کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   یزد در اسناد امین الضرب (سالهای 1288 ـ 1230 قمری)
یزد در اسناد امین الضرب (سالهای 1288 ـ 1230 قمری)
زبان: فارسی
به کوشش: استاد ایرج افشار، اصغر مهدوی
سرعنوان موضوعی: یزد > بازرگانی > تاریخ > اس‍ن‍اد و م‍دارک‌، یزد > اوض‍اع‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ > ۱۳۳۰ - ۱۲۸۸ق‌ > اس‍ن‍اد و م‍دارک‌، یزد > اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ > ۱۳۳۰ - ۱۲۸۸ق‌ > اس‍ن‍اد و م‍دارک‌، بازرگانان > ایران > نامه ها
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎2‎0‎6‎1‎ ‎/‎ز‎4‎2‎ ‎ی‎4‎
یزد در اسناد امین الضرب (سالهای 1288 ـ 1230 قمری)
یزد در اسناد امین الضرب (سالهای 1288 ـ 1230 قمری)
طلایه، تهران، ۱۳۸۰ش.
شرح پدیدآور: به کوشش ایرج افشار، اصغر مهدوی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ‎۹۶۴-۵۶۲۳-۸۱-۲
فروست: سلسله‌ متون‌ و تحقیقات‌؛ شماره‌ ۴۲. گنجینه‌ حسین‌ بشارت‌ برای‌ پژوهش‌ در فرهنگ‌ و تاریخ‌ یزد؛ شماره‌ ۶
توضیح: مصور، جدول‌، نمونه‌، عکس‌
همچنین نگاه کنید
استاد ایرج افشار استاد ایرج افشار (به کوشش)
اصغر مهدوی اصغر مهدوی (به کوشش)
طلایه طلایه (ناشر)