کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   احادیث شیعه [BP128 - BP140]
احادیث شیعه
۱. کتاب الطب
نویسنده: عبدالله ، حسین
محمد حسین کوشانپور، تهران، ۲ش.
بازسازی متون کهن حدیث شیعه ۲. بازسازی متون کهن حدیث شیعه
روش،تحلیل،نمونه
نویسنده: محمد عمادی حائری
۳. کتاب نثر اللئالی
المحاسن ۴. المحاسن
نویسنده: احمد بن محمد بن خالد برقی
دارالکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۷۰ق.، 2 جلد، با تعلیق: جلال الدین حسینی، مصحح: جلال الدین حسینی
کتاب ابی الجعد ۵. کتاب ابی الجعد
نویسنده: احمد ابی جعده
• تهران، ۱۲۷۷ق.
الاستبصار فیما اختلف منه الأخبار ۶. الاستبصار فیما اختلف منه الأخبار
نویسنده: شیخ طوسی
• الکتب الأربعة، انتشارات انصاریان، چاپ دوم، قم، ۱۴۲۶ق.، 2 جلد، اشراف: صادق برزگر بفرویی
دارالکتب الإسلامیة، چاپ دوم، نجف، ۱۳۷۶ق.، 4 جلد، محقق: حسن موسوی خرسان، اشراف: حسن موسوی خرسان
کتاب الاخبار ۷. کتاب الاخبار
نویسنده: علی نوفلی
گردآورنده: دکتر رسول جعفریان
حبیب، قم، ۱۳۸۷ش.
مسائل علی بن جعفر ومستدرکاتها ۸. مسائل علی بن جعفر ومستدرکاتها
مسند زرارة بن اعین الکوفی الشیبانی ۹. مسند زرارة بن اعین الکوفی الشیبانی
مختصر بصائر الدرجات ۱۰. مختصر بصائر الدرجات
گردآورنده: عزالدین ابومحمد حسن حلی
مطبعة الحیدریة، نجف، ۱۳۷۰ش.
مسند ابی بصیر ۱۱. مسند ابی بصیر
گردآورنده: بشیر محمدی مازندرانی
• قم، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
ترجمة کتاب المؤمن ۱۲. ترجمة کتاب المؤمن
مترجم: مرتضی حسین صاحب قبله (صدر الافاضل)
• کتاب المؤمن، دار الثقافة، چاپ دوم، کراچی، ۱۹۸۳ق.، محقق: مرتضی حسین صاحب قبله (صدر الافاضل)
تقریر المصیر ۱۳. تقریر المصیر
نویسنده: شیخ محمدحسین فقیه مازندرانی
المکتبة الحیدریة، چاپ اول، قم، ۱۴۲۶ق. برابر ۱۳۸۴ش.
المعجم المفهرس لالفاظ لاحادیث عن الکتب الاربعة ( الاستبصار، الکافی، التهذیب، من لایحضره الفقیه) ۱۴. المعجم المفهرس لالفاظ لاحادیث عن الکتب الاربعة ( الاستبصار، الکافی، التهذیب، من لایحضره الفقیه)
گردآورنده: منیژه اجتهادی
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.
الأصول الستة عشر ۱۵. الأصول الستة عشر
من الأصول الأولیة فی الروایات وأحادیث أهل البیت علیهم السلام
دار الشبستری، چاپ دوم، قم، ۱۴۰۵ق.
۱۶. الأصول الستة عشر
مطبعة الحیدریة، ۱۳۷۱ق.
الأمالی للشیخ الصدوق ۱۷. الأمالی للشیخ الصدوق
الحاشیة علی کتاب من لایحضره الفقیه [ابن‌بابویه‌] ۱۸. الحاشیة علی کتاب من لایحضره الفقیه [ابن‌بابویه‌]
الکافی ۱۹. الکافی
نویسنده: محمد کلینی رازی
• الأصول من الکافی، کتابفروشی صدوق، چاپ دوم، ۱۳۸۱ق.، 2 جلد، اشراف: علی اکبر غفاری، مصحح: علی اکبر غفاری
• الأصول من الکافی، دار الاضواء، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.، 2 جلد، اشراف: علی اکبر غفاری، مصحح: علی اکبر غفاری
دارالکتب الإسلامیة، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۶۳ش.، 8 جلد، با تعلیق: علی اکبر غفاری، مصحح: علی اکبر غفاری
• الکتب الأربعة، انتشارات انصاریان، چاپ دوم، قم، ۱۴۲۶ق.، 2 جلد، اشراف: صادق برزگر بفرویی
• Al - kafi، مؤسسه جهانی خدمات اسلامی، تهران، 1978م.، 17 جلد
روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه ۲۰. روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه
المعجم المفهرس لألفاظ أحادیث کتاب التوحید للشیخ الصدوق ۲۱. المعجم المفهرس لألفاظ أحادیث کتاب التوحید للشیخ الصدوق
گردآورنده: خانه کتاب
مهام، تهران، ۱۳۷۴ش.، اشراف: علی رضا برازش
۲۲. مقدمة مرآة العقول
فی شرح أخبار آل الرسول
نویسنده: مرتضی عسکری
مکتبة ولی العصر، چاپ اول، ۱۳۵۶ش.، 2 جلد
علل الشرایع ۲۳. علل الشرایع
نویسنده: شیخ صدوق
مومنین، قم، ۱۳۸۰ش.، 2 جلد، محقق: محمدجواد ذهنی تهرانی
انتشارات علمیّه قم، چاپ دوم، قم، ۱۳۹۸ش.، 2 جلد، مصحح: فضل الله طباطبائی یزدی
التوحید ۲۴. التوحید
راهنمای کتب اربعة ۲۵. راهنمای کتب اربعة
نویسنده: محمد مظفری قزوینی
چاپخانه علمیه، قم، ۱۴۰۵ق.
ترجمه علل الشرایع ۲۶. ترجمه علل الشرایع
مترجم: محمدجواد ذهنی تهرانی
• علل الشرایع، مومنین، قم، ۱۳۸۰ش.، 2 جلد، محقق: محمدجواد ذهنی تهرانی
الشیخ الکلینی البغدادی وکتابه الکافی ۲۷. الشیخ الکلینی البغدادی وکتابه الکافی
الفروع
نویسنده: ثامر هاشم حبیب عمیدی
حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ اول، قم، ربیع الاول ۱۴۱۴ق.
۲۸. تجرید أسانید الکافی وتنقیحها وتهذیبها
معانی الأخبار ۲۹. معانی الأخبار
کفایة فی النص علی الأئمة الإثنی عشر ۳۰. کفایة فی النص علی الأئمة الإثنی عشر
نویسنده: علی خزاز رازی
• کتاب الکفایة في النصوص علی الأئمة الاثني عشر علیهم السلام، کتابخانه علامه مجلسی، چاپ اول، قم، ۱۴۳۹ق. برابر ۱۳۹۶ش.، محقق: رضا رفیعی، اشراف: کتابخانه علامه مجلسی
• کفایة الأثر فی النص علی الأئمة الإثنی عشر، بیدار، قم، ۱۴۰۱ق.، محقق: عبداللطیف حسینی کوه کمری خوئی
• کفایة الاثر فی النصوص علی الائمة الاثنی عشر، دلیل ما، قم، ۱۴۳۰ق.، محقق: محمدکاظم موسوی و عقیل ربیعی
المعجم المفهرس لألفاظ الأصول من الکافی ۳۱. المعجم المفهرس لألفاظ الأصول من الکافی
نویسنده: علی رضا برازش
• چاپ اول، تهران، ۱۴۰۸ق.، 2 جلد
شرح توحید الصدوق ۳۲. شرح توحید الصدوق
عناوین کتاب الکافی مع ذکر الکتب والأبواب ۳۳. عناوین کتاب الکافی مع ذکر الکتب والأبواب
حاذق، قم
تعلیقات کافی ۳۴. تعلیقات کافی
نویسنده: علامه شیخ محمدرضا جعفری اشکوری
بنیاد فرهنگ جعفری، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۶ش.
بحوث حول روایات الکافی ۳۵. بحوث حول روایات الکافی
دراسة نقدیة لکتاب الشیخ الکلینی البغدادی وکتابه الکافی ویتضمن مجموعة فوائد مهمة فی علمی الرجال والحدیث
نویسنده: امین ترمس عاملی
دار الهجرة، قم، ۱۴۱۵ق.
عیون أخبار الرضا ۳۶. عیون أخبار الرضا
نویسنده: شیخ صدوق
المیرزا محمد رضا المشهدی، ۱۳۷۷ق.، 2 جلد، با تعلیق: حسین اعلمی، مصحح: مهدی لاجوردی
موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۴ق.، 2 جلد، با مقدمه: حسین اعلمی، با تعلیق: حسین اعلمی، مصحح: حسین اعلمی
شرح اصول الکافی ۳۷. شرح اصول الکافی
نویسنده: ملاصدرا
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۰ش.، 3 جلد، با تعلیق: حکیم ملا علی نوری، مصحح: محمد خواجوی
دفاع عن الکافی ۳۸. دفاع عن الکافی
دراسة نقدیة مقارنة لاهم الطعون والشبهات المثارة حول کتاب الکافی للشیخ الکلینی
نویسنده: ثامر هاشم حبیب عمیدی
Al - kafi ۳۹. Al - kafi
مترجم به زبان انگلیسی: علامه شیخ محمدرضا جعفری اشکوری
مؤسسه جهانی خدمات اسلامی، تهران، 1978م.، 17 جلد
واژه های اخلاقی منتخب از اصول کافی ۴۰. واژه های اخلاقی منتخب از اصول کافی
تلخیص و تنظیم شده از قسمت دوم
گردآورنده: ابراهیم پیشوائی ملایری
یاسر، قم، ۱۳۶۱ش.، با مقدمه: آیة الله میرزا علی مشکینی اردبیلی
نظم المتناثر من الحدیث المتواتر ۴۱. نظم المتناثر من الحدیث المتواتر
نویسنده: محمد بن جعفر کتانی
دار الکتب السلفیة، چاپ دوم، ویرایش دوم، قاهره
من لایحضره الفقیه ۴۲. من لایحضره الفقیه
نویسنده: شیخ صدوق
• من لا یحضره الفقیه، دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، نجف، ۱۳۷۷ق.، 4 جلد، محقق: حسن موسوی خرسان، اشراف: حسن موسوی خرسان
• الکتب الأربعة، انتشارات انصاریان، چاپ دوم، قم، ۱۴۲۶ق.، 2 جلد، اشراف: صادق برزگر بفرویی
الاعلام الهادیة الرفیعة فی اعتبار الکتب الاربعة المشهورة و امثالها ۴۳. الاعلام الهادیة الرفیعة فی اعتبار الکتب الاربعة المشهورة و امثالها
نزهة الناظر و تنبیه الخاطر ۴۴. نزهة الناظر و تنبیه الخاطر
کتاب نفیس یحتوی علی حکم و آثار للنبی و آله الهداة علیهم السلام
به کوشش: جلال طبیب پور اصفهانی
نویسنده: حسین حلوانی
چاپخانه سعید، مشهد، ۱۴۰۴ق.
موسسة الامام المهدی(ع)، چاپ اول، قم، ۱۴۰۸ق.
کتاب الغیبه ۴۵. کتاب الغیبه
نویسنده: شیخ طوسی
• کتاب الغیبة، بنیاد معارف اسلامی، چاپ اول، قم، شعبان ۱۴۱۱ق.، محقق: عبادالله تهرانی و علی احمد ناصح
• کتاب الغیبة، مکتبة نینوی الحدیثة، قم، با مقدمه: علامه شیخ آقابزرگ تهرانی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار[محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌] ۴۶. ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار[محمدبن‌ حسن‌ طوسی‌]
زمین و آسمان و ستارگان از نظر قرآن ۴۷. زمین و آسمان و ستارگان از نظر قرآن
نویسنده: محمد صادقی تهرانی
کتابفروشی مصطفوی، تهران، ۱۳۴۴ش.
مناهج الأخیار فی شرح الاستبصار ۴۸. مناهج الأخیار فی شرح الاستبصار
کشف الأسرار فی شرح الإستبصار ۴۹. کشف الأسرار فی شرح الإستبصار
نویسنده: سید نعمت الله جزائری
دار الکتاب، چاپ اول، قم، ۱۴۰۸ق.، 2 جلد، محقق: طیب جزائری، اشراف: طیب جزائری، با تعلیق: طیب جزائری
الأمالی للشیخ الطوسی ۵۰. الأمالی للشیخ الطوسی
نویسنده: شیخ طوسی
• الامالی، دارالکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۸۱ش.، محقق: بهراد جعفری و علی اکبر غفاری
۵۱. البیان فی عدای القران
۵۲. جامع الأخبار
نویسنده: محمد بن محمد شعیری
موسسة الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، بیروت، ۱۴۰۶ق.
عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة ۵۳. عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة
نویسنده: ابن ابی جمهور
سید الشهداء، چاپ اول، قم، ۱۴۰۳ق.، 4 جلد، محقق: مجتبی عراقی، با مقدمه: آیة الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی
الشهاب في الحکم والآداب ۵۴. الشهاب في الحکم والآداب
نویسنده: الإمام العلامة ابي عبدالله محمد بن سلامة الشافعي
۵۵. علم التخاطب الاسلامی
دراسة لسانیة لمناهج علماء الاصول فی فهم النص
نویسنده: محمد محمد یونس علی
دار المدار الاسلامی، بیروت، 2006م.
الوافی ۵۶. الوافی
إتّهامات الأنبیاء في النص القرآنی ۵۷. إتّهامات الأنبیاء في النص القرآنی
بحار الأنوار فی تفسیر المأثور للقرآن ۵۸. بحار الأنوار فی تفسیر المأثور للقرآن
نویسنده: کاظم مراد خانی
طور، چاپ اول، تهران، ۱۴۱۱ق.، 2 جلد
نوادر الاخبار فی ما یتعلق باصول‌الدین ۵۹. نوادر الاخبار فی ما یتعلق باصول‌الدین
الفریدة فی لوعة الشهیدة علیها السلام ۶۰. الفریدة فی لوعة الشهیدة علیها السلام
من موسوعة بحار الأنوار
نویسنده: علامه محمد باقر مجلسی
دلیل ما، چاپ اول، قم، ۱۴۲۶ق.، محقق: عبدالزهرا علوی، با مقدمه: عبدالزهرا علوی
۶۱. خاتمة مستدرک الوسائل
الدر المنثور من المأثور وغیر المأثور ۶۲. الدر المنثور من المأثور وغیر المأثور
نویسنده: علی بن محمد بن حسن جبعی عاملی
مطبعة مهر، چاپ اول، قم، ۱۳۹۸ق.، 2 جلد
الانوار النعمانیة ۶۳. الانوار النعمانیة
منتقی الجمان فی الأحادیث الصحاح والحسان ۶۴. منتقی الجمان فی الأحادیث الصحاح والحسان
مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل‌ ۶۵. مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل‌
نویسنده: میرزا حسین نوری طبرسی
• مستدرک الوسائل، مکتبة الإسلامیة، ۱۳۸۳ق.، 3 جلد
مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، چاپ اول، قم، ۱۴۰۸ق.، 25 جلد
۶۶. المعجم المفهرس لألفاظ أحادیث وسائل الشیعة
گردآورنده: علی رضا برازش
جلوه پاک، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.، 7 جلد
المعجم المفهرس لألفاظ أحادیث وسائل الشیعة ۶۷. المعجم المفهرس لألفاظ أحادیث وسائل الشیعة
وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشیعة ۶۸. وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشیعة
نویسنده: شیخ حر عاملی
مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، چاپ دوم، قم، جمادی الثانی ۱۴۱۴ق.، 30 جلد
۶۹. جمع الفوائد من جامع الاصول ومجمع الزوائد
نویسنده: محمد بن محمد بن سلیمان مغربی
دار القبلة، چاپ دوم، جده، ۱۴۰۸ق.، 3 جلد
إجازة مطولة من المجلسی الأول للثانی ۷۰. إجازة مطولة من المجلسی الأول للثانی
الفوائد الطوسیة ۷۱. الفوائد الطوسیة
نویسنده: شیخ حر عاملی
چاپخانه علمیه، چاپ اول، قم، ۱۴۰۳ق.، با تعلیق: محمد درودی و مهدی لاجوردی
مفتاح الوسائل ۷۲. مفتاح الوسائل
معجم مفهرس لألفاظ 35862 حدیثا لکتاب وسائل الشیعة الحاوی للکتب الأربعة و180 کتابا آخر
نویسنده: جواد مصطفوی خراسانی
دارالکتب الإسلامیة، چاپ دوم، تهران، ۱۴۰۵ق.، 2 جلد
فهارس مستدرک الوسائل ۷۳. فهارس مستدرک الوسائل
مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، چاپ اول، قم، ۱۴۱۴ق.، 3 جلد
رساله وصایای شیخ حر عاملی ۷۴. رساله وصایای شیخ حر عاملی
حمایت از حیوانات در اسلام ۷۵. حمایت از حیوانات در اسلام
مترجم: هاشم ناجی موسوی جزائری
• رعایت حقوق، شئون و حمایت از حیوانات در اسلام، دارالثقلین، چاپ اول، قم، ۱۳۷۹ش.
هاشم ناجی موسوی جزائری، چاپ اول، قم، ۱۳۹۲ش.
شرف اصحاب الحدیث ۷۶. شرف اصحاب الحدیث
آثار الصادقین ۷۷. آثار الصادقین
حقوق الحیوانات فی القرآن و الحدیث ۷۸. حقوق الحیوانات فی القرآن و الحدیث
نویسنده: هاشم ناجی موسوی جزائری
هاشم ناجی موسوی جزائری، چاپ اول، قم، ۱۳۹۱ش.
۷۹. یکصد و پنجاه درس زندگی
نویسنده: آیة الله ناصر مکارم شیرازی
نسل جوان، چاپ 14م، قم، ۱۳۷۲ش.
ترجمه ج71بحار الانوار ۸۰. ترجمه ج71بحار الانوار
مترجم: ابوالحسن موسوی همدانی
• بحار الانوار، کتابخانه مسجد حضرت ولی عصر، تهران، ۱۳۶۴ش.، با مقدمه: احمد میرخانی
چهل حدیث حضرت رضا علیه السلام ۸۱. چهل حدیث حضرت رضا علیه السلام
به انضمام شرح حال و گزارش سیاسی و فرهنگی دوران امام علیه السلام
نویسنده: کاظم مدیر شانه چی
یکصد و چهل حدیث از چهارده معصوم علیهم السلام ۸۲. یکصد و چهل حدیث از چهارده معصوم علیهم السلام
نویسنده: عمران علیزاده
• چاپ اول، ۱۳۶۹ش.
فهارس بحار الأنوار للعلامة المجلسی  (الایات‌، الکتب‌ - الاماکن‌ - الکتب‌ المصادر الاشعار - الاقوام‌ - الاعلام‌ - رجال‌ السند) ۸۳. فهارس بحار الأنوار للعلامة المجلسی (الایات‌، الکتب‌ - الاماکن‌ - الکتب‌ المصادر الاشعار - الاقوام‌ - الاعلام‌ - رجال‌ السند)
مؤسسة الرسالة، چاپ اول، قم، شوال ۱۴۱۴ق.، 10 جلد، اشراف: محسن خاتمی
جواهر الحکم ۸۴. جواهر الحکم
مجموعه‌ای‌ از سخنان‌ درباره‌ پیامبر بزرگ‌ اسلام‌ و آل‌ طهارت‌ آن‌ حضرت‌...
گردآورنده و ترجمه: محمدابراهیم رضائی راد
دفتر هفته نامه نقش قلم، رشت، ۱۳۶۳ش.
المعجم المفهرس لألفاظ عناوین ابواب بحار الأنوار ۸۵. المعجم المفهرس لألفاظ عناوین ابواب بحار الأنوار
نویسنده: کاظم مراد خانی
طور، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۵ش.
سفینة البحار ومدینة الحکم والآثار ۸۶. سفینة البحار ومدینة الحکم والآثار
مع تطبیق النصوص الواردة فیها علی بحار الانوار بطبعتیه القدیمة والجدیدة
نویسنده: شیخ عباس قمی
• سفینة البحار، فراهانی، 2 جلد
• سفینة البحار، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ اول، مشهد، ۱۴۱۶ق.، 2 جلد، اشراف: علی اکبر الهی خراسانی
• سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار، مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد، ۱۳۸۴ش.، 4 جلد، با مقدمه: علی اکبر الهی خراسانی
مستدرک سفینة البحار ۸۷. مستدرک سفینة البحار
نویسنده: آیة الله شیخ علی نمازی شاهرودی
بنیاد بعثت، چاپ اول، تهران، ۱۴۰۹ق.، 10 جلد
بحار الأنوار ۸۸. بحار الأنوار
نویسنده: علامه محمد باقر مجلسی
دارالکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۸۴ق.، 110 جلد
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۴۱۳ق.، 4 جلد، محقق: آیة الله شیخ محمدباقر محمودی
دار الرضا، بیروت، 3 جلد، محقق: عبدالزهرا علوی
المعتبر من بحار الأنوار ۸۹. المعتبر من بحار الأنوار
دارالمحجة البیضاء، چاپ اول، بیروت، ۱۴۳۷ق. برابر 2016م.، 3 جلد، اشراف: حیدر حب الله، به کوشش: عمار عبدالامیر فهداوی
صحیفه رستگاری ۹۰. صحیفه رستگاری
احادیث قدسی چهارده معصوم و انبیاء علیهم السلام
نویسنده: یدالله بهتاش
نشر سبحان، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۸۳ش.، مصحح: محمد کاظم بهنیا
۹۱. المعجم المفهرس لألفاظ أحادیث بحار الأنوار
مسند الإمام علی بن موسی الرضا ۹۲. مسند الإمام علی بن موسی الرضا
نویسنده: عبدالواسع بن یحیی واسعی
المطبعة الحکومة المتوکلیة، چاپ سوم، شعبان ۱۳۵۴ق.
• هذه الصحیفة و تسمی مسند الامام علی الرضابن موسی الکاظم بن جعفر الصادق بن محمدالباقر زین العابدین علی ابن الحسین بن الامام علی بن ابی طالب علیهم السلام، استقلال، چاپ چهارم، قم، ۱۳۵۴ق.
المختصر المحتاج الیه من تاریخ الحافظ ابی عبدالله ۹۳. المختصر المحتاج الیه من تاریخ الحافظ ابی عبدالله
و فیه زیاده فوائد فی التراجم له و لشیوخ آخرین
گردآورنده: محمد بن احمد ذهبی
مجمع العلمی العراقی، بغداد، 1963م.، 2 جلد، محقق: مصطفی جواد
دار الکتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، 1985م.
المختار من مقتل بحار الانوار ۹۴. المختار من مقتل بحار الانوار
عرض وثائقی موجز لإحداث ثورة الحسین
مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، قم، محرم ۱۴۱۱ق.
صد و بیست حدیث و چهار رساله فلسفی و عرفانی به ضمیمه نور الهدایه ملاجلال دوانی ۹۵. صد و بیست حدیث و چهار رساله فلسفی و عرفانی به ضمیمه نور الهدایه ملاجلال دوانی
مسند الرسول الأعظم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله وسلم ۹۶. مسند الرسول الأعظم محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله وسلم
نویسنده: یحیی فلسفی دارابی شیرازی
مؤسسة المهدی للمطبوعات، چاپ اول، شیراز، ۱۴۰۲ق.، 7 جلد
معالم العبر في استدراک البحار السابع عشر ۹۷. معالم العبر في استدراک البحار السابع عشر
نویسنده: میرزا حسین نوری طبرسی
مرکز تراث سامراء، چاپ اول، ۱۴۳۸ق. برابر 2017م.، محقق: رسول کاظم عبد السادة و الشیخ جعفر الفتلاوي
البحر الزخار ۹۸. البحر الزخار
فی شرح أحادیث الأئمة الاطهار
نویسنده: سید محسن امین جبل عاملی
• البحر الزخار، شرکة الکتبی، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۳ق.، 3 جلد
انوار الهدایة ۹۹. انوار الهدایة
امام مهدی علیه السلام از دیدگاه قرآن و عترت و علائم بعد از ظهور ۱۰۰. امام مهدی علیه السلام از دیدگاه قرآن و عترت و علائم بعد از ظهور
انتشارات قلم، قم، ۱۴۰۴ق.
مجموعة الاخبار فی نفائس الآثار ۱۰۱. مجموعة الاخبار فی نفائس الآثار
نویسنده: محمد حسن جلالی شاهرودی
کتابفروشی جعفری، چاپ سوم، مشهد، ۱۳۹۰ق.، با مقدمه: آیت الله محمد ابراهیم جناتی
۱۰۲. المعجم المفهرس لألفاظ أحادیث مستدرک الوسائل
انتشارات انصاریان، چاپ اول، قم، ۱۳۷۳ش.، 6 جلد، اشراف: علی رضا برازش
در مکتب اهلبیت علیه السلام ۱۰۳. در مکتب اهلبیت علیه السلام
نویسنده: محمد تقی فلسفی
• در مکتب اهلبیت، دفتر مذهبی سیمان فارس و خوزستان، چاپ اول، کرمان، -۸۳۵ ۶ش.، 2 جلد
آشنایی با بحار الانوار ۱۰۴. آشنایی با بحار الانوار
بزرگترین‌ دایره‌المعارف‌ حدیث‌ شیعه‌
نویسنده: احمد عابدی
مجمع الأخبار والآثار ۱۰۵. مجمع الأخبار والآثار
نویسنده: محمد محمدی میانجی
انتشارات رسالت یعقوبی، چاپ اول، قم، ۱۳۹۳ش.
عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآیات والأخبار والأقوال ۱۰۶. عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآیات والأخبار والأقوال
نویسنده: عبدالله بحرانی اصفهانی
مؤسسة الإمام المهدی، چاپ اول، قم، ۱۴۰۵ق.، 23 جلد
آداب زندگی و معاشرت ۱۰۷. آداب زندگی و معاشرت
نویسنده: عبدالله صالحی
قیام، قم، ۱۳۶۷ش.
جواهر الثمینة یا گوهرهای پربها ۱۰۸. جواهر الثمینة یا گوهرهای پربها
مترجم: علی عرب
صحفی، بی جا، ۱۳۸۳ش.
لمحات فی الکتاب والحدیث والمذهب ۱۰۹. لمحات فی الکتاب والحدیث والمذهب
جامع احادیث الشیعة فی احکام الشریعة ۱۱۰. جامع احادیث الشیعة فی احکام الشریعة
نویسنده: اسماعیل معزی ملایری
• جامع أحادیث الشیعة فی أحکام الشریعة، اسماعیل معزی ملایری، ۱۴۱۳ق.، 26 جلد
• جامع احادیث الشیعة، مدینة العلم ـ آیت الله العظمی خوئی، قم، ۱۳۶۹ق.، 18 جلد، اشراف: آیة الله حاج آقا حسین طباطبائی بروجردی
البصیرة و العمی فی کلام الباری و أولی النهی ۱۱۱. البصیرة و العمی فی کلام الباری و أولی النهی
میقات، چاپ اول، تهران، ۱۴۲۱ق.، اشراف: حجت صالحی آذری و محمد باقر علم الهدی
کتاب الفقیه و المتفقه ۱۱۲. کتاب الفقیه و المتفقه
فهرس البحار ۱۱۳. فهرس البحار
نویسنده: جواد اصفهانی
• ۱۴۰۳ق.
نزهة الابصار ومحاسن الآثار ۱۱۴. نزهة الابصار ومحاسن الآثار
العواصم والقواصم ۱۱۵. العواصم والقواصم
فی الذب عن سنة ابی القاسم
نویسنده: محمد بن ابراهیم وزیر یمانی
مؤسسة الرسالة، چاپ اول، بیروت، ۱۴۱۲ق.، 9 جلد، با مقدمه: شعیب ارناؤوط، با تعلیق: شعیب ارناؤوط
کتاب الصفوة ۱۱۶. کتاب الصفوة
نویسنده: زید بن علی بن حسین
دار الاضواء، چاپ اول، بیروت، 1989م.، محقق: ناجی حسن
الجامعة المهمة لأسانید کتب الائمة ۱۱۷. الجامعة المهمة لأسانید کتب الائمة
تشتمل علی مجموعة من الایات النازلة فی أهل بیت ... اعلام الزیدیة و مؤلفاتهم و المتصلة بالمؤلف المعاصر
نویسنده: مجدالدین بن محمد مؤیدی حسنی
بوذر جمهری (مصطفوی)، تهران، ۱۳۹۶ق.
الجواهر السنیة فی الأحادیث القدسیة ۱۱۸. الجواهر السنیة فی الأحادیث القدسیة
نویسنده: شیخ حر عاملی
• کلیات حدیث قدسی، دهقان، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.
نشر یس، چاپ اول، ۱۴۰۲ق.
• الجوهر السنیة فی الاحادیث القدسیة، مکتبة المفید، قم، ۲ش.
حدیث شریف قدسی ۱۱۹. حدیث شریف قدسی
با ترجمه فارسی و قسمتی از أحادیث و کلمات قصار منسوبه بحضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله
نویسنده: حسینعلی صدیقین، محمد حسن بروجردی
چهار سوق شیرازیها، تهران، ۱۳۶۲ق.، اشراف: محمد حسن بروجردی
کلیات حدیث قدسی ۱۲۰. کلیات حدیث قدسی
به کوشش: رضا کاظمی
مترجم: زین العابدین کاظمی خلخالی
دهقان، چاپ سوم، تهران، ۱۳۶۸ش.