کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   احادیث اهل سنت   /   المعجم الکبیر
المعجم الکبیر
زبان: عربی
نویسنده: سلیمان بن احمد طبرانی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎2‎2‎ ‎/‎م‎6‎ ‎ط‎2
المعجم الکبیر
المعجم الکبیر
مکتبة ابن تیمیة، چاپ اول، قاهره، ۱۳۹۸ق.، 25 جلد
شرح پدیدآور: الحافظ أبی القاسم سلیمان بن أحمد الطبرانی
محقق: حمدی عبدالمجید سلفی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سخت
فروست: الجمهوریة العراقیة وزارة الاوقاف‌ و الشئوون‌ الدینیة احیاء التراث‌ الاسلامی‌؛ ۳۱
توضیح: جلد ۱۶ - ۱۳ و ۲۱ این‌ کتاب‌ تحت‌ عنوان‌ "فهارس‌ المعجم‌ الکبیر" میباشد که‌ توسط "ریاض‌ عبدالله‌ عبدالهادی‌" گردآوری‌ شده‌ است‌.
کتابنامه.
(چاپ‌ دوم‌) از جلد ۲۵ - ۱۷ غیر از جلد ۲۱ با همکاری‌ مکتبه‌ ابن‌تیمیه‌ منتشر شده‌ است‌.
نسخه‌های خطی و عکسی از کتاب:
المعجم الکبیر المعجم الکبیر
مخطوطة کتابخانه دارالکتب الظاهریه.
زبان: عربی
نویسنده: سلیمان بن احمد طبرانی
شماره نسخه عکسی: ع/۴۸
المعجم الکبیر المعجم الکبیر
مخطوطة کتابخانه احمد ثالث، برقم ۴۶۵ حدیث.
زبان: عربی
نویسنده: سلیمان بن احمد طبرانی
شماره نسخه عکسی: م/۶۶
المعجم الکبیر
مخطوطة کتابخانه دارالکتب الظاهریه، برقم ۱۰۷۲.
زبان: عربی
نویسنده: سلیمان بن احمد طبرانی
شماره نسخه عکسی: م ۸۹
المعجم الکبیر
مخطوطة کتابخانه سلطان محمّد فاتح ، برقم ۱۱۹۸.
زبان: عربی
نویسنده: سلیمان بن احمد طبرانی
شماره نسخه عکسی: م ۲۳۱
المعجم الکبیر المعجم الکبیر
مخطوطة کتابخانه دارالکتب الظاهریه.
زبان: عربی
نویسنده: سلیمان بن احمد طبرانی
شماره نسخه عکسی: ع/۵۱
آثار مرتبط
فهارس المعجم الکبیر للطبرانی ۱. فهارس المعجم الکبیر للطبرانی (فهرست با عنوان)
گردآورنده: عدنان عرعور
دار الرایة، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.، 3 جلد