجمه رساله لقاء الله ۱۲۳. ترجمه رساله لقاء الله
مترجم: احمد فهری زنجانی
• رساله لقاء الله، فیض کاشانی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۸ش.، با مقدمه: احمد فهری زنجانی، با تعلیق: احمد فهری زنجانی
ریاض العقول ( المشاهد السبع) ۱۲۴. ریاض العقول ( المشاهد السبع)
۱۲۵. نشان از بی نشانها
شرح حال و کرامات و مقالات و طریقه سیر و سلوک ...عرفانی‌ عارف‌ ربانی‌ و مقتدای‌ اهل‌ نظر ... حسنعلی‌ اصفهانی‌
گردآورنده: علی مقدادی اصفهانی
جمهوری، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۳ش.، 2 جلد
آموزه های صوفیان از دیروز تا امروز ۱۲۶. آموزه های صوفیان از دیروز تا امروز
مترجم: حسین حیدری، محمد هادی امینی
قصیده سرا، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۲ش.
تصوف اسلامی و رابطه انسان با خدا ۱۲۷. تصوف اسلامی و رابطه انسان با خدا
مترجم: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
۱۲۸. فتح السبل
تذکرة السالکین ۱۲۹. تذکرة السالکین
( نامه های عرفانی مرحوم آقا محمد بیدآبادی)
نویسنده: علی صدرائی خوئی
گردآورنده: علی صدرائی خوئی
نور السجاد، چاپ اول، قم، ۱۳۸۵ش.
نامه های عین القضات همدانی ۱۳۰. نامه های عین القضات همدانی
نویسنده: عبدالله عین القضاة همدانی
انتشارات زوار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.، 2 جلد، به کوشش: عفیف عسیران و علینقی منزوی تهرانی
مکاتبات عرفانی بین آیتین علمین سید احمد کربلائی و شیخ محمدحسین غروی در شرح دو بیت عطار ۱۳۱. مکاتبات عرفانی بین آیتین علمین سید احمد کربلائی و شیخ محمدحسین غروی در شرح دو بیت عطار
نویسنده: سید احمد کربلایی، آیة الله میرزا محمدحسین غروی اصفهانی (کمپانی)
• مکاتبات عرفانی بین سید احمد حائری و شیخ محمدحسین غروی در شرح دو بیت عطار، وزارت فرهنگ و آموزش عالی،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۱ش.، با تعلیق: جلال الدین آشتیانی، مصحح: جلال الدین آشتیانی
• توحید علمی و عینی در مکاتیب حکمی و عرفانی میان آیتین‌ علمین‌ حاج سید احمد کربلائی و حاج شیخ محمدحسین اصفهانی(کمپانی)، انتشارات حکمت، چاپ اول، -۸۲۰ ۶ش.
• توحید علمی و عینی در مکاتیب حکمی و عرفانی میان آیتین‌ علمین‌ حاج سید احمد کربلائی و حاج شیخ محمدحسین اصفهانی(کمپانی)، علامه طباطبایی، چاپ سوم، مشهد، ۱۴۱۹ق.
مجالس سبعه(هفت خطابه) ۱۳۲. مجالس سبعه(هفت خطابه)
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
نویسنده: مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
کیهان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۲ش.، مصحح: توفیق هاشم پور سبحانی
کیهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۵ش.، مصحح: توفیق هاشم پور سبحانی
کتاب فیه ما فیه ۱۳۳. کتاب فیه ما فیه
سرشناسه: جلال الدین محمد بن محمد مولوی
نویسنده: مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی
امیرکبیر، چاپ ششم، تهران، ۱۳۶۹ش.، با تعلیق: استاد بدیع الزمان فروزانفر، مصحح: استاد بدیع الزمان فروزانفر
امیرکبیر، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۲ش.، با تعلیق: استاد بدیع الزمان فروزانفر، مصحح: استاد بدیع الزمان فروزانفر
شرح شطحیات ۱۳۴. شرح شطحیات
نویسنده: روزبهان بقلی شیرازی
مترجم: محمد علی امیر معزی
طهوری، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۵ش.، با مقدمه: هانری کربن، مصحح: هانری کربن
مجالس ۱۳۵. مجالس
نویسنده: جلال الدین عتیقی تبریزی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۲ش.، محقق: سعید کریمی، مصحح: سعید کریمی
احسن التراتیب في نظم درر المکاتیب ۱۳۶. احسن التراتیب في نظم درر المکاتیب
اسرار النقطه ۱۳۷. اسرار النقطه
نویسنده: میر سید علی همدانی
• مقامات عارفان، کتابخانه مستوفی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۰ش.، شارح: احمد خوشنویس
خلق مدام در عرفان اسلامی و آیین بودایی ذن ۱۳۸. خلق مدام در عرفان اسلامی و آیین بودایی ذن
سیری در اندیشه و شناخت (معرفت) ۱۳۹. سیری در اندیشه و شناخت (معرفت)
نویسنده: ضیاءالدین سجادی
پاژنگ، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.
عقل سرخ ۱۴۰. عقل سرخ
نویسنده: شهاب الدین یحیی سهروردی
مولی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۹ش.
جامع الحکمة ۱۴۱. جامع الحکمة
نویسنده: بابا افضل کاشانی
بنیاد قرآن، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۱ش.، ویراستار: استاد محمدتقی دانش پژوه
۱۴۲. جامع الکلیات
نویسنده: ام سلمه نیریزی
نشر بخشایش، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.، با تعلیق: مهدی افتخار، مصحح: مهدی افتخار
فلسفه عرفان ۱۴۳. فلسفه عرفان
تحلیلی از اصول و مبانی و مسائل عرفان
نویسنده: یحیی یثربی
وحدت وجود در فلسفه و عرفان اسلامی ۱۴۴. وحدت وجود در فلسفه و عرفان اسلامی
نویسنده: حسن امین
بعثت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
۱۴۵. وحدت وجود به روایت ابن عربی و مایستر اکهارت
نویسنده: قاسم کاکائی
انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۸۱ش.
رشحات البحار ۱۴۶. رشحات البحار
عبهر العاشقین ۱۴۷. عبهر العاشقین
زنده عشق ۱۴۸. زنده عشق
چهل مجلس ۱۴۹. چهل مجلس
سرشناسه: احمد بن محمد علاءالدوله سمنانی
گردآورنده: امیر اقبال سمنانی
تقریر سخنان: احمد علاءالدوله سمنانی
طرائق الحقائق ۱۵۰. طرائق الحقائق
نویسنده: محمد معصوم نایب الصدر شیرازی
کتابخانه سنائی، تهران، ۱۳۱۸ش.، 2 جلد، مصحح: محمد جعفر محجوب
بررسی تطبیقی دو مفهوم فنا در عرفان اسلامی و نیروانه در آیین بودا ۱۵۱. بررسی تطبیقی دو مفهوم فنا در عرفان اسلامی و نیروانه در آیین بودا
نویسنده: فاطمه مقدم پور
• ضمیمه نامه انجمن- 5، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ اول، تهران
المنقذ من الضلال والموصل‌ الی‌ ذی‌ العزه‌ والجلال‌ ۱۵۲. المنقذ من الضلال والموصل‌ الی‌ ذی‌ العزه‌ والجلال‌
نویسنده: ابوحامد محمد بن محمد غزالی
دار و مکتبة الهلال، بیروت، 2003م.، با مقدمه: علی بوملحم، با تعلیق: علی بوملحم
مفهوم عرفان ۱۵۳. مفهوم عرفان
نویسنده: علی موحدیان عطار
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.
شناخت اجمالی کلام، فلسفه، عرفان ۱۵۴. شناخت اجمالی کلام، فلسفه، عرفان
دارالهدی، چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ش.
انسان کامل ۱۵۵. انسان کامل
نویسنده: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
صدرا، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
۱۵۶. ترجمه رسالة الولایة
مترجم: صادق حسن زاده
نشر بخشایش، چاپ اول، قم، ۱۳۸۱ش.، با مقدمه: علامه حسن حسن زاده آملی
کرامات و حکایات عاشقان خدا ۱۵۷. کرامات و حکایات عاشقان خدا
نویسنده: جبرائیل حاجی زاده
پرسمان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۲ش.
ترجمه مصباح الهدایة الی الخلافة و الولایة ۱۵۸. ترجمه مصباح الهدایة الی الخلافة و الولایة
مترجم: احمد فهری زنجانی
• مصباح الهدایة الی الخلافة و الولایة، پیام آزادی، تهران، ۱۳۶۰ش.
• مصباح الهدایة الی الخلافة و الولایة، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، با مقدمه: جلال الدین آشتیانی
ولایت تکوینی ۱۵۹. ولایت تکوینی
نویسنده: همایون همتی
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.
ولایت نامه ۱۶۰. ولایت نامه
ترجمه‌ رساله‌ الولایه‌ مرحوم‌ علامه‌ طباطبائی‌ (قدس سره)
مترجم: همایون همتی
امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۶ش.
خاتم اولیاء از دیدگاه ابن عربی  و علامه آشتیانی ۱۶۱. خاتم اولیاء از دیدگاه ابن عربی و علامه آشتیانی
تحفه صالح ۱۶۲. تحفه صالح
رسائل خواجه عبدالله انصاری ۱۶۳. رسائل خواجه عبدالله انصاری
نویسنده: خواجه عبدالله انصاری
• رسائل جامع عارف قرن پنجم هجری قمری خواجه عبدالله انصاری هروی قدس سره، خیام، تهران، ۱۳۸۸ش.، ویراستار: فرشته میلاد
• رسائل عارف‌ قرن‌ چهارم‌ هجری‌ خواجه‌ عبدالله انصاری، کتابفروشی فروغی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۴۷ش.، با مقدمه: سلطانحسین تابنده گنابادی، مصحح: سید حسن وحید دستگردی
رسالة فی السیر و السلوک ۱۶۴. رسالة فی السیر و السلوک
نویسنده: محمد مهدی طباطبائی بروجردی
• دو رساله در سیر و سلوک، نهضت زنان مسلمان، تهران، ۲۲ بهمن ۱۳۶۰ش.
نگرشی به حقایق باطنی اسلام و تائوئیسم ۱۶۵. نگرشی به حقایق باطنی اسلام و تائوئیسم
مترجم: دل آرا قهرمان
نشر آبی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹ش.
گنجینه عرفان ۱۶۶. گنجینه عرفان
مشتمل بر پنج رساله ارزنده در سیر و سلوک
به کوشش: صادق حسن زاده
مومنین، چاپ اول، قم، ۱۳۷۷ش.
صد میدان ۱۶۷. صد میدان
نویسنده: خواجه عبدالله انصاری
طهوری، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۸ش.، به کوشش: قاسم انصاری
کتابسرای اشراق، چاپ اول، قم، ۱۳۸۲ش.، با مقدمه: محمود نجفی ، مصحح: محمود نجفی
رساله ذکریه ۱۶۸. رساله ذکریه
اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن ۱۶۹. اندر غزل خویش نهان خواهم گشتن
سماع نامه های فارسی
سرشناسه: نجیب مایل هروی
نویسنده: نجیب مایل هروی
نشر نی، تهران، ۱۳۷۲ش.
تصوف در یکصد پرسش و پاسخ ۱۷۰. تصوف در یکصد پرسش و پاسخ
مترجم: توفیق هاشم پور سبحانی
نشر دریا، ایران، ۱۳۶۹ش.
ابعاد عرفانی اسلام ۱۷۱. ابعاد عرفانی اسلام
مترجم: عبدالرحیم گواهی
دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
مدخل السلوک الی منازل الملوک ۱۷۲. مدخل السلوک الی منازل الملوک
عارفان مسلمان و شریعت اسلام ۱۷۳. عارفان مسلمان و شریعت اسلام
نویسنده: علی آقا نوری
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۷ش.
۱۷۴. SUFISM
critical concepts in Islamic studies‏
نویسنده: لوید وینسنت جان ریجن
Routledge، لندن، 2008م.، 4 جلد
درآمدی به تصوف ۱۷۵. درآمدی به تصوف
مترجم: محمدرضا رجبی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۸ش.
تذکرة المتقین ۱۷۶. تذکرة المتقین
کتابی‌ شریف‌ و کامل‌ در آداب‌ سلوک‌ به‌ سوی‌ خدا
نویسنده: محمدباقر بهاری همدانی
نور فاطمه سلام الله علیها، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۱ش.
• تذکرة المتقین ، شرح دعاء کمیل، کتابفروشی احمد فرهومند، تهران، ۱۳۷۸ق.
کتابفروشی مصطفوی، چاپ سوم، قم، ۱۳۷۲ش.
شذرات المعارف ۱۷۷. شذرات المعارف
به‌ضمیمه‌۱. رساله‌ شرکت‌ مخمس‌ ۲. سه‌ یادداشت‌ منتشر نشده‌ از معظم‌ له‌ ۳. نسخه‌شناسی‌ کتاب‌ شذرات‌ المعارف
نویسنده: آیت الله محمد علی شاه آبادی
نهضت زنان مسلمان، تهران، ۱۳۶۰ش.
سیر الی الله ۱۷۸. سیر الی الله
نویسنده: حسن ابطحی
• چاپ اول، مشهد، ۱۳۷۱ش.
رساله لقاء الله در منازل سلوک به مقام لقاء الله ۱۷۹. رساله لقاء الله در منازل سلوک به مقام لقاء الله
مستفاد از آیات کریمه و روایات شریفه با ترتیب منازل و مقامات
نویسنده: حسن مصطفوی
سیر و سلوک ۱۸۰. سیر و سلوک
نویسنده: بانو امین اصفهانی
نهضت زنان مسلمان، اصفهان، ۸ شهریور ۱۳۶۱ش.
الاسراء الی مقام الاسری ۱۸۱. الاسراء الی مقام الاسری
نویسنده: محی الدین ابن عربی
طهوری، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.، با مقدمه: جعفر سجادی
شرح رسالة فی السیر و السلوک ۱۸۲. شرح رسالة فی السیر و السلوک
نویسنده: حسن مصطفوی
• رسالة فی السیر و السلوک، امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۷ش.، با مقدمه: حسن مصطفوی
تعلیقات علامه طهرانی بر مکاتبات عرفانی سید احمد حائری و شیخ محمدحسین غروی ۱۸۳. تعلیقات علامه طهرانی بر مکاتبات عرفانی سید احمد حائری و شیخ محمدحسین غروی
نویسنده: علامه محمد حسین حسینی طهرانی
• توحید علمی و عینی در مکاتیب حکمی و عرفانی میان آیتین‌ علمین‌ حاج سید احمد کربلائی و حاج شیخ محمدحسین اصفهانی(کمپانی)، علامه طباطبایی، چاپ سوم، مشهد، ۱۴۱۹ق.
• توحید علمی و عینی در مکاتیب حکمی و عرفانی میان آیتین‌ علمین‌ حاج سید احمد کربلائی و حاج شیخ محمدحسین اصفهانی(کمپانی)، انتشارات حکمت، چاپ اول، -۸۲۰ ۶ش.
حسن دل ۱۸۴. حسن دل
تعلیقات علامه محمد حسین طباطبائی بر مکاتبات عرفانی سید احمد حائری و شیخ محمد حسین غروی ۱۸۵. تعلیقات علامه محمد حسین طباطبائی بر مکاتبات عرفانی سید احمد حائری و شیخ محمد حسین غروی
نویسنده: آیة الله سید محمدحسین طباطبائی (علامه طباطبائی)
• توحید علمی و عینی در مکاتیب حکمی و عرفانی میان آیتین‌ علمین‌ حاج سید احمد کربلائی و حاج شیخ محمدحسین اصفهانی(کمپانی)، انتشارات حکمت، چاپ اول، -۸۲۰ ۶ش.
مناقب الصفویه ۱۸۶. مناقب الصفویه
محاسن الأخیار ۱۸۷. محاسن الأخیار
ترجمه مشکاة الأنوار
مترجم: عزیزالله عطاردی قوچانی
پند صالح ۱۸۸. پند صالح
نویسنده: محمدحسن صالح علیشاه گنابادی
حقیقت، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۶ش.
شرح رساله شریفه پند صالح ۱۸۹. شرح رساله شریفه پند صالح
نویسنده: نورعلی تابنده
• 14 جلد
۱۹۰. حروفیه در تاریخ
سرشناسه: یعقوب آژند
نویسنده: یعقوب آژند
نشر نی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
تذکره بغراخانی (تذکره مشایخ اویسیه) ۱۹۱. تذکره بغراخانی (تذکره مشایخ اویسیه)
خواجگان چشت، سیر الاقطاب ۱۹۲. خواجگان چشت، سیر الاقطاب
مجموعه زندگی نامه های مشایخ چشتیه
نویسنده: شیخ الله دیه چشتی
علم، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.، مصحح: محمد سرور مولایی
پشمینه پوشان ۱۹۳. پشمینه پوشان
فرهنگ سلسله های صوفیه
نویسنده: علی سیدین
نشر نی، تهران، ۱۳۸۷ش.
سیر تاریخی طریقه بکتاشیه ۱۹۴. سیر تاریخی طریقه بکتاشیه
نویسنده: عطا ابراهیمی راد
نشر ثالث، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
فضل‌الله استرآبادی و حروفیّه ۱۹۵. فضل‌الله استرآبادی و حروفیّه
مترجم: مجتبی نماینده‌نیاسر
نشر نامک، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۶ش.
۱۹۶. رسالة اوصاف الاشراف
مترجم: محمد خلیلی
مطبعة النجف، نجف، 1956م.
۱۹۷. عارفی از الجزایر
اوصاف الاشراف ۱۹۸. اوصاف الاشراف
مروج اسلام در ایران صغیر احوال و آثار میر سید علی همدانی ۱۹۹. مروج اسلام در ایران صغیر احوال و آثار میر سید علی همدانی
به انضمام رساله همدانیه
نویسنده: پرویز اذکائی
دانشگاه بو علی سینا، چاپ اول، همدان، ۱۳۷۰ش.
احوال و آثار و اشعار میر سید علی همدانی [با شش رساله از وی] ۲۰۰. احوال و آثار و اشعار میر سید علی همدانی [با شش رساله از وی]
نویسنده: محمد ریاض
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ دوم، اسلام آباد، ۱۳۷۰ش.
• احوال و آثار و اشعار میر سید علی همدانی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، اسلام آباد، ۱۴۰۵ق.
از خاک تا خاکسار: سلسله سلمانی ابوترابی جلالی ۲۰۱. از خاک تا خاکسار: سلسله سلمانی ابوترابی جلالی
خاکسار (غلام علیشاهی)
نویسنده: ت. ادهمی (محو علیشاه)
شایورد، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.
۲۰۲. مولویه بعد از مولانا
نویسنده: عبدالباقی گولپینارلی
مترجم: توفیق هاشم پور سبحانی
کیهان، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.
قلندریه در تاریخ ۲۰۳. قلندریه در تاریخ
دگردیسیهای یک ایدئولوژی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
مناقب العارفین ۲۰۴. مناقب العارفین
نویسنده: شمس الدین افلاکی العارفی
دنیای کتاب، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۲ش.، 2 جلد، مصحح: تحسین یازیجی
الشیخ خالد النقشبندی ۲۰۵. الشیخ خالد النقشبندی
العالم المجدد حیاته واهم مؤلفاته
گردآورنده: نزار اباظة
دار الفکر، ۱۴۱۹ق.
سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین (در شرح احوال خواجه عبدالله احرار) ۲۰۶. سلسلة العارفین و تذکرة الصدیقین (در شرح احوال خواجه عبدالله احرار)
احوال و سخنان خواجه عبید الله احرار ۲۰۷. احوال و سخنان خواجه عبید الله احرار
مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، ویرایش اول، تهران، ۱۳۸۰ش.، با مقدمه: سید عارف نوشاهی، با تعلیق: سید عارف نوشاهی، مصحح: سید عارف نوشاهی
روستای ایستا ۲۰۸. روستای ایستا
پژوهشی درباره اهل توقف در طالقان
نویسنده: حسین عسگری
نشر سعید محبی، تهران، ۱۳۸۹ش.
السعادة الابدیة فیما جاء به النقشبندیه ۲۰۹. السعادة الابدیة فیما جاء به النقشبندیه
الجنابذي (منهجه وآراؤه الفلسفیة) ۲۱۰. الجنابذي (منهجه وآراؤه الفلسفیة)
نویسنده: حیدر القرشي
موسسه معارف اسلامی کوثر، چاپ اول، قم، ۱۳۹۶ش.
فتوت نامه ها و رسائل خاکساریه (سی رساله) ۲۱۱. فتوت نامه ها و رسائل خاکساریه (سی رساله)
گردآورنده: مهران افشاری
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
عارف و صوفی چه میگویند؟ بحثی‌ در مبادی‌ و اصول‌ تصوف‌ و عرفان‌ ۲۱۲. عارف و صوفی چه میگویند؟ بحثی‌ در مبادی‌ و اصول‌ تصوف‌ و عرفان‌
عرفان و عارف نمایان ۲۱۳. عرفان و عارف نمایان
ترجمه کتاب کسر اصنام الجاهلیة
مترجم: محسن بیدارفر
الزهراء، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۶ش.
تحقیق در تصوف ۲۱۴. تحقیق در تصوف
نویسنده: علی مازندرانی
• تهران، ۱۳۵۲ش.
الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان ۲۱۵. الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان
نویسنده: ابن تیمیه
محب الدین الخطیب، چاپ سوم، قاهره، ۱۳۸۷ق.
تحفه الاخیار ۲۱۶. تحفه الاخیار
بحثی در پیرامون آراء و عقاید صوفیه
نویسنده: محمد طاهر بن محمد حسین قمی
مدرسة الامام امیرالمومنین (ع)، چاپ اول، قم، ۱۳۶۹ش.، محقق: داوود الهامی، با مقدمه: داوود الهامی
۲۱۷.