کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کتابشناسی و کتابداری، کتاب، کتابت، صنعت و تجارت کتاب   /   فهرست مقالات ایرانشناسی در زبان عربی (فهرست انتخابی)
فهرست مقالات ایرانشناسی در زبان عربی (فهرست انتخابی)
زبان: عربی
گردآورنده: استاد ایرج افشار
سرعنوان موضوعی: ایرانشناسی > مقاله نامه، مقاله های عربی، زبان عربی > کتابشناسی
رده کنگره: ‎Z‎ ‎3‎3‎6‎9‎ ‎/‎الف‎7‎2‎ ‎ف‎9
فهرست مقالات ایرانشناسی در زبان عربی (فهرست انتخابی)
فهرست مقالات ایرانشناسی در زبان عربی (فهرست انتخابی)
انجمن کتاب، تهران، ۱۳۵۶ش.
شرح پدیدآور: گردآوری ایرج افشار
سرشناسه: افشار، ایرج، ۱۳۰۴- ۱۳۸۹
رده دیویی: ۹۵۵/۰۰۷۲
قطع: رحلى كوچك
فروست: مجموعه کتابشناسیهای فارسی و ایرانی/ زیر نظر ایرج افشار؛ ۱۱
یادداشت: این کتاب به صورت فنری صحافی شده که از اصل کتاب کپی گرفته شده است.
اهدا کننده: مصطفی مطبعه چی اصفهانی
همچنین نگاه کنید
استاد ایرج افشار استاد ایرج افشار (گردآورنده)
انجمن کتاب انجمن کتاب (ناشر)
مصطفی مطبعه چی اصفهانی مصطفی مطبعه چی اصفهانی (اهدا کننده)