کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   الحجة في علل القرءات
الحجة في علل القرءات
زبان: عربی
نویسنده: ابوعلی فارسی
نسخه‌های خطی و عکسی از کتاب:
الحجة في علل القرءات الحجة في علل القرءات
زبان: عربی
نویسنده: ابوعلی فارسی
کاتب: طاهر بن علییون
تاریخ کتابت: ۱۰ ذی الحجه ۴۲۷ق.
شماره نسخه عکسی: م/۳۹
الحجة في علل القرءات الحجة في علل القرءات
مخطوطة کتابخانه بلدیه اسکندریه.
زبان: عربی
نویسنده: ابوعلی فارسی
شماره نسخه عکسی: م/۱۰۵
الحجة في علل القرءات
مخطوطة کتابخانه بلدیه اسکندریه.
زبان: عربی
نویسنده: ابوعلی فارسی
شماره نسخه عکسی: م ۱۱۵
همچنین نگاه کنید
ابوعلی فارسی ابوعلی فارسی (نویسنده)
الحجة في علل القرءات الحجة في علل القرءات (نسخه خطی)
الحجة في علل القرءات الحجة في علل القرءات (نسخه خطی)
الحجة في علل القرءات الحجة في علل القرءات (نسخه خطی)